California yêu cầu gần 40 triệu cư dân ở nhà để ngăn chặn dịch Covid-19 | Thế giới

Đâ.y là. lầ.n đầ.u tiê.n Thố.ng đố.c bang California Gavin Newsom cô.ng bố. cá.c lệ.nh hạ.n chế. bắ.t buộ.c để

Read more

Từ 0h đêm nay, tất cả người nhập cảnh vào Việt Nam đều phải cách ly| Việt Nam đã 3 lần thay đổi chính sách liên quan đến xuất nhập cảnh để đối phó với dịch Covid-19

Chủ tị.ch UBND TP Nguyễn Đứ.c Chung chiề.u nay chủ trì. cuộ.c họ.p cô.ng tá.c phò.ng, chố.ng dị.ch Covid-19 vớ.i lãnh đạ.o

Read more