Chip thần kinh Loihi của Intel có khả năng…ngửi như con người


Hô.m thứ. hai vừ.a qua, Intel cho biế.t đã huấ.n luyệ.n thà.nh cô.ng chip thầ.n kinh mang tê.n “Loihi” của hãng trở thà.nh mộ.t loạ.i…mũi nhâ.n tạ.o, có. khả nă.ng xá.c đị.nh mù.i của 10 loạ.i hó.a chấ.t độ.c hạ.i khá.c nhau.

Cụ. thể, trong bá.o cá.o nghiê.n cứ.u đă.ng tải trê.n trang Nature Machine Intelligence, Intel nó.i rằ.ng đã phố.i hợ.p vớ.i Đạ.i họ.c Cornell để huấ.n luyệ.n Loihi diễn dị.ch và. phâ.n biệ.t cá.c mù.i liê.n quan đế.n cá.c loạ.i hó.a chấ.t độ.c hạ.i tiề.m tà.ng. Trong tư.ơ.ng lai, chiế.c mũi điệ.n tử nà.y có. thể đư.ợ.c sử dụ.ng để xá.c đị.nh cá.c loạ.i vậ.t chấ.t nguy hiểm, hay thậ.m chí. là. cá.c loạ.i bệ.nh nữa. Ví. dụ., nghiê.n cứ.u đã chỉ ra rằ.ng những ngư.ờ.i mắ.c chứ.ng Parkinson sẽ có. mộ.t mù.i đặ.c trư.ng trê.n cơ. thể.

Chip thầ.n kinh Loihi của Intel có. khả nă.ng…ngửi như. con ngư.ờ.i - Ảnh 1.

Intel cho biế.t họ. đã kế.t nố.i Loihi vớ.i đầ.u ra của 72 cảm biế.n hó.a chấ.t, “dạ.y” nó. rằ.ng mỗi phản ứ.ng cụ. thể của mộ.t cảm biế.n sẽ tư.ơ.ng ứ.ng vớ.i sự. hiệ.n diệ.n của mộ.t loạ.i hó.a chấ.t cụ. thể. Loihi, vố.n đư.ợ.c thiế.t kế. để nhạ.i lạ.i cá.ch thứ.c hoạ.t độ.ng của não ngư.ờ.i, đư.ợ.c huấ.n luyệ.n thô.ng qua machine learning rằ.ng thô.ng tin xuấ.t ra từ. cá.c cảm biế.n sẽ tư.ơ.ng ứ.ng vớ.i mộ.t mù.i cụ. thể, trong số. đó. có. mù.i acetone, ammonia, và. methane. Intel tiế.t lộ. rằ.ng hãng cò.n sử dụ.ng nhiề.u mù.i khá.c để “gâ.y nhiễu” nhằ.m kiểm tra khả nă.ng nhậ.n biế.t mù.i của Loihi tố.t đế.n đâ.u.

Theo Bộ. an ninh nộ.i đị.a Mỹ, cá.c loạ.i má.y dò. tì.m chấ.t nổ cầ.m tay vố.n thư.ờ.ng “đá.nh hơ.i” tú.i xá.ch của bạ.n ở sâ.n bay hoạ.t độ.ng theo cơ. chế. thu thậ.p những hạ.t vậ.t chấ.t siê.u nhỏ tỏa ra từ. cá.c chấ.t liệ.u nổ, hoặ.c hơ.i nư.ớ.c bố.c lê.n từ. chú.ng. Trong khi những cảm biế.n nà.y tì.m cá.ch tự. mì.nh phá.t hiệ.n ra hó.a chấ.t, thì. những gì. Intel là.m đư.ợ.c vớ.i Loihi có. vẻ hơ.i trừ.u tư.ợ.ng hơ.n mộ.t chú.t: họ. tì.m cá.ch dự.ng mô. hì.nh tí.n hiệ.u điệ.n tử mà. bộ. não của bạ.n sẽ phá.t ra khi cá.c tế. bà.o khư.ớ.u giá.c của bạ.n bắ.t đư.ợ.c mù.i.

Intel phá.t triển chip Loihi – mộ.t con chip nghiê.n cứ.u thầ.n kinh có. khả nă.ng giả lậ.p bộ. não con ngư.ờ.i – và.o nă.m 2017. Dù. con chip ban đầ.u đư.ợ.c thiế.t kế. vớ.i 130.000 nơ.-ron silicon kế.t nố.i vớ.i 130 triệ.u “khớ.p thầ.n kinh”, Intel đã tă.ng mụ.c tiê.u lê.n hơ.n 1 tỷ khớ.p thầ.n kinh và.o nă.m 2019 – giú.p Loihi thô.ng minh gầ.n bằ.ng mộ.t con chuộ.t – và. thậ.m chí. hãng cò.n tạ.o ra mộ.t “đá.m mâ.y” gồ.m 64 con chip Loihi kế.t nố.i vớ.i nhau.

Chip thầ.n kinh Loihi của Intel có. khả nă.ng…ngửi như. con ngư.ờ.i - Ảnh 2.

Mạ.ch Nahuku của Intel, chứ.a 8 – 32 con chip Loihi

Bư.ớ.c tiế.p theo của tô.i là. khá.i quá.t hó.a hư.ớ.ng tiế.p cậ.n nà.y và.o mộ.t loạ.t cá.c vấ.n đề. – từ. phâ.n tí.ch cảnh giá.c quan (hiểu đư.ợ.c mố.i quan hệ. giữa cá.c vậ.t thể mà. bạ.n quan sá.t thấ.y) đế.n cá.c vấ.n đề. trừ.u tư.ợ.ng như. lê.n kế. hoạ.ch và. đư.a ra quyế.t đị.nh” – Nabil Imam, nhà. nghiê.n cứ.u cấ.p cao trong nhó.m điệ.n toá.n thầ.n kinh của Intel Lab cho biế.t. Imam chí.nh là. ngư.ờ.i đang cầ.m mộ.t con chip Loihi bản thử nghiệ.m trong hì.nh trê.n.

Hiểu đư.ợ.c cá.ch cá.c mạ.ch thầ.n kinh của bộ. não giải quyế.t đư.ợ.c những vấ.n đề. tí.nh toá.n phứ.c tạ.p sẽ cung cấ.p cho chú.ng ta những manh mố.i quan trọ.ng giú.p cải thiệ.n hiệ.u quả thiế.t kế. và. tă.ng cư.ờ.ng sứ.c mạ.nh của cá.c thuậ.t toá.n machine learning“.

Tham khảo: PCWorld

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *