Bí kíp đẩy lùi mụn trứng cá trong những ngày “đèn đỏ”


Giai đoạ.n hà.nh kinh thư.ờ.ng mang lạ.i nhiề.u trải nghiệ.m khó. chị.u đố.i vớ.i cá.c chị. em, trong đó. có. thể kể đế.n cá.c triệ.u chứ.ng như. chuộ.t rú.t, mệ.t mỏi, cảm xú.c thay đổi bấ.t chợ.t. Ngoà.i ra, 65% phụ. nữ trong kỳ kinh nguyệ.t dễ nổi mụ.n trứ.ng cá., điề.u nà.y khiế.n họ. kém tự. tin hơ.n hẳn khi tiế.p xú.c vớ.i mọ.i ngư.ờ.i.

Để có. biệ.n phá.p hiệ.u quả nhằ.m phò.ng ngừ.a và. điề.u trị. loạ.i mụ.n nà.y, trư.ớ.c hế.t bạ.n cầ.n phải hiểu thê.m về. nguyê.n nhâ.n gâ.y ra chú.ng.

Vì. sao nổi mụ.n khi đang trong chu kỳ kinh nguyệ.t?

Rố.i loạ.n nộ.i tiế.t tố. đư.ợ.c xem là. nguyê.n nhâ.n chủ yế.u gâ.y nê.n tì.nh trạ.ng mụ.n trứ.ng cá.. Nồ.ng độ. hormone progesterone tă.ng cao trong thờ.i gian nà.y khiế.n tuyế.n bã nhờ.n bị. kí.ch thí.ch và. tiế.t dầ.u nhiề.u hơ.n. Việ.c lư.ợ.ng dầ.u nhờ.n đư.ợ.c bà.i tiế.t nhiề.u khiế.n lỗ châ.n lô.ng bị. bí.t tắ.c, sinh ra mụ.n trứ.ng cá..

Bí. kí.p đẩy lù.i mụ.n trứ.ng cá. trong những ngà.y “đèn đỏ” - Ảnh 1.

Trong mộ.t số. trư.ờ.ng hợ.p, mụ.n trứ.ng cá. cũng xuấ.t hiệ.n khi bạ.n că.ng thẳng quá. độ. trong thờ.i gian hà.nh kinh.

Những phư.ơ.ng phá.p đẩy lù.i mụ.n trứ.ng cá. hiệ.u quả

Phư.ơ.ng phá.p 1: Sử dụ.ng cá.c chấ.t hó.a họ.c

Đố.i vớ.i phư.ơ.ng phá.p nà.y, bạ.n có. thể lự.a chọ.n cá.c sản phẩm trị. mụ.n có. chứ.a benzoyl peroxide (có. tá.c dụ.ng khá.ng viê.m lẫn khá.ng khuẩn cho vù.ng bị. mụ.n) hay topical retinoids (dẫn xuấ.t của vitamin A, cũng có. tá.c dụ.ng tư.ơ.ng tự.).

Bí. kí.p đẩy lù.i mụ.n trứ.ng cá. trong những ngà.y “đèn đỏ” - Ảnh 2.

Phư.ơ.ng phá.p 2: Ngừ.a mụ.n bằ.ng cá.c sản phẩm tự. nhiê.n ngay tạ.i nhà.

– Chư.ờ.m khă.n: Việ.c chư.ờ.m ấ.m hay lạ.nh đề.u có. thể là.m giảm viê.m và. sư.ng tấ.y vù.ng mụ.n, bạ.n chỉ việ.c dù.ng mộ.t chiế.c khă.n nó.ng/lạ.nh sạ.ch và. á.p nhẹ nhà.ng lê.n mặ.t trong khoảng từ. 5 – 10 phú.t mỗi ngà.y.

– Tinh dầ.u trà.: Hỗn hợ.p tinh dầ.u trà. và. dầ.u dừ.a (tỷ lệ. 1:6) có. tá.c dụ.ng hiệ.u quả trong việ.c giảm sư.ng viê.m và. diệ.t khuẩn hiệ.u quả. Chấ.m hỗn hợ.p nà.y lê.n vù.ng mụ.n trong khoảng 30 – 40 phú.t và. thự.c hiệ.n nhiề.u lầ.n trong ngà.y để có. kế.t quả tố.t nhấ.t.

– Tinh bộ.t nghệ.: Trộ.n ¼ muỗng tinh bộ.t nghệ. vớ.i mộ.t thì.a gel lô. hộ.i, thoa lê.n vù.ng mụ.n trong khoảng từ. 15 – 20 phú.t và. rửa sạ.ch vớ.i nư.ớ.c. Lặ.p lạ.i từ. 3 đế.n 4 lầ.n mỗi tuầ.n để hạ.n chế. thâ.m mụ.n nhanh hơ.n.

Bí. kí.p đẩy lù.i mụ.n trứ.ng cá. trong những ngà.y “đèn đỏ” - Ảnh 3.

– Mậ.t ong: Mộ.t cá.ch trị. mụ.n trứ.ng cá. trong kỳ kinh đơ.n giản đó. là. thoa mậ.t ong tư.ơ.i lê.n vù.ng bị. ảnh hư.ởng và. để lau sạ.ch bằ.ng khă.n sau 1 – 2 giờ. đồ.ng hồ..

– Tú.i trà. lọ.c: Hãy tậ.n dụ.ng những tú.i trà. lọ.c sau khi sử dụ.ng khi chú.ng khô.ng chỉ có. tá.c dụ.ng trị. mụ.n mà. cò.n giú.p là.n da tư.ơ.i tắ.n hơ.n. Đắ.p chú.ng lê.n vù.ng da có. mụ.n trứ.ng cá. trong vò.ng 5 đế.n 10 phú.t và. lặ.p lạ.i và.i lầ.n trong ngà.y để có. kế.t quả tố.t nhấ.t.

– Baking soda: Có. tá.c dụ.ng khá.ng khuẩn rấ.t hiệ.u quả, tuy nhiê.n chỉ nê.n chấ.m và. rửa sạ.ch sau khoảng 15 phú.t để trá.nh tì.nh trạ.ng kí.ch ứ.ng. Ngư.ờ.i có. là.n da nhạ.y cảm nê.n câ.n nhắ.c hạ.n chế. sử dụ.ng baking soda và. lự.a chọ.n cá.c giải phá.p an toà.n hơ.n.

Là.m cá.ch nà.o để phò.ng ngừ.a mụ.n trứ.ng cá. trong chu kỳ tiế.p theo?

Vớ.i mộ.t số. ngư.ờ.i bị. mụ.n trứ.ng cá. mỗi khi đế.n kỳ kinh, mộ.t số. giải phá.p sau có. thể giú.p bạ.n hạ.n chế. tì.nh trạ.ng nà.y ở chu kì. tiế.p theo, chẳng hạ.n như.:

– Chú. ý đế.n chế. độ. ă.n: Hạ.n chế. cá.c loạ.i thự.c phẩm chứ.a nhiề.u đư.ờ.ng (nguyê.n nhâ.n gâ.y tă.ng tiế.t hormone nộ.i tiế.t gâ.y mụ.n).

= Khô.ng dù.ng tay chạ.m lê.n mặ.t: Việ.c đư.a tay lê.n mặ.t khô.ng chỉ mang vi khuẩn là.m bí.t tắ.c lỗ châ.n lô.ng mà. cò.n kí.ch thí.ch tă.ng tiế.t bã nhờ.n trê.n da.

Bí. kí.p đẩy lù.i mụ.n trứ.ng cá. trong những ngà.y “đèn đỏ” - Ảnh 4.

– Tắ.m sớ.m sau khi hoạ.t độ.ng thể lự.c: Nhằ.m hạ.n chế. tí.ch tụ. mồ. hô.i và. bụ.i bẩn trê.n da mặ.t sau khi vậ.n độ.ng mạ.nh.

– Hạ.n chế. á.p mặ.t và.o mà.n hì.nh điệ.n thoạ.i: Vậ.t dụ.ng nà.y tiề.m ẩn nguy cơ. gâ.y mụ.n nế.u bạ.n để da mặ.t tiế.p xú.c trự.c tiế.p vớ.i chú.ng. Hãy thư.ờ.ng xuyê.n vệ. sinh chú.ng và. hạ.n chế. á.p mặ.t khi đang gọ.i điệ.n thoạ.i để giảm thiểu nguy cơ. xuấ.t hiệ.n mụ.n trứ.ng cá..

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *