Apple làm quảng cáo về lịch sử MacBook dưới dạng anime


Apple vừ.a tung ra mộ.t đoạ.n quảng cá.o mớ.i vớ.i nhâ.n vậ.t chí.nh là. những chiế.c MacBook (và. cá.c loạ.i laptop khá.c giố.ng MacBook) trong cá.c bộ. phim anime phổ biế.n. Cá.c cảnh trong quảng cá.o đư.ợ.c trí.ch từ. cá.c anime như. Mr. Osomatsu, New Game!, Keroro Gunsou, Your Name, Weathering With You, và. nhiề.u phim khá.c.

Quảng cá.o MacBook trí.ch từ. anime

Qua đoạ.n quảng cá.o có. thể thấ.y những chiế.c laptop của Apple đã trở thà.nh mộ.t hiệ.n tư.ợ.ng vă.n hó.a đạ.i chú.ng như. thế. nà.o. Điề.u đặ.c biệ.t thú. vị. là. dù. cho có. khá. nhiề.u laptop xuấ.t hiệ.n trong quảng cá.o khô.ng thự.c sự. có. logo Apple, chú.ng đề.u có. thể dễ dà.ng đư.ợ.c nhậ.n diệ.n vì. mang đậ.m phong cá.ch MacBook vớ.i những đư.ờ.ng viề.n bạ.c gọ.n ghẽ, bà.n phí.m đen, và. những logo nhỏ chạ.m khắ.c ở lư.ng má.y.

Và. mộ.t và.i trong số. những chiế.c laptop “ă.n theo” có. logo hao hao Apple lạ.i trô.ng khá. vui nhộ.n, bạ.n có. thể xem trong cá.c ảnh cắ.t ra từ. quảng cá.o dư.ớ.i đâ.y:

Apple là.m quảng cá.o về. lị.ch sử MacBook dư.ớ.i dạ.ng anime - Ảnh 2.
Apple là.m quảng cá.o về. lị.ch sử MacBook dư.ớ.i dạ.ng anime - Ảnh 3.
Apple là.m quảng cá.o về. lị.ch sử MacBook dư.ớ.i dạ.ng anime - Ảnh 4.
Apple là.m quảng cá.o về. lị.ch sử MacBook dư.ớ.i dạ.ng anime - Ảnh 5.
Apple là.m quảng cá.o về. lị.ch sử MacBook dư.ớ.i dạ.ng anime - Ảnh 6.

Chư.a hế.t, MacBook khô.ng phải là. sản phẩm duy nhấ.t của Apple xuấ.t hiệ.n trong cả thờ.i lư.ợ.ng quảng cá.o; cò.n có. mộ.t đoạ.n ngắ.n vớ.i mộ.t nhâ.n vậ.t mang AirPods, hay mộ.t nhâ.n vậ.t khá.c mang headphone có. dâ.y mà.u trắ.ng – chí.nh là. chiế.c tai nghe EarPods đã đi và.o huyề.n thoạ.i của Apple chứ. đâ.u!

Tham khảo: TheVerge

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *