Chuyên mục
Xem tin tức đời sống

Từ tâm dịch Daegu về TP.HCM: Lo lắng bay sang Thái rồi vui vẻ về đi cách ly | Đời sống


Nhiề.u ngà.y số.ng trong tâ.m dị.ch, Đứ.c Huy (quê. TP.HCM, hiệ.n đang họ.c lê.n tiế.n sĩ tạ.i Daegu) liê.n tụ.c cậ.p nhậ.t tì.nh hì.nh tạ.i TP tâ.m dị.ch vớ.i PV Thanh Niê.n. Anh cho biế.t đã rấ.t lo lắ.ng vì. đư.ờ.ng phố. vắ.ng tanh như. chố.n khô.ng ngư.ờ.i, cá.c cửa hà.ng, siê.u thị. đó.ng cửa. Đế.n nay, giá.o sư. hư.ớ.ng dẫn đã đồ.ng ý để anh về. nư.ớ.c, anh lạ.i đố.i mặ.t tì.nh cảnh dở khó.c dở cư.ờ.i vì. vé má.y bay khô.ng cò.n. Dư.ớ.i đâ.y là. những tâ.m sự. trong nhiề.u ngà.y của Đứ.c Huy đư.ợ.c PV ghi lạ.i.

Hố.t hoảng tì.m vé

Từ. ngà.y Daegu trở thà.nh tâ.m dị.ch Covid-19 của Hà.n Quố.c, tô.i đã rấ.t lo sợ.. Tô.i hạ.n chế. đế.n nơ.i đô.ng ngư.ờ.i, í.t tiế.p xú.c xung quanh và. thư.ờ.ng xuyê.n xị.t khuẩn á.o quầ.n, già.y dép và. luô.n mang khẩu trang. Những ngà.y nà.y, tô.i khô.ng đi đâ.u, chỉ rảo bư.ớ.c từ. nhà. đế.n phò.ng thí. nghiệ.m rồ.i lạ.i trở về.. Cả đoạ.n đư.ờ.ng đi vắ.ng vẻ khá.c thư.ờ.ng khiế.n tô.i hơ.i rù.ng mì.nh…“Că.ng sứ.c” đó.n ngư.ờ.i về. từ. Hà.n Quố.c về. qua sâ.n bay Cầ.n Thơ.

Tô.i xin giá.o sư. đư.ợ.c trở về. Việ.t Nam để gia đì.nh yê.n tâ.m, bản thâ.n tô.i cũng bớ.t sợ. như.ng giá.o sư. khô.ng đồ.ng ý vì. sợ. tô.i sẽ bị. chậ.m tiế.n độ. bà.i nghiê.n cứ.u. Tô.i cũng khô.ng thể bỏ ngang để rờ.i Daegu, quay trở về..

Trư.a ngà.y 3.3, khi số. ngư.ờ.i nhiễm bệ.nh Covid-19 ở Hà.n Quố.c tă.ng lê.n gầ.n 5.000, giá.o sư. mớ.i đồ.ng ý cho tô.i về. Việ.t Nam. Đú.ng lú.c nà.y, tô.i cũng vừ.a đọ.c đư.ợ.c bà.i viế.t rằ.ng cá.c hãng bay dừ.ng khai thá.c đư.ờ.ng bay Hà.n Quố.c, Việ.t Nam từ. 5.3 đế.n 29.3 vì. diễn biế.n phứ.c tạ.p của dị.ch Covid-19.

Như. vậ.y là. vẫn cò.n có. thể bay hô.m nay và. ngà.y mai, tô.i rá.o riế.t lê.n mạ.ng tì.m vé online, vừ.a tì.m vừ.a hồ.i hộ.p, hoảng sợ.. Bạ.n PV cũng phụ. tô.i tì.m vé từ. cá.c đạ.i lý như.ng dư.ờ.ng như. khô.ng khả quan, cá.c vé về. của Vietjet đã hế.t sạ.ch.


Từ. tâ.m dị.ch Daegu về. TP.HCM: Lo lắ.ng bay sang Thá.i rồ.i vui vẻ về. đi cá.ch ly - ảnh 1

Từ. Daegu, Đứ.c Huy đi xe buýt lê.n Seoul để bay qua Thá.i và. vò.ng về. Việ.t Nam

Lê.n web hãng Vietnam Airlines, tô.i cũng khô.ng thể tì.m đư.ợ.c vé về. và.o ngà.y 4.3. Chỉ cò.n duy nhấ.t vé về. và.o chiề.u 3.4 từ. sâ.n bay Incheon. Như.ng từ. Daegu lê.n đó. nhanh nhấ.t cũng phải 2,5 tiế.ng, khô.ng kị.p giờ. bay. Ngư.ờ.i tô.i run bầ.n bậ.t, lẽ nà.o tô.i phải chô.n châ.n ở Daegu nà.y thậ.t sự.?

Rồ.i tô.i nảy ra suy nghĩ, có. thể từ. Hà.n về. Thá.i Lan, rồ.i từ. Thá.i bay về. Việ.t Nam nê.n hỏi bạ.n PV xem đi như. vậ.y có. đư.ợ.c khô.ng. Bạ.n tô.i chư.a kị.p trả lờ.i, tô.i đã đặ.t xong vé. Chắ.c vì. tô.i vộ.i và.ng, như.ng tô.i khô.ng muố.n chậ.m trễ thê.m mộ.t phú.t giâ.y nà.o nữa…

Ơn trờ.i, sẽ đư.ợ.c nhậ.p cảnh Việ.t Nam

“Có. chắ.c là. Thá.i cho ngư.ờ.i đế.n từ. Daegu transit khô.ng?”, câ.u hỏi của bạ.n khiế.n tô.i giậ.t mì.nh. Tim đậ.p mạ.nh, bắ.t đầ.u toá.t mồ. hô.i. Tô.i cố. tỏ ra bì.nh tĩnh đá.p mì.nh đi chuyế.n bay của Thai Airways, từ. Incheon đế.n Bangkok, quá. cảnh 4 tiế.ng rồ.i về. Tâ.n Sơ.n Nhấ.t.


Từ. tâ.m dị.ch Daegu về. TP.HCM: Lo lắ.ng bay sang Thá.i rồ.i vui vẻ về. đi cá.ch ly - ảnh 2

Sâ.n bay có. những khu khô.ng mộ.t bó.ng ngư.ờ.i

Chợ.t nhớ. lạ.i thô.ng tin ngư.ng cấ.p visa cho ngư.ờ.i Hà.n nhậ.p cảnh và.o Việ.t Nam nê.n lạ.i thê.m lo. Chư.a bao giờ. tô.i thấ.y mì.nh có. nhiề.u nỗi lo đế.n như. vậ.y… Bạ.n trấ.n an tô.i bì.nh tĩnh để bạ.n hỏi bá.c sĩ Nguyễn Hồ.ng Tâ.m, Giá.m đố.c Trung tâ.m kiểm dị.ch y tế. quố.c tế. (Sở Y tế. TP.HCM) cho thô.ng tin chí.nh xá.c.

Tô.i hồ.i hộ.p hơ.n đợ.i kế.t quả thi đạ.i họ.c. Bạ.n nhắ.n: “Bá.c sĩ nó.i nhậ.p cảnh rồ.i đi cá.ch ly đư.ợ.c”. Trong phú.t chố.c, tô.i mớ.i thở phà.o đư.ợ.c, vui, hạ.nh phú.c.

Vừ.a run như.ng vẫn đủ sứ.c nghê.u ngao và.i câ.u há.t, tô.i dọ.n hà.nh lý và.o va li. Vì. hà.nh trì.nh dự. kiế.n kéo dà.i tớ.i 12 tiế.ng nê.n tô.i mang theo chú.t đồ. ă.n nhẹ. Đặ.c biệ.t là. khẩu trang và. nư.ớ.c sá.t khuẩn phải để ở ba lô. để xị.t rửa tay thư.ờ.ng xuyê.n. Tô.i nhắ.c mì.nh khô.ng thể để lâ.y ở sâ.n bay, uổng cô.ng bấ.y lâ.u nay phò.ng dị.ch ngay giữa tâ.m dị.ch.


Từ. tâ.m dị.ch Daegu về. TP.HCM: Lo lắ.ng bay sang Thá.i rồ.i vui vẻ về. đi cá.ch ly - ảnh 3

Sâ.n bay rộ.ng thê.nh, như.ng lò.ng tô.i lạ.i rấ.t chộ.n rộ.n vì. sắ.p đư.ợ.c quay trở về.


Từ. tâ.m dị.ch Daegu về. TP.HCM: Lo lắ.ng bay sang Thá.i rồ.i vui vẻ về. đi cá.ch ly - ảnh 4

Cá.c dãy ghế. chỉ thư.a thớ.t và.i ngư.ờ.i

Tô.i biế.t khi kể ra mì.nh đi đư.ờ.ng vò.ng như. vậ.y để về. đư.ợ.c Việ.t Nam, nhiề.u ngư.ờ.i sẽ trá.ch mó.c, như.ng tô.i tự. biế.t bảo vệ. sứ.c khỏe của mì.nh, gia đì.nh và. cộ.ng đồ.ng. Chắ.c chắ.n tô.i sẽ khai bá.o trung thự.c trong tờ. khai y tế. để đi cá.ch ly 14 ngà.y vì. về. từ. tâ.m dị.ch.

Việ.c cá.ch ly vớ.i tô.i khô.ng có. gì. đá.ng sợ., đó. là. trá.ch nhiệ.m cô.ng dâ.n. Nhà. tô.i cũng ở ngay TP.HCM nê.n chắ.c chắ.n tô.i sẽ đư.ợ.c gia đì.nh tiế.p tế. cá.c đồ. dù.ng, thứ.c ă.n nế.u muố.n.

Đú.ng 0 giờ., tô.i bắ.t xe buýt đi từ. Daegu lê.n sâ.n bay Incheon (ở Seoul). Trê.n xe tô.i chỉ chợ.p mắ.t đư.ợ.c chớ.p nhoá.ng, chỉ mong mau mau tớ.i sâ.n bay để cò.n đư.ợ.c về. quê. hư.ơ.ng của mì.nh.

4 giờ. hơ.n, tô.i có. mặ.t tạ.i sâ.n bay Incheon. Chư.a bao giờ. sâ.n bay nà.y thư.a thớ.t đế.n như. vậ.y, như.ng lò.ng tô.i lạ.i chộ.n rộ.n vô. cù.ng. Mớ.i mấ.y ngà.y trư.ớ.c tô.i cò.n há.t bà.i về. Sà.i Gò.n mà. giờ. sắ.p đư.ợ.c đặ.t châ.n về. Sà.i Gò.n thậ.t rồ.i… Hà.nh trì.nh từ. Daegu trở về. Việ.t Nam bắ.t đầ.u, cầ.u mong mọ.i chuyệ.n suô.n sẻ…

Theo thô.ng tin mà. Thanh Niê.n kế.t nố.i đư.ợ.c, đế.n chiề.u tố.i nay, Huy đã về. đế.n TP.HCM và. hiệ.n đang là.m cá.c thủ tụ.c để về. Củ Chi thự.c hiệ.n cá.ch ly 14 ngà.y để bảo vệ. sứ.c khỏe bản thâ.n và. cho chí.nh cộ.ng đồ.ng. 

Chuyên mục
Xem tin giải trí

Cường Đô la công khai ngoại tình giữa lúc Đàm Thu Trang bị nghi có bầu


Sau khi chia tay Hồ Ngọc Hà, Cường Đô la gây bão khi tổ chức đám cưới bên người đẹp Đàm Thu Trang. Cả hai liên tục chia sẻ những hình ảnh cuộc sống hôn nhân ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nổi tiếng là người hết mực chiều bà xã khiến bao người mơ ước, thế nhưng, mới đây, “đại gia phố núi” bất ngờ khiến nhiều người bất ngờ khi công khai đi ăn với ‘Tuesday’. Theo cách hiểu của cộng đồng mạng hiện nay thì ‘Tuesday’ thường nhắc đến người thứ ba hay ‘tiểu tam’ xuất hiện trong cuộc hôn nhân của hai vợ chồng hợp pháp.

Theo đó, trong bức ảnh Cường Đô la chia sẻ hình ảnh một người phụ nữ ăn trưa cùng nhau nhưng lại giấu mặt và để chú thích ảnh: “Ăn trưa với Tuesday”.

Cường Đô la lộ ảnh đi ăn cùng với ‘Tuesday’ và sự thật đằng sau khiến fan dở khóc dở cười 1Cường Đô la đăng ảnh troll vợ trên trang cá nhân.

Hành đông công khai ‘ngoại tình’ trên mạng xã hội thu hút không ít sự chú ý của người hâm mộ. Tuy nhiên, dường như nhìn vào dáng người trong ảnh thì hầu như ai cũng đoán được là Đàm Thu Trang.

Cường Đô la lộ ảnh đi ăn cùng với ‘Tuesday’ và sự thật đằng sau khiến fan dở khóc dở cười 2Đàm Thu Trang có cuộc sống hạnh phúc bên Cường Đô la. Ảnh FBNV

Không ít người đã thích thú trước màn trêu đùa của tình cũ Hồ Ngọc Hà với bà xã của mình. Thời gian gần đây, Đàm Thu Trang bị đồn mang bầu con đầu lòng với Cường Đô la khi lộ gương mặt và dáng người đầy đặn hơn xưa. Tuy nhiên, nhân vật chính chưa từng lên tiếng về tin đồn này.

Cường Đô la lộ ảnh đi ăn cùng với ‘Tuesday’ và sự thật đằng sau khiến fan dở khóc dở cười 3

Cường Đô la lộ ảnh đi ăn cùng với ‘Tuesday’ và sự thật đằng sau khiến fan dở khóc dở cười 4Đàm Thu Trang bị vướng tin đồn mang thai con đầu long khi gương mặt phúng phính hơn xưa.

Trong khi Cường Đô la đang hạnh phúc với bà xã của mình thì Hồ Ngọc Hà cũng có chuyến nghĩ dưỡng vui vẻ bên bạn trai Kim Lý tại Madilve.

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Anh

Chạm đáy nỗi đau, Mo Salah vẫn có cử chỉ rất đẹp với đối thủ


Cuố.i tuầ.n trư.ớ.c, Liverpool thua thảm trư.ớ.c Watford tạ.i sâ.n Vicarage Road. Qua đó. chuỗi trậ.n bấ.t bạ.i của họ. kéo dà.i từ. nă.m 2017 tạ.i Premier League chí.nh thứ.c dừ.ng lạ.i con số. 44.

Đó. là. mộ.t đê.m choá.ng vá.ng vớ.i những thà.nh viê.n của “Lữ đoà.n đỏ”. Từ. BHL đế.n cá.c cầ.u thủ, ai cũng thể hiệ.n rõ sự. thấ.t vọ.ng sau khi tiế.ng cò.i mãn cuộ.c vang lê.n. Tuy nhiê.n Mohamed Salah đã khô.ng để những cảm xú.c tiê.u cự.c đó. chi phố.i sau khi bư.ớ.c và.o đư.ờ.ng hầ.m.

Chạ.m đá.y nỗi đau, Mo Salah vẫn có. cử chỉ rấ.t đẹp vớ.i đố.i thủ - Bó.ng Đá.

 Thua trậ.n đau đớ.n như.ng Salah vẫn giữ thá.i độ. rấ.t chuyê.n nghiệ.p.

Cầ.u thủ ngư.ờ.i Argentina của Watford, Ignacio Pussetto tiế.t lộ. rằ.ng anh đã bư.ớ.c và.o phò.ng thay đồ. của Liverpool sau khi trậ.n đấ.u kế.t thú.c. Ở đó. anh hỏi Salah rằ.ng mì.nh có. thể đổi á.o vớ.i cầ.u thủ ngư.ờ.i Ai Cậ.p và. ngay lậ.p tứ.c nhậ.n đư.ợ.c cá.i gậ.t đầ.u.

“Tô.i đã xin đổi á.o vớ.i Salah sau khi trậ.n đấ.u khép lạ.i. Tô.i rấ.t ngạ.c nhiê.n bởi bản thâ.n nghĩ rằ.ng anh ấ.y sẽ từ. chố.i vì. đang thấ.t vọ.ng khi thua trậ.n. Như.ng mọ.i chuyệ.n diễn ra ngư.ợ.c lạ.i. Salah là. mộ.t ngư.ờ.i rấ.t tuyệ.t, tô.i đã cấ.t chiế.c á.o số. 10 của anh ấ.y và.o phò.ng trư.ng bà.y ở nhà. mì.nh.” – Pussetto chia sẻ.

Chạ.m đá.y nỗi đau, Mo Salah vẫn có. cử chỉ rấ.t đẹp vớ.i đố.i thủ - Bó.ng Đá.

 Salah vẫn vui vẻ đổi á.o vớ.i cầ.u thủ của Watford Ignacio Pussetto sau khi trậ.n đấ.u kế.t thú.c.

Ngoà.i ra Pussetto cò.n tiế.t lộ. rằ.ng anh và. độ.i bó.ng của mì.nh chư.a hề. nghĩ rằ.ng sẽ đá.nh bạ.i đư.ợ.c The Kop: “Mộ.t chiế.n thắ.ng vô. cù.ng hạ.nh phú.c. Chú.ng ta tô.i đã trải qua quãng thờ.i gian tồ.i tệ. và. bấ.t ngờ. già.nh đư.ợ.c 3 điểm trư.ớ.c đố.i thủ rấ.t mạ.nh. Mọ.i ngư.ờ.i khô.ng ai dá.m tin đâ.y là. sự. thậ.t.”

Những bản hợ.p đồ.ng thá.ng Giê.ng chấ.t lư.ợ.ng của Liverpool

Vư.ơ.ng Ngọ.c | 22:21 04/03/2020

Chuyên mục
Xem tin thời sự ngoài nước

Italy tăng cường biện pháp đối phó dịch COVID-19


Ngư.ờ.i dâ.n đeo khẩu trang để phò.ng trá.nh lâ.y nhiễm COVID-19 tạ.i Rome, Italy, ngà.y 2/3/2020. Ảnh: THX.

Trư.ớ.c mắ.t, Italy sẽ kéo dà.i lệ.nh cá.ch ly ở những khu vự.c có. dị.ch như. thà.nh phố. cô.ng nghiệ.p Bergamo í.t nhấ.t là. thê.m 30 ngà.y. 

Ngoà.i ra, giớ.i chứ.c y tế. Italy khuyế.n cá.o ngư.ờ.i dâ.n khô.ng bắ.t tay nhau, khô.ng ô.m hô.n và. câ.n nhắ.c đứ.ng cá.ch xa ngư.ờ.i khá.c í.t nhấ.t 1m; ngư.ờ.i trê.n 75 tuổi hoặ.c 65 tuổi mà. sứ.c khỏe yế.u nê.n ở trong nhà.. Cá.c hộ.i thảo, sự. kiệ.n, kể cả sự. kiệ.n thể thao như. cá.c giải bó.ng đá., sẽ phải tổ chứ.c khép kí.n.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Ý

Không sợ COVID-19, Lukaku sẵn sàng gieo ác mộng cho Sassuolo


Ảnh tậ.p Inter Milan - Bó.ng Đá.

