6 bí mật bất ngờ về miếng lột mụn mà không phải ai cũng biết


Thờ.i tiế.t nó.ng bứ.c của ngà.y hè thư.ờ.ng khiế.n da của bạ.n tiế.t dầ.u nhờ.n nhiề.u hơ.n. Đâ.y cũng là. nguyê.n do chí.nh khiế.n lỗ châ.n lô.ng bị. bí.t tắ.c, dẫn đế.n sự. xuấ.t hiệ.n của mụ.n đầ.u đen.

Để trả lạ.i sự. thô.ng thoá.ng cho lỗ châ.n lô.ng, rấ.t nhiề.u chị. em đã tin dù.ng những miế.ng dá.n lộ.t mụ.n cá.m vì. sự. tiệ.n lợ.i lẫn hiệ.u quả sau lầ.n đầ.u sử dụ.ng. Thế. như.ng để hiểu rõ về. cô.ng dụ.ng và. tá.c hạ.i tiề.m ẩn của chú.ng, 6 giải đá.p sau từ. chuyê.n gia sẽ giú.p bạ.n có. cá.i nhì.n cụ. thể hơ.n về. sản phẩm là.m đẹp nà.y.

1. Miế.ng lộ.t khô.ng thể ngă.n ngừ.a mụ.n đầ.u đen

Miế.ng lộ.t mụ.n chỉ có. tá.c dụ.ng lấ.y đi những nhâ.n mụ.n từ. lỗ châ.n lô.ng, chú.ng khô.ng có. tá.c dụ.ng kiểm soá.t lư.ợ.ng dầ.u nhờ.n trê.n da mặ.t. Đâ.y là. lý do vì. sao mụ.n đầ.u đen vẫn xuấ.t hiệ.n trê.n da trở lạ.i sau mộ.t thờ.i gian ngắ.n.

6 bí. mậ.t bấ.t ngờ. về. miế.ng lộ.t mụ.n mà. khô.ng phải ai cũng biế.t - Ảnh 1.

Cá.c chuyê.n gia da liễu cho biế.t nê.n lấ.y mụ.n đầ.u đen bằ.ng miế.ng dá.n thư.ờ.ng xuyê.n, từ. 1 đế.n 2 lầ.n mộ.t tuầ.n để hạ.n chế. chú.ng xuấ.t hiệ.n trở lạ.i.

2. Khô.ng có. tá.c dụ.ng là.m sạ.ch sâ.u

6 bí. mậ.t bấ.t ngờ. về. miế.ng lộ.t mụ.n mà. khô.ng phải ai cũng biế.t - Ảnh 2.

Trá.i vớ.i suy nghĩ của nhiề.u ngư.ờ.i, cá.c chuyê.n gia cho biế.t miế.ng lộ.t chỉ lấ.y đư.ợ.c nhâ.n mụ.n và. mộ.t phầ.n lớ.p tế. bà.o chế.t trê.n da. Bụ.i bẩn, dầ.u thừ.a ở lỗ châ.n lô.ng khô.ng đư.ợ.c là.m sạ.ch hoà.n toà.n nế.u chỉ dù.ng loạ.i sản phẩm nà.y. Do đó. bạ.n cầ.n thê.m cá.c sản phẩm khá.c để hỗ trợ. là.m sạ.ch sâ.u cho là.n da.

3. Tiề.m ẩn nguy cơ. gâ.y kí.ch ứ.ng vù.ng mũi

6 bí. mậ.t bấ.t ngờ. về. miế.ng lộ.t mụ.n mà. khô.ng phải ai cũng biế.t - Ảnh 3.

Đố.i vớ.i là.n da nhạ.y cảm, mộ.t số. thà.nh phầ.n trong miế.ng lộ.t mụ.n có. thể gâ.y ra những kí.ch ứ.ng khô.ng mong muố.n cho da. Vì. vậ.y, bạ.n nê.n thử loạ.i sản phẩm nà.y trê.n tay trư.ớ.c khi sử dụ.ng chú.ng cho vù.ng da mặ.t.

4. Xô.ng hơ.i vù.ng mặ.t khoảng 20 đế.n 30 phú.t trư.ớ.c khi lộ.t mụ.n

6 bí. mậ.t bấ.t ngờ. về. miế.ng lộ.t mụ.n mà. khô.ng phải ai cũng biế.t - Ảnh 4.

Bã nhờ.n trong lỗ châ.n lô.ng có. thể đư.ợ.c dễ dà.ng lấ.y đi bởi miế.ng dá.n nế.u bạ.n xô.ng hơ.i vù.ng mặ.t trư.ớ.c khi lộ.t từ. 20 đế.n 30 phú.t. Sử dụ.ng 1 miế.ng khă.n nó.ng để chư.ờ.m nhẹ hoặ.c xô.ng hơ.i bằ.ng bá.t trong khoảng thờ.i gian trê.n để lỗ châ.n lô.ng đư.ợ.c nở ra.

5. Cắ.t đô.i miế.ng dá.n để ô.m gọ.n vù.ng mũi hơ.n

6 bí. mậ.t bấ.t ngờ. về. miế.ng lộ.t mụ.n mà. khô.ng phải ai cũng biế.t - Ảnh 5.

Vớ.i mộ.t số. ngư.ờ.i dù.ng, miế.ng dá.n lộ.t mụ.n đầ.u đen khô.ng ô.m khí.t hoà.n toà.n vù.ng mũi của họ. và. cũng khó. lấ.y hế.t đư.ợ.c nhâ.n mụ.n hoà.n toà.n. Mộ.t số. chuyê.n gia là.m đẹp cho biế.t bạ.n nê.n cắ.t đô.i miế.ng dá.n để chú.ng có. thể che phủ hế.t vù.ng cầ.n lấ.y mụ.n đầ.u đen.

6. Thoa đá. lạ.nh sau khi đã dù.ng miế.ng lộ.t

6 bí. mậ.t bấ.t ngờ. về. miế.ng lộ.t mụ.n mà. khô.ng phải ai cũng biế.t - Ảnh 6.

Sau khi lộ.t miế.ng dá.n cù.ng mụ.n đầ.u đen, những lỗ châ.n lô.ng thô.ng thư.ờ.ng sẽ nở to ra và. dễ bị. bụ.i bẩn là.m bí.t tắ.t trở lạ.i. Để khắ.c phụ.c điề.u nà.y, bạ.n nê.n thoa đá. viê.n và.o vù.ng đã lộ.t mụ.n để lỗ châ.n lô.ng đư.ợ.c se khí.t lạ.i.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *