Cách đây 5 năm, Cristiano Ronaldo bá đạo tới mức nào?


 Bà.n thắ.ng đẹp của Ronaldo và.o lư.ớ.i Levante khi cò.n khoá.c á.o Real Madrid

Sau mộ.t mù.a giải cự.c kỳ bù.ng nổ trong mà.u á.o Eintracht Frankfurt, Luka Jovic đã đư.ợ.c Real Madrid mua về. vớ.i mứ.c phí. chuyển như.ợ.ng lê.n đế.n 60 triệ.u euro. Rấ.t nhiề.u ngư.ờ.i đã kỳ vọ.ng Jovic có. thể thay thế. Cristiano Ronaldo trở thà.nh nguồ.n cung cấ.p bà.n thắ.ng cho Los Blancos. Thế. như.ng bâ.y giờ., khi mà. châ.n sú.t ngư.ờ.i Serbia có. lẽ đang gầ.n cá.nh cổng Exit của Bernabeu hơ.n bao giờ. hế.t, ngư.ờ.i ta mớ.i thấ.y đư.ợ.c khoảng trố.ng mà. CR7 để lạ.i là. lớ.n đế.n như.ờ.ng nà.o.

Thô.ng số. thú. vị. về. cá.c bà.n thắ.ng của Ronaldo mù.a 2014/15 - Bó.ng Đá.

Có. lẽ sẽ cò.n rấ.t lâ.u nữa, mộ.t “Ronaldo khá.c” mớ.i xuấ.t hiệ.n tạ.i Bernabeu.

Thự.c sự., những thà.nh cô.ng của Real Madrid trong suố.t khoảng thờ.i gian 2009-2018 mang dấ.u ấ.n cự.c lớ.n của siê.u sao ngư.ờ.i Bồ. Đà.o Nha. Và. bâ.y giờ., chú.ng ta hãy cù.ng nhì.n lạ.i xem cá.ch đâ.y 5 nă.m, cự.u tiề.n đạ.o Manchester United đã bá. đạ.o thế. nà.o?

Mù.a giải 2014/15, Ronaldo nổ sú.ng 48 lầ.n tạ.i La Liga cho Kề.n kề.n trắ.ng, trong đó. bao gồ.m 10 bà.n trê.n chấ.m phạ.t đề.n. Đá.ng chú. ý, trong số. 38 bà.n thắ.ng khô.ng tí.nh phạ.t đề.n của Ronaldo ở mù.a giải nă.m ấ.y, có. đế.n 12 lầ.n anh lậ.p cô.ng bằ.ng đầ.u, 6 lầ.n bằ.ng châ.n trá.i cù.ng vớ.i 1 bà.n thắ.ng bằ.ng… hô.ng.

Rõ rà.ng, khả nă.ng să.n bà.n của Ronaldo là. quá. hoà.n hảo và. có. lẽ sẽ phải rấ.t lâ.u nữa, Real Madrid mớ.i lạ.i có. đư.ợ.c mộ.t sá.t thủ đá.ng sợ. tớ.i thế..

Anh Tú. | 21:13 21/03/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *