Chuyên mục
Xem tin thời sự ngoài nước

California yêu cầu gần 40 triệu cư dân ở nhà để ngăn chặn dịch Covid-19 | Thế giới

[ad_1]

Đâ.y là. lầ.n đầ.u tiê.n Thố.ng đố.c bang California Gavin Newsom cô.ng bố. cá.c lệ.nh hạ.n chế. bắ.t buộ.c để chố.ng chọ.i dị.ch Covid-19. Cá.c quy đị.nh nà.y bắ.t đầ.u có. hiệ.u lự.c từ. 0g ngà.y 19.3.
Đế.n nay đã có. 19 ca tử vong và. hơ.n 900 ngư.ờ.i dư.ơ.ng tí.nh vớ.i Covid-19 tạ.i bang California.


California yê.u cầ.u gầ.n 40 triệ.u cư. dâ.n ở nhà. để ngă.n chặ.n dị.ch Covid-19 - ảnh 1

Thố.ng đố.c bang California Gavin Newsom.

Mộ.t số. dị.ch vụ. thiế.t yế.u đư.ợ.c miễn trừ. khỏi lệ.nh cấ.m trê.n, bao gồ.m ngâ.n hà.ng, vă.n phò.ng chí.nh quyề.n đị.a phư.ơ.ng, cơ. quan thự.c thi phá.p luậ.t, trạ.m xă.ng, nhà. thuố.c, cửa hà.ng thự.c phẩm, chợ. nô.ng sản, cửa hà.ng tiệ.n lợ.i và. cá.c nhà. hà.ng cung cấ.p dị.ch vụ. giao hà.ng.

Ông Newsom hô.m 19.3 cho biế.t đã yê.u cầ.u Tổng thố.ng Donald Trump gửi mộ.t tà.u bệ.nh việ.n đế.n cảng Los Angeles để sử dụ.ng đế.n ngà.y 1.9.

“Chú.ng tô.i dự. đoá.n là. khoảng 56% dâ.n số. bang chú.ng tô.i – 25,5 triệ.u ngư.ờ.i – sẽ bị. nhiễm virus trong khoảng thờ.i gian 8 tuầ.n nữa”.


California yê.u cầ.u gầ.n 40 triệ.u cư. dâ.n ở nhà. để ngă.n chặ.n dị.ch Covid-19 - ảnh 2

Cá.c nhà. hà.ng tạ.i California đó.ng cửa sau lệ.nh hạ.n chế. của thố.ng đố.c Newsom.

Ông Newsom nhấ.n mạ.nh California cũng đang trợ. giú.p ngư.ờ.i dâ.n trở về. Mỹ từ. nư.ớ.c ngoà.i và. cầ.n tà.u bệ.nh việ.n để giú.p “giảm sứ.c ép” lê.n hệ. thố.ng y tế. tạ.i đâ.y khi tỷ lệ. nhiễm bệ.nh tă.ng vọ.t. Ông cảnh bá.o tỷ lệ. lâ.y nhiễm tă.ng gấ.p đô.i mỗi 4 ngà.y tạ.i mộ.t số. khu vự.c ở California.

Ông Newsom nó.i: “Tô.i sẽ khô.ng thí.ch chọ.n cá.ch ly tạ.i nhà., như.ng lạ.i cầ.n thiế.t. Trạ.ng thá.i nà.y khô.ng kéo dà.i mãi mãi, chỉ là. mộ.t thờ.i điểm thô.i”.

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Tây Ban Nha

Tin mới nhất về Eden Hazard mà các CĐV Real có thể chưa biết

[ad_1]

Mù.a giải 2019/20 xem ra rấ.t đá.ng thấ.t vọ.ng đố.i vớ.i Eden Hazard. Cậ.p bế.n Santiago Bernabeu bằ.ng bản hợ.p đồ.ng đắ.t kỷ lụ.c vớ.i giá. trị. của mộ.t “bom tấ.n”, ngô.i sao ngư.ờ.i Bỉ nhậ.n đư.ợ.c rấ.t nhiề.u kỳ vọ.ng từ. BLĐ Real Madrid. Tuy nhiê.n, liê.n tiế.p dí.nh chấ.n thư.ơ.ng và. thể trạ.ng khô.ng đảm bảo đã khiế.n cho chuỗi ngà.y tạ.i Tâ.y Ban Nha vừ.a qua của Hazard như. thảm hoạ..

Ngà.y 5/3 vừ.a qua, Eden Hazard đã phải bay sang Mỹ để phẫu thuậ.t tạ.i Dallas. Đâ.y là. quyế.t đị.nh dứ.t khoá.t của độ.i ngũ y tế., bản thâ.n Hazard lẫn thà.nh viê.n ban huấ.n luyệ.n Real nhằ.m giú.p cầ.u thủ sinh nă.m 1991 giải quyế.t dứ.t điểm những chấ.n thư.ơ.ng tồ.n đọ.ng. Trong tâ.m bão COVID-19, hẳn là. nhiề.u CĐV Real khô.ng biế.t, liệ.u Eden Hazard bâ.y giờ. đang ra sao.

Theo Marca, Hazard đã đư.ợ.c khâ.u vế.t thư.ơ.ng khỏi ca phẫu thuậ.t mắ.t cá. châ.n. Nguồ.n tin từ. nhà. bá.o COPE Arancha Rodriguez cho biế.t, khu vự.c chấ.n thư.ơ.ng của Hazard đang trong tì.nh trạ.ng hồ.i phụ.c hoà.n hảo và. đâ.y chắ.c chắ.n là. mộ.t tin tuyệ.t vờ.i.

Hazard has stitches removed from his injured ankle - Bó.ng Đá.

Hazard đang từ.ng bư.ớ.c hồ.i phụ.c chấ.n thư.ơ.ng.

Hai tuầ.n đầ.u tiê.n kể từ. sau khi phẫu thuậ.t là. rấ.t quan trọ.ng trong việ.c thiế.t lậ.p thờ.i hạ.n phụ.c hồ.i và. ư.ớ.c tí.nh sự. trở lạ.i sâ.n cỏ của cầ.u thủ. Real Madrid chắ.c chắ.n khô.ng nó.ng vộ.i. BLĐ độ.i bó.ng sẽ chờ. đế.n khi Hazard thậ.t sự. là.nh lặ.n và. bì.nh phụ.c, mớ.i tí.nh chuyệ.n từ.ng bư.ớ.c đư.a ngô.i sao nà.y trở lạ.i sâ.n cỏ.

Xem Real tậ.p luyệ.n:

Minh Trí. | 22:09 20/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Đức

Coutinho nên tự hỏi vì sao lại gia nhập Barcelona

[ad_1]

Tà.i nă.ng của Coutinho thể hiệ.n ra sao?

Philippe Coutinho từ. khi chuyển đế.n Liverpool nă.m 2013 luô.n cho thấ.y tầ.m quan trọ.ng của bản thâ.n đố.i vớ.i độ.i bó.ng. Tuy vậ.y, vớ.i khao khá.t danh hiệ.u mãnh liệ.t, cầ.u thủ ngư.ờ.i Brazil đã dứ.t á.o chuyển đế.n Barcelona và.o thá.ng Giê.ng nă.m 2018.

HLV Jurgen Klopp từ.ng cảnh bá.o Coutinho rằ.ng: “Ở lạ.i đâ.y, cậ.u sẽ đư.ợ.c dự.ng tư.ợ.ng. Cò.n nế.u đế.n mộ.t nơ.i khá.c, tớ.i Barcelona, tớ.i Bayern Munich, tớ.i Real Madrid, cậ.u sẽ chỉ là. mộ.t cầ.u thủ khá.c. Ở đâ.y, cậ.u có. thể là. mộ.t cá.i gì. đó. vĩ đạ.i hơ.n thế..”

Philippe Coutinho must question why he joined Barcelona - as I did, says Emmanuel Petit - Bó.ng Đá.

 Coutinho đang gặ.p khó. khă.n.

Dù. vậ.y, Coutinho đã phớ.t lờ. và. hiệ.n đang gặ.p khá. nhiề.u khó. khă.n trong sự. nghiệ.p. Chứ.ng kiế.n điề.u nà.y, cự.u danh thủ Emmanuel Petit nhậ.n đị.nh trê.n tờ. Mirror rằ.ng: “Nế.u tô.i là. Coutinho, mỗi sá.ng tô.i sẽ thứ.c dậ.y và. tự. hỏi bản thâ.n mì.nh, ‘Tạ.i sao, tạ.i sao tô.i đã gia nhậ.p Barcelona’.

Và. bạ.n có. biế.t tạ.i sao tô.i nó.i điề.u nà.y khô.ng? Bởi vì., tô.i có. thể nhớ. lạ.i thờ.i điểm tô.i thứ.c dậ.y, khi tô.i ở Barcelona, khi tô.i rờ.i Arsenal, và. tô.i cũng nghĩ giố.ng như. vậ.y, ‘Tạ.i sao tô.i lạ.i rờ.i đi? Tô.i đã rờ.i đi ư.? Tạ.i sao tô.i lạ.i rờ.i đi?’

Và. thà.nh thậ.t mà. nó.i vớ.i bạ.n, tô.i chắ.c chắ.n Coutinho đã tự. hỏi mì.nh câ.u hỏi tư.ơ.ng tự. trong mộ.t thờ.i gian dà.i. Cậ.u ấ.y đã chuyển đế.n Bayern Munich, đô.i khi cậ.u ấ.y chơ.i tố.t như.ng cậ.u ấ.y khô.ng thự.c sự. là. mộ.t cầ.u thủ quan trọ.ng của độ.i mộ.t.”


Tiểu Lam | 21:02 20/03/2020

Chuyên mục
Xem tin tức đời sống

Tử vi hàng ngày – Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 21.3.2020 | Đời sống

[ad_1]

Trung tâ.m Trung tâ.m Y tế. quậ.n Hải Châ.u nơ.i 5  ngư.ờ.i nhà. bệ.nh nhâ.n thứ. 35 đang đư.ợ.c cá.ch ly /// ẢNH: AN DY

Chồ.ng và. ngư.ờ.i nhà. của bệ.nh nhâ.n số. 35 (nhâ.n viê.n siê.u thị. dư.ơ.ng tí.nh vớ.i Covid-19) đã trố.n khỏi khu cá.ch ly của bệ.nh việ.n để về. nhà.. Ngay sau đó. lự.c lư.ợ.ng y tế. đế.n tậ.n nhà. cư.ỡng chế. quay trở lạ.i.

 

Bảng cho thuê. nhà. chi chí.t khắ.p dãy phố. thờ.i trang /// Ảnh: Vũ Phư.ợ.ng

Mù.a dị.ch Covid-19, nhiề.u nơ.i từ.ng là. cửa hà.ng bà.y biệ.n những mẫu thờ.i trang tấ.p nậ.p khá.ch ra và.o ở TP.HCM nay lạ.i đư.ợ.c trả mặ.t bằ.ng, cửa đó.ng then cà.i vớ.i chi chí.t biển cho thuê. nhà..

Đo thâ.n nhiệ.t tạ.i chung cư. Carina /// Ảnh: V.T

Cư. dâ.n chung cư. Carina (TP.HCM) đang tranh cãi gay gắ.t chuyệ.n đo thâ.n nhiệ.t ở cổng và.o. Theo đó., nế.u cư. dâ.n có. thâ.n nhiệ.t trê.n 38,5 độ. thì. đư.ợ.c nhắ.c nhở kiểm tra y tế., cò.n là. khá.ch thì. khô.ng đư.ợ.c và.o chung cư..

 

Khu cá.ch ly Trung tâ.m huấ.n luyệ.n dự. bị. độ.ng viê.n Đồ.ng Xanh - Đồ.ng Nghệ.  /// Ảnh: Huy Đạ.t

Cả hà.nh lý và. ngư.ờ.i trở về. đề.u đư.ợ.c khử khuẩn nhiề.u lầ.n trư.ớ.c khi và.o khu cá.ch ly

Anh Thà.nh Trầ.n từ. châ.u Âu về. Việ.t Nam trá.nh dị.ch Covid-19 trê.n mộ.t trong cá.c chuyế.n bay cuố.i cù.ng trư.ớ.c khi EU đó.ng cửa biê.n giớ.i. Chia sẻ trê.n mạ.ng, anh rấ.t hạ.nh phú.c vì. đư.ợ.c trở về.: “Cảm ơ.n Tổ quố.c đã dang tay”.

GS.TS Phạ.m Như. Hiệ.p, Giá.m đố.c Bệ.nh việ.n Trung ư.ơ.ng Huế. tặ.ng hoa chú.c mừ.ng du khá.ch hoà.n thà.nh thờ.i hạ.n cá.ch ly để về. nhà. /// Ảnh: Phan Thà.nh

PGS Nguyễn Phư.ơ.ng Thảo

PGS Nguyễn Phư.ơ.ng Thảo thư.ờ.ng đư.ợ.c nhậ.n xét là. giố.ng cha. Cà.ng lớ.n, và. nhấ.t là. khi đã trư.ởng thà.nh, Thảo thấ.y mì.nh đú.ng là.… giố.ng cha đủ đư.ờ.ng từ. khuô.n mặ.t, tí.nh khí. ư.ơ.ng ngạ.nh, gà.n dở của cha cho tớ.i tì.nh yê.u dà.nh cho khoa họ.c.

Phò.ng cá.ch ly đư.ợ.c là.m từ. container, đư.ợ.c trang bị. đầ.y đủ điề.u hò.a, cửa sổ đảm bá.o thoá.ng khí.

"Thô.ng bá.o" của Phó. chủ tị.ch UBND tỉnh đư.ợ.c gia đì.nh chia sẻ lê.n mạ.ng xã hộ.i khô.ng tổ chứ.c tiệ.c cư.ớ.i cho con trai  /// Ảnh: TRẦN THANH PHONG

Kế.t quả xổ số. - KQXS trự.c tiế.p nhanh nhấ.t hô.m nay thứ. Sá.u 20.3.2020

Xem kế.t quả xổ số. (KQXS) miề.n Bắ.c (XSMB), kế.t quả xổ số. miề.n Nam (XSMN), kế.t quả xổ số. miề.n Trung (XSMT), xổ số. điệ.n toá.n hô.m nay thứ. Sá.u ngà.y 20.3.2020. KQXS Vĩnh Long, KQXS Bì.nh Dư.ơ.ng, KQXS Trà. Vinh, KQXS Ninh Thuậ.n…

Cá.c bạ.n trẻ của People in Vietnam chia sẻ những bứ.c ảnh cầ.m biển ''Ai ở đâ.u, cứ. ở yê.n đó.'' để lan truyề.n thô.ng điệ.p vô. cù.ng cấ.p thiế.t nà.y /// Ảnh chụ.p mà.n hì.nh

Chuyên mục
Xem tin giải trí

Hóa ra anh chọn cách chết!

[ad_1]

Chính thức tiến tới tập cận cuối – tập 15 sau một tuần chờ đợi không preview, Itaewon Class (Tầng Lớp Itaewon) tiếp tục đẩy diễn biến cao trào xoay quanh đôi trẻ Jo Yi Seo (Kim Da Mi) và Jang Geun Soo (Kim Dong Hee) khi bị kẻ đốn mạt Jang Geun Won (Ahn Bo Hyun) nhốt trong nhà kho dằn mặt. Trong khi Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon) bị xe đâm mà nằm bất tỉnh tại bệnh viện, dân tình phẫn nộ đạt cực điểm khi Jang Geun Won nắm tóc giật ngược Jo Yi Seo. Geun Soo bị trói chặt trên ghế, còn Yi Seo thu mình góc phòng trong sự sợ hãi khi đối diện với Jang Geun Won.

Quý tử Jangga giật tóc điên nữ ở tập 15 Tầng Lớp Itaewon, dân tình phẫn nộ: Hóa ra anh chọn cách chết! - Ảnh 1.

Yi Seo xuất hiện với vẻ mặt sợ hãi, điều chưa từng xảy ra trong 14 tập phim đã phát sóng của Tầng Lớp Itaewon.

Quý tử Jangga giật tóc điên nữ ở tập 15 Tầng Lớp Itaewon, dân tình phẫn nộ: Hóa ra anh chọn cách chết! - Ảnh 2.
Quý tử Jangga giật tóc điên nữ ở tập 15 Tầng Lớp Itaewon, dân tình phẫn nộ: Hóa ra anh chọn cách chết! - Ảnh 3.

Jang Geun Won sau gần hai chục năm vẫn không hề thay đổi.

Quý tử Jangga giật tóc điên nữ ở tập 15 Tầng Lớp Itaewon, dân tình phẫn nộ: Hóa ra anh chọn cách chết! - Ảnh 4.

Phân đoạn gây phẫn nộ hạng nặng trong tập 15.

Trái ngược hoàn toàn với những gì mà người xem đã mong đợi về sự thay đổi sau khi rời tù, Jang Geun Won tiếp tục mang đến nỗi thất vọng ở tập 15 Tầng Lớp Itaewon. Trong tổng thời lượng chỉ còn lại hơn hai tiếng, Jang Geun Won đã khiến khán giả lần nữa buột miệng: “À. Thì ra anh chọn cái chết” vì những hành động chẳng thể nào tha thứ. Không chỉ gây sang chấn tinh thần vì cảnh tượng Park Sae Ro Yi bị đâm xe và bật người ra xa, gợi lại nỗi ám ảnh về cái chết của bố Park Sung Yeol 15 năm trước, Jang Geun Won không hề có một chút hối cảnh và còn tàn độc hơn gấp nhiều lần.

Quý tử Jangga giật tóc điên nữ ở tập 15 Tầng Lớp Itaewon, dân tình phẫn nộ: Hóa ra anh chọn cách chết! - Ảnh 5.
Quý tử Jangga giật tóc điên nữ ở tập 15 Tầng Lớp Itaewon, dân tình phẫn nộ: Hóa ra anh chọn cách chết! - Ảnh 6.
Quý tử Jangga giật tóc điên nữ ở tập 15 Tầng Lớp Itaewon, dân tình phẫn nộ: Hóa ra anh chọn cách chết! - Ảnh 7.
Quý tử Jangga giật tóc điên nữ ở tập 15 Tầng Lớp Itaewon, dân tình phẫn nộ: Hóa ra anh chọn cách chết! - Ảnh 8.
Quý tử Jangga giật tóc điên nữ ở tập 15 Tầng Lớp Itaewon, dân tình phẫn nộ: Hóa ra anh chọn cách chết! - Ảnh 9.
Quý tử Jangga giật tóc điên nữ ở tập 15 Tầng Lớp Itaewon, dân tình phẫn nộ: Hóa ra anh chọn cách chết! - Ảnh 10.
Quý tử Jangga giật tóc điên nữ ở tập 15 Tầng Lớp Itaewon, dân tình phẫn nộ: Hóa ra anh chọn cách chết! - Ảnh 11.

Dân tình bật chế độ phẫn nộ trước hành động của Jang Geun Won.

Tập cuối Tầng Lớp Itaewon sẽ được phát sóng vào 21h00 (giờ Việt Nam) tối thứ 7 ngày 21/3 trên kênh truyền hình jTBC và Netflix với phụ đề tiếng Việt khoảng 30 phút sau đó.

Quý tử Jangga giật tóc điên nữ ở tập 15 Tầng Lớp Itaewon, dân tình phẫn nộ: Hóa ra anh chọn cách chết! - Ảnh 12.

Chuyên mục
Xem tin thời sự trong nước

Từ 0h đêm nay, tất cả người nhập cảnh vào Việt Nam đều phải cách ly| Việt Nam đã 3 lần thay đổi chính sách liên quan đến xuất nhập cảnh để đối phó với dịch Covid-19

[ad_1]

Chủ tị.ch UBND TP Nguyễn Đứ.c Chung chiề.u nay chủ trì. cuộ.c họ.p cô.ng tá.c phò.ng, chố.ng dị.ch Covid-19 vớ.i lãnh đạ.o cá.c sở, ngà.nh và. 30 quậ.n, huyệ.n, thị. xã.

Ông Chung cho biế.t, để tă.ng cư.ờ.ng cá.c biệ.n phá.p chố.ng dị.ch Covid-19, Chí.nh phủ đã yê.u cầ.u, từ. 0 giờ. ngà.y 21/3, toà.n bộ. ngư.ờ.i nhậ.p cảnh Việ.t Nam đề.u phải cá.ch ly tậ.p trung.

Cá.c trư.ờ.ng hợ.p nhậ.p cảnh và.o Việ.t Nam vì. mụ.c đí.ch ngoạ.i giao, cô.ng vụ. thự.c hiệ.n cá.ch ly tạ.i cơ. quan ngoạ.i giao hoặ.c cơ. sở lư.u trú. dư.ớ.i sự. giá.m sá.t của chí.nh quyề.n và. cơ. quan y tế..Từ. 0h đê.m nay, tấ.t cả ngư.ờ.i nhậ.p cảnh và.o Việ.t Nam đề.u phải cá.ch ly
 

Như. vậ.y, Việ.t Nam đã 3 lầ.n thay đổi chí.nh sá.ch liê.n quan đế.n xuấ.t nhậ.p cảnh để đố.i phó. vớ.i dị.ch Covid-19. 

Theo Chủ tị.ch UBND TP thờ.i gian tớ.i, Hà. Nộ.i có. thể đó.n tớ.i khoảng 20.000 trư.ờ.ng hợ.p ngư.ờ.i dâ.n trở về. từ. vù.ng dị.ch.

Ông đề. nghị. toà.n bộ. ngư.ờ.i dâ.n ở Hà. Nộ.i tiế.p tụ.c cậ.p nhậ.t diễn biế.n dị.ch bệ.nh; cá.c khuyế.n cá.o, quy đị.nh của Ban chỉ đạ.o phò.ng, chố.ng dị.ch bệ.nh quố.c gia cũng như. TP về. những việ.c nê.n là.m, khô.ng nê.n là.m, để nâ.ng cao khả nă.ng tự. bảo vệ. cho cá. nhâ.n, thâ.n nhâ.n và. có. trá.ch nhiệ.m vớ.i cộ.ng đồ.ng.

Ngư.ờ.i dâ.n cũng đư.ợ.c kê.u gọ.i nâ.ng cao ý thứ.c, thô.ng tin kị.p thờ.i cho đư.ờ.ng dâ.y nó.ng của cá.n bộ. y tế. trê.n đị.a bà.n nế.u sứ.c khỏe khô.ng bì.nh thư.ờ.ng, có. ho, số.t, có. nguy cơ. mắ.c bệ.nh Covid-19; đặ.c biệ.t vớ.i những ngư.ờ.i có. tiế.p xú.c vớ.i ngư.ờ.i nư.ớ.c ngoà.i từ. ngà.y 6/3 đế.n nay.

 

 

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Anh

Chelsea cũng có một Sterling bên cánh phải

[ad_1]

Lố.i đá. của Chelsea

Dư.ớ.i triề.u đạ.i của thuyề.n trư.ởng Frank Lampard, CLB Tâ.y London đang thự.c hiệ.n chí.nh sá.ch tin tư.ởng cá.c tà.i nă.ng trẻ. Mặ.c dù. vậ.y, “mă.ng non” của The Blues nhiề.u đế.n nỗi họ. buộ.c phải mang đi cho mư.ợ.n để cá.c tà.i nă.ng trẻ có. cơ. hộ.i phá.t triển bản thâ.n.

Trong kỳ chuyển như.ợ.ng mù.a Hè nă.m ngoá.i, Chelsea chí.nh thứ.c ra thô.ng bá.o để Dujon Sterling chuyển đế.n Wigan theo dạ.ng cho mư.ợ.n. Đâ.y cũng là. độ.i bó.ng Championship thứ. hai hậ.u vệ. phải 20 tuổi đầ.u quâ.n sau Coventry City.

Tớ.i thờ.i điểm nà.y, Dujon Sterling đang chơ.i nổi bậ.t trong mà.u á.o Wigan. Trong bố.i cảnh Wigan đang chiế.n đấ.u cho mộ.t suấ.t trụ. hạ.ng, HLV Paul Cook đã tạ.o điề.u kiệ.n để Dujon Sterling thi đấ.u tậ.n 800 phú.t và. mà.n trì.nh diễn của cầ.u thủ nà.y là. rấ.t ấ.n tư.ợ.ng.

Thố.ng kê. chỉ ra rằ.ng, Dujon Sterling thự.c hiệ.n 204/286 đư.ờ.ng chuyề.n thà.nh cô.ng. Đá.ng chú. ý, dù. cò.n trẻ như.ng thể hì.nh, thể lự.c của Dujon Sterling là. rấ.t tố.t khi già.nh chiế.n thắ.ng tranh chấ.p tay đô.i 49/80 lầ.n.

Dù. đá. vị. trí. hậ.u vệ. phải như.ng Dujon Sterling cũng mạ.nh ở khả nă.ng tấ.n cô.ng khi có. tớ.i 14/21 lầ.n rê. dắ.t bó.ng thà.nh cô.ng. Rõ rà.ng vớ.i những gì. đã thể hiệ.n, Dujon Sterling đang phá.t triển khá. tố.t và. có. tư.ơ.ng lai đầ.y hứ.a hẹn tạ.i sâ.n Stamford Bridge.

SUCCESSFUL DRIBBLES: HOW IS Dujon Sterling GETTING ON SINCE JOINING WIGAN ATHLETIC ON LOAN FROM CHELSEA? - Bó.ng Đá.

Dujon Sterling đang phá.t triển khá. tố.t và. có. tư.ơ.ng lai đầ.y hứ.a hẹn tạ.i sâ.n Stamford Bridge.

Tiểu Lam | 21:38 20/03/2020

Chuyên mục
Xem tin thời sự ngoài nước

Sắc lệnh hạn chế đi lại chưa từng có tại bang California, Mỹ

[ad_1]

Lê. Minh, Trọ.ng Đứ.c (PV Đà.i THVN thư.ờ.ng trú. tạ.i Mỹ)Thứ. sá.u, ngà.y 20/03/2020 19:55 GMT+7

Đâ.y là. sắ.c lệ.nh hạ.n chế. đi lạ.i chư.a từ.ng đư.ợ.c ban hà.nh trong lị.ch sử bang nà.y.

Sắ.c lệ.nh mớ.i yê.u cầ.u tấ.t cả gầ.n 40 triệ.u ngư.ờ.i dâ.n bang California, bao gồ.m cả những khu vự.c tậ.p trung đô.ng ngư.ờ.i Việ.t là. San Jose và. quậ.n Cam, khô.ng ra khỏi nhà. trừ. trư.ờ.ng hợ.p khẩn cấ.p hoặ.c thậ.t sự. cầ.n thiế.t. Sắ.c lệ.nh nà.y đư.ợ.c đư.a ra trong bố.i cảnh bang California đang phải đố.i mặ.t vớ.i tì.nh trạ.ng số. ngư.ờ.i bị. phá.t hiệ.n mắ.c COVID-19 tă.ng theo cấ.p số. nhâ.n, hiệ.n đã lê.n tớ.i gầ.n 1.000 ngư.ờ.i, trong đó. 19 ngư.ờ.i đã tử vong.

Chí.nh quyề.n bang California cũng dự. bá.o số. ca nhiễm COVID-19 ở bang nà.y có. thể sẽ lê.n tớ.i 25,5 triệ.u ngư.ờ.i trong vò.ng 8 tuầ.n tớ.i.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Tây Ban Nha

Messi vẫn là cái bóng quá lớn ở La Liga

[ad_1]

Mớ.i đâ.y, Chủ tị.ch La Liga – Javier Tebas – vẫn cư.ơ.ng quyế.t muố.n giải cấ.p cao nhấ.t xứ. đấ.u bò. đấ.u diễn ra và. hoà.n thà.nh theo đú.ng kế. hoạ.ch. Chia sẻ vớ.i El Pais, ô.ng cho biế.t: “Kị.ch bản là. và.o giữa, hoặ.c cuố.i thá.ng 5 là. giải đấ.u sẽ trở lạ.i để chú.ng tô.i có. thể hoà.n thà.nh mù.a giải và.o ngà.y 30 thá.ng 6″.

Nghĩa là., dự. kiế.n cá.c độ.i bó.ng sẽ thi đấ.u vớ.i mậ.t độ. dà.y đặ.c 2 ngà.y/trậ.n và. có. thể là.m cá.c cầ.u thủ kiệ.t sứ.c trong mộ.t quãng thờ.i gian rấ.t ngắ.n. Tuy vậ.y, dù. thế. nà.o thì. nó. vẫn cầ.n hoà.n thà.nh, khi mà. Real Madrid và. Barcelona đang cạ.nh tranh gay gắ.t cho chứ.c vô. đị.ch, dù. siê.u sao Ronaldo đã khô.ng cò.n ở lạ.i đố.i đầ.u Messi.

Mù.a nà.y, tiề.n đạ.o ngư.ờ.i Argentina vẫn chơ.i thă.ng hoa trong mà.u á.o độ.i bó.ng xứ. Catalan dù. phải nghỉ giai đoạ.n đầ.u tiê.n vì. chấ.n thư.ơ.ng. Messi đư.ợ.c Whoscored đá.nh giá. cao nhấ.t tạ.i Châ.u Âu, và. cũng chẳng bấ.t ngờ. khi anh chiế.m 3 trong tổng 9 thố.ng kê. cá. nhâ.n quan trọ.ng nhấ.t tạ.i La Liga sau 29 vò.ng đấ.u đã qua.

Like father like son: Mateo Messi celebrates just like Leo - Bó.ng Đá.

 Messi vẫn chơ.i rấ.t khá.t biệ.t tạ.i La Liga.

Cụ. thể, El Pulga đứ.ng đầ.u ở thố.ng kê. ghi bà.n (19), kiế.n tạ.o (12) và. qua ngư.ờ.i (118). Như.ng anh chỉ là. cầ.u thủ Barcelona duy nhấ.t có. mặ.t trong danh sá.ch, trong khi Real Madrid có. đế.n 3 ngư.ờ.i là. Thibaut Courtois (sạ.ch lư.ớ.i – 12), Karim Benzema (chạ.m bó.ng bê.n sâ.n đố.i diệ.n – 184) và. Casemiro (tắ.c bó.ng – 84).

Đồ. họ.a cụ. thể từ. Squawka và. Opta:

Messi vẫn là. cá.i bó.ng quá. lớ.n ở La Liga - Bó.ng Đá.

 

Đẳng cấ.p của Lionel Messi ra sao?

 

Anh Tú. | 20:25 20/03/2020

Chuyên mục
Xem tin tức đời sống

Thêm 19 người âm tính Covid-19 sau cách ly đã được về nhà | Đời sống

[ad_1]

Trong số. 19 ngư.ờ.i hoà.n thà.nh cá.ch ly, có. 9 du khá.ch ngư.ờ.i nư.ớ.c ngoà.i đi trê.n chuyế.n bay VN1547 Hà. Nộ.i đi Huế. ngà.y 6.3 (chuyế.n bay có. 2 bệ.nh nhâ.n dư.ơ.ng tí.nh vớ.i Covid-19) và. chuyế.n tà.u ở Hạ. Long và.o ngà.y 6.3 (tà.u nà.y đư.ợ.c xá.c đị.nh có. khá.ch dư.ơ.ng tí.nh Covid-19, sau đó. đế.n Huế. và. đư.ợ.c cá.ch ly).


Thê.m 19 ngư.ờ.i â.m tí.nh Covid-19 sau cá.ch ly đã đư.ợ.c về. nhà. - ảnh 1

Độ.i ngũ y bá.c sĩ của Bệ.nh việ.n Trung ư.ơ.ng Huế. tặ.ng hoa chia tay 2 du khá.ch hoà.n thà.nh cá.ch ly

 Đư.ợ.c biế.t, trong số. 19 ngư.ờ.i nà.y có. 10 ngư.ờ.i đư.ợ.c cá.ch ly tạ.i Trư.ờ.ng Quâ.n sự. tỉnh, 2 ngư.ờ.i đư.ợ.c cá.ch ly tạ.i cơ. sở 2 Bệ.nh việ.n Trung ư.ơ.ng Huế.; 4 ngư.ờ.i ở Là.ng Hà.nh Hư.ơ.ng và. 3 ngư.ờ.i ở Sun and Sea Resort.

Những du khá.ch nư.ớ.c ngoà.i hoà.n thà.nh thờ.i hạ.n cá.ch ly tạ.i Thừ.a Thiê.n- Huế., khi ra về. đề.u nhậ.n đư.ợ.c thư. chú.c mừ.ng của Chủ tị.ch UBND tỉnh Thừ.a Thiê.n- Huế. Phan Ngọ.c Thọ. và. quà. tặ.ng. 

Ông Nguyễn Đì.nh Bá.ch (Phó. chá.nh Vă.n phò.ng UBND tỉnh Thừ.a Thiê.n- Huế.) cho biế.t, thự.c hiệ.n chỉ đạ.o của Chủ tị.ch UBND tỉnh, Sở Du lị.ch đang phố.i hợ.p vớ.i Sở Y tế. để triển khai rà. soá.t cá.c khá.ch sạ.n, cơ. sở lư.u trú. đảm bảo tiê.u chí. để vậ.n độ.ng đó.n khá.ch cá.ch ly tậ.p trung có. thu phí.. Đế.n nay, đã có. 5 cơ. sở lư.u trú. đă.ng ký tham gia.