Chuyên mục
Xem tin tức đời sống

Chống dịch Covid-19, ba mẹ Việt hào hứng cho con nhảy Ghen Cô Vy: Rửa tay thường xuyên | Đời sống


Trong mộ.t ngà.y cuố.i tuầ.n, bé Lê. Trầ.n Hồ.ng Phú.c, 7 tuổi tạ.i TP.HCM say mê. mà.n nhảy Ghen Cô. Vy đang gâ.y “số.t” cộ.ng đồ.ng mạ.ng cho cả gia đì.nh xem. Khá.n giả là. ô.ng bà. nộ.i, bố. mẹ và. chị. gá.i của Hồ.ng Phú.c ngồ.i xung quanh chă.m chú. theo dõi. Độ.ng tá.c của cô. bé 7 tuổi vừ.a dứ.t khoá.t khỏe khoắ.n, lạ.i thể hiệ.n rõ tinh thầ.n “rửa tay thậ.t sạ.ch” để “nâ.ng cao sứ.c khỏe” khiế.n cho ai cũng thí.ch thú. cổ vũ.

Điệ.u nhảy “hú.t” khá.n giả nhí.

Chị. Trầ.n Thị. Hiế.u Nghĩa (39 tuổi hiệ.n đang cô.ng tá.c tạ.i Bệ.nh việ.n mắ.t TP.HCM, là. mẹ Phú.c) chia sẻ: “Bà.i há.t dễ bắ.t tay, dễ nhớ.. Lú.c nhảy, cá.c bé sẽ biế.t đư.ợ.c những độ.ng tá.c rửa tay, nâ.ng cao ý thứ.c biế.t rửa tay mỗi ngà.y, giữ vệ. sinh để phò.ng chố.ng dị.ch”.VIDEO: Nguyễn An Nhã Quyê.n | SBD 017 | Bà.i thi Em nhảy Ghen Cô. Vy

Chị. chia sẻ: “Bé tự. mở clip của chú. Quang Đă.ng lê.n coi và. họ.c theo. Mì.nh chỉ theo dõi con nhảy và. chỉ con nê.n nhảy những độ.ng tá.c sao cho rõ rà.ng, dứ.t khoá.t hơ.n thô.i. Giố.ng như. độ.ng tá.c rửa tay, lú.c đầ.u bé là.m chư.a đư.ợ.c rõ lắ.m”. 


Chố.ng dị.ch Covid-19, ba mẹ Việ.t hà.o hứ.ng cho con nhảy Ghen Cô. Vy: Rửa tay thư.ờ.ng xuyê.n - ảnh 1

Hồ.ng Phú.c là. cô. bé xinh xắ.n, dễ thư.ơ.ng, thỉnh thoảng lạ.i là.m nũng vớ.i mẹ. Như.ng khi giai điệ.u Ghen Cô. Vy vang lê.n, bé như. trở thà.nh mộ.t vũ cô.ng nhí. thự.c thụ.

Trò. chuyệ.n vớ.i Hồ.ng Phú.c, cô. bé chia sẻ: “Con họ.c trong vò.ng 1 tiế.ng. Con thấ.y có. mấ.y độ.ng tá.c hơ.i khó.. Cá.i lú.c mà. như. vậ.y nè… (cô. bé miê.u tả về. độ.ng tá.c rửa tay – PV). Như.ng con hay bị. là.m khô.ng kị.p nê.n chư.a rõ độ.ng tá.c”.

Khi đư.ợ.c hỏi có. hiểu ý nghĩa bà.i nhảy khô.ng, Hồ.ng Phú.c nó.i: “Lú.c con nhảy, con họ.c hỏi đư.ợ.c cá.c độ.ng tá.c cầ.n thiế.t để bảo vệ. cơ. thể”.

Hai chị. em Bảo Quyê.n, Bảo Vy (4 tuổi và. 6 tuổi, Bắ.c Giang) cũng là. mộ.t “fan trung thà.nh” của Ghen Cô. Vy từ. khi điệ.u nhảy nà.y đư.ợ.c chia sẻ rầ.m rộ.. “Ngà.y nà.o cũng bậ.t clip chú. Quang Đă.ng lê.n coi và. nhảy nhó.t theo”, chị. Lư.ơ.ng Tiệ.p, mẹ bé kể.

“Giai điệ.u vui nhộ.n, từ. khi nghe nhạ.c đế.n giờ. hai đứ.a nhỏ lạ.i tí.ch cự.c rửa tay, đi ra ngoà.i đư.ờ.ng cò.n nhắ.c mẹ phải đeo khẩu trang, mang bì.nh xị.t tay… như. hai bà. cụ. non”, chị. Tiệ.p kể.Video: Nguyễn Thị. Thu Huyề.n | SBD 016 | Bà.i thi Em nhảy Ghen Cô. Vy

Sô.i độ.ng cuộ.c thi nhảy trự.c tuyế.n

Do ảnh hư.ởng của dị.ch Covid-19, Hồ.ng Phú.c cũng như. nhiề.u bạ.n bè cù.ng trang lứ.a khá.c đư.ợ.c nhà. trư.ờ.ng nghỉ họ.c. Để con có. nhiề.u sâ.n chơ.i bổ í.ch, thú. vị. mà. vẫn phải đảm bảo an toà.n trong mù.a dị.ch, chị. Hiế.u Nghĩa ư.u tiê.n lự.a chọ.n cá.c cuộ.c thi nhảy hoặ.c vẽ trự.c tuyế.n để con tham gia.
Mộ.t trong cá.c cuộ.c thi tạ.o đư.ợ.c sứ.c hú.t trê.n chí.nh là. “Em nhảy Ghen Cô. Vy” do Bá.o Thanh Niê.n tổ chứ.c và. phá.t độ.ng. Cuộ.c thi kéo dà.i từ. ngà.y 7.3 đế.n ngà.y 28.3.2020 dà.nh cho cá.c thí. sinh dư.ớ.i 15 tuổi.


Chố.ng dị.ch Covid-19, ba mẹ Việ.t hà.o hứ.ng cho con nhảy Ghen Cô. Vy: Rửa tay thư.ờ.ng xuyê.n - ảnh 2

Sâ.n chơ.i nhảy Ghen Cô. Vy bổ í.ch, vui nhộ.n đư.ợ.c nhiề.u phụ. huynh ủng hộ.

“Mì.nh muố.n cho cá.c bé tham gia để thể hiệ.n tí.nh cộ.ng đồ.ng. Thô.ng qua qua cuộ.c thi, cá.c bé sẽ biế.t đư.ợ.c mù.a dị.ch nà.y phải là.m gì. để phò.ng chố.ng dị.ch cho bản thâ.n mì.nh. Hy vọ.ng qua cuộ.c thi nà.y bé sẽ truyề.n tải thô.ng điệ.p nhiề.u hơ.n tớ.i mọ.i ngư.ờ.i”, mẹ bé Phú.c chia sẻ.

Khô.ng chỉ thi đơ.n, cá.c bé cò.n có. thể dự. thi theo nhó.m. Clip của 5 anh em Bảo Châ.u, Thế. Sơ.n, Vă.n Giai, Bảo Tiê.n, Bảo Thiê.n (TP.HCM) đư.ợ.c phụ. huynh gửi về. cho thấ.y hì.nh ảnh đá.ng yê.u, vui nhộ.n. Mặ.c dù. độ.ng tá.c chư.a thậ.t sự. nhuầ.n nhuyễn như.ng clip nà.y vẫn nhậ.n đư.ợ.c nhiề.u sự. ủng hộ. của khá.n giả bởi tinh thầ.n trong sá.ng, tí.nh cự.c mà. cá.c bé đem lạ.i.

Rấ.t nhiề.u thí. sinh nhí. cũng thể hiệ.n khả nă.ng vũ đạ.o chuyê.n nghiệ.p, tổ chứ.c bà.i thi đầ.y sá.ng tạ.o như. thí. sinh Phan Thù.y Dư.ơ.ng, thí. sinh Trầ.n Hồ.ng Ân…


Chố.ng dị.ch Covid-19, ba mẹ Việ.t hà.o hứ.ng cho con nhảy Ghen Cô. Vy: Rửa tay thư.ờ.ng xuyê.n - ảnh 3

Vũ điệ.u rửa tay khiế.n cá.c thí. sinh nhí. thí.ch thú.


Chố.ng dị.ch Covid-19, ba mẹ Việ.t hà.o hứ.ng cho con nhảy Ghen Cô. Vy: Rửa tay thư.ờ.ng xuyê.n - ảnh 4

Nhiề.u thí. sinh bộ.c lộ. khả nă.ng nhảy chuyê.n nghiệ.p, phong cá.ch tự. tinVIDEO: PHAN THÙY DƯƠNG | SBD 015 | Bà.i thi Em nhảy Ghen Cô. Vy


Ban giá.m khảo cuộ.c thi gồ.m:

1. Nhà. bá.o Bảo Phư.ớ.c – Phó. Tổng biê.n tậ.p Bá.o Thanh Niê.n

2. Phó. giá.o sư., Tiế.n sĩ Doãn Ngọ.c Hải – Việ.n trư.ởng Việ.n Sứ.c khỏe Nghề. nghiệ.p và. Mô.i trư.ờ.ng

3. Nhạ.c sĩ Khắ.c Hư.ng – tá.c giả bà.i há.t Ghen Cô. Vy

4. Nghệ. sĩ Quang Đă.ng – biê.n đạ.o Vũ điệ.u rửa tay

Tổng giải thư.ởng lê.n đế.n 75 triệ.u đồ.ng.

Mặ.c dù. mớ.i đư.ợ.c diễn ra như.ng “Em nhảy Ghen Cô. Vy” đã tạ.o ra sâ.n chơ.i sô.i độ.ng, bổ í.ch cho phụ. huynh và. thí. sinh cả nư.ớ.c. Sau và.i ngà.y phá.t độ.ng, BTC đã nhậ.n đư.ợ.c hà.ng tră.m clip nhảy dự. thi của cá.c thí. sinh. Độ.c giả quan tâ.m có. thể theo dõi cuộ.c thi và. bì.nh chọ.n cho cá.c thí. sinh trê.n website thanhnien.vn, kê.nh YouTube và. Fanpage Bá.o Thanh Niê.n.

Chuyên mục
Xem tin giải trí

Nhìn vợ chồng anh trai mưa hạnh phúc, “mợ tiểu tam” không ưng ra mặt ở tập 2 của Đừng Bắt Em Phải Quên


Đừng Bắt Em Phải Quên có cách mở màn khá gay cấn khi ngay từ những tập phim đầu tiên, sóng gió trong gia đình Ngân (Quách Thu Phương) và Luân (NSƯT Hoàng Hải) đã bắt đầu xuất hiện. Điển hình nhất là ở trong tập 2, sự xen ngang của “mợ tiểu tam” tên Linh (NSƯT Kim Oanh) với thái độ đố kị ra mặt khi chứng kiến hạnh phúc gia đình của vợ chồng “nhà người ta”.

Thấy vợ chồng anh trai mưa hạnh phúc, mợ tiểu tam không ưng ra mặt ở tập 2 của Đừng Bắt Em Phải Quên - Ảnh 1.

Luân dành tình cảm cho Ngân như thuở còn son

Thấy vợ chồng anh trai mưa hạnh phúc, mợ tiểu tam không ưng ra mặt ở tập 2 của Đừng Bắt Em Phải Quên - Ảnh 2.

Ga lăng với vợ hết nấc

Thấy vợ chồng anh trai mưa hạnh phúc, mợ tiểu tam không ưng ra mặt ở tập 2 của Đừng Bắt Em Phải Quên - Ảnh 3.

Tặng cho cho vợ mà chẳng cần nhân dịp gì

Thấy vợ chồng anh trai mưa hạnh phúc, mợ tiểu tam không ưng ra mặt ở tập 2 của Đừng Bắt Em Phải Quên - Ảnh 4.

Làm em gái mưa tỏ ý không ưng ra mặt

Thấy vợ chồng anh trai mưa hạnh phúc, mợ tiểu tam không ưng ra mặt ở tập 2 của Đừng Bắt Em Phải Quên - Ảnh 5.

Mợ tiểu tam cố ý lấy chuyện công việc để gần gũi chồng nhà người ta

Thấy vợ chồng anh trai mưa hạnh phúc, mợ tiểu tam không ưng ra mặt ở tập 2 của Đừng Bắt Em Phải Quên - Ảnh 6.

Đêm muộn rồi vẫn còn gọi điện quan tâm nữa mà!

Tuy nhiên, ánh mắt đố kị rõ mồn một ấy của em gái mưa lại không khiến khán giả tức “sôi máu” bằng thái độ của cặp vợ chồng “bao dung toàn tập” là Ngân và Luân. Một bên là ông chồng chung thủy với vợ nhưng ngây thơ chủ quan với kẻ thứ ba, một bên là bà vợ tin tưởng tuyệt đối vào chồng, tin luôn “em gái mưa” của chồng. Thái độ của hai người đã gián tiếp tạo cơ hội cho tiểu tam dễ dàng xen ngang vào cuộc hôn nhân của mình.

Thấy vợ chồng anh trai mưa hạnh phúc, mợ tiểu tam không ưng ra mặt ở tập 2 của Đừng Bắt Em Phải Quên - Ảnh 7.

Luân “ngây thơ” đến mức… xin phép vợ đi “săn sóc” cho em gái mưa

Thấy vợ chồng anh trai mưa hạnh phúc, mợ tiểu tam không ưng ra mặt ở tập 2 của Đừng Bắt Em Phải Quên - Ảnh 8.

Còn Ngân thì coi em gái mưa của chồng như em gái của mình

Thấy vợ chồng anh trai mưa hạnh phúc, mợ tiểu tam không ưng ra mặt ở tập 2 của Đừng Bắt Em Phải Quên - Ảnh 9.

Chưa khi nào mà con đường của một tiểu tam lại thênh thang đến thế!

Tập 2 của phim cũng hé lộ một phần về quá khứ của Ngân. Trước khi lấy Luân, Ngân từng có mối quan hệ yêu đương với người đàn ông khác nhưng bị phụ bạc. Tình cờ Ngân gặp lại chị Dịu (NSND Như Quỳnh) – chị gái của “người cũ”. Mặc cho chị ấy muốn có cơ hội để giải thích về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, Ngân lại tìm cách chạy trốn. Liệu đây có phải là một trong những “hạt sạn” trong cuộc hôn nhân có vỏ bọc hạnh phúc giữa Ngân và Luân?

Thấy vợ chồng anh trai mưa hạnh phúc, mợ tiểu tam không ưng ra mặt ở tập 2 của Đừng Bắt Em Phải Quên - Ảnh 10.

Ngân từng bị em trai của chị Dịu phản bội

Thấy vợ chồng anh trai mưa hạnh phúc, mợ tiểu tam không ưng ra mặt ở tập 2 của Đừng Bắt Em Phải Quên - Ảnh 11.

Khi chị Dịu gặp lại Ngân và có ý muốn giải thích

Thấy vợ chồng anh trai mưa hạnh phúc, mợ tiểu tam không ưng ra mặt ở tập 2 của Đừng Bắt Em Phải Quên - Ảnh 12.

Ngân lại tìm cách phủi đi quá khứ

Thấy vợ chồng anh trai mưa hạnh phúc, mợ tiểu tam không ưng ra mặt ở tập 2 của Đừng Bắt Em Phải Quên - Ảnh 13.

Câu chuyện của Ngân dường như đã bị Linh bắt thóp?

Ngoài ra trong tập 2, con gái của Ngân và Luân – Ngọc (Quỳnh Kool) đã có một cuộc gặp gỡ oan gia lần hai với Duy (Thanh Sơn) trong… nhà vệ sinh.

Thấy vợ chồng anh trai mưa hạnh phúc, mợ tiểu tam không ưng ra mặt ở tập 2 của Đừng Bắt Em Phải Quên - Ảnh 14.

Em mang bạn đi giải sầu

Thấy vợ chồng anh trai mưa hạnh phúc, mợ tiểu tam không ưng ra mặt ở tập 2 của Đừng Bắt Em Phải Quên - Ảnh 15.
Thấy vợ chồng anh trai mưa hạnh phúc, mợ tiểu tam không ưng ra mặt ở tập 2 của Đừng Bắt Em Phải Quên - Ảnh 16.

Liệu tình yêu có chớm nở từ đây?

Tập 2 của Đừng Bắt Em Phải Quên thu hút khán giả một phần nhờ tình tiết drama thú vị xuất hiện trong cuộc hôn nhân có vỏ bọc hạnh phúc giữa Ngân và Luân. Với gương mặt sắc sảo cùng nụ cười đầy ẩn ý, NSƯT Kim Oanh diễn rất ra thần thái của một “mợ tiểu tam” đang từng bước tiếp cận chồng người. Tuy nhiên, lối diễn đậm chất kịch của NSƯT Hoàng Hải và NS Quách Thu Phương phần nào khiến nhịp phim trầm xuống và có vẻ không ăn khớp hoàn toàn với diễn biến của một bộ phim đời thường.

Đón xem những tập phim tiếp theo của Đừng Bắt Em Phải Quên, phát sóng lúc 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1.

Chuyên mục
Xem tin bóng đá trong nước

Video: Xem lại bàn thắng lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam ở vòng loại Olympic


Video: Huỳnh Như ghi bàn thắng lịch sử cho tuyển Việt Nam ở vòng loại Olympic

Trong lịch sử đối đầu với bóng đã nữ Australia, đội tuyển Việt Nam chỉ ghi được một bàn thắng. Đó là pha lập công trong trận lượt về play-off vòng loại Olympic Tokyo 2020 tối 11/3 trên sân vận động Cẩm Phả. Huỳnh Như là tác giả của bàn thắng sau một tình huống chớp thời cơ và dứt điểm đẹp mắt.

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam trong lịch sử các trận play-off vòng loại Olympic.

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Anh

Vì sao HLV Solskjaer vẫn chưa thỏa mãn với sự quật khởi của Man United?


Cụ. thể Metro hé lộ. sự. thậ.t đá.ng kinh ngạ.c về. khô.ng khí. phò.ng thay đồ. Manchester United sau trậ.n thắ.ng Man City 2-0. Đó. là. Solsa ngay lậ.p tứ.c chấ.m dứ.t mà.n ă.n mừ.ng hế.t cỡ và. thá.ch thứ.c cá.c họ.c trò. tậ.p trung duy trì. phong độ. cao và. ổn đị.nh đế.n hế.t mù.a giải.

Mặ.c dù. Man United giữ sạ.ch lư.ớ.i, như.ng Solskjaer chư.a hoà.n toà.n hà.i lò.ng. Nguyê.n do là. chiế.n lư.ợ.c gia ngư.ờ.i Na Uy nhậ.n thấ.y cá.c cầ.u thủ lù.i quá. sâ.u về. phầ.n sâ.n nhà. trong hiệ.p 2 và. để cho Man xanh chiế.m đế.n 80% quyề.n kiểm soá.t bó.ng. Mộ.t chiế.n thắ.ng là. cầ.n thiế.t, tuy nhiê.n Solsa muố.n bầ.y Quỷ đỏ chơ.i má.u lửa hơ.n và. yê.u cầ.u cầ.u thủ dũng cảm dâ.ng cao hơ.n.

 - Bó.ng Đá.

Solsa chư.a hoà.n toà.n thỏa mãn vớ.i sự. quậ.t khởi của Man United.

Thậ.t ra Solsa cẩn thậ.n khô.ng bao giờ. thừ.a. Trậ.n hò.a 1-1 vớ.i Liverpool ở lư.ợ.t đi là. minh chứ.ng điển hì.nh. Thuyề.n trư.ởng Man United cảnh bá.o cá.c cầ.u thủ về. sự. phung phí. cơ. hộ.i, khiế.n độ.i từ.ng phải trả giá. rấ.t đắ.t trư.ớ.c The Kop khi dẫn trư.ớ.c 1-0 như.ng Daniel James, Martial bỏ lỡ nhiề.u cơ. hộ.i ghi bà.n, để cho Liverpool gỡ hò.a 1-1 và.o cuố.i trậ.n.

Mạ.ch 10 trậ.n bấ.t bạ.i chư.a phải là. chiế.n tí.ch tố.t nhấ.t của HLV Solskjaer. Trong giai đoạ.n tạ.m quyề.n, Man United cù.ng Solsa trải qua chuỗi 12 trậ.n bấ.t bạ.i. Điề.u khá. trớ. trê.u là. khi đư.ợ.c bổ nhiệ.m chí.nh thứ.c, Manchester United bấ.t ngờ. tụ.t dố.c khô.ng phanh, vă.ng khỏi nhó.m cá.c câ.u lạ.c bộ. già.nh quyề.n dự. Champions League. Solskjaer dù. tin tư.ởng họ.c trò. duy trì. đẳng cấ.p cao và. sự. ổn đị.nh từ. nay đế.n cuố.i mù.a giải như.ng vẫn lo ngạ.i về. viễn cảnh thê.m mộ.t lầ.n sẩy châ.n.

Cầ.n nhớ. Man United dù. bấ.t khả chiế.n bạ.i như.ng chuỗi trậ.n đấ.u nà.y chư.a thể khiế.n ngư.ờ.i hâ.m mộ. hoà.n toà.n thỏa mãn. Sau trậ.n thắ.ng Man Xanh tạ.i League Cup, Quỷ đỏ để cho Wolves cư.a điểm 0-0 trê.n sâ.n nhà. Old Trafford. Xuấ.t sắ.c quậ.t ngã Chelsea tạ.i Stamford Bridge như.ng Man United thi đấ.u dư.ớ.i sứ.c, hò.a 1-1 vớ.i Club Brugge.

Tư.ơ.ng tự., vừ.a mớ.i hủy diệ.t Club Brugge vớ.i tỷ số. 5-0 ở trậ.n lư.ợ.t về. Europa League, thầ.y trò. HLV Solskjaer lạ.i có. trậ.n đấ.u thấ.t vọ.ng trư.ớ.c Everton. Nế.u tinh ý mớ.i thấ.y trong mạ.ch 10 trậ.n bấ.t bạ.i, Man United thư.ờ.ng có. 2 trậ.n thắ.ng rồ.i đế.n 1 trậ.n hò.a hoặ.c 1 thắ.ng, 1 hò.a, chư.a đạ.t thà.nh tí.ch 3 chiế.n thắ.ng liê.n tiế.p. Đâ.y là. chỉ dấ.u cho thấ.y Quỷ đỏ cò.n nhiề.u điề.u phải là.m ở giai đoạ.n then chố.t mù.a giải nă.m nay.

 - Bó.ng Đá.

Quỷ đỏ cò.n có. thể hoà.n hảo hơ.n.

Manchester United, suy cho cù.ng, vẫn chư.a hoà.n hảo và. đang trê.n đư.ờ.ng ngà.y cà.ng hoà.n thiệ.n để trở lạ.i đẳng cấ.p, vị. thế. vố.n có. ngà.y nà.o tạ.i Ngoạ.i hạ.ng Anh. Vì. vậ.y, sự. cẩn thậ.n và. lo xa của Solsa là. điề.u hoà.n toà.n có. thể lý giải. Nế.u duy trì. tâ.m thế. nà.y và. tậ.p trung cao độ., bầ.y Quỷ đỏ sẽ vư.ợ.t qua mọ.i chư.ớ.ng ngạ.i, ca khú.c khải hoà.n tạ.i Premier League và. Europa League.

Tiểu Phư.ơ.ng | 21:56 11/03/2020

Chuyên mục
Xem tin thời sự ngoài nước

Nhật ký phong tỏa: người Ý nhắc nhau ‘chỉ có ý thức công dân mới cứu được chúng ta’ | Thế giới


Bé Bianca, con gá.i 2 tuổi của anh Marzio Toniolo, hiệ.n đang chơ.i vớ.i bú.p bê. trong vư.ờ.n chứ. khô.ng đư.ợ.c ra cô.ng viê.n vui đù.a vớ.i bạ.n bè. Cả gia đì.nh đang bị. cá.ch ly trong 18 ngà.y vì. lệ.nh phong tỏa cả nư.ớ.c. Quê. của họ., San Fiorano, nằ.m trong “vù.ng đỏ” của Ý.
Hiệ.n lệ.nh phong tỏa đã đư.ợ.c mở rộ.ng ra toà.n quố.c sau khi nhà. chứ.c trá.ch xá.c nhậ.n hơ.n 9.172 trư.ờ.ng hợ.p nhiễm virus corona và. 463 trư.ờ.ng hợ.p tử vong trong ngà.y 9.3. Anh Toniolo cho biế.t, “Bâ.y giờ. tố.t hơ.n là. ở nhà. hoặ.c hạ.n chế. việ.c đi lạ.i. Ngay cả bà. của tô.i cũng gặ.p khó. khă.n vì. bâ.y giờ. có. nhiề.u ngư.ờ.i sắ.p chế.t. Vì. vậ.y, bà. lo lắ.ng lắ.m, cho dù. bà. khô.ng nó.i ra.”


Nhậ.t ký phong tỏa: ngư.ờ.i Ý nhắ.c nhau 'chỉ có. ý thứ.c cô.ng dâ.n mớ.i cứ.u đư.ợ.c chú.ng ta' - ảnh 1

Con gá.i của anh Toniolo ngồ.i chơ.i vớ.i bú.p bê. ngoà.i vư.ờ.n thay vì. đư.ợ.c ra cô.ng viê.n chơ.i vớ.i bè bạ.n

Cha của Toniolo số.ng ở Sardinia, như.ng bấ.t ngờ. bị. kẹt lạ.i khi đế.n thă.m con trai. Anh chia sẻ cha của anh cảm thấ.y rấ.t khó. chị.u, ô.ng bị. khủng hoảng và. tâ.m trạ.ng thì. khá. tệ. vì. ô.ng muố.n trở về. nhà., “như.ng ô.ng cũng là. mộ.t cô.ng dâ.n có. ý thứ.c cao nê.n ô.ng sẽ khô.ng bao giờ. lá.ch luậ.t. Trư.ớ.c đâ.y ô.ng chư.a từ.ng lá.ch luậ.t, và. bay giờ. thì. lạ.i cà.ng khô.ng.”

“Tuy nhiê.n, ngư.ờ.i bạ.n đờ.i của ô.ng vẫn đang ở đó. [Sardinia], cuộ.c số.ng của ô.ng cũng ở đó., cả những ngư.ờ.i thâ.n yê.u khá.c của ô.ng ngoà.i chú.ng tô.i nữa. Vì. vậ.y, chuyệ.n nà.y thự.c sự. là. khó. khă.n cho ô.ng. Ông ấ.y đang đau khổ, vì. vậ.y tô.i, vợ. và. con gá.i đang cố. gắ.ng gầ.n gũi ô.ng ấ.y hơ.n.”


Nhậ.t ký phong tỏa: ngư.ờ.i Ý nhắ.c nhau 'chỉ có. ý thứ.c cô.ng dâ.n mớ.i cứ.u đư.ợ.c chú.ng ta' - ảnh 2

Cá.ch thà.nh viê.n của mộ.t độ.i bó.ng chuyề.n trẻ thự.c hiệ.n khởi độ.ng trong khi mang khẩu trang và. đứ.ng cá.ch nhau 1 mét do lệ.nh hạ.n chế. của chí.nh phủ

Gia đì.nh Toniolo và. hà.ng triệ.u ngư.ờ.i khá.c giố.ng như. họ. đang phải đố.i mặ.t vớ.i í.t nhấ.t 3 tuầ.n bị. cá.ch ly. Cá.c biệ.n phá.p phong tỏa là. mộ.t trong những biệ.n phá.p nghiê.m ngặ.t nhấ.t đư.ợ.c á.p dụ.ng ở mộ.t quố.c gia phư.ơ.ng Tâ.y kể từ. Thế. chiế.n thứ. 2. Như.ng mộ.t số. chuyê.n gia y tế. nó.i rằ.ng phong tỏa toà.n nư.ớ.c Ý có. thể khô.ng bề.n vững. “Chí.nh mỗi ngư.ờ.i là. liề.u thuố.c duy nhấ.t cho tấ.t cả những điề.u nà.y, ý thứ.c cô.ng dâ.n của chú.ng tô.i là. điề.u duy nhấ.t có. thể cứ.u bản thâ.n mì.nh.”, anh nó.i.

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Đức

Không kém Haaland, em họ ghi 64 bàn/37 trận


Tiề.n đạ.o trẻ Erling Haaland đang nổi lê.n là. mộ.t trong những ngô.i sao hot nhấ.t châ.u Âu hiệ.n nay. Sau khi ghi dấ.u ấ.n trong mà.u á.o Red Bull Salzburg, Haaland nhanh chó.ng chuyển tớ.i thi đấ.u cho Dortmund trong kỳ chuyển như.ợ.ng mù.a Đô.ng vừ.a qua.

Vớ.i chỉ 20 triệ.u euro, Haaland cho thấ.y mứ.c giá. nà.y quá. rẻ khi ghi bà.n khô.ng ngừ.ng nghỉ. Tổng cộ.ng, châ.n sú.t ngư.ờ.i Na Uy đã ghi 9 bà.n sau 9 trậ.n ở Bundesliga. Tạ.i UEFA Champions League, Haaland nổ sú.ng thê.m 2 lầ.n, nâ.ng số. pha lậ.p cô.ng lê.n con số. 10 ở mù.a giải nă.m nay.

Mớ.i 19 tuổi, Haaland thự.c sự. đang khiế.n cả châ.u Âu phải ngư.ỡng mộ.. Đá.ng chú. ý, trong khi Haaland đang bù.ng nổ cù.ng vớ.i Dortmund thì. ngư.ờ.i em họ. của cầ.u thủ nà.y cũng vừ.a gâ.y tiế.ng vang rấ.t lớ.n ở Na Uy.

Cụ. thể, cá.i tê.n đư.ợ.c nhắ.c đế.n là. Albert Tjaaland. Theo đó., Albert Tjaaland đang ghi bà.n… như. chơ.i trong mà.u á.o CLB Bryne FK – đang thi đấ.u ở giải hạ.ng 2 Na Uy. Chỉ trong 37 trậ.n đấ.u ở cá.c cấ.p độ. cho CLB nà.y, Albert Tjaaland đã ghi tớ.i 64 bà.n thắ.ng.

Albert Tjaaland có. mà.n ra mắ.t độ.i mộ.t Bryne FK hô.m thứ. Bảy vừ.a qua. Cao 1m85, mạ.nh và. nhạ.y bén, Albert Tjaaland cũng đá. ở vị. trí. tiề.n đạ.o như. Haaland. Cứ. đà. phá.t triển nà.y, Albert Tjaaland chắ.c chắ.n sẽ rấ.t đá.ng gờ.m trong tư.ơ.ng lai.

Erling Haaland's Younger Cousin Albert Tjaaland Is Just As Dangerous In Front Of Goal - Bó.ng Đá.

 Em họ. Haaland rấ.t đá.ng gờ.m.

Video lố.i đá. của Dortmund:


Tiểu Lam | 20:34 11/03/2020

Chuyên mục
Xem tin tức đời sống

Tử vi hàng ngày – Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 12.3.2020 | Đời sống


Vừ.a có. ca nhiễm Covid-19 đầ.u tiê.n ở Nottingham, ngư.ờ.i dâ.n đã ‘cà.n quét’ hế.t giấ.y vệ. sinh trong siê.u thị. /// Ảnh: TN

Tí.nh đế.n trư.a 10.3, Vư.ơ.ng quố.c Anh có. 321 ca nhiễm Covid-19, trong đó. 5 ca tử vong. Song,
ngư.ờ.i dâ.n đị.a phư.ơ.ng quan niệ.m đâ.y chỉ là.
cảm cú.m thư.ờ.ng. Ngư.ờ.i Việ.t ở đâ.y khô.ng dá.m mang khẩu trang vì. sợ. bị. kỳ thị..
Hai CSGT TP.HCM bị. tố. trố.n nợ. /// Ảnh minh họ.a: Độ.c Lậ.p

Mộ.t clip chia sẻ trê.n mạ.ng xã hộ.i tố. 2 CSGT TP.HCM mư.ợ.n 500 triệ.u của mộ.t ngư.ờ.i dâ.n, có. viế.t giấ.y cam kế.t, dấ.u vâ.n tay như.ng sau đó. tắ.t điệ.n thoạ.i, khó.a luô.n Facebook, Zalo. Trư.ớ.c sự. việ.c nà.y, Cô.ng an TP (CATP) nó.i gì.?
Đư.a du khá.ch trê.n những chuyế.n bay có. ngư.ờ.i nhiễm Covid-19 về. cá.ch ly tạ.i khu resort  /// Ảnh: T.T.H

Mộ.t doanh nhâ.n đã tì.nh nguyệ.n dà.nh khu resort đẹp bê.n phá. Tam Giang để cá.ch ly du khá.ch trê.n những chuyế.n bay có. ngư.ờ.i nhiễm Covid-19. Nghĩa cử đẹp như.ng lạ.i bị. nhiề.u ngư.ờ.i xung quanh kỳ thị..
CLB gym tạ.i Hà. Nộ.i phải tạ.m thờ.i đó.ng cửa vì. hộ.i viê.n nhiễm Covid-19 /// Ảnh Trầ.n Cư.ờ.ng

Sau khi từ. Anh trở về. nư.ớ.c, ca nhiễm Covid-19 thứ. 21 tạ.i Việ.t Nam đã đế.n CBL tậ.p gym và. tiế.p xú.c vớ.i hơ.n 20 ngư.ờ.i, khiế.n CLB nà.y phải tạ.m thờ.i đó.ng cửa, khử trù.ng.
Khoang hạ.ng C của chuyế.n bay VN0054 có. 2 nhà. vệ. sinh /// Ảnh Đậ.u Tiế.n Đạ.t

Mộ.t bà.i hư.ớ.ng dẫn cá.ch chế. tạ.o khẩu trang từ. tấ.m ló.t em bé /// Ảnh chụ.p mà.n hì.nh

Kế.t quả xổ số. - KQXS trự.c tiế.p nhanh nhấ.t hô.m nay thứ. Tư. 11.3.2020

Xem kế.t quả xổ số. (KQXS) miề.n Bắ.c (XSMB), kế.t quả xổ số. miề.n Nam (XSMN), kế.t quả xổ số. miề.n Trung (XSMT), xổ số. điệ.n toá.n hô.m nay thứ. Tư. ngà.y 11.3.2020. KQXS Vĩnh Long, KQXS Bì.nh Dư.ơ.ng, KQXS Trà. Vinh, KQXS Ninh Thuậ.n…

Chuyên mục
Xem tin giải trí

Diễn viên Trà My bị chỉ trích dữ dội vì ‘cảm ơn Cô Vy để dân số chết bớt’


Trong khi cả thế giới đang oằn mình chống lại dịch Covid – 19, nữ diễn viên Trà My lại đưa ra chia sẻ gây tranh cãi trên trang cá nhân.

Ngôi sao phim Thương nhớ ở ai viết: “Nghĩ lại nên cảm ơn cô Vy, dân số thế giới đã quá tải rồi nên chết bớt đi cho rộng chỗ”.

Chia sẻ của Trà My ngay lập tức bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt: “Chị không thấy mình nhẫn tâm khi viết thế hay sao?”, “Thật không hiểu nổi tại sao chị có thể viết được những câu chữ như thế? Chị có bao giờ nghĩ, nếu chẳng may người bị bệnh là người thân của mình chưa?”….

Một số khán giả khác cho rằng, Trà My đang cố tình gây chú ý để đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, cách làm của cô quá phản cảm và không thể chấp nhận được.

Hiện tại, Trà My đã xóa chia sẻ kia trên trang cá nhân.

Diễn viên Trà My bị chỉ trích dữ dội vì 'cảm ơn Cô Vy để dân số chết bớt' - 1

Chia sẻ khiến công chúng phản ứng dữ dội của Trà My.

Trà My sinh năm 1992. Cô từng đóng vai Hạnh trong phim Thương nhớ ở ai và một vai phụ trong bộ phim Con nhà siêu giàu châu Á.

Thời gian gần đây, Trà My không còn hoạt động nghệ thuật tích cực. Cô cũng thường đưa ra những quan điểm gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Chuyên mục
Xem tin bóng đá trong nước

3 tay đua xe F1 tại Australia bị cách ly để xét nghiệm Covid19


Theo thông tin của phóng viên TTXVN tại Australia ngày 11/3, 3 thành viên tham gia giải đua xe Công thức 1 (F1) tại thành phố Melbourne, bang Victoria của Australia bị cách ly do nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ba người trên được đánh giá sức khỏe tại cơ sở cách ly sau khi xuất hiện các triệu chứng sốt. Họ được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và tự cách ly tại khách sạn đang ở.

Australia hiện có hơn 112 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong đó 3 người thiệt mạng vì căn bệnh này.

Ngay 11/3, bang Victoria cũng xác nhận thêm 3 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 21 người.

3 tay đua xe F1 tại Australia bị cách ly để xét nghiệm Covid19 - 1

Chặng đua F1 Việt Nam Grand Prix dự kiến diễn ra đầu tháng tư.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, hai trường học tại thành phố Melbourne bị đóng cửa. Australia cũng cấm nhập cảnh đối với tất cả các công dân Italy kể từ 18h ngày 11/3.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, 77 công dân Bahrain được hồi hương từ Iran có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên thành 189 trường hợp.

Trang mạng Al Arabiya cho biết ngày 10/3, Bộ Y tế Bahrain hồi hương 165 công dân nước này từ Iran, quốc gia hiện được coi là “tâm dịch” COVID-19 tại Trung Đông. Họ được đưa về nước bằng máy bay và xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ngay sau đó. Ngoài 77 ca dương tính, những người còn lại vẫn phải cách ly để phòng ngừa.

Dự kiến một máy bay khác chở các công dân Bahrain cũng sẽ về nước này vào ngày 12/3 tới. Trong số 189 trường hợp mắc COVID-19 ở Bahrain, hiện có 30 người khỏi bệnh.

Trong khi đó, Kuwait cũng đã phát hiện thêm 3 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở Kuwait lên 72 trường hợp.

Tại Trung Quốc, thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam ghi nhận thêm một trường hợp xác định nhiễm virus SARS-CoV-2 từ nước ngoài trở về. Người này trở về từ thành phố Milan, Italy, sau khi đi qua Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) xác nhận thêm một trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh ở hòn đảo này lên 48 người. Bệnh nhân mới là nữ, độ tuổi 30, bị nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2 trong chuyến đi tới Anh từ ngày 28/2 đến ngày 8/3 vừa qua.

Người phụ nữ này được cách ly sau khi có triệu chứng đau đầu, sốt nhẹ và ho vào ngày 9/3. Người thân trong gia đình bệnh nhân hiện vẫn chưa có biểu hiện nhiễm virus.

Video: Cận cảnh trường đua F1 tại Hà Nội

Chính quyền Đài Loan hiện đã nâng mức cảnh báo đi lại đối với 8 nước châu Âu, trong đó có Thụy Sĩ, Na Uy, Bỉ và Hà Lan.

Trong khi đó, Bộ Y tế liên bang Ấn Độ thông báo số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đã tăng lên 52 người, sau khi xác nhận thêm 2 ca nhiễm mới trong ngày 11/3.

Trong số 52 ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ, có 36 người Ấn Độ và 16 người Italy. Chính quyền địa phương trên khắp Ấn Độ đã kêu gọi người dân tránh tụ tập đông người và các chuyến đi không cần thiết ra nước ngoài.

Tại bang Kerala, chính quyền đã thông báo đóng cửa các trường tiểu học và rạp chiếu phim cho đến ngày 31/3 tới để phòng ngừa virus lây lan. Nhà chức trách tại nhiều khu vực cũng đã áp dụng biện pháp tương tự.

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, Bộ Y tế Nam Phi thông báo nước này đã có thêm 6 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia phát triển nhất châu Phi này lên 13 người. Tất cả các trường hợp mới đều về từ các nước châu Âu.

Trong số 6 ca nhiễm mới, có 4 ca hiện cư trú tại tỉnh Gauteng, nơi có thủ đô Pretoria và thành phố Johannesburg, nằm trong nhóm du khách 9 người trở về từ Italy hồi đầu tháng 3.

Các ca nhiễm còn lại được phát hiện tại tỉnh Western Cape và KwaZulu-Natal.

Bộ Y tế Nam Phi cho biết các lực lượng chức năng đang khoanh vùng để thực hiện việc cách ly các cá nhân có tiếp xúc gần với những ca dương tính. Đến thời điểm hiện tại, Nam Phi đã tiến hành xét nghiệm cho hơn 300 người.

Trước đó, ngày 9/3, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize khẳng định kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên hôm 5/3, các diễn biến của dịch COVID-19 tại Nam Phi vẫn trong vòng kiểm soát, do đó chính phủ nước này chưa xem xét ban bố lệnh cấm xuất nhập cảnh, đình chỉ các hoạt động giao thương quốc tế, cũng như hủy các sự kiện lớn.

Ngoài việc chỉ định 18 bệnh viện lớn đóng vai trò là nơi cách ly và điều trị dịch COVID-19, Chính phủ Nam Phi đã cung cấp các trang thiết bị cần thiết để cách ly và chữa trị COVID-19 tại các cơ sở y tế ở cả 9 tỉnh của nước này.

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Anh

Đâu là ứng viên tốt nhất?


Tuy những Anthony Martial, Marcus Rashford và. Mason Greenwood đang có. mù.a giải hay như.ng nế.u muố.n chinh phụ.c những mụ.c tiê.u cao hơ.n thì. Manchester United cầ.n bổ sung thê.m mộ.t châ.n sú.t cự. phá.ch khá.c. Đã xuấ.t hiệ.n nhiề.u cá.i tê.n đư.ợ.c cho là. đố.i tư.ợ.ng mà. Quỷ đỏ nhắ.m đế.n như. Harry Kane của Tottenham hay Lautaro Martinez đang chơ.i cho Inter Milan… Như.ng ngô.i sao nà.o đá.ng cho Man United đầ.u tư. nhấ.t?

Edinson Cavani

Trong khi chờ. những châ.n sú.t đang có. trư.ởng thà.nh hơ.n thì. Ole Gunnar Solskjaer có. thể chọ.n giải phá.p tì.nh thế. là. châ.n sú.t ngư.ờ.i Uruguay. Cavani sẽ mang đế.n cho Man United kinh nghiệ.m và. bản lĩnh của mộ.t châ.n sú.t đã thà.nh danh trong nhiề.u nă.m qua. Tấ.t nhiê.n “hạ.n sử dụ.ng” vớ.i anh nà.y sẽ khô.ng đư.ợ.c lâ.u, bù. lạ.i Quỷ đỏ sẽ khô.ng mấ.t nhiề.u tiề.n cho thư.ơ.ng vụ. nà.y.

 - Bó.ng Đá.

Edinson Cavani là. 1 phư.ơ.ng á.n đá.ng câ.n nhắ.c cho MU.

Lautaro Martinez

Tiề.n đạ.o ngư.ờ.i Argentina đang gâ.y ấ.n tư.ợ.ng trong mà.u á.o Inter Milan khi chơ.i cạ.nh Romelu Lukaku tạ.o nê.n cặ.p song sá.t tạ.i Serie A. Thế. như.ng anh chư.a có. nhiề.u mù.a chứ.ng tỏ đẳng cấ.p của mì.nh nê.n đâ.y vẫn là. thư.ơ.ng vụ. khá. rủi ro cho Quỷ đỏ. Điểm mạ.nh của anh chí.nh là. cò.n trẻ (22 tuổi) phù. hợ.p vớ.i triế.t lý của Man United thờ.i Ole Gunnar Solskjaer.

 - Bó.ng Đá.

 Lautaro Martinez cò.n rấ.t nhiề.u tiề.m nă.ng để phá.t triển.

Raul Jimenez

Cầ.u thủ nà.y có. nhiề.u lợ.i thế. khi đang là. châ.n sú.t có. phong độ. cao tạ.i Ngoạ.i hạ.ng Anh (đã ghi đư.ợ.c 13 bà.n) và. là. mẫu tiề.n đạ.o să.n bà.n phù. hợ.p vớ.i lố.i đá. phò.ng ngự. phản cô.ng. Như.ng tỏa sá.ng ở mộ.t độ.i bó.ng tầ.m trung như. Wolves chư.a chắ.c giú.p anh có. thể chơ.i tố.t tạ.i CLB lớ.n như. Man United.

 - Bó.ng Đá.

Raul Jimenez có. kinh nghiệ.m chinh chiế.n ở Ngoạ.i hạ.ng Anh.

Pierre-Emerick Aubameyang

Nế.u cầ.n tì.m mộ.t giải phá.p tì.nh thế. ngắ.n hạ.n thì. Aubameyang có. lẽ cò.n tố.t hơ.n Cavani. Tiề.n đạ.o của Arsenal đã là.m đư.ợ.c rấ.t nhiề.u điề.u tạ.i Emirates để chứ.ng tỏ khả nă.ng să.n bà.n của mì.nh tố.t ra sao. Nhiề.u dấ.u hiệ.u cho thấ.y anh sẽ ra đi nê.n Man United cầ.n quyế.t đoá.n trong thư.ơ.ng vụ. nà.y.

 - Bó.ng Đá.

Pierre – Emerick Aubameyang đã chứ.ng minh đẳng cấ.p ở Arsenal.

Timo Werner

Mộ.t trong những lý do giú.p RB Leipzig đang bay cao tạ.i Bundesliga và. Champions League chí.nh nhờ. và.o những bà.n thắ.ng của Timo Wenner. Phong độ. cao của ngô.i sao tuyển Đứ.c đã thuyế.t phụ.c đư.ợ.c cá.c CLB như. Chelsea hay Liverpool như.ng Man United đư.ợ.c cho có. khô.ng í.t cơ. hộ.i thà.nh cô.ng trong thư.ơ.ng vụ. nà.y.

 - Bó.ng Đá.

Timo Werner là. 1 trong những sá.t thủ đá.ng chú. ý của châ.u Âu hiệ.n tạ.i.

Erling Haaland

Kỳ chuyển như.ợ.ng mù.a đô.ng vừ.a qua nhiề.u bá.o đà.i cho rằ.ng Erling Haaland sẽ là. ngư.ờ.i của Man United như.ng sau đó. anh lạ.i gia nhậ.p Borussia Dortmund. Tạ.i đâ.y ngô.i sao ngư.ờ.i Na Uy vẫn tỏa sá.ng rự.c rỡ. Giá. trị. phá. vỡ hợ.p đồ.ng của Haaland chỉ là. 63 triệ.u bảng nê.n hoà.n toà.n nằ.m trong khả nă.ng của Quỷ đỏ.

 - Bó.ng Đá.

 Erling Haaland tiế.p tụ.c tỏa sá.ng trong mà.u á.o Dortmund.

Harry Kane

Như.ng châ.n sú.t mà. Man United nê.n chiê.u mộ. nhấ.t chí.nh là. Harry Kane. 26 tuổi, ngô.i sao ngư.ờ.i Anh đang độ. chí.n sự. nghiệ.p nê.n Kane muố.n ra đi đế.n mộ.t nơ.i có. nhiề.u tham vọ.ng hơ.n là. Tottenham (vừ.a bị. loạ.i khỏi Champions League và. chư.a biế.t đư.ợ.c tham dự. mù.a sau hay khô.ng). Tấ.t nhiê.n vớ.i CĐV Man United thì. họ. cò.n mong gì. hơ.n nế.u Kane cậ.p bế.n Old Trafford kia chứ..

 - Bó.ng Đá.

Harry Kane đang là. phư.ơ.ng á.n khả dĩ nhấ.t cho MU.

Họ. đề.u là. những châ.n sú.t là.m mư.a là.m gió. tạ.i Châ.u Âu. Như.ng khô.ng phải ai cũng phù. hợ.p vớ.i đư.ờ.ng lố.i của Quỷ đỏ bởi họ. cầ.n mộ.t châ.n sú.t biế.t ghi bà.n và. trẻ để xâ.y dự.ng tư.ơ.ng lai dà.i hơ.i. Vậ.y Erling Haaland hay Harry Kane là. những đố.i tư.ợ.ng tuyệ.t vờ.i nhấ.t.

Cá.t Tư.ờ.ng | 20:47 11/03/2020