Các quốc gia gửi lời chia buồn tới Pakistan về vụ tai nạn máy bay


Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Ấn Độ. và. Afghanistan đã gửi lờ.i chia buồ.n tớ.i Pakistan ngà.y 22/5 sau khi chiế.c má.y bay chở khá.ch bị. rơ.i khi hạ. cá.nh gầ.n thà.nh phố. cảng phí.a Nam của Pakistan.

Bộ. trư.ởng Bộ. Ngoạ.i giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã đă.ng tải trê.n Twitter rằ.ng, ô.ng “vô. cù.ng đau buồ.n trư.ớ.c vụ. tai nạ.n má.y bay thư.ơ.ng tâ.m ở ngư.ờ.i anh em Pakistan”.

“Xin lò.ng thư.ơ.ng xó.t của Allah dà.nh cho những ngư.ờ.i thiệ.t mạ.ng trong vụ. tai nạ.n. Xin chia buồ.n vớ.i những ngư.ờ.i anh chị. em Pakistan. Nỗi đau của ngư.ờ.i anh em Pakistan là. nỗi đau của chú.ng tô.i”, ô.ng viế.t.

Tổng thố.ng Afghanistan Ashraf Ghani cũng đã gửi lờ.i chia buồ.n tớ.i ngư.ờ.i dâ.n và. chí.nh phủ Pakistan. Ông cho biế.t, ngư.ờ.i dâ.n Afghanistan vẫn đồ.ng hà.nh cù.ng Pakistan trong khoảnh khắ.c đau buồ.n nà.y.

Ngư.ờ.i phá.t ngô.n của Bộ. Ngoạ.i giao Iran, Abbas Mousavi, đã nà.y tỏ sự. thư.ơ.ng tiế.c về. sự. mấ.t má.t trong thảm họ.a hà.ng khô.ng tạ.i Pakistan.

Thủ tư.ớ.ng Ấn Độ. Narendra Modi cho biế.t, ô.ng rấ.t buồ.n trư.ớ.c thảm kị.ch nà.y. Ông gửi lờ.i chia buồ.n đế.n gia đì.nh của những ngư.ờ.i quá. cố. và. mong sự. phụ.c hồ.i nhanh chó.ng cho những ngư.ờ.i bị. thư.ơ.ng.

Cá.c quố.c gia gửi lờ.i chia buồ.n tớ.i Pakistan về. vụ. tai nạ.n má.y bay - Ảnh 1.

Xe cứ.u thư.ơ.ng và. lự.c lư.ợ.ng cứ.u hộ. đư.ợ.c huy độ.ng tố.i đa tạ.i Karachi (Ảnh: Reuters)

Thủ tư.ớ.ng Pakistan Imran Khan bà.y tỏ sự. biế.t ơ.n tớ.i cá.c nhà. lãnh đạ.o thế. giớ.i vớ.i lờ.i chia buồ.n của họ. đố.i vớ.i vụ. tai nạ.n má.y bay: “Tô.i cảm ơ.n cá.c nhà. lãnh đạ.o thế. giớ.i đã tì.m cá.ch chia buồ.n vớ.i vụ. tai nạ.n hà.ng khô.ng thảm khố.c nà.y. Ngư.ờ.i dâ.n Pakistan đá.nh giá. cao sự. hỗ trợ. và. đoà.n kế.t trong thờ.i khắ.c đau buồ.n nà.y”.

Chiế.c Airbus 320 đã đâ.m và.o mộ.t khu phố. đô.ng đú.c gầ.n sâ.n bay quố.c tế. Jinnah trong chuyế.n bay nộ.i đị.a từ. Lahore. Cơ. quan hà.ng khô.ng dâ.n dụ.ng Pakistan cho biế.t, có. 91 hà.nh khá.ch trê.n má.y bay và. 8 thà.nh viê.n của phi hà.ng đoà.n. Mộ.t số. ngư.ờ.i đã may mắ.n số.ng só.t sau vụ. tai nạ.n.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *