45,5% người bị CSGT TP.HCM dừng xe không vi phạm luật giao thông | Đời sống


Sau 1 tuầ.n ra quâ.n tổng kiểm soá.t cá.c phư.ơ.ng tiệ.n lư.u thô.ng trê.n đư.ờ.ng, dừ.ng xe kiểm tra mà. khô.ng cầ.n phá.t hiệ.n lỗi vi phạ.m ban đầ.u, Phò.ng CSGT đư.ờ.ng bộ. – đư.ờ.ng sắ.t Cô.ng an TP.HCM cho biế.t đã dừ.ng 13.937 phư.ơ.ng tiệ.n kiểm tra, phá.t hiệ.n 7.596 phư.ơ.ng tiệ.n vi phạ.m (chiế.m 54,5%). Cò.n lạ.i 45,5% cá.c phư.ơ.ng tiệ.n bị. dừ.ng kiểm tra khô.ng phá.t hiệ.n lỗi vi phạ.m.

Trong cá.c phư.ơ.ng tiệ.n vi phạ.m, nhiề.u nhấ.t vẫn là. xe má.y vớ.i 6.124 trư.ờ.ng hợ.p, xe khá.ch 90 trư.ờ.ng hợ.p, container 42 trư.ờ.ng hợ.p, xe con 623 trư.ờ.ng hợ.p, cò.n lạ.i là. cá.c phư.ơ.ng tiệ.n khá.c.Xuấ.t trì.nh giấ.y tờ. photo, bị. CSGT giam xe và. phạ.t nặ.ng

CSGT đã lậ.p biê.n bản 715 trư.ờ.ng hợ.p vi phạ.m nồ.ng độ. cồ.n, 535 trư.ờ.ng hợ.p vi phạ.m về. tố.c độ., 1.012 trư.ờ.ng hợ.p đi sai phầ.n đư.ờ.ng, là.n đư.ờ.ng, 911 trư.ờ.ng hợ.p vi phạ.m quy đị.nh về. dừ.ng, đỗ, 683 trư.ờ.ng hợ.p vi phạ.m cá.c quy đị.nh về. mũ bảo hiểm.

Đá.ng chú. ý, có. tớ.i 490 trư.ờ.ng hợ.p khô.ng có. bằ.ng lá.i hoặ.c giấ.y đă.ng ký xe, hoặ.c bằ.ng lá.i, giấ.y đă.ng ký xe khô.ng do cơ. quan có. thẩm quyề.n cấ.p, tẩy xó.a; 233 trư.ờ.ng hợ.p khô.ng có. hoặ.c khô.ng mang theo Giấ.y chứ.ng nhậ.n bảo hiểm trá.ch nhiệ.m dâ.n sự. của chủ xe cơ. giớ.i cò.n hiệ.u lự.c (bảo hiểm xe).


45,5% ngư.ờ.i bị. CSGT TP.HCM dừ.ng xe khô.ng vi phạ.m luậ.t giao thô.ng - ảnh 1

Vẫn cò.n nhiề.u trư.ờ.ng hợ.p vi phạ.m cá.c lỗi liê.n quan đế.n đi sai phầ.n đư.ờ.ng, là.n đư.ờ.ng

Kế.t quả, tổng số. tiề.n phạ.t cá.c lỗi vi phạ.m trong 1 tuầ.n CSGT ra quâ.n tổng kiểm soá.t là. gầ.n 3,5 tỉ đồ.ng (riê.ng ngà.y 19, 20, 21.5 mỗi ngà.y phạ.t gầ.n 1 tỉ đồ.ng). CSGT đã tư.ớ.c quyề.n sử dụ.ng GPLX 793 trư.ờ.ng hợ.p, tạ.m giữ 1.318 phư.ơ.ng tiệ.n vi phạ.m, trong đó. có. 1.190 xe má.y.Choá.ng vá.ng vì. nhậ.u 2 lon bia bị. CSGT phạ.t 7 triệ.u vì. đo nồ.ng độ. cồ.n


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *