“Lần đầu tiên, Bộ Y tế nhắn tin tới tất cả người dân, điều chưa từng được áp dụng trong dịch SARS trước đây”

Tạ.i Hộ.i nghị. trự.c tuyế.n tậ.p huấ.n ứ.ng dụ.ng cô.ng nghệ. thô.ng tin chố.ng dị.ch Covid-19 sá.ng 15/3, Thứ. trư.ởng

Read more