13 mẹo biến bộ đồ đơn giản trở nên “thời thượng”


Trang phụ.c đẹp khô.ng chỉ giú.p bạ.n cảm thấ.y tự. tin hơ.n về. bản thâ.n, đâ.y cò.n là. cá.ch thể hiệ.n cá. tí.nh và. phong cá.ch mà. bản thâ.n đang theo đuổi. Tuy nhiê.n, việ.c phố.i đồ. sẽ cầ.n mộ.t chú.t bí. quyế.t để bộ. cá.nh của bạ.n trở nê.n nổi bậ.t hơ.n hẳn.

Sau đâ.y là. 13 lờ.i khuyê.n từ. cá.c chuyê.n gia trong việ.c lự.a chọ.n trang phụ.c và. phụ. kiệ.n giú.p bạ.n thu hú.t á.nh nhì.n từ. mọ.i ngư.ờ.i từ. gu ă.n mặ.c của bản thâ.n.

1. Chú. ý đế.n kí.ch cỡ dâ.y nị.t

13 mẹo biế.n bộ. đồ. đơ.n giản trở nê.n “thờ.i thư.ợ.ng” - Ảnh 1.

Kí.ch cỡ dâ.y nị.t có. thể là.m thay đổi cả diệ.n mạ.o trang phụ.c của bạ.n, chẳng hạ.n như. dâ.y bản trung sẽ hợ.p vớ.i á.o choà.ng rộ.ng. Mẹo cho bạ.n đó. là. hãy đeo phụ. kiệ.n sau cù.ng như. hì.nh trê.n.

2. Già.y sá.ng mà.u

13 mẹo biế.n bộ. đồ. đơ.n giản trở nê.n “thờ.i thư.ợ.ng” - Ảnh 2.

Lự.a đư.ợ.c mộ.t đô.i già.y mà.u sá.ng phù. hợ.p sẽ tạ.o thê.m sự. thu hú.t cho bộ. trang phụ.c của bạ.n. Thậ.m chí., chỉ cầ.n diệ.n mộ.t chiế.c á.o phô.ng trắ.ng, quầ.n jean cù.ng mộ.t đô.i già.y sá.ng cũng đủ để khiế.n bạ.n nổi bậ.t khi xuố.ng phố..

3. Kí.nh má.t gọ.ng vuô.ng

13 mẹo biế.n bộ. đồ. đơ.n giản trở nê.n “thờ.i thư.ợ.ng” - Ảnh 3.

Loạ.i kí.nh nà.y đư.ợ.c cá.c tí.n đồ. thờ.i trang ư.a chuộ.ng và. chú.ng phù. hợ.p vớ.i nhiề.u gư.ơ.ng mặ.t khá.c nhau. Đeo kí.nh khi ra khỏi nhà. khô.ng chỉ giú.p bạ.n trô.ng thanh lị.ch mà. cò.n bảo vệ. đô.i mắ.t khỏi á.nh nắ.ng mặ.t trờ.i.

4. Trang phụ.c mà.u trắ.ng

13 mẹo biế.n bộ. đồ. đơ.n giản trở nê.n “thờ.i thư.ợ.ng” - Ảnh 4.

Diệ.n những bộ. cá.nh mà.u trắ.ng sẽ giú.p tô.n lê.n vẻ trẻ trung của bạ.n so vớ.i cá.c gam mà.u trung tí.nh khá.c.

5. Phụ. kiệ.n sá.ng mà.u

13 mẹo biế.n bộ. đồ. đơ.n giản trở nê.n “thờ.i thư.ợ.ng” - Ảnh 5.

Điểm xuyế.n cho bộ. trang phụ.c của bạ.n bằ.ng mộ.t và.i phụ. kiệ.n độ.c đá.o sẽ tạ.o đư.ợ.c điểm nhấ.n

6. Đeo bô.ng tai khá.c loạ.i

13 mẹo biế.n bộ. đồ. đơ.n giản trở nê.n “thờ.i thư.ợ.ng” - Ảnh 6.

Thay vì. đeo mộ.t đô.i bô.ng đơ.n điệ.u, bạ.n hãy phố.i hợ.p giữa cá.c bô.ng tai khá.c nhau về. chấ.t liệ.u, kí.ch thư.ớ.c và. mà.u sắ.c có. trong hộ.p nữ trang của mì.nh. Hoặ.c nế.u khô.ng, bạ.n có. thể đeo bô.ng 1 bê.n tai để tạ.o sự. mớ.i lạ. cho bản thâ.n.

7. Tú.i xá.ch giữ phom dá.ng 

13 mẹo biế.n bộ. đồ. đơ.n giản trở nê.n “thờ.i thư.ợ.ng” - Ảnh 7.

Bạ.n nê.n hạ.n chế. cá.c dạ.ng tú.i xá.ch chấ.t liệ.u mề.m vì. chú.ng sẽ trô.ng kém thu hú.t nế.u sử dụ.ng sau mộ.t thờ.i gian. Thay đổi lự.a chọ.n của bạ.n bằ.ng những loạ.i tú.i chấ.t liệ.u cứ.ng sẽ giữ phom của chú.ng luô.n đẹp ngay cả khi khô.ng đự.ng gì. cả.

8. Phố.i trang phụ.c mà.u xá.m và. nâ.u

13 mẹo biế.n bộ. đồ. đơ.n giản trở nê.n “thờ.i thư.ợ.ng” - Ảnh 8.

Đâ.y là. mộ.t bộ. đô.i mà.u sắ.c đặ.c biệ.t, chú.ng sẽ khiế.n bạ.n thanh lị.ch và. sang trọ.ng hơ.n hẳn. Thậ.m chí., cá.c nhà. thiế.t kế. hà.ng đầ.u thế. giớ.i cũng rấ.t ư.a chuộ.ng cá.ch mố.i mà.u nà.y, bạ.n có. thể dễ dà.ng tì.m thấ.y những ví. dụ. nổi bậ.t từ. cá.c bộ. sư.u tậ.p của nhà. thiế.t kế. đì.nh đá.m Giorgio Armani.

9. Đeo phụ. kiệ.n độ.c, lạ.

13 mẹo biế.n bộ. đồ. đơ.n giản trở nê.n “thờ.i thư.ợ.ng” - Ảnh 9.

Khô.ng nê.n đeo quá. nhiề.u trang sứ.c, kể cả chú.ng có. đắ.t tiề.n bao nhiê.u đi chă.ng nữa. Mặ.t khá.c, bạ.n nê.n lự.a chọ.n mộ.t mó.n phụ. kiệ.n độ.c lạ. và. phố.i chú.ng vớ.i bộ. trang phụ.c của mì.nh để tạ.o điểm nhấ.n riê.ng.

10. Kéo tay á.o lê.n

13 mẹo biế.n bộ. đồ. đơ.n giản trở nê.n “thờ.i thư.ợ.ng” - Ảnh 10.

Thay vì. gấ.p tay á.o như. bì.nh thư.ờ.ng, hãy kéo tay á.o của bạ.n lê.n đế.n gầ.n khuỷu nhằ.m giú.p trang phụ.c của bạ.n trô.ng tư.ơ.i mớ.i hơ.n. Mẹo nà.y á.p dụ.ng cho cả á.o khoá.c và. cá.c loạ.i á.o sơ.-mi, á.o thun dà.i tay.

11. Đeo nhiề.u loạ.i tú.i cù.ng lú.c

13 mẹo biế.n bộ. đồ. đơ.n giản trở nê.n “thờ.i thư.ợ.ng” - Ảnh 11.

Mộ.t số. hãng thờ.i trang lớ.n tạ.o sự. khá.c biệ.t cho bộ. sư.u tậ.p của họ. bằ.ng cá.ch phố.i hai loạ.i tú.i xá.ch khá.c nhau về. kí.ch thư.ớ.c và. mà.u sắ.c. Sự. phố.i hợ.p nà.y khô.ng chỉ gâ.y ấ.n tư.ợ.ng trê.n sà.n diễn mà. cò.n thu hú.t sự. chú. ý của mọ.i ngư.ờ.i khi xuố.ng phố..

12. Mua phụ. kiệ.n, trang phụ.c chấ.t liệ.u giả da

13 mẹo biế.n bộ. đồ. đơ.n giản trở nê.n “thờ.i thư.ợ.ng” - Ảnh 12.

Nhờ. và.o cô.ng nghệ. may mặ.c hiệ.n đạ.i, mộ.t số. mẫu già.y, quầ.n á.o giả da ngà.y cà.ng đư.ợ.c ư.a chuộ.ng và. hú.t mắ.t ngư.ờ.i mua hơ.n so vớ.i cá.c sản phẩm da thậ.t. Bê.n cạ.nh đó., giá. cả của chú.ng cũng dễ tiế.p cậ.n đố.i vớ.i nhiề.u đố.i tư.ợ.ng yê.u thí.ch thờ.i trang hơ.n cả.

13. Thử phong cá.ch “lộ.n xộ.n”

13 mẹo biế.n bộ. đồ. đơ.n giản trở nê.n “thờ.i thư.ợ.ng” - Ảnh 13.

Thay vì. tuâ.n theo cá.c nguyê.n tắ.c phố.i đồ. thư.ờ.ng lệ., hãy thử tạ.o điểm nổi bậ.t riê.ng cho mì.nh bằ.ng những sự. phá. cá.ch độ.c đá.o. Ví. dụ. như. diệ.n chiế.c quầ.n jean vớ.i nhiề.u chi tiế.t thừ.a hoặ.c sơ. vin mộ.t bê.n á.o,…

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *