Chiêm ngưỡng ảo ảnh phối cảnh biến dạng lớn nhất thế giới


Trong bố.i cảnh đạ.i dị.ch COVID-19 vẫn cò.n đe dọ.a đờ.i số.ng thư.ờ.ng ngà.y của nhiề.u ngư.ờ.i như. hiệ.n tạ.i, khô.ng í.t cá.c bảo tà.ng và. khu triển lãm trê.n thế. giớ.i đang phải tạ.m đó.ng cửa. Tuy nhiê.n, vẫn có. những đơ.n vị. thiế.t kế. tá.o bạ.o giớ.i thiệ.u những sản phẩm nghệ. thuậ.t mớ.i đế.n cô.ng chú.ng. Mộ.t trong số. đó. là. dự. á.n cô.ng nghệ. đầ.y ấ.n tư.ợ.ng mang tê.n “The Wave (Ngọ.n Só.ng)” của cô.ng ty thiế.t kế. kỹ thuậ.t số. D’strict, đặ.t tạ.i Seoul, Hà.n Quố.c.

Chiê.m ngư.ỡng ảo ảnh phố.i cảnh biế.n dạ.ng lớ.n nhấ.t thế. giớ.i - Ảnh 1.

Nhà. thiế.t kế. D’strict tự. hà.o mô. tả về. thà.nh phẩm của mì.nh dư.ớ.i mỹ danh “ảo ảnh phố.i cảnh biế.n dạ.ng”. Sản phẩm nà.y sử dụ.ng mà.n hì.nh quảng cá.o ngoà.i trờ.i kí.ch thư.ớ.c lớ.n nhấ.t và. có. độ. phâ.n giải cao nhấ.t tạ.i Hà.n Quố.c. Ảo giá.c hì.nh ảnh đư.ợ.c tạ.o nê.n nhờ. và.o việ.c bó.p méo hì.nh chiế.u, khiế.n cho khá.n giả khi ngắ.m nhì.n ở đú.ng gó.c độ. sẽ thấ.y đư.ợ.c những hì.nh ảnh cự.c kỳ số.ng độ.ng và. có. chiề.u sâ.u hú.t mắ.t. Hiệ.n tạ.i, “Ngọ.n Só.ng” đư.ợ.c cô.ng nhậ.n là. ảo ảnh tiệ.m biế.n lớ.n nhấ.t thế. giớ.i.

Chiê.m ngư.ỡng ảo ảnh phố.i cảnh biế.n dạ.ng lớ.n nhấ.t thế. giớ.i - Ảnh 2.

Theo như. đơ.n vị. thiế.t kế., mà.n hì.nh đư.ợ.c sử dụ.ng để tạ.o nê.n tá.c phẩm kỹ thuậ.t số. tuyệ.t đẹp nà.y dà.i đế.n 80,1 mét và. rộ.ng 20,1 mét, gầ.n gấ.p 4 lầ.n mộ.t sâ.n bó.ng rổ tạ.i Hà.n Quố.c. Độ. phâ.n giải mà.n hì.nh lê.n đế.n 7840 x 1952 pixels, xấ.p xỉ gấ.p đô.i cấ.p độ. phâ.n giải siê.u nét (ultra-high definition) thô.ng thư.ờ.ng, khiế.n cho mô. phỏng cá.c ngọ.n só.ng nà.y cự.c kỳ gầ.n vớ.i hì.nh ảnh thự.c. Ngư.ờ.i xem có. thể chiê.m ngư.ỡng hì.nh ảnh những ngọ.n só.ng dữ dộ.i liê.n tụ.c vỗ và.o mà.n hì.nh khô.ng khá.c gì. trong mộ.t chiế.c hộ.p bằ.ng kí.nh khổng lồ..

Chiê.m ngư.ỡng ảo ảnh phố.i cảnh biế.n dạ.ng lớ.n nhấ.t thế. giớ.i - Ảnh 3.

Ảo ảnh tiệ.m biế.n nà.y tọ.a lạ.c tạ.i K-Pop Square hiệ.n đạ.i, thuộ.c khu vự.c Trung tâ.m hộ.i nghị. và. triển lãm Coex, tạ.i quậ.n Gangnam của thủ đô. Seoul. Quá. trì.nh lắ.p đặ.t mấ.t 2 thá.ng để hoà.n thà.nh, vớ.i hai mà.n hì.nh LED lớ.n ghép lạ.i vớ.i nhau qua gó.c nố.i cong cù.ng vớ.i hơ.n 30.000 mô.-đun hiển thị. riê.ng biệ.t đầ.y thử thá.ch.

Hiệ.n tạ.i, “Ngọ.n Só.ng” đư.ợ.c trì.nh chiế.u 18 tiế.ng mộ.t ngà.y tạ.i Seoul (Hà.n Quố.c). Ngoà.i ra, cá.c khá.n giả hiế.u cũng có. thể “tham quan” trự.c tuyế.n tá.c phẩm tuyệ.t vờ.i nà.y qua video đã đư.ợ.c đă.ng tải trê.n kê.nh Youtube của đơ.n vị. thiế.t kế. D’strict.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *