Chuyên mục
Xem tin bóng đá Anh

Đây, lý do BLĐ Man Utd gia hạn hợp đồng với Matic?

[ad_1]

Manchester United vẫn đang thự.c hiệ.n cô.ng cuộ.c thanh lọ.c lự.c lư.ợ.ng và. cải tổ độ.i hì.nh, dư.ớ.i triề.u đạ.i HLV Ole Gunnar Solskjaer. Suố.t thờ.i gian qua, Quỷ đỏ thà.nh Manchester vẫn đang đi tì.m lạ.i sứ.c mạ.nh và. bản sắ.c trong lố.i chơ.i, điề.u mà. kể từ. khi HLV Sir Alex Ferguson giải nghệ., độ.i chủ sâ.n Old Trafford đã khô.ng thể có. đư.ợ.c.

Trong cô.ng cuộ.c xâ.y dự.ng lự.c lư.ợ.ng, cải tổ độ.i hì.nh của HLV Solskjaer, vị. chiế.n lư.ợ.c gia 47 tuổi khô.ng chỉ đem về. nhiề.u gư.ơ.ng mặ.t mớ.i như. cá.ch đã là.m suố.t khoảng thờ.i gian qua, mà. ô.ng cò.n phải lư.u ý đế.n việ.c giữ châ.n thà.nh cô.ng cá.c cô.ng thầ.n ở lạ.i vớ.i CLB. Nemanja Matic là. gư.ơ.ng mặ.t điển hì.nh cho điề.u nà.y.

Vừ.a qua, nhiề.u nguồ.n tin từ. truyề.n thô.ng quố.c tế. xá.c nhậ.n, Man Utd đã quyế.t đị.nh sẽ tiế.p tụ.c gia hạ.n hợ.p đồ.ng vớ.i Matic, khi cảm thấ.y ngô.i sao ngư.ờ.i Serbia vẫn cò.n rấ.t hữu dụ.ng cho cô.ng cuộ.c phụ.c hư.ng của Solsa. 

Trư.ớ.c viễn cảnh đó., theo Vital Manchester United, mộ.t trong những yế.u tố. khiế.n thư.ợ.ng tầ.ng Quỷ đỏ quyế.t đị.nh điề.u nà.y chí.nh là. từ. sự. kê.u gọ.i của ngư.ờ.i hâ.m mộ..

UNITED FANS HAVE THEIR SAY ON NEW DEAL FOR NEMANJA MATIC - Bó.ng Đá.

CĐV Man Utd kê.u gọ.i BLĐ giữ châ.n Matic?

Cụ. thể, trong mộ.t bà.i viế.t thă.m dò. ý kiế.n của cá.c CĐV Man Utd trê.n trang Vital Manchester United, có. đế.n 91% ngư.ờ.i hâ.m mộ. tá.n thà.nh vớ.i quyế.t đị.nh tiế.p tụ.c giữ Matic ở lạ.i Old Trafford. 7% lư.ợ.t ngư.ờ.i thă.m dò. trả lờ.i khô.ng và. 2% khô.ng có. ý kiế.n.

Dễ dà.ng nhậ.n thấ.y, Matic đã rấ.t kị.p thờ.i lấ.y lạ.i phong độ. đỉnh cao, cho thấ.y tầ.m ảnh hư.ởng của mì.nh trong độ.i hì.nh của HLV Solsa. Quyế.t đị.nh giữ châ.n cô.ng thầ.n ngư.ờ.i Serbia xem ra là. đú.ng đắ.n.

Xem tà.i nă.ng của Matic:

Minh Trí. | 22:29 12/03/2020

Chuyên mục
Xem tin thời sự ngoài nước

Quan chức y tế Mỹ cảnh báo Covid-19 ‘gây tử vong gấp 10 lần’ cúm mùa | Thế giới

[ad_1]


Quan chứ.c y tế. Mỹ cảnh bá.o Covid-19 'gâ.y tử vong gấ.p 10 lầ.n' cú.m mù.a - ảnh 1

Chuyê.n gia Anthony Fauci là. giá.m đố.c Việ.n Dị. ứ.ng và. Bệ.nh truyề.n nhiễm Quố.c gia Mỹ.

“Ý tô.i là. mọ.i ngư.ờ.i luô.n nó.i rằ.ng cú.m mù.a, bạ.n biế.t cú.m mù.a thế. nà.y cú.m mù.a thế. kia. Cú.m mù.a có. tỷ lệ. tử vong là. 0,1%. Dị.ch nà.y có. tỷ lệ. tử vong gấ.p 10 lầ.n như. thế.. Đó. là. lý do tạ.i sao tô.i muố.n nhấ.n mạ.nh là. chú.ng ta phải đi trư.ớ.c trong cô.ng tá.c ngă.n ngừ.a dị.ch”.

Đã có. í.t nhấ.t 36 ngư.ờ.i tử vong vì. Covid-19 tạ.i Mỹ, phầ.n lớ.n trong số. đó. là. ngư.ờ.i thuộ.c bang Washington.


Quan chứ.c y tế. Mỹ cảnh bá.o Covid-19 'gâ.y tử vong gấ.p 10 lầ.n' cú.m mù.a - ảnh 2

Bang Washington vắ.ng vẻ sau lệ.nh khẩn cấ.p đư.ợ.c cô.ng bố. vì. dị.ch Covid-19.

Cũng trong ngà.y 11.3, bang nà.y đã cấ.m mọ.i buổi tụ. họ.p có. trê.n 250 ngư.ờ.i tạ.i 3 hạ.t xung quanh Seattle.

Jay Inslee, Thố.ng đố.c bang Washington nó.i: “Cá.c buổi diễu hà.nh, chư.ơ.ng trì.nh ca nhạ.c, lễ hộ.i, hộ.i nghị., buổi gâ.y quỹ và. cá.c hoạ.t độ.ng khá.c có. quy mô. tư.ơ.ng tự. bị. cấ.m cho đế.n khi có. thô.ng bá.o tiế.p theo”.

Ông Jay Inslee cho biế.t có. thể sớ.m đó.ng cửa cá.c trư.ờ.ng họ.c để ngă.n chặ.n sự. lâ.y lan của dị.ch Covid-19. Washington là. bang bù.ng phá.t dị.ch nguy hiểm nhấ.t tạ.i Mỹ.

Ông Jay Inslee nó.i thê.m: “Khô.ng có. phép mà.u, khô.ng có. liề.u thuố.c chữa trị. nà.o ở hiệ.n tạ.i hế.t. Như.ng chú.ng ta có. thể tạ.o ra nỗ lự.c ngă.n chặ.n sự. lâ.y lan dị.ch bệ.nh thà.nh cô.ng, bằ.ng cá.ch giảm tiế.p xú.c xã hộ.i khô.ng cầ.n thiế.t trong đờ.i số.ng”.

Khu vự.c New Rochelle ở bang New York phải tuâ.n theo quy đị.nh ngă.n cá.ch 1 dặ.m sau khi thố.ng đố.c New York Andrew Cuomo gọ.i đâ.y là. “điểm nó.ng” lâ.y nhiễm Covid-19.
Ngà.y 11.3, ô.ng Cuomo thô.ng bá.o đã ký hợ.p đồ.ng vớ.i 28 phò.ng thí. nghiệ.m tư. nhâ.n để tă.ng cư.ờ.ng xét nghiệ.m Covid-19 trong tiểu bang. Ông nhấ.n mạ.nh việ.c xét nghiệ.m kị.p thờ.i đó.ng vai trò. quan trọ.ng trong cô.ng tá.c đố.i phó. dị.ch và. lê.n á.n chí.nh phủ liê.n bang khô.ng cung cấ.p đủ bộ. xét nghiệ.m cầ.n thiế.t:

“Nó.i thẳng ra là. chú.ng ta khô.ng cò.n có. thể dự.a và.o CDC hay FDA để quản lý việ.c xét nghiệ.m nà.y”.


Quan chứ.c y tế. Mỹ cảnh bá.o Covid-19 'gâ.y tử vong gấ.p 10 lầ.n' cú.m mù.a - ảnh 3

Bảng thô.ng bá.o tạ.m đó.ng cửa chi nhá.nh ngâ.n hà.ng HSBC tạ.i New Rochelle (bang New York) hô.m 11.3.

San Francisco cô.ng bố. lệ.nh cấ.m cá.c sự. kiệ.n tậ.p trung hơ.n 1.000 ngư.ờ.i kéo dà.i 2 tuầ.n.

Độ.i bó.ng rổ Golden State Warriors cho biế.t dự. kiế.n thi đấ.u ngà.y 12.3 mà. khô.ng có. khá.n giả theo dõi.

Chủ tị.ch NCAA cho biế.t giải đấ.u bó.ng rổ “March Madness” cũng sẽ khô.ng tổ chứ.c cho khá.n giả và.o xem, chỉ có. cá.c nhâ.n viê.n thiế.t yế.u và. thà.nh viê.n gia đì.nh của cá.c vậ.n độ.ng viê.n đư.ợ.c xem thi đấ.u để hạ.n chế. sự. lâ.y lan của dị.ch Covid-19.

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Tây Ban Nha

La Liga CHÍNH THỨC hoãn vì Covid-19

[ad_1]

Nhì.n lạ.i con đư.ờ.ng trở thà.nh siê.u sao của Messi

MARCA vừ.a chia sẻ những thô.ng tin mớ.i nhấ.t, theo đó. La Liga đã chí.nh thứ.c ra thô.ng bá.o ngừ.ng thi đấ.u ngay lậ.p tứ.c. Nguyê.n nhâ.n đế.n từ. những diễn biế.n phứ.c tạ.p của dị.ch Covid-19 tạ.i châ.u Âu những ngà.y qua.

Covid-19, La Liga hoãn, la liga, europa league, champions league

“Theo cá.c bộ. luậ.t tạ.i Nghị. đị.nh Hoà.ng gia 664/1997 quy đị.nh ngà.y 12/5, La Liga sẽ tạ.m dừ.ng mọ.i hoạ.t độ.ng bó.ng đá. trong í.t nhấ.t 2 vò.ng đấ.u tớ.i (Vò.ng 28 và. 29). Tí.nh từ. tuầ.n nà.y.

“Quyế.t đị.nh nà.y sẽ đư.ợ.c đá.nh giá. sau khi kế.t thú.c nghị. đị.nh kiểm dị.ch tạ.i cá.c câ.u lạ.c bộ. liê.n quan và. cá.c tì.nh huố.ng xấ.u khá.c có. thể xảy ra. Vớ.i tư. cá.ch BTC giải đấ.u, chú.ng tô.i gửi thô.ng bá.o tớ.i RFEF, CSD và. cá.c độ.i bó.ng” – Marca dẫn lờ.i thô.ng bá.o trê.n trang chủ của La Liga.

Cũng trong ngà.y hô.m nay, mộ.t cầ.u thủ độ.i bó.ng rổ của Real Madrid đã đư.ợ.c xá.c đị.nh dư.ơ.ng tí.nh vớ.i Covid-19. Điề.u nà.y dẫn tớ.i việ.c toà.n bộ. độ.i bó.ng cù.ng cá.c nhâ.n viê.n buộ.c phải tiế.n hà.nh cá.ch ly theo quy đị.nh.

Chuyên mục
Xem tin tức đời sống

Tử vi hàng ngày – Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 13.3.2020 | Đời sống

[ad_1]

Bay trong mù.a dị.ch, tiế.p viê.n hà.ng khô.ng luô.n trong tâ.m thế. sẵn sà.ng cá.ch ly /// Ảnh: NVCC

Tiế.p viê.n hà.ng khô.ng trê.n chuyế.n bay VN0054 cho biế.t, hì.nh ảnh cô. lê.n xe cấ.p cứ.u đi cá.ch ly đư.ợ.c hà.ng xó.m chia sẻ lê.n mạ.ng bảo ‘toang rồ.i’, kê.u gọ.i trữ gạ.o, né con đư.ờ.ng qua nhà. của mì.nh khiế.n mẹ cô. bậ.t khó.c.

2 CSGT bị. tố. trố.n nợ. là.m đơ.n ra khỏi ngà.nh /// Ảnh minh họ.a: Độ.c Lậ.p

Bà. Nguyễn Thị. Trang – ngư.ờ.i tố. 2 CSGT TP.HCM trố.n nợ. 700 triệ.u đồ.ng cho biế.t, CSGT khó.c ló.c nă.n nỉ mư.ợ.n tiề.n vì. và.o thế. kẹt, hứ.a sẽ bá.n nhà. để trả nợ. như.ng lạ.i bỏ trố.n khiế.n bà. mấ.t ă.n, mấ.t ngủ.

Lự.c lư.ợ.ng chứ.c nă.ng tú.c trự.c bảo vệ. an ninh tạ.i cá.c điểm kiểm soá.t dị.ch /// Ảnh: An Dy

Cá.c cửa hà.ng, quá.n xá. ở Đà. Nẵng đã chủ độ.ng phố.i hợ.p phò.ng chố.ng dị.ch và. mong muố.n khô.ng bị. kỳ thị. sau khi cơ. quan chứ.c nă.ng tạ.i Đà. Nẵng cô.ng bố. lị.ch trì.nh di chuyển của 2 du khá.ch ngư.ờ.i Anh nhiễm Covid-19.
Vừ.a có. ca nhiễm Covid-19 đầ.u tiê.n ở Nottingham, ngư.ờ.i dâ.n đã ‘cà.n quét’ hế.t giấ.y vệ. sinh trong siê.u thị. /// Ảnh: TN

Tí.nh đế.n trư.a 10.3, Vư.ơ.ng quố.c Anh có. 321 ca nhiễm Covid-19, trong đó. 5 ca tử vong. Song,
ngư.ờ.i dâ.n đị.a phư.ơ.ng quan niệ.m đâ.y chỉ là.
cảm cú.m thư.ờ.ng. Ngư.ờ.i Việ.t ở đâ.y khô.ng dá.m mang khẩu trang vì. sợ. bị. kỳ thị..
Hai CSGT TP.HCM bị. tố. trố.n nợ. /// Ảnh minh họ.a: Độ.c Lậ.p

Mộ.t clip chia sẻ trê.n mạ.ng xã hộ.i tố. 2 CSGT TP.HCM mư.ợ.n 500 triệ.u của mộ.t ngư.ờ.i dâ.n, có. viế.t giấ.y cam kế.t, dấ.u vâ.n tay như.ng sau đó. tắ.t điệ.n thoạ.i, khó.a luô.n Facebook, Zalo. Trư.ớ.c sự. việ.c nà.y, Cô.ng an TP (CATP) nó.i gì.?
Kế.t quả xổ số. - KQXS trự.c tiế.p nhanh nhấ.t hô.m nay thứ. Nă.m 12.3.2020

Xem kế.t quả xổ số. (KQXS) miề.n Bắ.c (XSMB), kế.t quả xổ số. miề.n Nam (XSMN), kế.t quả xổ số. miề.n Trung (XSMT), xổ số. điệ.n toá.n trự.c tiế.p nhanh hô.m nay 12.3.2020. KQXS Tâ.y Ninh, KQXS An Giang, KQXS Bì.nh Thuậ.n, KQXS Bì.nh Đị.nh…
Nhằ.m hạ.n chế. tố.i đa việ.c tiế.p xú.c vớ.i cá.c nú.t bấ.m thang má.y, mộ.t chung cư. tạ.i Hà. Nộ.i đã cho cư. dâ.n chọ.n tầ.ng bằ.ng... tă.m xỉa ră.ng /// Ảnh Trầ.n Cư.ờ.ng

Nhằ.m hạ.n chế. tố.i đa việ.c tiế.p xú.c vớ.i bề. mặ.t khô.ng đảm bảo vệ. sinh trong thang má.y, mộ.t chung cư. tạ.i Hà. Nộ.i đã cho cư. dâ.n dù.ng tă.m để ấ.n nú.t chọ.n tầ.ng, trá.nh dị.ch Covid-19.
Cá.c đồ. vậ.t bằ.ng đồ.ng do ô.ng Lê. Vă.n Bay nhặ.t đư.ợ.c /// Đứ.c Huy

Gia đì.nh của ô.ng Lê. Vă.n Bay (ở thị. trấ.n Phú. Thứ., huyệ.n Tâ.y Hò.a, Phú. Yê.n) khố.n khổ trư.ớ.c tin đồ.n cổ vậ.t 20.000 nă.m tuổi trị. giá. hơ.n 1,5 tỉ USD. 

 

 

Đạ.i diệ.n CityLand trao tặ.ng má.y xét nghiệ.m nhanh Covid-19 cho Trung tâ.m y tế. H.Phú. Quố.c. /// ẢNH: HOÀNG TRUNG

Đư.ợ.c trang bị. má.y xét nghiệ.m nhanh, việ.c xét nghiệ.m Covid-19 tạ.i Phú. Quố.c có. thể thự.c hiệ.n ngay tạ.i Trung tâ.m y tế. huyệ.n đảo nà.y mà. khô.ng cầ.n chuyển mẫu đi quãng đư.ờ.ng dà.i như. trư.ớ.c đâ.y.

 

Những trạ.m rửa tay miễn phí. ‘nhì.n thấ.y thư.ơ.ng lắ.m’ mù.a chố.ng dị.ch

Chuyệ.n chố.ng dị.ch tố.t khô.ng chỉ nằ.m ở những gó.i khẩu trang, chai nư.ớ.c sá.t khuẩn, mà. cò.n trong câ.u chuyệ.n gầ.n gũi về. cuộ.c số.ng đờ.i thư.ờ.ng của ngư.ờ.i dâ.n xung quanh cá.c trạ.m rửa tay cô.ng cộ.ng miễn phí..

Ứng dụ.ng y tế. Covid-19 /// Ảnh T.Hằ.ng

Cô.ng ty Cổ phầ.n Tiế.n bộ. Quố.c tế. vừ.a ra mắ.t 2 ứ.ng dụ.ng gồ.m: ứ.ng dụ.ng y tế. “Covid-19” và. ứ.ng dụ.ng giá.o dụ.c “AIC Education”.

Chuyên mục
Xem tin giải trí

Tiến sĩ Triết học, quán quân ‘Thần tượng bolero’ từng đi buôn đồng nát

[ad_1]

Duy Cường vừa trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của một công ty xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng.

Nam ca sĩ chia sẻ, vị trí mới khiến anh cảm thấy bị áp lực. Vừa giảng dạy, nghiên cứu tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, vừa ca hát và bây giờ lại bước vào kinh doanh khiến Duy Cường lúc nào cũng trong trạng thái “đầu tắt, mặt tối”.

Tiến sĩ Triết học, quán quân 'Thần tượng bolero' từng đi buôn đồng nát - 1

Tiến sĩ triết học Duy Cường từng gây bất ngờ khi trở thành quán quân “Thần tượng bolero 2018”.

Duy Cường biết con đường phía trước của anh không hề đơn giản, sẽ nhiều chông gai và thách thức. Nhưng anh tin, với sự thông minh của một người học triết, sự khéo léo của người nghệ sĩ, anh có thể từng bước đi tới thành công và trở thành niềm tự hào của mẹ cha.

Duy Cường tiết lộ anh có “máu” kinh doanh ngay từ khi còn rất nhỏ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ hồi còn học lớp 5 lớp 6, Duy Cường đi buôn đồng nát để có tiền phụ giúp gia đình, trang trải chi phí sinh hoạt và học tập.

Tiến sĩ Triết học, quán quân 'Thần tượng bolero' từng đi buôn đồng nát - 2

Tiến sĩ triết học, ca sĩ Duy Cường.

Duy Cường là Tiến sĩ triết học và đang giảng dạy tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Anh từng gây bất ngờ khi theo đuổi sự nghiệp ca hát và giành ngôi vị quán quân Thần tượng bolero 2018. Anh từng tổ chức nhiều liveshow lớn tại Hà Nội.

Duy Cường cũng được nam ca sĩ Ngọc Sơn nhận làm con nuôi và truyền đạt cho nhiều kinh nghiệm trong cách hát dòng nhạc bolero.

Video: Duy Cường song ca cùng Ngọc Sơn trong chương trình “Thần tượng bolero”

Chuyên mục
Xem tin thời sự trong nước

Phó Giám đốc Sở tiết lộ lý do nữ nhân viên siêu thị nhiễm Covid-19

[ad_1]

Trư.a nay, Bộ. Y tế. cô.ng bố. bệ.nh nhâ.n thứ. 35 nhiễm Covid-19 là. N.T.T.N. (29 tuổi, trú. phư.ờ.ng Bì.nh Thuậ.n, quậ.n Hải Châ.u).

Nữ bệ.nh nhâ.n nà.y là. nhâ.n viê.n bá.n hà.ng tạ.i siê.u thị. Điệ.n má.y Xanh ở đư.ờ.ng Nguyễn Vă.n Linh, quậ.n Hải Châ.u) đư.ợ.c xá.c đị.nh đã tiế.p xú.c vớ.i 2 ngư.ờ.i Anh nhiễm Covid-19 (ca 22, 23).Phó. Giá.m đố.c Sở tiế.t lộ. lý do nữ nhâ.n viê.n siê.u thị. nhiễm Covid-19
Hì.nh ảnh hai du khá.ch Anh đế.n siê.u thị. Điệ.n má.y Xanh tố.i 4/3

Theo ghi nhậ.n, hiệ.n nay siê.u thị. nữ bệ.nh nhâ.n nà.y là.m việ.c đã đó.ng cửa. Tạ.i khu vự.c nhà. ngư.ờ.i nà.y ở K408 đư.ờ.ng Hoà.ng Diệ.u, nhiề.u hộ. dâ.n số.ng gầ.n đó. đó.ng kí.n cửa.

Liê.n quan đế.n vụ. việ.c, bá.c sĩ Nguyễn Tiê.n Hồ.ng – PGĐ Sở Y tế. Đà. Nẵng xá.c nhậ.n, nữ bệ.nh nhâ.n dư.ơ.ng tí.nh Covid-19 đã kéo khẩu trang xuố.ng trong lú.c nó.i chuyệ.n và. tư. vấ.n bá.n hà.ng cho 2 du khá.ch Anh (ca 22, 23 tạ.i Việ.t Nam nhiễm Covid-19).

“Nữ nhâ.n viê.n nà.y tiế.p xú.c vớ.i du khá.ch Anh khoảng 10 -20 phú.t. Khi trao đổi qua lạ.i ngư.ờ.i nà.y có. kéo khẩu trang xuố.ng”, ô.ng Hồ.ng thô.ng tin.

Cù.ng ngà.y, ô.ng Đặ.ng Vă.n Khá.nh – Chủ tị.ch UBND phư.ờ.ng Bì.nh Thuậ.n (quậ.n Hải Châ.u) cho biế.t, ngoà.i chị. N. đang cá.ch ly tạ.i BV Đà. Nẵng thì. 5 ngư.ờ.i trong gia đì.nh nữ bệ.nh nhâ.n nà.y đã đư.ợ.c đư.a đế.n Trung tâ.m y tế. quậ.n Hải Châ.u.Phó. Giá.m đố.c Sở tiế.t lộ. lý do nữ nhâ.n viê.n siê.u thị. nhiễm Covid-19
Nhiề.u hộ. dâ.n quanh khu vự.c nhà. nữ nhâ.n viê.n ở K408 đư.ờ.ng Hoà.ng Diệ.u đã đó.ng kí.n cửaPhó. Giá.m đố.c Sở tiế.t lộ. lý do nữ nhâ.n viê.n siê.u thị. nhiễm Covid-19
Siê.u thị. nơ.i nữ nhâ.n viê.n nà.y là.m đã đó.ng cửa

“Khu vự.c nhà. cô. nà.y đã đư.ợ.c phun thuố.c sá.ng nay. Cò.n cá.c hộ. dâ.n xung quanh thì. chú.ng tô.i đang rà. soá.t, tù.y theo trư.ờ.ng hợ.p tiế.p xú.c sẽ đư.a đi cá.ch ly tạ.i trung tâ.m và. cá.ch ly tạ.i nhà.”, ô.ng Khá.nh thô.ng tin.

Trư.ớ.c đó., tố.i 4/3, bệ.nh nhâ.n N. tiế.p xú.c trự.c tiế.p vớ.i 2 bệ.nh nhâ.n ngư.ờ.i Anh tạ.i Siê.u thị. Điệ.n má.y Xanh. Đế.n ngà.y 8/3, Bộ. Y tế. cô.ng bố. 2 du khá.ch nà.y nhiễm Covid-19.

Ngà.y 9/3, nữ nhâ.n viê.n nà.y đi khá.m tạ.i bệ.nh việ.n và. sau đó. đư.ợ.c xá.c đị.nh là. dư.ơ.ng tí.nh Covid-19.

 

Chuyên mục
Xem tin bóng đá trong nước

Cầu thủ nhiễm Covid-19: Cả đội Real Madrid phải cách ly, LaLiga hoãn 15 ngày

[ad_1]

Một cầu thủ thuộc đội bóng rổ Real Madrid được xét nghiệm dương tính với Covid-19, khiến cho cả đội bóng đá, bóng rổ và toàn bộ nhân viên phải cách ly do đội bóng rổ và bóng đá cùng sử dụng chung khu phức hợp Real Madrid City ở Valdebebas. Hiện tại khu huấn luyện Valdebebas đã bị phong tỏa để khử khuẩn.

Do đó, Real sẽ ngừng thi đấu trong 15 ngày. Sau thông tin cầu thủ bóng rổ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha nhiễm virus corona, LaLiga cũng chính thức hoãn ít nhất 15 ngày. Cùng với Arsenal, Real trở thành CLB lớn thứ hai ở châu Âu phải cách ly cả đội để phòng dịch Covid-19.

Cầu thủ nhiễm Covid-19: Cả đội Real Madrid phải cách ly, LaLiga hoãn 15 ngày - 1

Real phải cách ly do cầu thủ thuộc đội bóng rổ nhiễm virus corona. (Ảnh: Reuters)

Như vậy, có hai giải đấu hàng đầu châu Âu là LaLiga và Serie A đã tạm hoãn. Ngoại hạng Anh, Bundesliga và Ligue 1 dự kiến tổ chức các trận đấu ở sân không khán giả, hạn chế tụ tập nơi đông người.

Covid-19 đang khiến hệ thống bóng đá châu Âu tê liệt. Số ca nhiễm ở Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Anh đều tăng mạnh trong tuần vừa qua. Hai trận đấu tại Champions League giữa Paris Saint-Germain gặp Borussia Dortmund và Valencia gặp Atalanta đều tổ chức trên sân bóng không khán giả.

Europa League cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Trận đấu lượt đi vòng 1/8 giữa Inter Milan và Getafe phải tạm hoãn do Italy đã phong toả cả đất nước để chống dịch.

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Anh

Thay vì chơi với Bruno, cậu ta chọn ghế dự bị!

[ad_1]

Ander Herrera đã có. hơ.n 189 lầ.n ra sâ.n trong thờ.i gian ở Old Trafford, ghi 20 bà.n và. tạ.o ra 27 pha kiế.n tạ.o trê.n mọ.i đấ.u trư.ờ.ng, trư.ớ.c khi chuyển đế.n đầ.u quâ.n cho Paris Saint-Germain dư.ớ.i dạ.ng chuyển như.ợ.ng tự. do và.o mù.a hè nă.m ngoá.i.

Chí.nh sự. ra đi của ngô.i sao ngư.ờ.i Tâ.y Ban Nha đã khiế.n anh nhậ.n rấ.t nhiề.u “gạ.ch đá.” từ. cá.c cổ độ.ng viê.n Manchester United, bởi họ. cho rằ.ng Herrera khô.ng trung thà.nh vớ.i câ.u lạ.c bộ.. Và. khi ngô.i sao 30 tuổi bị. thấ.t sủng trong mà.u á.o mớ.i, fan Quỷ đỏ lạ.i đư.ợ.c dị.p “trê.u ghẹo” anh trê.n mạ.ng xã hộ.i.

Manchester United: Fans react to Ander Herrera’s Twitter post - Bó.ng Đá.

 Kể từ. khi rờ.i MU, Herrera chỉ dà.nh phầ.n lớ.n thờ.i gian trê.n bă.ng ghế. dự. bị. tạ.i PSG.

Đư.ợ.c biế.t gầ.n đâ.y, Herrera có. đă.ng mộ.t dò.ng trạ.ng thá.i trê.n trang Twitter cá. nhâ.n có. nộ.i dung: “Thờ.i điểm tố.t để nhậ.n ra rằ.ng bó.ng đá. mà. khô.ng có. fan là. điề.u khô.ng thể.”  Tuy nhiê.n, khô.ng lâ.u sau đó., anh đã nhậ.n phản ứ.ng kị.ch liệ.t từ. đạ.i bộ. phậ.n NHM Man Utd.

Manchester United: Fans react to Ander Herrera’s Twitter post - Bó.ng Đá.

 Tậ.n hư.ởng bă.ng ghế. dự. bị. đi cư.ng.

Manchester United: Fans react to Ander Herrera’s Twitter post - Bó.ng Đá.

 Cũng như. những cầ.u thủ khô.ng có. tiề.n sẽ khô.ng thể hiệ.n đư.ợ.c bấ.t kỳ sự. trung thà.nh nà.o.

Manchester United: Fans react to Ander Herrera’s Twitter post - Bó.ng Đá.

 Cậ.u có. thể chơ.i bó.ng ở đâ.y vớ.i những Bruno, Pogba, Fred & McSauce như.ng cậ.u lạ.i chọ.n rờ.i bỏ chú.ng tô.i và. ngồ.i trê.n bă.ng ghế. dự. bị..

Manchester United: Fans react to Ander Herrera’s Twitter post - Bó.ng Đá.

 Cậ.u chọ.n cá.ch là.m ấ.m ghế. dự. bị. ở mộ.t giải đấ.u mang tê.n chuộ.t mickey hơ.n là. thi đấ.u cù.ng Pogba và. những ngô.i sao xuấ.t sắ.c khá.c.

Video Solskjaer nó.i về. tì.nh hì.nh của Pogba:

Trư.ờ.ng Sơ.n | 17:54 12/03/2020

Chuyên mục
Xem tin thời sự ngoài nước

Tai nạn xe lửa ở Mexcico, 1 người chết, hơn 40 người bị thương

[ad_1]

Hiệ.n trư.ờ.ng vụ. tai nạ.n. (Ảnh: News Today)

Vụ. tai nạ.n xảy ra khi hai tà.u điệ.n ngầ.m đâ.m và.o nhau khi di chuyển vớ.i tố.c độ. cao, tạ.o ra lự.c va chạ.m rấ.t mạ.nh, khiế.n mộ.t toa của tà.u nà.y mắ.c kẹt trê.n phầ.n nó.c của tà.u kia. Hiệ.n trư.ờ.ng vụ. tai nạ.n là. ga tà.u điệ.n ngầ.m Tacubaya ở phí.a Tâ.y thủ đô..

Thị. trư.ởng thà.nh phố. Mexico City cho biế.t cô.ng tá.c cứ.u trợ. đang đư.ợ.c tiế.n hà.nh hế.t sứ.c khẩn trư.ơ.ng. 

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Chuyên mục
Xem tin tức đời sống

Những trạm rửa tay miễn phí ‘nhìn thấy thương lắm’ mùa chống dịch | Đời sống

[ad_1]

Trải những ngà.y nặ.ng gá.nh â.u lo…

Trong những ngà.y nà.y, lư.ợ.ng ngư.ờ.i lui tớ.i cá.c bế.n xe vắ.ng hẳn. Hầ.u hế.t ai cũng đeo khẩu trang kí.n mí.t. Thế. như.ng, theo khuyế.n cá.o của Tổ chứ.c Y tế. Thế. giớ.i (WHO), sử dụ.ng khẩu trang phò.ng dị.ch là. cầ.n thiế.t như.ng chư.a đủ, nế.u khô.ng kế.t hợ.p vớ.i việ.c rửa tay cù.ng xà. phò.ng sạ.ch khuẩn thư.ờ.ng xuyê.n và. đú.ng cá.ch. Đặ.c biệ.t khi đế.n những khu vự.c có. nguy cơ. lâ.y nhiễm lớ.n như. trạ.m xe buýt, bế.n xe, bệ.nh việ.n, chợ.… Tuy nhiê.n, mọ.i chuyệ.n khô.ng dễ dà.ng khi những nơ.i nà.y chư.a lắ.p đặ.t nơ.i rửa tay vớ.i đầ.y đủ xà. phò.ng, nư.ớ.c sạ.ch.

Anh T. – tà.i xế. xe ô.m tạ.i khu vự.c Q.1, TP.HCM cho biế.t: “Ở bế.n xe, muố.n rửa tay thì. phải và.o nhà. vệ. sinh cô.ng cộ.ng mấ.t phí., đi ra đi và.o và.i lầ.n là. tố.n kha khá. rồ.i. Nê.n mì.nh và. anh em thư.ờ.ng dù.ng vò.i nư.ớ.c xà.i tạ.m đằ.ng kia để tạ.m rửa”, vừ.a nó.i anh vừ.a chỉ và.o chỗ “rửa nhanh” của hộ.i – chiế.c ố.ng nư.ớ.c mà.u xanh cũ kỹ bạ.c mà.u chằ.ng chị.t dâ.y cố. đị.nh, nằ.m chổng chơ. giữa nề.n đấ.t khô.ng ai buồ.n vắ.t lê.n. Rồ.i anh cư.ờ.i trừ. nó.i tiế.p: “Đợ.t có. dị.ch, mỗi ngà.y đi là.m nhà. mì.nh cũng sợ., nhắ.c miế.t chuyệ.n vệ. sinh tay châ.n như.ng điề.u kiệ.n thì. đâ.u cho phép, mì.nh cũng qua loa chị.u vậ.y thô.i”.


Những trạ.m rửa tay miễn phí. ‘nhì.n thấ.y thư.ơ.ng lắ.m’ mù.a chố.ng dị.ch - ảnh 1

Cô. S. – bá.n nư.ớ.c tạ.i bế.n xe cô.ng viê.n vừ.a dọ.n hà.ng sớ.m vừ.a chặ.c lư.ỡi: “Buô.n bá.n mư.u sinh nơ.i cô.ng cộ.ng giữa mù.a dị.ch vậ.y cô. cũng lo lắ.m, lo cho mì.nh thì. í.t mà. lo cho con cá.i thì. nhiề.u, lỡ mang mầ.m bệ.nh về. cho con thì. khổ lắ.m. Như.ng khô.ng đi bá.n thì. lấ.y đâ.u tiề.n mà. nuô.i tụ.i nhỏ”.

Cứ. thế., từ.ng ngà.y của những con ngư.ờ.i lao độ.ng ở cá.c điểm cô.ng cộ.ng trô.i qua bị. đè nặ.ng hơ.n bởi cuộ.c đấ.u tranh giữa tră.m mố.i cơ.m á.o hay nguy cơ. lâ.y dị.ch cao.

… Bỗng mộ.t ngà.y bầ.u trờ.i xanh rấ.t khá.c

Như. những câ.u chuyệ.n kể thư.ờ.ng kế.t thú.c có. hậ.u, thì. đế.n mộ.t ngà.y, những gư.ơ.ng mặ.t đă.m chiê.u nghĩ về. dị.ch nà.y cũng giãn ra thà.nh nụ. cư.ờ.i, xem chừ.ng phấ.n khởi lắ.m khi những trạ.m rửa tay mà.u đỏ rự.c bỗng xuấ.t hiệ.n.


Chỉ cầ.n ná.n lạ.i cá.c trạ.m mộ.t chú.t, là. dễ thấ.y cảnh ngư.ờ.i xế.p hà.ng ra và.o rửa tay vui như. trẩy hộ.i

Chỉ cầ.n ná.n lạ.i cá.c trạ.m mộ.t chú.t, là. dễ thấ.y cảnh ngư.ờ.i xế.p hà.ng ra và.o rửa tay vui như. trẩy hộ.i

Mộ.t chú. xe ô.m tắ.p xe và.o lề., vuố.t vộ.i phầ.n mồ. hô.i như. vẻ chú. vừ.a chạ.y cuố.c nà.o cự.c lắ.m, ấ.y vậ.y chỉ cầ.n rửa tay, rửa mặ.t xong là. khuô.n mặ.t chú. rạ.ng rỡ hẳn, cư.ờ.i hà. hà. quay qua khoe: “Ngà.y đầ.u mớ.i lắ.p, tụ.i chú. cũng tò. mò. ngó. thử coi sao, như.ng chư.a ai lạ.i rửa nhiề.u do trư.ớ.c giờ. đâ.u có. quen đâ.u. Vậ.y mà. giờ. khô.ng là.m thấ.y thiế.u đó. nha, mỗi lầ.n chở khá.ch là. chú. đề.u rửa tay hế.t, ai cũng muố.n bản thâ.n mì.nh sạ.ch sẽ mà. hen”.


Cá.c trạ.m rửa tay dã chiế.n ở trạ.m xe buýt, nhà. ga, cung cấ.p nư.ớ.c sạ.ch, xà. phò.ng sạ.ch khuẩn miễn phí., dự. kiế.n phụ.c vụ. đư.ợ.c nhu cầ.u của hơ.n 1.000 ngư.ờ.i/ngà.y/trạ.m

Cá.c trạ.m rửa tay dã chiế.n ở trạ.m xe buýt, nhà. ga, cung cấ.p nư.ớ.c sạ.ch, xà. phò.ng sạ.ch khuẩn miễn phí., dự. kiế.n phụ.c vụ. đư.ợ.c nhu cầ.u của hơ.n 1.000 ngư.ờ.i/ngà.y/trạ.m

Mấ.y chị. soá.t vé đế.n sau cũng xởi lởi hỏi nhau về. chuyế.n tiế.p theo, kể chuyệ.n khá.ch nãy đi xe sao, chuyệ.n nay mấ.y đứ.a nhỏ ở nhà. là.m đư.ợ.c gì., mà. tay vẫn thoă.n thoắ.t rửa đú.ng 6 bư.ớ.c chuẩn theo hư.ớ.ng dẫn.

“Khô.ng cầ.n có. dị.ch chị. vẫn rửa tay thư.ờ.ng xuyê.n đó. nha, tạ.i soá.t vé cầ.m tiề.n rồ.i chạ.m đủ mọ.i chỗ trê.n xe mà.. Vừ.a tố.t cho mì.nh, vừ.a tố.t cho ngư.ờ.i khá.c thì. siê.ng mộ.t chú.t xá. gì.. Mà. nhờ. cá.i bảng nà.y mớ.i biế.t đó. giờ. mì.nh rửa tầ.m bậ.y ghê. em ha”.

Quay về. từ. chiế.c trạ.m rửa tay mà.u đỏ, cô. S. hà.o hứ.ng nố.i tiế.p câ.u chuyệ.n lú.c nãy bỏ dở: “Hằ.ng ngà.y ngồ.i đâ.y bá.n, nhiề.u lú.c tay dơ. mà. cô. cũng khô.ng đi rửa đư.ợ.c vì. mấ.t cô.ng xa nê.n khô.ng ai coi quá.n giù.m, giờ. có. trạ.m đà.ng hoà.ng mà. cò.n miễn phí. vậ.y thì. phải rửa cho yê.n tâ.m chứ.. Mà. nư.ớ.c rửa tay thơ.m nê.n rửa xong thí.ch lắ.m nhen!”. Mắ.t cô. sá.ng lê.n niề.m vui khó. tả.


Những trạ.m rửa tay miễn phí. ‘nhì.n thấ.y thư.ơ.ng lắ.m’ mù.a chố.ng dị.ch - ảnh 4

Nghe bảo mỗi ngà.y, cá.c trạ.m đề.u có. ngư.ờ.i đế.n vệ. sinh và. thê.m nư.ớ.c rửa tay đầ.y bì.nh. Vậ.y mà. trạ.m lú.c nà.o cũng tinh tư.ơ.m gọ.n gà.ng, hỏi ra mớ.i hay mấ.y chị. xung quanh chia nhau ra lau dọ.n phụ., ai có. ý đị.nh rửa tay sẵn tiệ.n rửa chén bá.t trong bồ.n là. bị. cản ngay. “Chứ. nhì.n cá.i trạ.m thấ.y thư.ơ.ng lắ.m bay ơ.i! Hồ.i giờ. bá.o đà.i cứ. nó.i hoà.i vụ. rửa tay thư.ờ.ng xuyê.n mà. mì.nh đâ.u có. nghe, đợ.i khi có. dị.ch rồ.i mớ.i là.m theo. Tí.nh ra mấ.y nay xà. phò.ng “số.t” quá. trờ.i mà. Lifebuoy cho dự.ng trạ.m miễn phí. vậ.y cũng quá. ấ.m lò.ng”, mộ.t chị. hồ. hởi cho biế.t.


Những trạ.m rửa tay miễn phí. ‘nhì.n thấ.y thư.ơ.ng lắ.m’ mù.a chố.ng dị.ch - ảnh 5

Rửa tay đú.ng cá.ch là. biệ.n phá.p đơ.n giản và. hiệ.u quả nhấ.t để phò.ng ngừ.a dị.ch bệ.nh lú.c nà.y. Đế.n thờ.i điểm hiệ.n tạ.i, cá.c trạ.m rửa dã chiế.n Lifebuoy đã và. đang tiế.p tụ.c giú.p bảo vệ. đế.n 14.000 ngư.ờ.i mỗi ngà.y, gó.p phầ.n giảm bớ.t nguy cơ. do đạ.i dị.ch lan nhanh, cổ vũ thó.i quen rửa tay của ngư.ờ.i dâ.n để bảo vệ. sứ.c khỏe bản thâ.n và. những ngư.ờ.i xung quanh ngay cả khi dị.ch bệ.nh kế.t thú.c.