Chuyên mục
Xem tin tức đời sống

Người Việt đầy âu lo giữa ‘ổ dịch’ Covid-19 thứ 2 thế giới khi nước Ý ‘phong tỏa’ | Đời sống

[ad_1]

Số.ng tạ.i tâ.m dị.ch Milan, trả lờ.i Thanh Niê.n ngà.y 10.3, bạ.n Đà.o Mai Quyê.n cho biế.t cảm thấ.y lo lắ.ng và. bấ.t an vì. số. ngư.ờ.i nhiễm Covid-19 tạ.i Ý đang tă.ng nhanh.

“Mì.nh nghĩ do ý thứ.c của nhiề.u ngư.ờ.i kém, trư.ớ.c khi có. lệ.nh phong tỏa phí.a Bắ.c thì. nhiề.u ngư.ờ.i đang sinh số.ng trê.n đó. đi về. về. miề.n Nam”, theo chị. Quyê.n có. thể đâ.y là. lý do phải phong tỏa cả nư.ớ.c.

Mặ.c dù. lo lắ.ng, như.ng chị. Mai Quyê.n vẫn tự. trấ.n an, cố. gắ.ng giữ gì.n sứ.c khỏe và. gầ.n như. khô.ng ra đư.ờ.ng bao giờ., trừ. khi đi chợ. hoặ.c phải đi là.m giấ.y tờ..

Chị. Quyê.n cò.n cho biế.t, mấ.y hô.m nay chị. cầ.n là.m mộ.t số. giấ.y tờ. về. bằ.ng tố.t nghiệ.p và. giấ.y tờ. cư. trú. như.ng cũng chư.a là.m đư.ợ.c vì. vă.n phò.ng của trư.ờ.ng đó.ng cửa và. cảnh sá.t ở cơ. quan là.m giấ.y tờ. cư. trú. cho ngư.ờ.i nư.ớ.c ngoà.i đang nghỉ 30 ngà.y.Việ.t Nam phá.t hiệ.n ca Covid-19 thứ. 33, từ.ng bay cù.ng bệ.nh nhâ.n thứ. 17


Ngư.ờ.i Việ.t đầ.y â.u lo giữa 'ổ dị.ch' Covid-19 thứ. 2 thế. giớ.i khi nư.ớ.c Ý 'phong tỏa' - ảnh 1

Mặ.c dù. bị. khó. khă.n khi đi lạ.i, như.ng ngư.ờ.i dâ.n khô.ng đổ xô. trữ thự.c phẩm và. nhiề.u siê.u thị. luô.n đầ.y hà.ng


Tí.nh đế.n thờ.i điểm nà.y, đã có. 463 ngư.ờ.i tử vong trong 9.172 ca nhiễm virus Corona chủng mớ.i gâ.y bệ.nh COVID-19 tạ.i Ý. Quố.c gia Nam Âu nà.y giờ. trở thà.nh nư.ớ.c có. số. ca nhiễm và. tử vong vì. COVID-19 cao thứ. hai chỉ sau Trung Quố.c, vư.ợ.t qua Hà.n Quố.c và. Iran.

Việ.c phong tỏa đã là.m ảnh hư.ởng đế.n vấ.n đề. đi lạ.i. Chị. kể: “Tô.i vừ.a tố.t nghiệ.p hô.m trư.ớ.c, lầ.n đầ.u thấ.y tố.t nghiệ.p mà. 3/5 thầ.y trong hộ.i đồ.ng phải tham gia online chứ. khô.ng có. mặ.t tạ.i chỗ. Lễ tố.t nghiệ.p cũng yê.u cầ.u khô.ng cho ngư.ờ.i thâ.n bạ.n bè và.o dự. để đảm bảo an toà.n. Sinh viê.n Ý vẫn mờ.i rấ.t đô.ng ngư.ờ.i nhà. tớ.i, họ. đợ.i ở ngay ngoà.i giảng đư.ờ.ng nê.n thà.nh ra cô.ng sứ.c “cấ.m” của trư.ờ.ng cũng thà.nh cô.ng cố.c”.

Ngoà.i việ.c hạ.n chế. đi lạ.i và. tậ.p trung nơ.i đô.ng ngư.ờ.i, thì. việ.c đi chợ. sẽ khô.ng thể dừ.ng lạ.i. Vả lạ.i, siê.u thị. luô.n cung cấ.p đầ.y đủ hà.ng hó.a để trá.nh hiệ.n tư.ợ.ng chá.y hà.ng, nê.n chị. Quyê.n sẽ chọ.n cá.ch khô.ng đổ xô. dự. trữ thự.c phẩm.

Theo chị. L.A, số.ng ở miề.n Bắ.c nư.ớ.c Ý, lú.c đầ.u mớ.i bù.ng phá.t bệ.nh, mọ.i ngư.ờ.i xung quanh rấ.t thờ. ơ. vì. khô.ng nhậ.n thứ.c đư.ợ.c mứ.c độ. nguy hiểm của dị.ch bệ.nh Covid-19 nà.y. Mọ.i ngư.ờ.i cứ. đi lạ.i vui chơ.i, ă.n uố.ng. Kể cả khi có. lệ.nh phong tỏa vù.ng Lombardy, mộ.t số. ngư.ờ.i cũng đã đi xuố.ng vù.ng phí.a Nam để trá.nh dị.ch. Bâ.y giờ. ‘vỡ trậ.n’, nhiề.u ngư.ờ.i đà.nh phải bấ.t lự.c. Ở cá.c vù.ng, ngư.ờ.i dâ.n khô.ng thể đi lạ.i tự. do, nế.u ai muố.n qua mộ.t quậ.n hay mộ.t tỉnh khá.c phải cầ.n có. giấ.y thô.ng hà.nhvà. bị. kiểm soá.t gắ.t gao.Virus corona gâ.y Covid-19 có. thể lâ.y xa 4,5 m trong mô.i trư.ờ.ng má.y điề.u hò.a

Trá.i vớ.i việ.c xem nhẹ dị.ch bệ.nh của nhiề.u ngư.ờ.i. Ngay từ. lú.c có. dị.ch, chị. L.A đã sớ.m nhậ.n thứ.c đư.ợ.c việ.c phò.ng trá.nh dị.ch bệ.nh. Chị. và. gia đì.nh cũng thự.c hiệ.n cá.c biệ.n phá.p thô.ng thư.ờ.ng như. hạ.n chế. đi đế.n cá.c nơ.i vui chơ.i, du lị.ch, lễ hộ.i, hạ.n chế. bắ.t tay hay ô.m hô.n.
Chị. L.A cũng khô.ng ngạ.i chia sẻ: “Gia đì.nh chị. kinh doanh nhà. hà.ng, đư.ơ.ng nhiê.n điề.u cầ.n thiế.t là. nhiề.u khá.ch tì.m đế.n. Dị.ch bệ.nh như. vậ.y là.m cho lư.ợ.ng khá.ch giảm đi nhiề.u chứ.. Song thự.c sự., trong thờ.i điểm nà.y, mì.nh muố.n khuyế.n cá.o mọ.i ngư.ờ.i hạ.n chế. đi lạ.i, cầ.n bảo vệ. sứ.c khỏe mì.nh trư.ớ.c, trá.nh lâ.y lan là.m ảnh hư.ởng đế.n mọ.i ngư.ờ.i”. Chị. cò.n bà.y tỏ, nế.u lú.c đầ.u mọ.i ngư.ờ.i khô.ng quá. thờ. ơ. thì. sẽ khô.ng lâ.m và.o tì.nh cảnh nà.y.
Khi có. lệ.nh phong tỏa toà.n quố.c, chị. Nguyễn Như. Ngọ.c cù.ng mọ.i ngư.ờ.i trong nhà. rấ.t buồ.n và. chỉ biế.t tự. trấ.n an nhau. “Tố.i qua, mì.nh nghe nó.i phong tỏa cả nư.ớ.c, nê.n lo lắ.ng lắ.m. Mọ.i ngư.ờ.i trong nhà. ai nấ.y cũng buồ.n và. có. phầ.n hố.i hậ.n về. trư.ớ.c đó. khô.ng chị.u về. Việ.t Nam. Tụ.i mì.nh lo lắ.m, như.ng khô.ng ai là.m đư.ợ.c gì. ngư.ờ.i việ.c tự. mì.nh bảo vệ. mì.nh ”, chị. Như. Ngọ.c buồ.n nó.i. 

Chị. Như. Ngọ.c thô.ng tin, khô.ng riê.ng gì. ngư.ờ.i Việ.t mà. cả ngư.ờ.i Ý cũng khô.ng thể ra khỏi nư.ớ.c. Giữa cá.c vù.ng, ngư.ờ.i dâ.n nế.u muố.n đi lạ.i phải có. giấ.y self – certificate (mộ.t dạ.ng giấ.y chứ.ng nhậ.n xuấ.t xứ.).

Chị. Ngọ.c kể: “Hô.m qua, mì.nh thấ.y có. 2 chị. đi ra tớ.i sâ.n bay đi hãng Thaiairway. Dù. đã bư.ớ.c lê.n má.y bay như.ng họ. vẫn bị. hải quan chặ.n lạ.i, vì. thấ.y thẻ cư. trú. thuộ.c vù.ng đỏ”.

Chuyên mục
Xem tin giải trí

Angelina Jolie và Brad Pitt cùng chăm con sau phẫu thuật

[ad_1]

Hôm 9/3, trên tờ Time, Angelina Jolie tiết lộ hai con gái là Zahara và Shiloh vừa trải qua các cuộc phẫu thuật. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của hai công chúa đã ổn định.

Angelina Jolie và Brad Pitt cùng chăm con sau phẫu thuật - 1

Shiloh chống nạng ra ngoài dạo phố cùng mẹ.

Tôi phải đưa con gái lớn đi phẫu thuật nhiều lần trong hai tháng qua. Sau đó Shiloh cũng trải qua cuộc phẫu thuật hông. Bọn trẻ hiểu rằng khi đối mặt với vấn đề sức khỏe, chiến đấu để sinh tồn và chữa lành vết thương là điều đáng tự hào“, minh tinh Maleficent nói.

Theo Jolie, hai con tự chăm sóc nhau khiến cô cực kì yên tâm. Ngôi sao Hollywood tin rằng các con đã lớn, đủ trưởng thành để lo cho bản thân mà không cần phải có mẹ bên cạnh.

Tôi chứng kiến các con đối mặt với nỗi sợ hãi bằng sự kiên cường. Khi ấy, nếu không ai giúp đỡ, chắc chắn chúng phải tự trấn an mình và bình tĩnh vượt qua“, diễn viên Ông bà Smith bộc bạch.

Ngay sau đó, các tay máy paparazzi đã nhìn thấy Jolie xuất hiện cùng Shiloh và Vivienne tại cửa hàng hoa ở Los Angeles, Mỹ. Trong các bước ảnh, Shiloh được nhìn thấy chống nạng bước đi.

Còn theo nguồn tin E! News, Brad Pitt cũng kịp thời có mặt để động viên các con vượt qua đau đớn. Đó là nguyên nhân tài tử không tới Anh dự lễ trao giải BAFTA mới đây.

Angelina Jolie và Brad Pitt chấm dứt quan hệ vợ chồng tháng 4/2019 sau gần ba năm đệ đơn ly hôn. Sau khi đường ai nấy đi, các con chủ yếu sống với mẹ. Trong khi Pitt không có nhiều thời gian chăm nom bọn trẻ.

Angelina Jolie và Brad Pitt cùng chăm con sau phẫu thuật - 2

Gia đình Angelina Jolie – Brad Pitt thời còn hạnh phúc.

Về chuyện tình cảm, Pitt bị đồn hẹn hò Charlize Theron, Sat Hari Khalsa và mới đây nhất là Alia Shawkat. Tuy nhiên, anh phủ nhận mọi tin đồn. Chồng cũ minh tinh Maleficent lên tiếng: “Tôi không chủ động tìm kiếm thông tin về mình trên báo. Họ cứ gán ghép tôi với cô này, cô kia trong suốt ba năm qua. Nhưng tôi khẳng định tất cả đều không đúng sự thật“.

Brad Pitt cũng gặp gỡ vợ cũ Jennifer Aniston ở nhiều sự kiện. Thế nhưng, thông tin họ tái hợp được người trong cuộc phủ nhận.

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Anh

Linh hồn của Quỷ đỏ đã trở lại

[ad_1]

Khô.ng ngoa nế.u nó.i đả bạ.i Man xanh cuố.i tuầ.n qua là. trậ.n hay nhấ.t của M.U dư.ớ.i thờ.i Solsa. Quậ.t ngã Manchester City, Man United kéo dà.i mạ.ch bấ.t bạ.i lê.n con số. 10, trong số. nà.y có. 7 chiế.n thắ.ng, ấ.n tư.ợ.ng hơ.n là. 8 trậ.n giữ sạ.ch lư.ớ.i nhà.. Giờ. đâ.y viễn cảnh và.o Top 4 dầ.n trở nê.n hiệ.n thự.c đố.i vớ.i thầ.y trò. HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Tin tư.ởng và. lạ.c quan về. Quỷ đỏ như.ng cô.ng tâ.m mà. đá.nh giá. vẫn quá. sớ.m để nó.i về. mộ.t mù.a giải thà.nh cô.ng. Premier League cò.n đế.n 9 lư.ợ.t trậ.n phí.a trư.ớ.c. Bê.n cạ.nh đó., M.U phải “chia lửa” vớ.i mặ.t trậ.n Europa League, nơ.i nửa đỏ thà.nh Manchester trà.n trề. hy vọ.ng già.nh chứ.c vô. đị.ch. Chỉ cầ.n duy trì. sự. tậ.p trung và. giữ vững những đô.i châ.n trê.n mặ.t đấ.t, Man United có. quyề.n mơ. về. mộ.t mù.a giải ấ.n tư.ợ.ng dư.ớ.i thờ.i vị. thuyề.n trư.ởng ngư.ờ.i Na Uy.

 - Bó.ng Đá.

Thắ.ng Man City là. trậ.n đấ.u hay nhấ.t của Quỷ đỏ dư.ớ.i thờ.i Solsa.

Có. nhiề.u nhâ.n tố. tạ.o nê.n mộ.t M.U gai gó.c và. quậ.t khởi giai đoạ.n hiệ.n tạ.i. Đá.ng chú. ý nhấ.t phải kể đế.n việ.c Solsa đã tạ.o nê.n nguồ.n cảm hứ.ng chiế.n thắ.ng cho cá.c họ.c trò.. Chí.nh xá.c hơ.n, Solskjaer gó.p phầ.n mang linh hồ.n “Man United” trở lạ.i. Trậ.n thắ.ng Man xanh cho thấ.y chấ.t Quỷ đỏ hiệ.n hữu nơ.i từ.ng cầ.u thủ. Điề.u nà.y cò.n quan trọ.ng hơ.n chiế.n thắ.ng, bởi cổ độ.ng viê.n đã thấ.y đư.ợ.c tinh thầ.n má.u lửa, niề.m kiê.u hãnh, sự. tinh tế. trong từ.ng pha bó.ng… tạ.o nê.n thư.ơ.ng hiệ.u Man United của Ferguson trong quá. khứ.. Cổ độ.ng viê.n cò.n thấ.y đư.ợ.c “Fergie time” thô.ng qua bà.n thắ.ng từ. khoảng cá.ch gầ.n 40m của Scott McTominay ở phú.t bù. giờ..

Dĩ nhiê.n mạ.ch 10 trậ.n bấ.t bạ.i là. chiế.n thắ.ng của tinh thầ.n tậ.p thể. Chẳng phải tự. nhiê.n mà. Ole Gunnar Solskjaer thừ.a nhậ.n sau trậ.n thắ.ng Man City rằ.ng Quỷ đỏ cầ.n thê.m mộ.t, hai hoặ.c ba ngô.i sao đẳng cấ.p, kinh nghiệ.m để đủ khả nă.ng trở thà.nh ứ.ng viê.n cho danh hiệ.u vô. đị.ch Ngoạ.i hạ.ng Anh. Chi tiế.t nổi bậ.t mà. ngư.ờ.i hâ.m mộ. thấ.y rõ trư.ớ.c Man xanh, đó. là. bầ.y Quỷ đỏ đã trư.ởng thà.nh về. bản lĩnh thi đấ.u và. sự. tự. tin đang lê.n rấ.t cao, thậ.t sự. trở lạ.i nơ.i từ.ng cầ.u thủ.

 - Bó.ng Đá.

Scott McTominay ghi bà.n phú.t bù. giờ. gợ.i nhớ. hì.nh ảnh “Fergie time”.

Hai bản hợ.p đồ.ng mớ.i Bruno Fernandes và. Odion Ighalo, đặ.c biệ.t là. tuyển thủ Bồ. Đà.o Nha, gó.p phầ.n tạ.o nê.n sự. quậ.t khởi của Man United. Là. mẫu ngư.ờ.i lị.ch sự., khiê.m tố.n, như.ng Fernandes bư.ớ.c và.o sà.n đấ.u Premier League giố.ng như. vị. vua trê.n lãnh thổ của mì.nh. Ngay từ. những ngà.y đầ.u tiê.n, anh khô.ng hề. e sợ. chỉ đạ.o đồ.ng độ.i, má.u lửa trong từ.ng pha bó.ng trê.n sâ.n cỏ, và. đặ.c biệ.t là. bảo Pep Guardiola “câ.m mồ.m đi”, mộ.t hà.nh độ.ng “đố.n tim” fan Quỷ đỏ trê.n mạ.ng xã hộ.i.

Chặ.ng đư.ờ.ng phí.a trư.ớ.c khô.ng hề. dễ dà.ng. Solsa cò.n nhiề.u việ.c phải là.m để dẫn dắ.t Manchester United trở về. đú.ng đẳng cấ.p và. vị. trí. nơ.i họ. thuộ.c về.. Tuy nhiê.n, trậ.n thắ.ng Man xanh tá.i khẳng đị.nh mộ.t điề.u, thầ.y trò. HLV Solskjaer – vố.n dĩ đang hồ.i sinh mạ.nh mẽ và. ấ.n tư.ợ.ng – đã tì.m lạ.i đư.ợ.c linh hồ.n Quỷ đỏ. Đó. mớ.i là. điề.u quan trọ.ng hơ.n cả đố.i vớ.i M.U từ. nay đế.n kế.t thú.c mù.a giải.

Tiểu Phư.ơ.ng | 22:09 10/03/2020

Chuyên mục
Xem tin thời sự ngoài nước

Nhật Bản: Mắc COVID-19 vẫn đi dạy, 152 người phải cách ly khẩn cấp

[ad_1]

Nữ giá.o viê.n mầ.m non nà.y đã khiế.n 152 ngư.ờ.i phải đư.ợ.c cá.ch ly khẩn cấ.p do nghi lâ.y chéo từ. ngư.ờ.i nà.y.

Trư.ớ.c khi vụ. việ.c xảy ra, chí.nh quyề.n tỉnh Gunma khô.ng đó.ng cửa trư.ờ.ng họ.c theo chỉ thị. của chí.nh phủ Nhậ.t Bản. Hiệ.n đã có. khoảng 3 ngư.ờ.i, bao gồ.m cả trẻ nhỏ, đã có. những triệ.u chứ.ng bệ.nh đầ.u tiê.n.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Tây Ban Nha

Mãi chẳng thấy ai “cứu rỗi” được Barca, ngoài 1 người…

[ad_1]

Khi Barcelona đá.nh bạ.i Manchester United để ký hợ.p đồ.ng vớ.i Ronaldinho và.o mù.a hè nă.m 2003, kỷ nguyê.n thà.nh cô.ng của độ.i bó.ng xứ. Catalan đã bắ.t đầ.u. Joan Laporta là. mộ.t ngư.ờ.i hâ.m mộ. cuồ.ng nhiệ.t của Johan Cruyff, trở thà.nh chủ tị.ch và. ô.ng muố.n đư.a Barca quay lạ.i triế.t lý của thá.nh Johan.

Dư.ớ.i thờ.i Frank Rijkaard và. Ronaldinho, Blaugrana đã già.nh đư.ợ.c hai danh hiệ.u La Liga và.o nă.m 2005, 2006 và. cả đỉnh cao Champions League. Đế.n nă.m 2008, Barca gặ.p khủng hoảng, và. chí.nh Ronaldinho cù.ng Rijkaard là. những cá.i tê.n phải cuố.n gó.i khỏi xứ. Catalan đầ.u tiê.n.

Pep Guardiola, mộ.t mô.n đệ. của Cruyff đã thay thế. Rijkaard. Ngay lậ.p tứ.c Guardiola tạ.o ra khá.c biệ.t, khi nâ.ng tầ.m Lionel Messi, Sergio Busquets, Xavi Hernandez và. Andres Iniesta lê.n mộ.t đẳng cấ.p khá.c. Dư.ớ.i bà.n tay của Guardiola, Blaugrana trở lạ.i vị. trí. hà.ng đầ.u và. đạ.t đế.n tầ.m cao vư.ợ.t xa hơ.n cả những giấ.c mơ. của Laporta.

Barca Are Floundering And Lionel Messi Is The Only Factor Keeping Them Running - Bó.ng Đá.

Barcelona khô.ng thể mãi phụ. thuộ.c và.o Lionel Messi.

Vinh quang dầ.n rờ.i xa Barca, khi kỷ nguyê.n Guardiola kế.t thú.c. Trong nhiề.u nă.m trở lạ.i, ngay cả khi so sá.nh vớ.i thờ.i Luis Enrique, đặ.c biệ.t là. Tata Martino, Ernesto Valverde và. Quique Setien, luô.n có. cảm giá.c rằ.ng Messi là. nhâ.n tố. duy nhấ.t giú.p Barca vẫn duy trì. đư.ợ.c vị. thế. mộ.t độ.i bó.ng đẳng cấ.p.

Messi quá. quan trọ.ng vớ.i Barca, cứ. mỗi khi Blaugrana gặ.p khó. khă.n là. họ. lạ.i trô.ng chờ. thiê.n tà.i của mì.nh giú.p giải tỏa gá.nh nặ.ng. El Pulga hiệ.n khô.ng cò.n trẻ nữa, và. Barca cũng khô.ng thể mãi phụ. thuộ.c và.o độ.i trư.ởng của mì.nh. Dù. vậ.y, bà.i toá.n tì.m ngư.ờ.i thay Messi là. rấ.t nan giải vớ.i BLĐ độ.i chủ sâ.n Camp Nou, bởi Messi vẫn khá.t khao và. Barca thì. chẳng biế.t mong đợ.i ở ai, ngoà.i siê.u sao sinh nă.m 1987.

Xem mà.n trì.nh diễn của Lionel Messi:

Minh Trí. | 22:24 10/03/2020

Chuyên mục
Xem tin tức đời sống

Tặng báo Thanh Niên, vitamin C, nước rửa tay cho người dân cách ly | Đời sống

[ad_1]

Ngà.y 10.3, Vă.n phò.ng Bá.o Thanh Niê.n tạ.i Cầ.n Thơ. và. đạ.i diệ.n Cô.ng ty CP Dư.ợ.c Hậ.u Giang đã tổ chứ.c đư.a bá.o in Thanh Niê.n và. hà.ng tră.m hộ.p Bocalex C1000, nư.ớ.c rửa tay Bioskin tớ.i những ngư.ờ.i đang cá.ch ly tạ.i trư.ờ.ng Quâ.n sự. tỉnh Hậ.u Giang.


Tặ.ng bá.o Thanh Niê.n, vitamin C, nư.ớ.c rửa tay cho ngư.ờ.i dâ.n cá.ch ly  - ảnh 1

Ngư.ờ.i dâ.n cá.ch ly ở trư.ờ.ng Quâ.n sự. Hậ.u Giang đư.ợ.c phá.t cơ.m trư.a, bá.o in và. nư.ớ.c rửa tay sá.t khuẩn

Chư.ơ.ng trì.nh đư.ợ.c khởi độ.ng từ. ngà.y 6.3. Theo đó., mỗi ngà.y có. 400 tờ. bá.o giấ.y Thanh Niê.n đư.ợ.c phá.t tặ.ng cho ngư.ờ.i dâ.n cá.ch ly ở 4 đơ.n vị. trự.c thuộ.c Bộ. Tư. lệ.nh Quâ.n khu 9 gồ.m: trư.ờ.ng quâ.n sự. Quâ.n khu 9 tạ.i tỉnh Só.c Tră.ng (100 tờ./ngà.y), trư.ờ.ng Quâ.n sự. TP.Cầ.n Thơ. (100 tờ./ngà.y), trư.ờ.ng Quâ.n sự. tỉnh Vĩnh Long (100 tờ./ngà.y) và. trư.ờ.ng Quâ.n sự. tỉnh Hậ.u Giang (100 tờ./ngà.y).

Chư.ơ.ng trì.nh nà.y sẽ kéo dà.i đế.n ngà.y 15.3, thờ.i điểm mà. hầ.u hế.t ngư.ờ.i dâ.n cá.ch ly ở ĐBSCL hoà.n thà.nh đủ thờ.i gian 14 ngà.y. 


Tặ.ng bá.o Thanh Niê.n, vitamin C, nư.ớ.c rửa tay cho ngư.ờ.i dâ.n cá.ch ly  - ảnh 2

Ngoà.i bá.o in, ngư.ờ.i cá.ch ly ở ĐBSCL cò.n đư.ợ.c tặ.ng hộ.p Vitamin C dạ.ng sủi Bocalex và. nư.ớ.c rửa tay khô. Bioskin

Cô.ng ty CP Dư.ợ.c Hậ.u Giang tặ.ng khoảng 750 hộ.p Bocalex C1000 và. 120 chai nư.ớ.c rửa tay cho 2 đơ.n vị. là. trư.ờ.ng quâ.n sự. Quâ.n khu 9 tạ.i tỉnh Só.c Tră.ng và. trư.ờ.ng Quâ.n sự. tỉnh Hậ.u Giang. Tổng kinh phí. thự.c hiệ.n chư.ơ.ng trì.nh nà.y là. khoảng 40 triệ.u đồ.ng do Cô.ng ty CP Dư.ợ.c Hậ.u Giang tà.i trợ..


Tặ.ng bá.o Thanh Niê.n, vitamin C, nư.ớ.c rửa tay cho ngư.ờ.i dâ.n cá.ch ly  - ảnh 3

Bê.n trong phò.ng cá.ch ly tạ.i trư.ờ.ng Quâ.n sự. tỉnh Hậ.u Giang


Tặ.ng bá.o Thanh Niê.n, vitamin C, nư.ớ.c rửa tay cho ngư.ờ.i dâ.n cá.ch ly  - ảnh 4


Tặ.ng bá.o Thanh Niê.n, vitamin C, nư.ớ.c rửa tay cho ngư.ờ.i dâ.n cá.ch ly  - ảnh 5

Khô.ng gian rộ.ng rãi của mộ.t khu vự.c cá.ch ly tạ.i trư.ờ.ng Quâ.n sự. tỉnh Hậ.u Giang

Chuyên mục
Xem tin giải trí

Danh ca Ngọc Sơn lần đầu hé lộ khu vườn rộng 20.000 m2 được fan tặng

[ad_1]

Danh ca Ngọc Sơn tiết lộ anh được một người anh thân thiết, vốn là fan hâm mộ từ lâu tặng một khu vườn rộng 2 hecta ở Lâm Đồng.

Danh ca Ngọc Sơn lần đầu tiết lộ được fan tặng hẳn khu vườn rộng 20.000m2 1

Khu vườn mà Ngọc Sơn được tặng có rất nhiều loại trái cây như sầu riêng, mít, bơ, chuối,…Vì diện tích quá rộng, nam ca sĩ phải thuê người để trông coi và chăm sóc cây cối.

Danh ca Ngọc Sơn lần đầu tiết lộ được fan tặng hẳn khu vườn rộng 20.000m2 2

Khu vườn này cũng là điểm dừng chân yêu thích của Ngọc Sơn mỗi khi anh có thời gian rảnh rỗi. Nam ca sĩ cũng tiết lộ việc anh hòa mình với thiên nhiên cũng là một bí quyết khiến anh duy trì được thể lực và sức khỏe sung mãn.

Danh ca Ngọc Sơn lần đầu tiết lộ được fan tặng hẳn khu vườn rộng 20.000m2 3

Trong loạt ảnh mới chia sẻ, Ngọc Sơn thăm thú khu vườn, tư mình thu hoạch rau củ. Không những vậy, giọng ca “Tình cha” còn muốn xây dựng một vườn thuốc quý, trồng nhiều loại dược liệu quý để tặng bà con nghèo có điều kiện trị bệnh.

Danh ca Ngọc Sơn lần đầu tiết lộ được fan tặng hẳn khu vườn rộng 20.000m2 4

Ngọc Sơn tiết lộ dù từng ngỏ lời từ chối quà của rất nhiều người nhưng khi được fan hâm mộ mà anh coi như người anh trai thân thiết tặng, anh mới đồng ý. “Trong cuộc sống có rất nhiều người từng ngỏ lời cho Ngọc Sơn cái này cái kia nhưng tôi đều từ chối. Tính tôi vốn vậy, tôi hiểu rằng mình nhận cái gì là mình hàm ơn người ta.

Danh ca Ngọc Sơn lần đầu tiết lộ được fan tặng hẳn khu vườn rộng 20.000m2 5

Vậy nhưng khi anh trai nói với tôi rằng: ‘Anh cắt cho em một miếng đất, em về đây ta ở cùng nhau như anh em ruột thịt’ thì tôi lại nhận lời, bởi tôi hiểu đây là lời đề nghị của một người anh nghĩa tình, để từ đó yêu mến nhau, gắn bó với nhau thêm”, nam ca sĩ tâm sự.

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Anh

Có một Man United hoàn hảo với Pogba và hai sao Anh

[ad_1]

Cho đế.n lú.c nà.y có. thể khẳng đị.nh Man United đang đi đú.ng hư.ớ.ng. Như.ng để có. thể nghĩ đế.n việ.c cạ.nh tranh chứ.c vô. đị.ch Anh thì. độ.i bó.ng của Ole Gunnar Solskjaer cầ.n bổ sung thê.m í.t nhấ.t hai vị. trí.. Khi ấ.y họ. sẽ có. độ.i hì.nh toà.n diệ.n về. cô.ng và. thủ.

Theo nhiề.u nguồ.n tin tạ.i Anh, sau khi chứ.ng kiế.n Man United thi đấ.u khởi sắ.c và. có. tư.ơ.ng lai hơ.n thì. Paul Pogba đã tí.nh chuyệ.n ở lạ.i. Đâ.y cũng là. điề.u Man United mong muố.n vì. họ. khô.ng muố.n mấ.t đi mộ.t tà.i nă.ng như. ngô.i sao ngư.ờ.i Phá.p nà.y, và. nhấ.t là. cầ.u thủ do mì.nh đà.o tạ.o nê.n. Mộ.t khi Pogba chị.u ở lạ.i và. toà.n tâ.m toà.n ý vì. Quỷ đỏ thì. họ. cũng khô.ng cầ.n nhấ.t thiế.t phải mua thê.m Jack Grealish hay James Maddison bằ.ng mọ.i giá..

 - Bó.ng Đá.

  Paul Pogba sẽ ở lạ.i vì. Bruno Fernandes?

Trong khi ấ.y chỉ cầ.n có. đư.ợ.c chiế.c vé dự. Champions League mù.a sau thì. nhiề.u khả nă.ng Man United sẽ mua đư.ợ.c Harry Kane và. Jadon Sancho bởi vị. trí. trung phong và. tiề.n vệ. cá.nh hiệ.n tạ.i do Anthony Martial và. Daniel James trấ.n giữ chư.a thậ.t sự. đá.ng tin cậ.y. Hai ngô.i sao Anh kia là. sự. lự.a chọ.n hoà.n hảo.

Ở vị. trí. trung vệ., nhiề.u đồ.n đoá.n cho rằ.ng Man United sẽ dồ.n tiề.n mua Kalidou Koulibaly. Như.ng khi bộ. ba Harry Maguire, Victor Lindelof và. Eric Bailly vẫn đang là.m tố.t cô.ng việ.c của mì.nh thì. rõ rà.ng họ. chẳng cầ.n tố.n số. tiề.n khủng (dự. đoá.n khô.ng dư.ớ.i 100 triệ.u euro) cho ngô.i sao gầ.n 30 tuổi.

Khi ấ.y HLV Solskjaer rấ.t dễ dà.ng trong lự.a chọ.n nhâ.n sự. vớ.i cá.c sơ. đồ. ư.a thí.ch như. 4 – 2 – 3 – 1 và. 3 – 4 – 1 – 2 hoặ.c có. thể linh hoạ.t thê.m 4 – 3 – 3 hay 4 – 4 – 2 truyề.n thố.ng.

 - Bó.ng Đá.

 Harry Kane là. ngư.ờ.i giải quyế.t bà.i toá.n trung phong.

Bộ. tứ. vệ. tố.t nhấ.t của Man United lú.c nà.y là. Wan Bissaka – Bailly – Maguire – Shaw. Tấ.t nhiê.n những Lindelof, Williams hay Dalot sẵn sà.ng đó.ng vai trò. dự. bị. chấ.t lư.ợ.ng cao. Khi cầ.n đá. sơ. đồ. có. 3 hậ.u vệ. thì. Solsa vẫn có. Bailly – Maguire – Lindelof bê.n cạ.nh bộ. ba ô.ng hay dù.ng là. Maguire – Lindelof – Shaw.

Về. vị. trí. tiề.n vệ. đá.nh chặ.n, nế.u trư.ớ.c đâ.y Man United đau đầ.u vì. khô.ng có. ngư.ờ.i đủ tố.t thì. giờ. đâ.y mộ.t Fred thă.ng hoa, mộ.t Nemanja Matic hồ.i xuâ.n cù.ng mộ.t Scott McTominay trư.ởng thà.nh có. thể khiế.n Solsa đau đầ.u như.ng là. cơ.n đau đầ.u dễ chị.u. Họ. đề.u có. thể đá. cặ.p khi cầ.n hai ngư.ờ.i đá. thấ.p hoặ.c tá.c chiế.n độ.c lậ.p cũng hay như. vậ.y. Hãy xem cá.ch Fred khiế.n hà.ng tiề.n vệ. của Man City lép vế. đủ thấ.y bản lĩnh ngô.i sao ngư.ờ.i Brazil nà.y đã khá.c rấ.t nhiề.u.

 - Bó.ng Đá.

 Jadon Sancho giú.p yê.n tâ.m ở vị. trí. chạ.y cá.nh.

Về. phầ.n Paul Pogba và. Bruno Fernandes khô.ng lo họ. sẽ giẫm châ.n lê.n nhau bởi nế.u trong sơ. đồ. 3 tiề.n vệ. thì. ngô.i sao ngư.ờ.i Phá.p có. thiê.n hư.ớ.ng lệ.ch trá.i cò.n cầ.u thủ ngư.ờ.i Bồ. Đà.o Nha đá. lệ.ch phải. Cò.n cá.c cá.ch bố. trí. khá.c là. Bruno nhô. cao đá. vị. trí. số. 10 cò.n Pogba đá. thấ.p hơ.n mộ.t chú.t. Trê.n mặ.t trậ.n tấ.n cô.ng mộ.t khi có. Kane và. Sancho cù.ng vớ.i Rashford và. Martial thì. quá. dễ dà.ng để đá. sơ. đồ. hai tiề.n đạ.o hoặ.c ba mũi giá.p cô.ng bởi ai cũng là. tay să.n bà.n lợ.i hạ.i.

Độ.i hì.nh Man United cơ. bản đã đị.nh hì.nh nê.n chỉ cầ.n hai bổ sung để tă.ng thê.m “chấ.t” mà. thô.i. Và. nế.u Kane, Sancho đế.n đâ.y cò.n Pogba ở lạ.i thì. CĐV Quỷ đỏ sợ. gì. mà. khô.ng dá.m mơ. chứ.c vô. đị.ch kia chứ..

Cá.t Tư.ờ.ng | 20:44 10/03/2020

Chuyên mục
Xem tin thời sự ngoài nước

Nhiều sự kiện thể thao bị hoãn vì dịch Covid-19 | Thế giới

[ad_1]

Giải quầ.n vợ.t chuyê.n nghiệ.p Indian Wells ở nam California – sự. kiệ.n uy tí.n nhấ.t của là.ng banh nỉ, ngoà.i 4 giải Grand Slam – sẽ khô.ng diễn ra theo như. kế. hoạ.ch là. ngà.y 10.3. Bá.c sĩ của giải đấ.u giải thí.ch: “Đâ.y là. rủi ro quá. lớ.n trong thờ.i điểm nà.y”.

Mộ.t số. giải đấ.u lớ.n khá.c cũng buộ.c phải hủy hoặ.c hoãn. Giải marathon Paris đư.ợ.c dờ.i từ. thá.ng 4 sang thá.ng 10. Trậ.n chung kế.t giải trư.ợ.t tuyế.t thế. giớ.i, dự. kiế.n diễn ra và.o cuố.i thá.ng 3.2020, đã bị. hủy bỏ.


Nhiề.u sự. kiệ.n thể thao bị. hoãn vì. dị.ch Covid-19 - ảnh 1

Ảnh hư.ởng dị.ch Covid-19 trê.n thể thao: bê.n trá.i là. giải marathon Tokyo nă.m 2020, bê.n phải là. giải marathon Tokyo nă.m 2019.

Nhiề.u trậ.n bó.ng đá. tạ.i Ý phải tổ chứ.c ở cá.c sâ.n khô.ng khá.n giả, hoặ.c phải bị. hủy bỏ hoà.n toà.n vì. lo ngạ.i dị.ch Covid-19.
Giải đấ.u bó.ng rổ chuyê.n nghiệ.p Bắ.c Mỹ (NBA) đang câ.n nhắ.c tiế.p tụ.c giải đấ.u mà. khô.ng có. mặ.t ngư.ờ.i hâ.m mộ. và. lễ rư.ớ.c đuố.c cho Thế. vậ.n hộ.i mù.a hè Tokyo 2020 diễn ra ở Hy Lạ.p và.o tuầ.n nà.y sẽ là. lễ rư.ớ.c đầ.u tiê.n khô.ng cho khá.n giả tham dự. trong hơ.n 35 nă.m cù.ng vì. lo ngạ.i dị.ch Covid-19.
Giải đua xe Cô.ng thứ.c 1 tạ.i Bahrain và.o ngà.y 22.3 sắ.p tớ.i cũng sẽ tổ chứ.c mà. khô.ng mặ.t khá.n giả hâ.m mộ. mô.n thể thao tố.c độ. sau khi đảo quố.c nhỏ nà.y phá.t hiệ.n hơ.n 80 trư.ờ.ng hợ.p nhiễm Covid-19.


Nhiề.u sự. kiệ.n thể thao bị. hoãn vì. dị.ch Covid-19 - ảnh 2

Tì.nh hì.nh chung tạ.i cá.c sâ.n thi đấ.u thể thao: hà.ng ghế. khá.n giả trố.ng trọ.i.

Trê.n cá.c sâ.n vậ.n độ.ng, những khuô.n mặ.t há.o hứ.c của ngư.ờ.i hâ.m mộ. thể thao thay bằ.ng khẩu trang. Phải đeo khẩu trang, nê.n việ.c hò. reo cổ vũ độ.i nhà. hay uố.ng mộ.t ngụ.m bia chẳng dễ dà.ng gì..

Như.ng thậ.t ra chấ.t lỏng đư.ợ.c ư.a chuộ.ng nhấ.t tạ.i phầ.n lớ.n cá.c sâ.n vậ.n độ.ng hiệ.n nay lạ.i là. nư.ớ.c rửa tay sá.t khuẩn.

Đô.i khi, bảng ghi điểm và. bảng chỉ dẫn cũng đư.a thô.ng tin về. dị.ch Covid-19 nhiề.u hơ.n là. thô.ng tin về. trậ.n đấ.u.

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Tây Ban Nha

COVID-19 lại gây họa, La Liga là nạn nhân tiếp theo

[ad_1]

Mớ.i đâ.y, trang chủ Barcelona xá.c nhậ.n trậ.n đấ.u lư.ợ.t về. vò.ng 1/8 Champions League giữa Barcelona và. SSC Napoli trê.n sâ.n Nou Camp (ngà.y 18/3 tớ.i đâ.y), sẽ khô.ng mở cửa phụ.c vụ. khá.n giả. Bâ.y giờ., đế.n lư.ợ.t La Liga là.m điề.u tư.ơ.ng tự., như.ng quy mô. lớ.n hơ.n rấ.t nhiề.u trong 2 tuầ.n thi đấ.u tiế.p theo.

Cụ. thể, 2 vò.ng đấ.u 28 và. 29 cũng khô.ng phụ.c vụ. khá.n giả, cá.c cầ.u thủ hai bê.n sẽ ra sâ.n trê.n sâ.n vậ.n độ.ng vắ.ng bó.ng ngư.ờ.i theo dõi và. chỉ có. thà.nh viê.n ban huấ.n luyệ.n cù.ng độ.i ngũ kỹ thuậ.t. Tấ.t nhiê.n, đó. là. vì. đạ.i dị.ch COVID-19 đang bù.ng phá.t quá. nhanh ở Châ.u Âu, khiế.n chí.nh phủ Tâ.y Ban Nha buộ.c phải hà.nh độ.ng.

Quyế.t đị.nh nà.y đư.ợ.c coi là. mộ.t biệ.n phá.p để ngă.n chặ.n sự. lâ.y lan của Coronavirus ở xứ. đấ.u bò., và. đã đư.ợ.c thố.ng nhấ.t sau mộ.t quá. trì.nh tham vấ.n vớ.i Bộ. Y tế. và. cá.c ban y tế. khu vự.c. Trư.ớ.c đó., Chí.nh phủ Italia thậ.m chí. đì.nh chỉ tấ.t cả cá.c hoạ.t độ.ng thể thao trong nư.ớ.c (bao gồ.m Serie A) cho đế.n đầ.u thá.ng 4. 

OFFICIAL: The next two rounds of La Liga fixtures will be played behind closed doors as a result of the coronavirus outbreak. - Bó.ng Đá.

 Real Madrid sẽ đá. liê.n tiế.p 2 trậ.n sâ.n nhà. mà. khô.ng có. khá.n giả.

Tạ.i La Liga, Barcelona hiệ.n đang dẫn đầ.u BXH vớ.i 58 điểm, sẽ gặ.p Marlloca và. Leganes ở hai vò.ng kế. tiế.p, trong khi Real Madrid đứ.ng ngay sau vớ.i 2 điểm í.t hơ.n và. đụ.ng độ. Eibar cù.ng Valencia. Cuộ.c đua đế.n ngô.i vô. đị.ch nă.m nay xem chừ.ng đang rấ.t chô.ng gai cho hai gã khổng lồ..

Hakimi – Tà.i nă.ng đư.ợ.c Real cho mư.ợ.n ở Dortmund:

Trung Quâ.n | 19:01 10/03/2020