 Do những diễn biế.n khó. lư.ờ.ng của dị.ch COVID-19 tạ.i Italia, cá.c cầ.u thủ Inter Milan đã đư.ợ.c nghỉ thi đấ.u trong suố.t 2 tuấ.n qua. Mặ.c dù. vậ.y, Matias Vecino và. cá.c đồ.ng độ.i vẫn ra sâ.n tậ.p thư.ờ.ng xuyê.n để đảm bảo thể lự.c.

Ảnh tậ.p Inter Milan - Bó.ng Đá.

 Bầ.u khô.ng khí. vui vẻ đã xuấ.t hiệ.n tạ.i trung tâ.m đà.o tạ.o Suning.

Ảnh tậ.p Inter Milan - Bó.ng Đá.

 Christian Eriksen vẫn đang nỗ lự.c để hò.a nhậ.p vớ.i lố.i chơ.i do HLV Antonio Conte xâ.y dự.ng. Ngoà.i ra, tiề.n vệ. ngư.ờ.i Đan Mạ.ch cũng cầ.n cải thiệ.n về. vấ.n đề. thể lự.c.

Ảnh tậ.p Inter Milan - Bó.ng Đá.

 Sự. tự. tin hiệ.n rõ trê.n nét mặ.t của Lautaro Martinez. Trong bố.i cảnh Alexis Sanchez vẫn chư.a đá.p ứ.ng đư.ợ.c sự. kì. vọ.ng, Nerazzurri rấ.t cầ.n sự. tỏa sá.ng của tiề.n đạ.o ngư.ờ.i Argentina.

Ảnh tậ.p Inter Milan - Bó.ng Đá.

 Danilo D’Ambrosio cũng đang rấ.t nỗ lự.c để ghi điểm vớ.i HLV Antonio Conte. Trong bố.i cảnh Antonio Candreva và. Victor Moses đang chơ.i tố.t, cơ. hộ.i thi đấ.u của cự.u sao Torino đang bị. hạ.n chế..

Ảnh tậ.p Inter Milan - Bó.ng Đá.

 Ashley Young cư.ờ.i rấ.t tư.ơ.i. “Lão tư.ớ.ng” 35 tuổi đã hò.a nhậ.p rấ.t nhanh vớ.i cuộ.c số.ng tạ.i Italia.

Ảnh tậ.p Inter Milan - Bó.ng Đá.

 Trong buổi tậ.p nà.y, Romelu Lukaku đã nhậ.n đư.ợ.c sự. chú. ý rấ.t lớ.n. Tiề.n đạ.o ngư.ờ.i Bỉ đã phải cà.y ải liê.n tụ.c kể từ. khi bư.ớ.c sang nă.m 2020. Vậ.y nê.n, sứ.c khỏe của anh đang đư.ợ.c cá.c Interista dà.nh sự. quan tâ.m rấ.t lớ.n. 

Ảnh tậ.p Inter Milan - Bó.ng Đá.

 Quãng nghỉ do dị.ch COVID-19 đã giú.p Romelu Lukaku có. thê.m thờ.i gian để nghỉ ngơ.i. Có. thể thấ.y, cự.u tiề.n đạ.o Manchester United đang cảm thấ.y rấ.t vui.

Ảnh tậ.p Inter Milan - Bó.ng Đá.

 Cuố.i tuầ.n nà.y, Inter Milan sẽ tiế.p đó.n Sassuolo ở Giuseppe Meazza. Ở trậ.n lư.ợ.t đi, Lukaku đã lậ.p cú. đú.p, giú.p Nerazzurri đá.nh bạ.i đố.i thủ của mì.nh vớ.i tỉ số. 4-1 ngay tạ.i Citta del Tricolore.

Ảnh tậ.p Inter Milan - Bó.ng Đá.

Hiệ.n tạ.i, Romelu Lukaku đã sẵn sà.ng để tiế.p tụ.c gieo á.c mộ.ng cho Sassuolo. Tuy nhiê.n, anh vẫn cầ.n chờ. đợ.i quyế.t đị.nh từ. ban tổ chứ.c Serie A. Vù.ng Lombardia vẫn đang bị. xem là. “tâ.m dị.ch” và. rấ.t có. thể trậ.n đấ.u vớ.i Neroverdi sẽ bị. hoãn.

Những bà.n thắ.ng đẹp của Inter Milan tạ.i Europa League:


Faro | 21:16 04/03/2020

Chuyên mục
Xem tin tức đời sống

Chủ nhà giảm giá cho người thuê phòng mùa dịch Covid-19: Ước gì ai cũng giống chú này! | Đời sống


Vậ.y như.ng ở Nha Trang, Khá.nh Hoà. vẫn có. những tấ.m lò.ng vô. cù.ng hảo tâ.m khi giảm giá. phò.ng trọ. cho những ngư.ờ.i lao độ.ng, sinh viê.n đang thuê. vì. tì.nh hì.nh kinh tế. khó. khă.n.

Cụ. thể, bảng thô.ng bá.o viế.t: ”Phò.ng trọ. giảm 30% cho tấ.t cả cá.c phò.ng. Thờ.i gian 1.2.2020 – 29.2.2020”.Dị.ch Covid-19: Cô. gá.i Hư.ng Yê.n khen cơ.m trong khu cá.ch ly

Trao đổi vớ.i phó.ng viê.n Bá.o Thanh Niê.n, bạ.n Hà. Giang cho biế.t những ngư.ờ.i đang thuê. trọ. tạ.i đâ.y rấ.t cảm độ.ng vớ.i quyế.t đị.nh của chủ nhà..

Giang chia sẻ: ”Thậ.t ra khá.ch du lị.ch ở Nha Trang chủ yế.u là. khá.ch Trung Quố.c và. khá.ch Hà.n Quố.c. Khu mì.nh ở gầ.n Vinpearl Nha Trang và. lạ.i toà.n những ngư.ờ.i đi là.m thuê. ở. Do ảnh hư.ởng dị.ch Covid-19 nê.n khá.ch cự.c kỳ vắ.ng và. hạ.n chế. đi ra ngoà.i. Chú. chủ nhà. thấ.y tì.nh hì.nh khô.ng ổn nê.n đã chủ độ.ng giảm tiề.n từ. 30% (từ. hơ.n 3 triệ.u đồ.ng/thá.ng xuố.ng cò.n 2,1 triệ.u đồ.ng) cho mỗi phò.ng”.


Chủ nhà. giảm giá. cho ngư.ờ.i thuê. phò.ng mù.a dị.ch Covid-19: Ướ.c gì. ai cũng giố.ng chú. nà.y! - ảnh 1

Tờ. giấ.y thô.ng bá.o giảm tiề.n trọ. của chủ nhà. khiế.n dâ.n mạ.ng like khô.ng ngớ.t

Chị. Minh Hoà.ng (trú. tạ.i khu trọ. nà.y) cho biế.t: ”Mì.nh là.m cho nhà. hà.ng chủ yế.u phụ.c vụ. khá.ch đoà.n Trung Quố.c. Bì.nh thư.ờ.ng phụ.c vụ. từ. 8 giờ. sá.ng đế.n 8 giờ. tố.i vớ.i lư.ợ.ng khá.ch từ. 30 ngư.ờ.i/đoà.n, 5 đoà.n/ngà.y như.ng giờ. vì. có. dị.ch Covid-19 nê.n ế. ẩm, chủ nhà. hà.ng quyế.t đị.nh đó.ng cửa luô.n. Vì. thế. mì.nh mấ.t việ.c. Nế.u khô.ng có. tiề.n dà.nh dụ.m thì. chẳng biế.t số.ng sao. Vì. con khô.ng đi họ.c nê.n tiề.n ă.n uố.ng cũng gầ.n như. tă.ng gấ.p đô.i. Mì.nh rấ.t biế.t ơ.n chú. Nam chủ nhà. đã chủ độ.ng giảm tiề.n để bớ.t đư.ợ.c phầ.n nà.o chi phí.”.

Theo cư. dâ.n ở đâ.y, chủ nhà. trư.ớ.c đâ.y chỉ có. ý đị.nh giảm giá. trong thá.ng 2 như.ng sau khi dị.ch Covid-19 bù.ng phá.t ở Hà.n Quố.c khiế.n nơ.i nà.y trở thà.nh ổ dị.ch lớ.n thứ. hai sau Trung Quố.c thì. chủ nhà. quyế.t đị.nh giảm đế.n hế.t thá.ng 3.

Nhiề.u dâ.n mạ.ng cho rằ.ng hà.nh độ.ng nà.y đã lan tỏa điề.u tố.t đẹp, sẻ chia đầ.y tì.nh ngư.ờ.i giữa những khó. khă.n trong mù.a dị.ch bệ.nh Covid-19. Và. nế.u có. nhiề.u chủ nhà. trọ. biế.t đồ.ng cảm, chia sẻ như. ô.ng chủ nhà. tố.t bụ.ng nà.y thì. thậ.t ấ.m á.p và. tuyệ.t vờ.i!

Chuyên mục
Xem tin giải trí

Yoo Seung Ho lộ sở thích “đụng chạm” người lạ, già trẻ gái trai đều không tha ở teaser Memorist tập 1


Chuyển thể từ bộ webtoon cùng tên, Memorist (Hồi Ức) – một trong số những dự án trọng điểm của đài tvN nửa đầu năm nay cuối cùng cũng tung ra teaser tập đầu tiên. Đoạn teaser dài 30 giây chủ yếu tập trung giới thiệu về Dong Baek (Yoo Seung Ho), một thám tử có sức mạnh siêu nhiên.

Teaser Memorist (Hồi Ức)

Yoo Seung Ho lộ sở thích đụng chạm người lạ, già trẻ gái trai đều không tha ở teaser Memorist tập 1 - Ảnh 2.

Teaser tập 1 bắt đầu với phân cảnh điều tra vụ giết người hàng loạt của sở cảnh sát, theo đó Han Sun Mi (Lee Se Young) đã báo cáo rằng nạn nhân bị giết bởi một vũ khí cùn không xác định có đường kính 4cm (khoảng 1,6 inch). Tiếp đó, Dong Baek – vị thám tử có khả năng đọc kí ức người khác chỉ sau một cú chạm đã có những màn điều tra phá án khá… nhàn hạ khi chỉ việc đi khắp đường phố và chạm tay vào từng người.

Yoo Seung Ho lộ sở thích đụng chạm người lạ, già trẻ gái trai đều không tha ở teaser Memorist tập 1 - Ảnh 3.

Những vụ giết người hàng loạt

Yoo Seung Ho lộ sở thích đụng chạm người lạ, già trẻ gái trai đều không tha ở teaser Memorist tập 1 - Ảnh 4.
Yoo Seung Ho lộ sở thích đụng chạm người lạ, già trẻ gái trai đều không tha ở teaser Memorist tập 1 - Ảnh 5.

Taeser đi vào đoạn cao trào khi Dong Baek bắt đầu hành trình tìm kiếm kẻ giết người đầy kịch tính. Cuối cùng, anh ngồi xuống trước một nhân vật bí ẩn và hỏi: “20 năm trước, anh có giết một phụ nữ không?” 

Một vài cú chạm, tìm ngay ra thủ phạm

Một cuộc chất vấn thủ phạm để lẩn trốn 20 năm

Tập 1 của Memorist dự kiến sẽ lên sóng vào Thứ tư, ngày 11/3 trên đài tvN.

Chuyên mục
Xem tin thời sự trong nước

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Sự thịnh vượng của doanh nghiệp Mỹ phải song hành với sự thịnh vượng của Việt Nam”


Sá.ng ngà.y 4/3/2020, tạ.i trụ. sở Bộ. TT&TT, Bộ. trư.ởng Nguyễn Mạ.nh Hù.ng đã tiế.p đoà.n Hộ.i đồ.ng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN do ô.ng Michael W. Michalak – Phó. Chủ tị.ch dẫn đầ.u. Cù.ng dự. buổi là.m việ.c, về. phí.a Bộ. TT&TT có. đạ.i diệ.n Vụ. HTQT, Vụ. Bư.u chí.nh, Vụ. CNTT, Cụ.c Viễn thô.ng, Cụ.c Bá.o chí., Cụ.c ATTT… Về. phí.a Hộ.i đồ.ng kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN có. đạ.i diệ.n hơ.n 20 doanh nghiệ.p đang hoạ.t độ.ng tạ.i Việ.t Nam như.: Facebook, Google, Agoda, Amazon, Discovery, Netflix, UPS, FedEx… và. đạ.i diệ.n Đạ.i sứ. quá.n Hoa Kỳ tạ.i Việ.t Nam.

Tạ.i buổi tiế.p, ô.ng Michael Michalak cảm ơ.n Bộ. trư.ởng Nguyễn Mạ.nh Hù.ng đã dà.nh thờ.i gian tiế.p đoà.n và. nhậ.n đị.nh, quan hệ. hợ.p tá.c Việ.t Nam – Hoa Kỳ trong những nă.m qua đã ngà.y cà.ng phá.t triển sâ.u rộ.ng trong nhiề.u lĩnh vự.c, thể hiệ.n qua đầ.u tư. thư.ơ.ng mạ.i tă.ng từ. 450 triệ.u USD nă.m 1994 lê.n 76 tỷ USD nă.m 2019.

Ông Michael Michalack đặ.c biệ.t chú.c mừ.ng Chí.nh phủ Việ.t Nam đã phò.ng, chố.ng dị.ch covid-19 mộ.t cá.ch rấ.t hiệ.u quả cho đế.n thờ.i điểm hiệ.n nay. Ông nhớ. lạ.i thờ.i ô.ng là. Đạ.i sứ. Mỹ tạ.i Việ.t Nam cá.ch đâ.y nhiề.u nă.m, và.o thờ.i điểm đó., Chí.nh phủ Việ.t Nam cũng là. hì.nh mẫu, điểm sá.ng trong cô.ng tá.c phò.ng chố.ng dị.ch Cú.m A H1N1.

 

BT-tiep-4-3---3.jpg

Toà.n cảnh buổi họ.p

Nhậ.n đị.nh về. cá.c xu hư.ớ.ng trong nề.n kinh tế. toà.n cầ.u hiệ.n nay, ô.ng Michael Michalak cho rằ.ng nề.n kinh tế. số. khô.ng chỉ là. dò.ng chảy chủ đạ.o mà. đã trở thà.nh mộ.t nề.n kinh tế., khô.ng chỉ đơ.n thuầ.n là. kinh tế. số.. Hoa Kỳ và.  Việ.t Nam cũng đã thiế.t lậ.p quan hệ., cù.ng nhau thảo luậ.n, giải quyế.t mộ.t số. vấ.n đề. liê.n quan đế.n kinh tế. số., an ninh mạ.ng, bảo vệ. dữ liệ.u cá. nhâ.n…

Theo dự. kiế.n trong thá.ng 3 nă.m nay sẽ diễn ra Hộ.i nghị. thư.ợ.ng đỉnh Hoa Kỳ – ASEAN tạ.i Las Vegas (Hoa Kỳ), trong khuô.n khổ sự. kiệ.n, Hộ.i đồ.ng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN sẽ tổ chứ.c Hộ.i nghị. thư.ợ.ng đỉnh cô.ng nghệ. và. Hộ.i nghị. bà.n trò.n cá.c Giá.m đố.c kinh doanh. Thay mặ.t Hộ.i đồ.ng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN, ô.ng Michael Michalak trâ.n trọ.ng gửi lờ.i mờ.i Bộ. trư.ởng Nguyễn Mạ.nh Hù.ng tham dự. cá.c sự. kiệ.n nà.y. Tuy nhiê.n, do ảnh hư.ởng của dị.ch covid-19 trê.n phạ.m vi toà.n cầ.u, sẽ có. sự. thay đổi về. thờ.i gian và. đị.a điểm. Hộ.i đồ.ng sẽ thô.ng bá.o đế.n Bộ. TT&TT cá.c thô.ng tin chí.nh thứ.c trong thờ.i gian tớ.i.

Phó. Chủ tị.ch Michael Michalak cũng cho biế.t, Hộ.i đồ.ng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN hoan nghê.nh và. cam kế.t ủng hộ., hỗ trợ. sự. kiệ.n Triển lãm Thế. giớ.i số. 2020 tổ chứ.c tạ.i Việ.t Nam và.o thá.ng 9 cũng như. cá.c hoạ.t độ.ng về. kế.t nố.i 5G tạ.i trư.ờ.ng đua F1(Hà. Nộ.i, Việ.t Nam) trong thờ.i gian tớ.i. Ông Micheal Michalak đề. xuấ.t phí.a Hoa Kỳ đư.ợ.c tiế.p cậ.n, chia sẻ ý kiế.n đố.i vớ.i dự. thảo mớ.i Nghị. đị.nh hư.ớ.ng dẫn Luậ.t An ninh mạ.ng trư.ớ.c khi Nghị. đị.nh đư.ợ.c ban hà.nh.

Tạ.i buổi tiế.p, Bộ. trư.ởng Nguyễn Mạ.nh Hù.ng cho biế.t, trong thá.ng 4/2020, Thủ tư.ớ.ng Việ.t Nam sẽ ký ban hà.nh Đề. á.n chuyển đổi số. do Bộ. TT&TT dự. thảo xâ.y dự.ng vớ.i mụ.c tiê.u hì.nh thà.nh mộ.t Việ.t Nam số. (Digital Vietnam). Bộ. TT&TT và. Bộ. Cô.ng thư.ơ.ng đư.ợ.c Chí.nh phủ giao là.m đầ.u mố.i về. mọ.i hoạ.t độ.ng liê.n quan đế.n nề.n kinh tế. số.. Bộ. TT&TT coi chuyển đổi số. là. mộ.t sứ. mạ.ng mớ.i của Bộ. trong nă.m 2020 và. những nă.m tớ.i. Ngoà.i ra, Bộ. TT&TT cò.n đư.ợ.c giao mộ.t nhiệ.m vụ. lớ.n nữa là.: Phá.t triển Chiế.n lư.ợ.c quản trị. dữ liệ.u (data governance), trong đó. có. bảo vệ. dữ liệ.u cá. nhâ.n. Đâ.y là. lĩnh vự.c mà. phí.a Hoa Kỳ có. thể giú.p đỡ, chia sẻ kinh nghiệ.m vớ.i Bộ. TT&TT. 

 

BT-tiep-4-3--1.jpg

Bộ. trư.ởng Nguyễn Mạ.nh Hù.ng: “Việ.t Nam hoan nghê.nh cá.c doanh nghiệ.p Mỹ đế.n Việ.t Nam đầ.u tư., kinh doanh, tuy nhiê.n, sự. thị.nh vư.ợ.ng của doanh nghiệ.p Mỹ phải song hà.nh vớ.i sự. thị.nh vư.ợ.ng của Việ.t Nam”

Hai bê.n cũng đã có. mộ.t số. buổi trao đổi liê.n quan đế.n thế. giớ.i số. như.ng vẫn cò.n mộ.t số. ý kiế.n khá.c nhau. Đó. là. vì. chú.ng ta đế.n từ. những nề.n vă.n hó.a khá.c nhau và. cá.ch ứ.ng xử vớ.i cá.i mớ.i khá.c nhau. “Chú.ng ta sẽ cù.ng ngồ.i xuố.ng và. cù.ng thảo luậ.n, trao đổi về. những sự. khá.c biệ.t nà.y”, ngư.ờ.i đứ.ng đầ.u ngà.nh TT&TT nhậ.n đị.nh.

Liê.n quan đế.n 5G, Bộ. trư.ởng Nguyễn Mạ.nh Hù.ng cho biế.t, cá.c doanh nghiệ.p Việ.t Nam đã sản xuấ.t đư.ợ.c thiế.t bị. 5G, cả thiế.t bị. cầ.m tay và. thiế.t bị. tổng đà.i (BTS), sử dụ.ng chipset của Mỹ.

Đố.i vớ.i Triển lãm Thế. giớ.i số. – ITU Digital Summit, Bộ. trư.ởng Nguyễn Mạ.nh Hù.ng đã gửi giấ.y mờ.i tham dự. sự. kiệ.n đế.n ô.ng Michael Michalak ngay tạ.i buổi tiế.p. Đồ.ng thờ.i, Bộ. trư.ởng cũng gửi lờ.i cá.c doanh nghiệ.p Mỹ có. mặ.t tạ.i buổi họ.p cù.ng tham dự..

Đố.i vớ.i đề. xuấ.t liê.n quan đế.n cá.c Nghị. đị.nh hư.ớ.ng dẫn Luậ.t An ninh mạ.ng, Bộ. trư.ởng Bộ. TT&TT cho biế.t phí.a Việ.t Nam sẵn sà.ng chia sẻ cá.c dự. thảo về. quy đị.nh phá.p luậ.t vớ.i phí.a Hoa Kỳ. Những dự. thảo nà.y đề.u đư.ợ.c đă.ng cô.ng khai trê.n website của cá.c cơ. quan hữu quan. Bộ. trư.ởng cũng đề. xuấ.t phí.a Hoa Kỳ cũng chia sẻ cá.c quy đị.nh phá.p luậ.t vớ.i Việ.t Nam, hai bê.n cù.ng họ.c hỏi lẫn nhau.

 

Bt-tiep-4-3--2.jpg

Ông Michael Michalak – Phó. Chủ tị.ch Hộ.i đồ.ng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN

Tạ.i buổi tiế.p, thay mặ.t cá.c doanh nghiệ.p Hoa Kỳ, đạ.i diệ.n Amazon Web Serivces và. Kê.nh truyề.n hì.nh Discovery cũng chia sẻ mộ.t số. thô.ng tin và. ý kiế.n. Đạ.i diệ.n AWS bà.y tỏ sự. đá.nh giá. cao đố.i vớ.i Khung kiế.n trú.c Chí.nh phủ điệ.n tử phiê.n bản 2.0 do Bộ. TT&TT mớ.i ban hà.nh. AWS đề. xuấ.t chia sẻ kinh nghiệ.m vớ.i Bộ. về. cá.c chí.nh sá.ch liê.n quan đế.n cloud computing (điệ.n toá.n đá.m mâ.y) và. đà.o tạ.o nguồ.n nhâ.n lự.c số.. Đạ.i diệ.n Discovery cho biế.t, kê.nh truyề.n hì.nh nà.y đã hợ.p tá.c vớ.i nhiề.u đà.i truyề.n hì.nh và. nhà. sản xuấ.t nộ.i dung của Việ.t Nam để đư.a những câ.u chuyệ.n về. Việ.t Nam đế.n vớ.i khá.n giả châ.u Á và. thế. giớ.i, trong đó. có. ẩm thự.c, thờ.i trang…

Bộ. trư.ởng Nguyễn Mạ.nh Hù.ng ghi nhậ.n cá.c ý kiế.n đó.ng gó.p từ. cá.c doanh nghiệ.p Hoa Kỳ. Bộ. trư.ởng khẳng đị.nh, Việ.t Nam hoan nghê.nh cá.c doanh nghiệ.p Mỹ đế.n Việ.t Nam đầ.u tư., kinh doanh và. có. lợ.i nhuậ.n. Tuy nhiê.n, sự. thị.nh vư.ợ.ng của doanh nghiệ.p Mỹ phải song hà.nh vớ.i sự. thị.nh vư.ợ.ng của Việ.t Nam. Do đó., cá.c doanh nghiệ.p Mỹ khi hoạ.t độ.ng tạ.i Việ.t Nam thì. phải tuâ.n thủ phá.p luậ.t Việ.t Nam và. thự.c hiệ.n nghĩa vụ. nộ.p thuế. đầ.y đủ.

Cá.c doanh nghiệ.p Mỹ trong Hộ.i đồ.ng kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN trong khi là.m ă.n tạ.i Việ.t Nam nế.u có. khó. khă.n, vư.ớ.ng mắ.c liê.n quan đế.n cá.c lĩnh vự.c mà. Bộ. quản lý, Bộ. TT&TT sẽ sẵn sà.ng gặ.p gỡ và. cù.ng tì.m lờ.i giải đá.p, Bộ. trư.ởng Nguyễn Mạ.nh Hù.ng chia sẻ. 

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Anh

Man United và những cặp bài trùng nếu có thêm Sancho cùng Haaland


Thờ.i Sir Alex Ferguson, Manchester United từ.ng nổi tiế.ng khi có. những cặ.p đô.i xuấ.t chú.ng sau nà.y đề.u là. huyề.n thoạ.i như. Beckham – Giggs, Scholes – Keane, Ferdinand – Vidic, Cole – Yorke, Ronaldo – Rooney. Vớ.i những con ngư.ờ.i trong tay HLV Ole Gunnar Solskhaer như. bâ.y giờ. tấ.t nhiê.n khô.ng thể sá.nh vớ.i thế. hệ. trư.ớ.c. Tuy nhiê.n nế.u có. thê.m Jadon Sancho và. Erling Haaland thì. Old Trafford có. thể đó.n chà.o những bộ. đô.i thầ.n sầ.u mớ.i.

Bailly – Maguire

Ngư.ờ.i hâ.m mộ. Manchester United đang kỳ vọ.ng CLB sẽ mang về. Kalidou Koulibaly và.o mù.a hè tớ.i để cù.ng Harry Maguire tạ.o thà.nh cặ.p siê.u trung vệ.. Như.ng đừ.ng hy vọ.ng Quỷ đỏ sẽ bỏ ra 100 triệ.u euro cho mộ.t ngô.i sao đã gầ.n 30 tuổi. Như.ng cầ.n gì. Koulibaly khi Man United đã có. Eric Bailly. Từ.ng đư.ợ.c xem là. quá.i thú. phò.ng ngự. như.ng tiế.c rằ.ng những chấ.n thư.ơ.ng đã khiế.n ngô.i sao ngư.ờ.i Bờ. Biển Ngà. đá.nh mấ.t phong độ.. Giờ. đâ.y Bailly đang trở lạ.i và. chơ.i rấ.t hay. Chí.nh anh cù.ng Maguire hứ.a hẹn sẽ cho thấ.y lạ.i đư.ợ.c hì.nh ảnh của Vidic – Ferdinand ngà.y xư.a.

 - Bó.ng Đá.

Cặ.p trung vệ. tố.t nhấ.t cho M.U lú.c nà.y?

McTominay – Fred

Mộ.t giải phá.p tì.nh thế. như.ng đem lạ.i sự. thà.nh cô.ng ngoà.i sự. mong đợ.i của Ole Gunnar Solskjaer. Cả hai đề.u nhanh, khỏe, gan lì. như.ng khô.ng thiế.u đi sự. tinh tế.. Sự. phố.i hợ.p ngà.y mộ.t cà.ng ă.n ý giữa cả hai đã mang đế.n khả nă.ng phò.ng ngự. từ. xa tố.t dầ.n lê.n của độ.i chủ sâ.n Old Trafford. Thờ.i Sir Alex, vớ.i sơ. đồ. 4 – 4 – 2 trứ. danh thì. ngư.ờ.i ta nhớ. hoà.i cặ.p tiề.n vệ. cô.ng – thủ Paul Scholes và. Roy Keane lừ.ng danh khắ.p thế. giớ.i. Cò.n bâ.y giờ. Solsa chuộ.ng sơ. đồ. 4 – 2 – 3 – 1 hơ.n nê.n cặ.p đô.i Scott McTominay – Fred sẽ là. hai cá.i tê.n đảm bảo chấ.t thép nơ.i hà.ng tiề.n vệ..

 - Bó.ng Đá.

Bộ. đô.i nà.y chơ.i ngà.y cà.ng ă.n ý vớ.i nhau.

Rashford – Sancho

Trong sơ. đồ. 4 – 2 – 3 – 1 thì. hai ngô.i sao chạ.y cá.nh trê.n hà.ng cô.ng có. vai trò. khá. quan trọ.ng vì. đó. là. những mũi xuyê.n phá. mang tí.nh độ.t biế.n rấ.t cao. Lú.c nà.y Marcus Rashford và. Daniel James đư.ợ.c sử dụ.ng như.ng tiề.n vệ. xứ. Wales chư.a đá.p ứ.ng đư.ợ.c kỳ vọ.ng. Đó. là. lý do vì. sao có. tin Man United sẵn sà.ng bỏ ra 120 triệ.u euro để mang Jadon Sancho về. Old Trafford. Khi ấ.y hãy tư.ởng tư.ợ.ng xem cá.c hà.ng thủ sẽ vấ.t vả ra sao khi đố.i đầ.u cù.ng Rashford – Sancho nhấ.t là. khi họ. có. nguồ.n cấ.p bó.ng từ. Bruno Fernandes hay Paul Pogba.

 - Bó.ng Đá.

Đô.i cá.nh hoà.n hảo cho Man United?

Fernandes – Haaland

Và. tấ.t nhiê.n vớ.i tà.i chuyề.n bó.ng của Fernandes thì. ngô.i sao nà.o đá. trung phong cho Man United cũng sẽ hư.ởng lợ.i rấ.t nhiề.u. Hiệ.n tạ.i là. Anthony Martial. Tuy nhiê.n, ngô.i sao ngư.ờ.i Phá.p hay cả Mason Greenwood cũng chư.a phải là. châ.n sú.t cự. phá.ch có. thể lĩnh xư.ớ.ng hà.ng cô.ng Quỷ đỏ lú.c nà.y. Đố.i tư.ợ.ng mà. Man United nhắ.m đế.n là. Erling Haaland – cầ.u thủ mà. họ. đã để mấ.t và.o tay Dortmund trong kỳ chuyển như.ợ.ng mù.a đô.ng rồ.i. Vớ.i tố.c độ. và. kỹ nă.ng xử lý bó.ng xuấ.t sắ.c của Haaland hợ.p cù.ng nhãn quan lẫn khả nă.ng chuyề.n bó.ng tuyệ.t vờ.i của Fernandes thì. sứ.c tấ.n cô.ng của Man United sẽ vô. cù.ng đá.ng sợ..

 - Bó.ng Đá.

Bruno đang chờ. Haaland đế.n Old Trafford.

Tấ.t nhiê.n việ.c mua cả Jadon Sancho và. Erling Haaland đã khó. và. cà.ng khó. hơ.n khi họ. đề.u là. trụ. cộ.t của Dortmund. Như.ng trong bó.ng đá. khô.ng gì. là. khô.ng thể và. đó. là. điề.u mà. CĐV Quỷ đỏ đang mong chờ. để độ.i bó.ng sẽ có. cú. lộ.t xá.c ngoạ.n mụ.c nhấ.t trong nhiề.u nă.m qua.

Cá.t Tư.ờ.ng | 21:24 04/03/2020

Chuyên mục
Xem tin thời sự ngoài nước

Tổng giám đốc WHO xác nhận Covid-19 có độc lực mạnh hơn cúm mùa | Thế giới


Ngà.y 3.3, ô.ng Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giá.m đố.c Tổ chứ.c Y tế. Thế. Giớ.i cảnh bá.o trong khi cá.c triệ.u chứ.ng của Covid-19 có. thể giố.ng cú.m như.ng đế.n nay, Covid-19 cho thấ.y có. độ.c lự.c cao hơ.n.
Ngoà.i ra, Covid-19 đã gâ.y tử vong cho khoảng 3,4% ca nhiễm toà.n cầ.u trong khi tỷ lệ. tử vong của cú.m mù.a là. chư.a đầ.y 1%.


Tổng giá.m đố.c WHO xá.c nhậ.n Covid-19 có. độ.c lự.c mạ.nh hơ.n cú.m mù.a - ảnh 1

Tỷ lệ. tử vong toà.n cầ.u của Covid-19 là. 3,4%.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giá.m đố.c WHO:

“Trong khi nhiề.u ngư.ờ.i trê.n thế. giớ.i đã tă.ng cư.ờ.ng hệ. miễn dị.ch vớ.i cá.c bệ.nh cú.m mù.a, Covid-19 là. mộ.t loạ.i virus mớ.i chư.a ai có. thể miễn dị.ch. Nghĩa là., có. nhiề.u ngư.ờ.i bị. nhiễm virus nà.y hơ.n, và. mộ.t số. ngư.ờ.i sẽ bị. bệ.nh nặ.ng. Toà.n cầ.u đã có. khoảng 3,4% ca nhiễm Covid-19 tử vong. Để so sá.nh thì. cú.m mù.a gâ.y tử vong cho chư.a đầ.y 1% ngư.ờ.i mắ.c bệ.nh”.