Chuyên mục
Xem tin tức đời sống

Hàng xóm cô gái Quảng Ninh nhiễm Covid-19: Lúc này mới cần tình làng nghĩa xóm | Đời sống

[ad_1]

Tin và.o sự. phản ứ.ng nhanh của chí.nh quyề.n

Hô.m nay, 16.3, đã là. ngà.y thứ. 3, că.n nhà. 3 tầ.ng của gia đì.nh nữ bệ.nh nhâ.n N.T.T.T (bệ.nh nhâ.n thứ. 52) mắ.c Covid-19 tạ.i phư.ờ.ng Hồ.ng Hải (thà.nh phố. Hạ. Long, Quảng Ninh) bị. niê.m phong. Trong khi đó., những ngư.ờ.i dâ.n số.ng xung quanh nhà. nữ bệ.nh nhâ.n nà.y đề.u lạ.c quan, khô.ng ai tỏ ra sợ. hãi.

Số.ng liề.n kề. vớ.i gia đì.nh bệ.nh nhâ.n thứ. 52, ô.ng Nguyễn Thà.nh T. (50 tuổi) cho biế.t, ngư.ờ.i dâ.n nơ.i đâ.y chẳng ai e dè hay sợ. hãi gì. khi có. hà.ng xó.m là. ngư.ờ.i nhiễm Covid-19.Thà.nh phố. Hạ. Long trư.ớ.c thô.ng tin bệ.nh nhâ.n thứ. 52


Hà.ng xó.m cô. gá.i Quảng Ninh nhiễm Covid-19: Lú.c nà.y mớ.i cầ.n tì.nh là.ng nghĩa xó.m - ảnh 1

Cuộ.c số.ng vẫn diễn ra bì.nh thư.ờ.ng tạ.i khu vự.c phá.t hiệ.n ngư.ờ.i nhiễm Covid-19  

“Tô.i vẫn phải qua ngó. giú.p nhà. cho anh T. (bố. bệ.nh nhâ.n 52). Lú.c đầ.u thì. có. lo lắ.ng đấ.y như.ng bản thâ.n chá.u gá.i mắ.c bệ.nh cũng tự. cá.ch ly và. chí.nh quyề.n phản ứ.ng nhanh nê.n ngư.ờ.i dâ.n cũng yê.n tâ.m”, ô.ng T. nó.i.

Cũng theo ô.ng T., đâ.y là. khoảng thờ.i gian để mọ.i ngư.ờ.i số.ng chậ.m lạ.i. Ngư.ờ.i dâ.n tranh thủ dọ.n vệ. sinh nhà. cửa và. trá.nh tụ. tậ.p đô.ng ngư.ờ.i.

“Chú.ng tô.i cũng bảo nhau khi ra đư.ờ.ng phải đeo khẩu trang. Trư.ớ.c tô.i ra ngoà.i tậ.p thể dụ.c vớ.i mọ.i ngư.ờ.i thì. nay đà.nh tậ.p ở cửa nhà.. Tô.i vẫn thư.ờ.ng xem tin tứ.c qua kê.nh chí.nh thố.ng và. trá.nh xa những lờ.i đồ.n thổi thấ.t thiệ.t”, ô.ng T. cho biế.t.

Trong khi đó., ô.ng Bù.i Vă.n M., nhà. đố.i diệ.n vớ.i gia đì.nh bệ.nh nhâ.n thứ. 52, cũng cho rằ.ng lú.c đầ.u thì. ngư.ờ.i dâ.n hay tin có. phầ.n lo lắ.ng, như.ng khi biế.t tin những ngư.ờ.i thâ.n của cô. gá.i, gồ.m: bố., mẹ, em trai, bạ.n gá.i của em trai và. bà. nộ.i, đề.u â.m tí.nh vớ.i SARS-CoV-2 gâ.y bệ.nh Covid-19, nê.n mọ.i ngư.ờ.i đã thoải má.i hơ.n.


Hà.ng xó.m cô. gá.i Quảng Ninh nhiễm Covid-19: Lú.c nà.y mớ.i cầ.n tì.nh là.ng nghĩa xó.m - ảnh 2

Hà.ng xó.m của nữ bệ.nh nhâ.n mắ.c Covid-19 thứ. 52 vẫn duy trì. sinh hoạ.t bì.nh thư.ờ.ng

“Bà. nộ.i của chá.u N.T.T.T cao tuổi rồ.i, may mà. â.m tí.nh nê.n chú.ng tô.i cũng yê.n tâ.m phầ.n nà.o. Tô.i tin và.o sự. chủ độ.ng của chí.nh quyề.n. Ngay tố.i 13.3, khi phá.t hiệ.n bệ.nh nhâ.n có. nguy cơ. dư.ơ.ng tí.nh vớ.i SARS-CoV-2, lự.c lư.ợ.ng y tế. cũng đã đế.n phun khử trù.ng rồ.i”, ô.ng Bù.i Vă.n M. cho biế.t.

Cũng theo ô.ng M., lú.c nà.y tì.nh là.ng nghĩa xó.m rấ.t quan trọ.ng. Mọ.i ngư.ờ.i khô.ng thể vì. bệ.nh nhâ.n mắ.c Covid-19 mà. xa lá.nh, họ. cầ.n sự. độ.ng viê.n chia sẻ ngay từ. chí.nh những ngư.ờ.i xung quanh.

100% F1 của bệ.nh nhâ.n thứ. 52 đã â.m tí.nh

Mấ.y ngà.y nay, ngư.ờ.i dâ.n Hạ. Long ai cũng quan tâ.m tớ.i tì.nh hì.nh sứ.c khỏe của nữ bệ.nh nhâ.n N.T.T.T và. kế.t quả xét nghiệ.m của 8 ngư.ờ.i tiế.p xú.c trự.c tiế.p (F1).

Đế.n chiề.u 16.3, thô.ng tin từ. Trung tâ.m Kiểm soá.t bệ.nh tậ.t tỉnh Quảng Ninh cho biế.t, cả 8 ngư.ờ.i trê.n đã có. kế.t quả â.m tí.nh vớ.i SARS-CoV-2, gồ.m: tà.i xế. taxi, 5 ngư.ờ.i thâ.n trong gia đì.nh bệ.nh nhâ.n và. 2 cá.n bộ. y tế. phư.ờ.ng là.m nhiệ.m vụ..


Hà.ng xó.m cô. gá.i Quảng Ninh nhiễm Covid-19: Lú.c nà.y mớ.i cầ.n tì.nh là.ng nghĩa xó.m - ảnh 3

Sứ.c khỏe nữ bệ.nh nhâ.n mắ.c Covid-19 tạ.i Quảng Ninh đang tố.t lê.n

Nhậ.n đư.ợ.c thô.ng tin nà.y, hà.ng tră.m ngư.ờ.i thở phà.o và. tạ.m yê.n tâ.m vì. tì.nh hì.nh dị.ch bệ.nh khô.ng có. chiề.u hư.ớ.ng xấ.u đi.

Trao đổi vớ.i phó.ng viê.n, ô.ng Ninh Vă.n Chủ, Giá.m đố.c Trung tâ.m Kiểm soá.t bệ.nh tậ.t tỉnh Quảng Ninh, cho biế.t kế.t quả xét nghiệ.m SARS-CoV-2 â.m tí.nh có. nghĩa là. ngư.ờ.i đư.ợ.c xét nghiệ.m khô.ng có. khả nă.ng gâ.y bệ.nh cho ngư.ờ.i khá.c, tí.nh từ. lú.c lấ.y mẫu trở về. trư.ớ.c. Do đó., cá.c trư.ờ.ng hợ.p đã tiế.p xú.c vớ.i 8 trư.ờ.ng hợ.p â.m tí.nh nó.i trê.n khô.ng cầ.n quá. lo lắ.ng.

Chiề.u 16.3, chia sẻ vớ.i phó.ng viê.n, bệ.nh nhâ.n N.T.T.T cho biế.t, đế.n hô.m nay, sứ.c khỏe của cô. vẫn bì.nh thư.ờ.ng, thậ.m chí. có. phầ.n tố.t hơ.n những ngà.y qua.

“Tô.i khô.ng ho cũng khô.ng có. biểu hiệ.n số.t. Việ.c điề.u trị. ở trong bệ.nh việ.n dã chiế.n đư.ợ.c cá.c bá.c sĩ cho biế.t là. có. nhiề.u chuyển biế.n tí.ch cự.c. Tô.i cũng mừ.ng vì. nhậ.n đư.ợ.c thô.ng tin ngư.ờ.i thâ.n của mì.nh â.m tí.nh vớ.i SARS-CoV-2”, chị. N.T.T.T cho biế.t. 


Trư.ớ.c đó., ngà.y 14.3, Bộ. Y tế. đã cô.ng bố. 4 ca bệ.nh mớ.i, trong đó., tạ.i Quảng Ninh có. 1 trư.ờ.ng hợ.p là. nữ sinh N.T.T.T (24 tuổi, trú. tạ.i phư.ờ.ng Hồ.ng Hải, thà.nh phố. Hạ. Long), du họ.c sinh vừ.a trở về. từ. Anh, đư.ợ.c xá.c đị.nh là. ca bệ.nh thứ. 52 của Việ.t Nam. Nữ bệ.nh nhâ.n nà.y cũng là. ngư.ờ.i đi cù.ng chuyế.n bay VN54 vớ.i bệ.nh nhâ.n mắ.c Covid-19 thứ. 46.

Đá.ng chú. ý, theo điề.u tra dị.ch tễ của Trung tâ.m Kiểm soá.t bệ.nh tậ.t tỉnh Quảng Ninh, có. 237 ngư.ờ.i tiế.p xú.c F1 vớ.i bệ.nh nhâ.n thứ. 52. Những ngư.ờ.i nà.y đã đư.ợ.c thô.ng bá.o và. hư.ớ.ng dẫn cá.ch ly y tế., theo dõi tạ.i nhà..

Chuyên mục
Xem tin giải trí

Khán giả khóc ròng vì “Vật Trong Tay”

[ad_1]

Vật Trong Tay – phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiên Chanh (Bối Hân) đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Nhờ những trailer nóng hổi của “nam chính tệ bạc nhất lịch sử” Phó Thận Hành (Bành Quán Anh), phim được cư dân mạng trông ngóng từng ngày. Tuy nhiên, Vật Trong Tay được đồn đoán lên sóng vào tháng 3, nhưng đến nay lại dời lịch chiếu và chưa có thông tin mới gì khiến fan khá sốt ruột.

Khán giả khóc ròng vì Vật Trong Tay - phim có nam chính tệ bạc nhất màn ảnh Hoa Ngữ tiếp tục hoãn chiếu - Ảnh 1.

Trên Douban, phim đã bị dời lịch sang tháng 4

Khán giả khóc ròng vì Vật Trong Tay - phim có nam chính tệ bạc nhất màn ảnh Hoa Ngữ tiếp tục hoãn chiếu - Ảnh 2.

Các fan hoang mang vì không biết chính xác ngày lên sóng của Vật Trong Tay

Khán giả khóc ròng vì Vật Trong Tay - phim có nam chính tệ bạc nhất màn ảnh Hoa Ngữ tiếp tục hoãn chiếu - Ảnh 3.

Nhắn tin hỏi đạo diễn cũng không biết ngày chiếu chính thức

Khán giả khóc ròng vì Vật Trong Tay - phim có nam chính tệ bạc nhất màn ảnh Hoa Ngữ tiếp tục hoãn chiếu - Ảnh 4.

Ngóng dài cả cổ nhưng chưa thấy phim

Vật Trong Tay kể về nữ chính Hà Nghiên (Thái Văn Tịnh) sau một lần đụng độ tên tội phạm nguy hiểm Phó Thận Hành đã bị hắn ghi hận, lên kế hoạch trả thù. May mắn, Hà Nghiên được sự giúp đỡ của cậu giao hàng Tiểu Ngũ (Lưu Khải) – người thực chất là cảnh sát chìm. Hai người âm thầm thu thập chứng cớ phạm tội của tập đoàn Phó thị, đưa tội ác của Phó Thận Hành ra ánh sáng.

Vật Trong Tay dự kiến phát sóng trên Mango TV.

Chuyên mục
Xem tin bóng đá trong nước

Video: HLV Park Hang Seo hướng dẫn rửa tay đúng cách, thách đố 3 học trò

[ad_1]

<![CDATA[Video: HLV Park Hang Seo hướng dẫn rửa tay đúng cách, thách đố 3 học trò
HLV Park Hang Seo thực hiện thử thách rửa tay đúng cách, phòng tránh virus corona và mời 3 cầu thủ tham gia.]]>

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Anh

Lộ lý do Tammy Abraham chưa chịu gia hạn với Chelsea

[ad_1]

Abraham tiế.t lộ. điề.u thú. vị..

Tammy Abraham đang là. thầ.n tư.ợ.ng của độ.i chủ sâ.n Stamford Bridge mù.a nà.y khi ghi đế.n 13 bà.n sau 25 lầ.n ra sâ.n tạ.i Premier League. Chứ.ng kiế.n phong độ. tuyệ.t vờ.i mà. Abraham đang thể hiệ.n, lãnh đạ.o Chelsea cũng đã nhanh chó.ng đề. nghị. cầ.u thủ sinh nă.m 1997 nà.y mộ.t bản hợ.p đồ.ng mớ.i. Tuy nhiê.n châ.n sú.t ngư.ờ.i Anh bấ.t ngờ. từ. chố.i.

Tấ.t cả mọ.i chuyệ.n đư.ợ.c cho là. vì. Abraham tin rằ.ng lãnh đạ.o The Blues đã coi nhẹ những đó.ng gó.p của anh cho độ.i bó.ng. Cụ. thể Abraham muố.n nhậ.n đư.ợ.c mứ.c lư.ơ.ng xứ.ng đá.ng vớ.i những gì. bản thâ.n đã cố.ng hiế.n, í.t nhấ.t là. phải bằ.ng vớ.i Callum Hudson-Odoi.

Lộ. lý do Tammy Abraham chư.a chị.u gia hạ.n vớ.i Chelsea - Bó.ng Đá.

 Abraham chư.a chị.u gia hạ.n.

Tuy nhiê.n theo Athletic, Abraham đang chờ. đợ.i để xem Chelsea sẽ chiê.u mộ. ai và.o Hè nà.y. Cầ.u thủ 22 tuổi muố.n luô.n ra sâ.n trong độ.i hì.nh xuấ.t phá.t. Như.ng nế.u CLB đư.a về. mộ.t châ.n sú.t tê.n tuổi về. Stamford Bridge, vị. trí. của anh sẽ bị. đe dọ.a.

Michy Batshuayi và. Olivier Giroud nhiề.u khả nă.ng sẽ chia tay Chelsea sau khi mù.a giải kế.t thú.c. Việ.c Lampard đư.a về. í.t nhấ.t thê.m mộ.t tiề.n đạ.o là. điề.u dễ hiểu. Những mụ.c tiê.u mà. The Blues hư.ớ.ng đế.n đề.u đã khẳng đị.nh đư.ợ.c tê.n tuổi của họ. như. Timo Werner, Moussa Dembele hay Lautaro Martinez.

Thờ.i gian qua, Chelsea đang đẩy mạ.nh quá. trì.nh gia hạ.n hợ.p đồ.ng vớ.i cá.c ngô.i sao trẻ của mì.nh, khi trư.ớ.c đó. họ. cũng đã “tró.i châ.n” thà.nh cô.ng những Reece James, Mason Mount, Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek hay Billy Gilmour bằ.ng những bản hợ.p đồ.ng mớ.i.

Endo | 20:19 16/03/2020

Chuyên mục
Xem tin thời sự ngoài nước

Vì đại dịch Covid-19, Tổng thống Trump chắp tay chào thay bắt tay | Thế giới

[ad_1]


Vì. đạ.i dị.ch Covid-19, Tổng thố.ng Trump chắ.p tay chà.o thay bắ.t tay  - ảnh 1

Tổng thố.ng Mỹ Donald Trump và. Thủ tư.ớ.ng Ireland Leo Varadkar chà.o nhau kiểu Ấn Độ. để phò.ng trá.nh dị.ch Covid-19.

Ông Trump nó.i đù.a vớ.i cá.c phó.ng viê.n tạ.i Nhà. Trắ.ng khi đang ngồ.i cù.ng phí.a vớ.i Thủ tư.ớ.ng Varadkar, tì.nh cờ. lạ.i là. ngư.ờ.i gố.c Ấn Độ.: “Chà., chú.ng tô.i khô.ng bắ.t tay và.o hô.m nay. Chú.ng tô.i nhì.n nhau và. nó.i ‘Chú.ng ta là.m gì. bâ.y giờ.?’ Bạ.n biế.t khô.ng, cảm giá.c thậ.t lạ. kì.”.

Xu hư.ớ.ng nà.y cũng đã lan truyề.n đế.n Hoà.ng gia Anh, khi Thá.i tử Charles chà.o kiểu Namaste vớ.i cá.c khá.ch mờ.i tạ.i mộ.t sự. kiệ.n tạ.i London. Tuy nhiê.n cũng có. mộ.t số. khoảnh khắ.c Thá.i tử dư.ờ.ng như. quê.n mấ.t, suýt nữa đã bắ.t tay như.ng kị.p dừ.ng lạ.i.


Vì. đạ.i dị.ch Covid-19, Tổng thố.ng Trump chắ.p tay chà.o thay bắ.t tay  - ảnh 2

Thá.i tử Charles cũng chọ.n kiểu chà.o Namaste để chố.ng dị.ch Covid-19.

Ngô.i sao ngư.ờ.i Ấn Độ. Priyanka Chopra cũng ủng hộ. về. cá.ch chà.o hỏi nà.y, và. ‘lờ.i khuyê.n sứ.c khỏe’ của cô. dà.nh cho hơ.n 50,7 triệ.u lư.ợ.t ngư.ờ.i theo dõi Instagram là. kiểu chà.o Namaste nà.y là. “cá.ch chà.o hỏi cũ như.ng mớ.i trong thờ.i điểm thay đổi nà.y”.


Vì. đạ.i dị.ch Covid-19, Tổng thố.ng Trump chắ.p tay chà.o thay bắ.t tay  - ảnh 3

Ngô.i sao ngư.ờ.i Ấn Độ. Priyanka Chopra cũng ủng hộ. cá.ch chà.o hỏi “Namaste” để chố.ng dị.ch Covid-19 lâ.y lan.

Chụ.p mà.n hì.nh Instagram

Vớ.i chỉ hơ.n 70 ca nhiễm virus corona đư.ợ.c ghi nhậ.n trê.n tổng số. 1.3 tỉ dâ.n ở Ấn Độ., có. lẽ phong tụ.c chà.o hỏi nà.y đã giú.p ngă.n chặ.n sự. lâ.y lan của dị.ch bệ.nh tạ.i mộ.t trong những quố.c gia đô.ng dâ.n nhấ.t như. Ấn Độ..
Ca tử vong đầ.u tiê.n vì. bệ.nh Covid-19 của Ấn Độ. và.o ngà.y 10.3 là. mộ.t ngư.ờ.i 76 tuổi trở về. từ. Ả Rậ.p Xê. Út.

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Tây Ban Nha

Lionel Messi vẫn đang là vị vua tại La Liga!

[ad_1]

Barcelona là. ứ.ng cử viê.n số. 1 cho chứ.c vô. đị.ch La Liga, vì. độ.i trư.ởng của họ. vẫn là. “vị. vua”.

Chuyên mục
Xem tin tức đời sống

Lời rao ký ức: ‘Bánh mì nóng giòn đê… ê…’ | Đời sống

[ad_1]

Tiế.ng rao ấ.y chạ.y dà.i, lan xa mãi bằ.ng cá.i giọ.ng Sà.i Gò.n sang sảng khoảng và.i ba tră.m mét. Từ. lầ.u 6 nhì.n xuố.ng, ngồ.i trê.n chiế.c xe đạ.p cà. tà.ng là. mộ.t ngư.ờ.i đà.n ô.ng, phí.a sau cộ.t chiế.c giỏ sắ.t rộ.ng, phủ lê.n mộ.t mảnh vải bố.. Lờ.i rao trong chiề.u cuố.i tuầ.n loá.ng nắ.ng, gợ.i về. quá. nhiề.u ký ứ.c.
Dạ.o đó. trư.ớ.c nă.m 1972, ở TX.Quảng Trị. chư.a nổ ra cuộ.c chiế.n dữ dộ.i mà. sử sá.ch gọ.i tê.n “mù.a hè đỏ lửa”, tô.i là. mộ.t cậ.u nhó.c tiểu họ.c. Mó.n ă.n buổi chiề.u mẹ thư.ờ.ng mua là. từ. mộ.t chú. Khá.ch (ngư.ờ.i Hoa).

Cứ. đi chơ.i loanh quanh trong xó.m, nghe chú. ấ.y rao rặ.t giọ.ng Tiề.u (Triề.u Châ.u): “Pá.nh pò., pá.nh pò., pá.nh pò…. đâ.y…” là. ù. chạ.y về., thế. nà.o cũng đư.ợ.c mộ.t cá.i. Cầ.m trê.n tay, bá.nh bò. cò.n ấ.m nó.ng, trắ.ng thanh, cắ.n và.o giò.n hơ.i sậ.t, vị. ngọ.t thấ.m và.o đầ.u lư.ỡi, cộ.ng vớ.i thứ. bộ.t bí. truyề.n của riê.ng chú. Khá.ch trô.i qua cổ họ.ng thì. nhanh mà. tiế.ng rao cò.n ghi dấ.u lạ.i mãi sau nà.y!

Bư.ớ.c qua tuổi niê.n thiế.u, tô.i vẫn cò.n nhớ. như. in những đê.m mư.a rả rí.ch ở ga Huế.. Thuở bao cấ.p, nhảy tà.u chui là. “bà.i” của bọ.n sinh viê.n. Tiề.n khô.ng có., cứ. lang thang ở cá.i sảnh ga và.ng vọ.t á.nh đèn khuya. Chờ. tà.u đế.n, bư.ớ.c dọ.c theo hè ga, có. mộ.t đoạ.n hà.ng rà.o thép gai ai đó. đã gỡ, lộ.i lõm bõm trê.n thứ. nư.ớ.c đen kị.t, á.p sá.t thâ.n tà.u rồ.i nhảy mộ.t phá.t đu mì.nh chui tọ.t và.o, cứ. thế. lủi nhủi cho đế.n lú.c tà.u dừ.ng ga Đô.ng Hà. cá.ch đó. khoảng 70 km, là…. phó.c xuố.ng.

Như.ng cá.i thú. tự. cho mì.nh vui mộ.t chú.t, theo kiểu AQ là. lú.c chờ. tà.u, ngồ.i lim dim nghe bụ.ng réo, cố. để lọ.t và.o tai câ.u rao “độ.c nhấ.t vô. nhị.” của mấ.y o, mấ.y chị. bư.ng cá.i mẹt ở sảnh ga, trê.n đó. bỏ đủ thứ. “hầ.m bà. lằ.ng”.

Đi qua đi lạ.i, chỉ mộ.t hơ.i thô.i, rao rằ.ng: “Ai kim may kim vá. đá. bí.c kê. bú.p chỉ lư.ợ.c sư.a lư.ợ.c dà.y dí.p dổ lô.ng mà.y gư.ơ.ng soi mặ.t long lão nê…. nê…. ê….” (Ai mua: kim may kim vá., đá. bí.c kê. là. đá. lửa bỏ vô. cá.i bậ.t lửa (bí.c kê.: bậ.t lửa, phiê.n ra từ. tiế.ng Phá.p: briquet), bú.p chỉ là. cuộ.n chỉ cuố.n lạ.i thà.nh bú.p, lư.ợ.c sư.a là. lư.ợ.c thư.a để chải đầ.u, lư.ợ.c dà.y là. lư.ợ.c để chải con chấ.y, dí.p dổ là. nhí.p nhổ lô.ng mà.y, gư.ơ.ng soi mặ.t, long lão là. viê.n long não bỏ vô. rư.ơ.ng, tủ á.o quầ.n trị. giá.n). Nhảy tà.u mấ.y nă.m nghe thuộ.c là.u!

Lạ.i nhớ. có. mấ.y bậ.n thư.ờ.ng đi xe vô. Buô.n Ma Thuộ.t (Đắ.k Lắ.k) để dạ.y họ.c từ. bế.n xe An Cự.u (Huế.), bâ.y giờ. nhí.ch lê.n mộ.t quãng đư.ợ.c đặ.t tê.n là. Bế.n xe phí.a Nam. Ngồ.i trê.n xe đò. mù.a hè, nó.ng lắ.m như.ng phải chờ.. Vậ.y là. nghe mấ.y o mấ.y chú. bá.n nư.ớ.c chè xanh bỏ đá. lạ.nh, lờ.i rao rấ.t có. nhạ.c, lê.n xuố.ng trầ.m bổng phảng phấ.t như…. điệ.u Nam Bằ.ng của xứ. cố. đô.. Họ. rao: “Nư.ớ.c chè đá. lạ.nh ai nư.ớ.c nê…. ê…. ê., nư.ớ.c nê…. ê…. ê. ai nư.ớ.c chè đá. lạ.nh nê…. ê…. ê.”. Thoảng đi thoảng lạ.i cả mấ.y tiế.ng đồ.ng hồ. cho đế.n khi xe chuyển bá.nh, vẫn nghe vẳng giọ.ng Huế.!

Mù.a lạ.nh gầ.n tế.t, hồ.i ấ.y và.o khoảng nă.m 1989 đế.n 1992, Bế.n xe câ.y số. 3 ở TX.Buô.n Ma Thuộ.t khá. lớ.n, tô.i ghé đi cũng và.i chụ.c lầ.n. Đâ.y là. bế.n xe tỏa đi khắ.p cá.c hư.ớ.ng, về. TP.HCM, Đô.ng Nam bộ., Tâ.y Nam bộ., ra Trung ra Bắ.c, đủ cả. Thư.ờ.ng về. miề.n Trung, lê.n chuyế.n xe lú.c 3 giờ. sá.ng, ngồ.i chờ. đế.n 5 giờ. thì. xe chạ.y.

Khoảng thờ.i gian ấ.y, nghe nhuyễn luô.n cả câ.u rao của ngư.ờ.i đà.n ô.ng đậ.m ngư.ờ.i, giọ.ng Quảng Nam rổn rảng: “Bá.nh mì. nó.ng giò.n mớ.i ra lò. đê…. ê…. ê…. Bí. mà.nh nó.n giò.ng mó. ra lờ.i đê…. ê…. ê.”. Thoạ.t nghe lầ.n đầ.u, thắ.c mắ.c khô.ng biế.t gã rao gì. đoạ.n sau.

Thoá.ng nghĩ lạ.i chú.t, hó.a ra gã “sá.ng tạ.o” rao theo kiểu nó.i lá.i. Ai cũng vó.i tay ra thà.nh xe, mua mộ.t ngư.ờ.i và.i ba ổ. Bá.nh mì. của gã ngon đặ.c biệ.t, rấ.t thơ.m và. có. chú.t béo, bù.i bù.i. Trong cá.i se lạ.nh gầ.n tế.t cao nguyê.n, nhẩn nha ló.t dạ. nghe tiế.ng rao quẩn quanh gầ.n xa đâ.u đó. giữa cá.c hà.ng xe, có. cá.i thú. riê.ng của nó.!

Ai từ.ng dị.ch chuyển mà. chẳng nhớ. lấ.y và.i câ.u rao xứ. nà.y qua xứ. nọ.. Tô.i cũng như. thế., ghi lạ.i kẻo quê.n chú.t ký ứ.c, để vui vớ.i bạ.n bè lú.c trà. dư. tửu hậ.u, cấ.t giọ.ng rao chơ.i!

Chuyên mục
Xem tin giải trí

Hoa hậu Hằng Nguyễn chụp ảnh thời trang đậm màu liêu trai

[ad_1]

Video: Nam Em mặc váy hoa, catwalk trong show diễn của Hoa hậu Hằng Nguyễn

Hoa hậu Hằng Nguyễn chụp ảnh thời trang đậm màu liêu trai - 1

Hoa hậu Hằng Nguyễn vừa chia sẻ với khán giả bộ ảnh thời trang Giọt mơ được chụp theo phong cách liêu trai, ma mị. Diện trang phục của nhà thiết kế Võ Công Khanh, Hằng Nguyễn trở thành một người phụ nữ ẩn mình trong thế giới huyền bí.

Hoa hậu Hằng Nguyễn chụp ảnh thời trang đậm màu liêu trai - 2

Đúng với mong muốn của Hằng Nguyễn là được hòa mình vào những giấc mơ, trang phục cô diện được Võ Công Khanh sử dụng họa tiết hoa to bản, đính kết ti mỉ cho áo dài hay hình ảnh cánh chim, lông vũ… được sắp xếp hài hòa.

Hoa hậu Hằng Nguyễn chụp ảnh thời trang đậm màu liêu trai - 3

Được biết, Hằng Nguyễn và NTK Võ Công Khanh có mối quan hệ thân thiết. Cùng là nhà thiết kế nhưng cả hai có sự đồng điệu trong gu thời trang cũng như gắn kết trong nghệ thuật.

Hoa hậu Hằng Nguyễn chụp ảnh thời trang đậm màu liêu trai - 4

Chia sẻ về ý tưởng bộ ảnh, Hằng Nguyễn cho biết: “Thời gian gần đây có quá nhiều thông tin tiêu cực, những ảnh hưởng của dịch bệnh với mọi người, Hằng Nguyễn muốn có vài khoảnh khắc ‘lặng’, được sống trong tâm hồn mộng mơ của mình một chút. Trao đổi ý tưởng với stylist Trường An, tôi dành nửa ngày để bỏ qua một bên công việc, cùng mọi người thực hiện. Đó cũng là cách bản thân tôi thư giãn, sống chậm lại một chút giữa sự ồn ào, vận động không ngừng của xã hội hiện nay”.

Hoa hậu Hằng Nguyễn chụp ảnh thời trang đậm màu liêu trai - 5

Bên cạnh đó, Hằng Nguyễn cũng nhắc đến việc “Phượng Khấu” – bộ phim cô tham gia vai khách mời và là nhà đầu tư – bị chê. Theo cô, việc khen – chê một tác phẩm là điều bình thường bởi khó có thể đạt được sự hoàn mỹ trong nghệ thuật.

Hoa hậu Hằng Nguyễn chụp ảnh thời trang đậm màu liêu trai - 6

“Điều cần phải làm của một người làm nghệ thuật chân chính là phải lắng nghe và tiếp thu mọi lời khen chê. Cái nào đúng mình khắc phục, còn chưa đúng mình coi đó là áp lực bình thường của người làm nghệ thuật. Tôi cũng mong đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh và ê kíp xem những lời khen chê là chất xúc tác để làm những tác phẩm tốt hơn sau này” – Hằng Nguyễn chia sẻ.

Hoa hậu Hằng Nguyễn chụp ảnh thời trang đậm màu liêu trai - 7

Hằng Nguyễn cũng cho biết, cô cảm thông với đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh và ê kíp vì áp lực của người làm phim với đề tài cổ trang cung đấu Việt, sau khi Trung Quốc có những tác phẩm cổ trang quá xuất sắc gần đây.

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Anh

Ký ngay, sự thay thế lý tưởng cho Santi Cazorla

[ad_1]

Kỳ chuyển như.ợ.ng hè nă.m ngoá.i, Arsenal đã tạ.o ra mộ.t bấ.t ngờ. lớ.n cho NHM khi đem về. ngô.i sao Dani Ceballos của Real Madrid theo dạ.ng cho mư.ợ.n. Và. sau quãng thờ.i gian đầ.u gặ.p khó. khă.n trong việ.c thí.ch nghi, bâ.y giờ. tiề.n vệ. sinh nă.m 1996 đang khiế.n cho Phá.o thủ rấ.t muố.n mang anh rờ.i đi hẳn khỏi Santiago Bernabeu.

Fan Ars nó.i về. giá. 36 tr cho Ceballos - Bó.ng Đá.

Khô.ng í.t fan Arsenal tin rằ.ng mứ.c phí. chuyển như.ợ.ng 36 triệ.u bảng dà.nh cho Dani Ceballos là. mộ.t số. tiề.n hợ.p lý.

Và. như. đã đư.a tin trư.ớ.c đó., The Athletic đã khẳng đị.nh nế.u muố.n mua đứ.t cầ.u thủ nà.y, độ.i bó.ng bắ.c London sẽ phải chi ra số. tiề.n 40 triệ.u euro, tư.ơ.ng đư.ơ.ng khoảng 36 triệ.u bảng Anh. Đâ.y rõ rà.ng là. mộ.t số. tiề.n khô.ng hề. nhỏ, nhấ.t là. vớ.i mộ.t CLB nổi tiế.ng có. ngâ.n sá.ch chuyển như.ợ.ng khô.ng thự.c sự. dư. dả như. Arsenal.

Vậ.y cá.c cổ độ.ng viê.n của Phá.o thủ nghĩ gì. về. con số. nà.y? Mớ.i đâ.y AFTV đã đặ.t ra câ.u hỏi về. số. tiề.n 36 triệ.u bảng cho cá.c fan Arsenal, và. đâ.y là. mộ.t và.i bì.nh luậ.n của họ.:

Fan Ars nó.i về. giá. 36 tr cho Ceballos - Bó.ng Đá.

Ký hợ.p đồ.ng vớ.i cậ.u ấ.y ngay đi, là.m ơ.n.

Fan Ars nó.i về. giá. 36 tr cho Ceballos - Bó.ng Đá.

Rõ rà.ng là. nê.n ký hợ.p đồ.ng… Cậ.u ấ.y là. sự. thay thế. lý tư.ởng cho Santi Carzola.

  
Fan Ars nó.i về. giá. 36 tr cho Ceballos - Bó.ng Đá.

Dĩ nhiê.n rồ.i.

Fan Ars nó.i về. giá. 36 tr cho Ceballos - Bó.ng Đá.

Hiển nhiê.n… hà.ng tiề.n vệ. của Arsenal nê.n có. Partey và. Ceballos.

Fan Ars nó.i về. giá. 36 tr cho Ceballos - Bó.ng Đá.

Suy nghĩ tớ.i tì.nh hì.nh thị. trư.ờ.ng chuyển như.ợ.ng hiệ.n tạ.i thì. đá.p á.n là. có..

Mộ.t buổi tậ.p của cá.c cầ.u thủ Arsenal tạ.i Emirates diễn ra thế. nà.o:

Anh Tú. | 18:57 16/03/2020

Chuyên mục
Xem tin thời sự ngoài nước

Guatemala xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do SARS-CoV-2

[ad_1]

Đâ.y là. trư.ờ.ng hợ.p tử vong đầ.u tiê.n tạ.i Guatemala từ. khi dị.ch COVID-19 bù.ng phá.t tạ.i nư.ớ.c nà.y.

Guatemala xá.c nhậ.n trư.ờ.ng hợ.p tử vong đầ.u tiê.n do SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Đeo khẩu trang chố.ng COVID-19. Ảnh: UPI.

Đế.n nay, Guatemala có. tổng cộ.ng 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 như.ng đề.u từ. bê.n ngoà.i và.o. Bộ. Y tế. Guatemala đã tiế.n hà.nh xét nghiệ.m cho gầ.n 80 trư.ờ.ng hợ.p nghi nhiễm bệ.nh và. theo dõi chặ.t chẽ sứ.c khỏe cho hơ.n 300 trư.ờ.ng hợ.p.

Trư.ớ.c diễn biế.n phứ.c tạ.p của tì.nh hì.nh dị.ch bệ.nh hiệ.n nay, Guatemala đã quyế.t đị.nh bổ sung thê.m mộ.t số. biệ.n phá.p mớ.i nhằ.m trá.nh sự. lâ.y lan của COVID-19 trong cộ.ng đồ.ng như. đó.ng cửa trư.ờ.ng họ.c trê.n cả nư.ớ.c trong 21 ngà.y, ngư.ờ.i cao tuổi trê.n 70 tuổi phải ở nhà. để trá.nh lâ.y nhiễm chéo, cấ.m mọ.i hoạ.t độ.ng tụ. tậ.p trê.n 100 ngư.ờ.i, đồ.ng thờ.i cấ.m tấ.t cả khá.ch du lị.ch từ. Mỹ và. Canada nhậ.p cảnh từ. hô.m nay (16/3).

Trư.ớ.c đó. ngà.y 5/3, Hộ.i đồ.ng Bộ. trư.ởng Guatemala đã tuyê.n bố. tì.nh trạ.ng khẩn cấ.p quố.c gia, vớ.i 8 biệ.n phá.p đố.i phó. bệ.nh dị.ch, bao gồ.m cả việ.c cấ.m cô.ng dâ.n của 8 quố.c gia nhậ.p cảnh, trong đó. có. Tâ.y Ban Nha, Italy, Hà.n Quố.c và. Phá.p.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!