‘Cậu ấy có thể là Van Persie mới của chúng tôi’


Mớ.i chỉ vừ.a chí.nh thứ.c đư.ợ.c đô.n lê.n độ.i 1 Manchester United mù.a giải nà.y, Mason Greenwood đã lậ.p tứ.c gâ.y ấ.n tư.ợ.ng mạ.nh vớ.i 12 bà.n thắ.ng trê.n mọ.i đấ.u trư.ờ.ng dù. chủ yế.u ra sâ.n từ. ghế. dự. bị.. Trong mộ.t cuộ.c trò. chuyệ.n mớ.i đâ.y, hậ.u vệ. Luke Shaw đã cho biế.t rằ.ng anh nhì.n thấ.y ở Greenwood những đặ.c điểm giố.ng vớ.i cự.u danh thủ Robin van Persie.

“Cậ.u ấ.y đã có. mù.a giải đầ.u tiê.n tuyệ.t vờ.i vớ.i độ.i 1. Mason rõ rà.ng là. mộ.t câ.y să.n bà.n bẩm sinh. Mù.a giải nà.y, dù. khô.ng phải lú.c nà.o cũng đư.ợ.c đá. chí.nh, số. bà.n thắ.ng và. những thố.ng kê. của cậ.u ấ.y vẫn vô. cù.ng ấ.n tư.ợ.ng, cậ.u ấ.y cũng đó.ng gó.p mộ.t số. kiế.n tạ.o nữa. Vớ.i mộ.t ngư.ờ.i cò.n trẻ như. vậ.y, ngay mù.a giải đầ.u tiê.n, những gì. cậ.u ấ.y đã là.m đư.ợ.c là. quá. xuấ.t sắ.c.”

Mason Greenwood lộ. ảnh

 Greenwood có. tư.ơ.ng lai hứ.a hẹn ở M.U.

“Mason vẫn cò.n nhiề.u thứ. cầ.n phải họ.c. Như.ng nế.u cậ.u ấ.y chị.u khó. nỗ lự.c và. thú.c đẩy bản thâ.n mỗi ngà.y, tô.i có. thể thấ.y cậ.u ấ.y sẽ trở thà.nh mộ.t Robin van Persie mớ.i, hoặ.c mộ.t cầ.u thủ tư.ơ.ng tự. như. vậ.y, mộ.t ngư.ờ.i ghi rấ.t nhiề.u bà.n thắ.ng cho chú.ng tô.i.”

7 nă.m về. trư.ớ.c, Robin van Persie chí.nh là. ngư.ờ.i đã rự.c sá.ng ở Ngoạ.i hạ.ng Anh vớ.i 26 bà.n thắ.ng, giú.p Manchester United vô. đị.ch mù.a giải 2012/2013, cũng là. chiế.c cú.p thứ. 20 và. là. chiế.c gầ.n nhấ.t của họ..

Juan Mata ấ.n tư.ợ.ng mạ.nh vớ.i Greenwood:

 

Hoà.i Thu | 13:42 21/05/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *