Ấn Độ đứng thứ 6 thế giới về số ca mắc COVID-19


Ngư.ờ.i dâ.n đứ.ng chờ. tạ.i mộ.t trạ.m xe bus ở Kochi, bang Kerala, Ấn Độ. ngà.y 1/6. (Ảnh: AP)

Tổng số. ngư.ờ.i nhiễm COVID-19 tạ.i Ấn Độ. là. 236 ngà.n ngư.ờ.i, trong đó. có. hơ.n 6.000 trư.ờ.ng hợ.p tử vong. Ấn Độ. hiệ.n đứ.ng thứ. 6 thế. giớ.i về. số. ca mắ.c bệ.nh.

Dù. đã á.p đặ.t lệ.nh phong tỏa toà.n quố.c nghiê.m ngặ.t hơ.n 2 hai thá.ng qua, số. ca mắ.c COVID-19 tạ.i Ấn Độ. vẫn đang gia tă.ng và. dị.ch chư.a có. dấ.u hiệ.u đạ.t đỉnh.

Hiệ.n Ấn Độ. đang từ.ng bư.ớ.c mở cửa trở lạ.i nề.n kinh tế. và. cho phép nố.i lạ.i nhiề.u hoạ.t độ.ng xã hộ.i.

Từ. ngà.y 25/3, Ấn Độ. đã á.p đặ.t lệ.nh phong tỏa sâ.u rộ.ng và. chư.a từ.ng có. tiề.n lệ. trê.n quy mô. toà.n quố.c để ngă.n chặ.n dị.ch bệ.nh lâ.y lan. Khi đó., tổng số. ca mắ.c COVID-19 ở nư.ớ.c nà.y chỉ là. 600 trư.ờ.ng hợ.p vớ.i hơ.n 10 ngư.ờ.i tử vong. Cá.c biệ.n phá.p hạ.n chế. sau đó. đã từ.ng bư.ớ.c đư.ợ.c nớ.i lỏng.

Đế.n ngà.y 30/5, Bộ. An ninh Nộ.i đị.a Ấn Độ. đã cô.ng bố. hư.ớ.ng dẫn sửa đổi về. việ.c gia hạ.n lệ.nh phong tỏa như.ng chủ yế.u tạ.i cá.c vù.ng ngă.n chặ.n dị.ch bệ.nh cho đế.n ngà.y 30/6, đồ.ng thờ.i cho phép tấ.t cả hoạ.t độ.ng kinh tế. đư.ợ.c nố.i lạ.i theo từ.ng giai đoạ.n bê.n ngoà.i những khu vự.c trê.n.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.