Bí kíp giúp khử mùi hôi chân vĩnh viễn


Mù.i hô.i châ.n từ. lâ.u đã trở thà.nh “nỗi á.m ảnh” của khô.ng í.t ngư.ờ.i khi tì.nh trạ.ng nà.y khô.ng chỉ gâ.y khó. chị.u đố.i vớ.i bản thâ.n mà. cò.n ảnh hư.ởng đế.n những ngư.ờ.i xung quanh. Ở nhiề.u trư.ờ.ng hợ.p, tì.nh trạ.ng trê.n chỉ thi thoảng xảy ra khi họ. mang tấ.t và. hoạ.t độ.ng mạ.nh trong nhiề.u giờ. liề.n. Tuy nhiê.n, mộ.t số. ngư.ờ.i lạ.i luô.n phải đau đầ.u vì. châ.n họ. luô.n có. mù.i hô.i khó. chị.u mặ.c dù. đã khử mù.i và. thay vớ. thư.ờ.ng xuyê.n. Điề.u nà.y khiế.n họ. kém tự. tin về. bản thâ.n khi phải giao tiế.p vớ.i những ngư.ờ.i khá.c.

Để tì.m ra giải phá.p cho vấ.n đề. nà.y, trư.ớ.c hế.t bạ.n nê.n hiểu rõ về. nguyê.n nhâ.n gâ.y ra mù.i hô.i đặ.c trư.ng trê.n từ. chuyê.n gia.

Vì. sao chú.ng ta gặ.p phải tì.nh trạ.ng hô.i châ.n?

Bí. kí.p giú.p khử mù.i hô.i châ.n vĩnh viễn - Ảnh 1.

Về. mặ.t y khoa, hô.i châ.n có. thể đư.ợ.c xem là. mộ.t tì.nh trạ.ng bệ.nh lý khi bà.n châ.n tă.ng tiế.t mồ. hô.i quá. nhiề.u là.m vi khuẩn sinh sô.i – nguyê.n nhâ.n chí.nh tạ.o nê.n mù.i khó. chị.u đặ.c trư.ng. Ở lứ.a tuổi thanh thiế.u niê.n và. phụ. nữ có. thai, tì.nh trạ.ng nà.y diễn ra thư.ờ.ng xuyê.n hơ.n và. gâ.y nhiề.u phiề.n toá.i cho họ..

Ngoà.i ra, hô.i châ.n do nấ.m mố.c cũng đư.ợ.c xem là. thủ phạ.m gâ.y hô.i châ.n ở cá.c vậ.n độ.ng viê.n thể thao khi họ. phải hoạ.t độ.ng thể lự.c trong thờ.i gian dà.i. Tì.nh trạ.ng nà.y thư.ờ.ng lặ.p lạ.i khi bà.n châ.n của họ. khô.ng đư.ợ.c khô. rá.o hoà.n toà.n vì. mồ. hô.i liê.n tụ.c tiế.t ra.

Giải phá.p nà.o để loạ.i bỏ mù.i hô.i khó. chị.u từ. đô.i châ.n?

Theo cá.c chuyê.n gia, việ.c khắ.c phụ.c mù.i hô.i châ.n lạ.i khá. đơ.n giản nế.u đảm bảo việ.c là.m sạ.ch và. trá.nh khô.ng để mồ. hô.i dí.nh và.o già.y hay tấ.t.

Aragona Giuseppe, bá.c sĩ gia đì.nh đang cô.ng tá.c tạ.i Prescription Doctor cho biế.t thê.m về. tì.nh trạ.ng khó. chị.u nà.y: “Hô.i châ.n có. thể xảy ra đố.i vớ.i bấ.t kỳ đố.i tư.ợ.ng nà.o và. ở bấ.t kỳ thờ.i điểm nà.o trong nă.m. Vò.ng lặ.p khó. chị.u nà.y sẽ kéo dà.i nế.u bạ.n giữ thó.i quen mang già.y cả ngà.y hay kí.ch thư.ớ.c của chú.ng quá. chậ.t”.

Bí. kí.p giú.p khử mù.i hô.i châ.n vĩnh viễn - Ảnh 2.

Ông đư.a ra cá.c giải phá.p để khử đi mù.i hô.i khó. chị.u nà.y, bao gồ.m:

– Là.m sạ.ch đô.i châ.n bằ.ng xà. phò.ng khử khuẩn thư.ờ.ng xuyê.n và. lau khô. chú.ng thậ.t sạ.ch trư.ớ.c khi mang già.y dép.

– Khô.ng nê.n mang mộ.t đô.i vớ. và. già.y trong hai ngà.y liê.n tụ.c. Nế.u khô.ng thể thay vớ. và. già.y, bạ.n nê.n đảm bảo rằ.ng chú.ng luô.n trong tì.nh trạ.ng khô. rá.o trư.ớ.c khi mang.

– Thay vớ. í.t nhấ.t hai lầ.n trong ngà.y và. nê.n thủ sẵn mộ.t đô.i sạ.ch trong tú.i nế.u cầ.n thiế.t.

– Xị.t khử mù.i cho bà.n châ.n thư.ờ.ng xuyê.n, tư.ơ.ng tự. như. dù.ng cho vù.ng dư.ớ.i cá.nh tay.

– Chă.m só.c và. cắ.t tỉa mó.ng thư.ờ.ng xuyê.n.

Giuseppe cho biế.t, nế.u tấ.t cả cá.c giải phá.p trê.n khô.ng mang lạ.i hiệ.u quả, bạ.n nê.n tì.m đế.n bá.c sĩ uy tí.n để đư.ợ.c tư. vấ.n và. điề.u trị. triệ.t để.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *