9 trào lưu làm đẹp vô tình đẩy nhanh quá trình lão hóa


Giữ cho vẻ ngoà.i tư.ơ.i trẻ và. mộ.t là.n da đầ.y sứ.c số.ng là. ao ư.ớ.c của rấ.t nhiề.u ngư.ờ.i. Duy trì. việ.c tậ.p luyệ.n, chă.m só.c da hay thậ.m chí. can thiệ.p thẩm mỹ đư.ợ.c cá.c chị. em lự.a chọ.n nhằ.m đạ.t đư.ợ.c mụ.c tiê.u như. đã đề. cậ.p. Tuy nhiê.n, khô.ng phải phư.ơ.ng phá.p nà.o cũng mang lạ.i kế.t quả như. mong đợ.i. Chú.ng có. thể là. tá.c nhâ.n khiế.n bạ.n trở nê.n thiế.u sứ.c số.ng lẫn trô.ng già. hơ.n so vớ.i lứ.a tuổi của mì.nh. Sau đâ.y là. cá.c nguyê.n do là.m đẹp gâ.y tá.c dụ.ng ngư.ợ.c đư.ợ.c cá.c chuyê.n gia câ.n nhắ.c:

1. Trà.o lư.u gò. má. cao

9 trà.o lư.u là.m đẹp vô. tì.nh đẩy nhanh quá. trì.nh lão hó.a - Ảnh 1.

Để có. đư.ợ.c mộ.t đô.i gò. má. sắ.c sảo, nhiề.u chị. em đã can thiệ.p bằ.ng thủ thuậ.t lấ.y vù.ng mỡ má. Buccal giú.p gư.ơ.ng mặ.t trô.ng thon gọ.n hơ.n. Thế. như.ng cá.c bá.c sĩ thẩm mỹ lạ.i đư.a ra cảnh bá.o về. tá.c hạ.i khô.n lư.ờ.ng của thủ thuậ.t nà.y, khi việ.c lấ.y mỡ sẽ khiế.n gư.ơ.ng mặ.t trô.ng hố.c há.c lẫn già. dặ.n hơ.n rấ.t nhiề.u so vớ.i trư.ớ.c đâ.y.

2. Can thiệ.p quá. nhiề.u thủ thuậ.t thẩm mỹ

9 trà.o lư.u là.m đẹp vô. tì.nh đẩy nhanh quá. trì.nh lão hó.a - Ảnh 2.

Cà.ng có. tuổi, những liệ.u phá.p thẩm mỹ nhằ.m xó.a hoặ.c hạ.n chế. vế.t nhă.n như. kéo chỉ, botox, filler,…  ngà.y cà.ng đư.ợ.c nhiề.u ngư.ờ.i ư.a chuộ.ng. Tuy giú.p trả lạ.i là.n da că.ng bó.ng và. giảm thiểu cá.c vế.t nhă.n lẫn châ.n chim, những thủ thuậ.t nà.y đồ.ng thờ.i sẽ là.m mấ.t sự. tự. nhiê.n khiế.n gư.ơ.ng mặ.t có. phầ.n đứ.ng tuổi hơ.n.

Trong trư.ờ.ng hợ.p bạ.n đã can thiệ.p thẩm mỹ nhiề.u lầ.n, cá.c liệ.u phá.p chă.m só.c sắ.c đẹp về. sau thư.ờ.ng í.t mang lạ.i hiệ.u quả hơ.n. .

3. Ăn kiê.ng hà. khắ.c

9 trà.o lư.u là.m đẹp vô. tì.nh đẩy nhanh quá. trì.nh lão hó.a - Ảnh 3.

Mộ.t nghiê.n cứ.u ở ngư.ờ.i trê.n 40 tuổi đã cho thấ.y, ngư.ờ.i có. câ.n nặ.ng cao hơ.n chỉ số. BMI trung bì.nh thư.ờ.ng có. vẻ ngoà.i trẻ trung hơ.n so vớ.i ngư.ờ.i có. BMI thấ.p. Đâ.y là. lý do để bạ.n nê.n câ.n nhắ.c trư.ớ.c khi thự.c hiệ.n chế. độ. ă.n kiê.ng khi đã có. tuổi, khi lư.ợ.ng mỡ mấ.t đi quá. nhiề.u sẽ dễ là.m lộ. cá.c vế.t nhă.n và. trũng mắ.t trê.n gư.ơ.ng mặ.t.

4. Tậ.p luyệ.n thể thao quá. í.t hoặ.c quá. nhiề.u

Mộ.t trong những biệ.n phá.p hữu hiệ.u để là.m chậ.m quá. trì.nh lão hó.a phải kể đế.n việ.c tă.ng cư.ờ.ng rèn luyệ.n sứ.c khỏe đề.u đặ.n mỗi tuầ.n. Hệ. miễn dị.ch lẫn nồ.ng độ. cholesterol má.u sẽ đư.ợ.c cải thiệ.n khi bạ.n duy trì. thó.i quen có. lợ.i nà.y. Mặ.c dù. vậ.y, việ.c tậ.p luyệ.n quá. nhiề.u có. thể gâ.y tá.c dụ.ng ngư.ợ.c vì. cơ. thể đã mấ.t đi lư.ợ.ng mỡ dư.ớ.i da cầ.n thiế.t.

9 trà.o lư.u là.m đẹp vô. tì.nh đẩy nhanh quá. trì.nh lão hó.a - Ảnh 4.

5. Thó.i quen ă.n thự.c phẩm chứ.a nhiề.u đư.ờ.ng

9 trà.o lư.u là.m đẹp vô. tì.nh đẩy nhanh quá. trì.nh lão hó.a - Ảnh 5.

Cá.c tí.n đồ. yê.u đồ. ngọ.t thư.ờ.ng dễ gặ.p cá.c dấ.u hiệ.u lão hó.a hơ.n cả, khi đư.ờ.ng dư. thừ.a trong cơ. thể sẽ khiế.n quá. trì.nh glycation là.m hư. hạ.i cá.c cấ.u trú.c collagen của da. Từ. đó., cá.c vế.t nhă.n, bọ.ng mắ.t và. là.n da xỉn mà.u sẽ xuấ.t hiệ.n rấ.t sớ.m trê.n gư.ơ.ng mặ.t của họ..

6. Ngủ nằ.m nghiê.ng bê.n thuậ.n

Đố.i vớ.i phụ. nữ từ. 30 đế.n 49, việ.c thiế.u ngủ sẽ là. thủ phạ.m đẩy nhanh quá. trì.nh lão hó.a da và. khiế.n chú.ng nhạ.y cảm hơ.n vớ.i mô.i trư.ờ.ng bê.n ngoà.i.

9 trà.o lư.u là.m đẹp vô. tì.nh đẩy nhanh quá. trì.nh lão hó.a - Ảnh 6.

Mặ.t khá.c, tư. thế. khi ngủ phầ.n nà.o cũng khiế.n cá.c vế.t châ.n chim trê.n vù.ng mặ.t và. cổ dễ xuấ.t hiệ.n hơ.n. Mộ.t nghiê.n cứ.u đã cho thấ.y 65% ngư.ờ.i ngủ nghiê.ng sang bê.n thuậ.n sẽ dễ có. những dấ.u hiệ.u lão hó.a hơ.n.

7. Ly dị.

9 trà.o lư.u là.m đẹp vô. tì.nh đẩy nhanh quá. trì.nh lão hó.a - Ảnh 7.

Từ. cá.c chuyê.n gia của plasticsurgery.org, phụ. nữ sẽ có. nhiề.u thay đổi tiê.u cự.c về. ngoạ.i hì.nh sau 2 nă.m ly dị. so vớ.i ngư.ờ.i độ.c thâ.n/gó.a/kế.t hô.n cù.ng tuổi.

8. Thuố.c chố.ng trầ.m cảm

9 trà.o lư.u là.m đẹp vô. tì.nh đẩy nhanh quá. trì.nh lão hó.a - Ảnh 8.

Cá.c bằ.ng chứ.ng nghiê.n cứ.u đã cho thấ.y, thuố.c chố.ng trầ.m cảm có. khả nă.ng gâ.y giãn cơ.. Đâ.y đư.ợ.c cho là. nguyê.n nhâ.n khiế.n ngư.ờ.i dù.ng thuố.c đố.i mặ.t vớ.i tì.nh trạ.ng lão hó.a nhanh hơ.n so vớ.i sinh họ.c.

9. Rãnh nhâ.n trung mờ.

9 trà.o lư.u là.m đẹp vô. tì.nh đẩy nhanh quá. trì.nh lão hó.a - Ảnh 9.

Rãnh nhâ.n trung sâ.u thư.ờ.ng khiế.n gư.ơ.ng mặ.t của chú.ng ta trô.ng trẻ hơ.n và. trà.n đầ.y sứ.c số.ng. Nắ.m bắ.t đư.ợ.c điề.u nà.y, cá.c chuyê.n gia trang điểm thư.ờ.ng tạ.o khố.i sâ.u cho phầ.n nhâ.n trung để tă.ng sự. tư.ơ.i trẻ.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.