Chuyện chưa kể của những người chọn đi vào ‘tâm bão’ | Đời sống


Và. giờ. đâ.y khi những vấ.t vả qua đi, chỉ cò.n niề.m vui, yê.u thư.ơ.ng đọ.ng lạ.i.

Nhậ.t ký của “cá.c anh hù.ng” ngà.y đầ.u trong “tâ.m bão”

Cá.ch đâ.y 2 thá.ng, khi dị.ch bệ.nh bù.ng phá.t, cô. bá.c sĩ trẻ Phạ.m Minh Phư.ơ.ng đã khô.ng nghĩ ngợ.i nhiề.u mà. xung phong đế.n cá.c “điểm đỏ” để cù.ng đồ.ng nghiệ.p “chiế.n đấ.u”. Đó. là. Bệ.nh việ.n Dã chiế.n Củ Chi và. sau đó. là. Bệ.nh việ.n Điề.u trị. Covid-19 Cầ.n Giờ.. Trong ký ứ.c của bá.c sĩ Phư.ơ.ng, khoảng thờ.i gian là.m việ.c tạ.i cá.c bệ.nh việ.n tuyế.n đầ.u là. những ngà.y bậ.n rộ.n đú.ng nghĩa vì. số. lư.ợ.ng bệ.nh nhâ.n cá.ch ly tă.ng liê.n tụ.c, thậ.m chí. có. nhiề.u bệ.nh nhâ.n khô.ng chị.u hợ.p tá.c khiế.n chị. thê.m că.ng thẳng. Chị. bậ.n rộ.n đế.n mứ.c chẳng thể gọ.i điệ.n hỏi thă.m gia đì.nh hằ.ng ngà.y như. lờ.i hứ.a trư.ớ.c lú.c chị. lê.n đư.ờ.ng.

Tư.ơ.ng tự. như. cô. đồ.ng nghiệ.p trẻ Minh Phư.ơ.ng, khi đang là.m tạ.i Bệ.nh việ.n Bệ.nh Nhiệ.t đớ.i TP.HCM, dị.ch ậ.p đế.n, bá.c sĩ Huỳnh Hồ.ng Phá.t đã tì.nh nguyệ.n xa gia đì.nh lê.n tuyế.n đầ.u chố.ng dị.ch. Anh tạ.m biệ.t bố. mẹ cù.ng cô. vợ. mớ.i cư.ớ.i để lê.n đư.ờ.ng đế.n Củ Chi và.o mộ.t ngà.y giữa thá.ng 3. Gom mộ.t í.t quầ.n á.o, chú.t đồ. dù.ng cá. nhâ.n rồ.i anh “chuyển hộ. khẩu” và.o bệ.nh việ.n dã chiế.n để chung vai sá.t cá.nh chiế.n đấ.u cù.ng cá.c đồ.ng nghiệ.p tạ.i đâ.y. Mỗi tố.i khi khô.ng phải trự.c, anh tranh thủ gọ.i facetime về. cho vợ. để thỏa nỗi nhớ.. Chà.ng bá.c sĩ trẻ luô.n mơ. rằ.ng: “Hế.t dị.ch, khi trở về., việ.c đầ.u tiê.n tô.i là.m là. đư.a vợ. đi chơ.i, đi ă.n để bù. đắ.p những ngà.y xa cá.ch”.


Chuyệ.n chư.a kể của những ngư.ờ.i chọ.n đi và.o ‘tâ.m bão’ - ảnh 1

Khoảnh khắ.c nghỉ ngơ.i hiế.m hoi của bá.c sĩ Huỳnh Hồ.ng Phá.t giữa “tâ.m bão”

Khô.ng quá. nhớ. nhà. hoặ.c nhớ. vợ. bởi đã quen cuộ.c số.ng xa gia đì.nh từ. thờ.i sinh viê.n như.ng chà.ng bá.c sĩ trẻ Lâ.m Vanđa cảm thấ.y nhớ. sự. nhộ.n nhị.p nơ.i trung tâ.m thà.nh phố. và. thèm những ly cà. phê. da diế.t khi dọ.n đế.n “chiế.n đấ.u” ở Củ Chi. Vớ.i anh, nơ.i nà.y khô.ng có. gì. khá.c biệ.t và. nguy hiểm như. nhiề.u ngư.ờ.i lo sợ., dù. đâ.y là. bệ.nh việ.n tiế.p nhậ.n đa số. cá.c ca dư.ơ.ng tí.nh vớ.i SARS-CoV-2 của thà.nh phố..

Cảm giá.c của bá.c sĩ Phư.ơ.ng, bá.c sĩ Phá.t hay bá.c sĩ Vanđa chí.nh là. nỗi niề.m chung của những “ngư.ờ.i hù.ng” thầ.m lặ.ng trong những ngà.y đầ.u chuyển đế.n cô.ng tá.c tạ.i cá.c bệ.nh việ.n tuyế.n đầ.u.

Tâ.m sự. của những ngư.ờ.i trẻ dá.m bư.ớ.c và.o “tâ.m bão”

“Ngay khi vừ.a nghe tin cô.ng ty kê.u gọ.i tì.nh nguyệ.n viê.n đi phụ.c vụ. miễn phí. cá.c y bá.c sĩ nơ.i tuyế.n đầ.u chố.ng dị.ch, tô.i liề.n xin đi vì. muố.n đó.ng gó.p mộ.t chú.t gì. đó. cho cộ.ng đồ.ng. Má. tô.i biế.t tô.i xung phong đi liề.n mắ.ng tô.i điê.n, ngư.ờ.i ta trá.nh ra khô.ng đư.ợ.c mà. mà.y đâ.m đầ.u vô. là.m gì.”, Lê. Vă.n Độ., chà.ng nhâ.n viê.n tì.nh nguyệ.n của cà. phê. Ông Bầ.u phụ.c vụ. trong Bệ.nh việ.n Điề.u trị. Covid-19 Cầ.n Giờ. tâ.m sự. về. phản ứ.ng của gia đì.nh khi anh thô.ng bá.o đi cô.ng tá.c dà.i ngà.y. Vố.n cứ.ng đầ.u, Độ. mặ.c kệ., anh chà.ng vá.c ba lô. lê.n đư.ờ.ng đế.n Cầ.n Giờ. bởi vì. tin mì.nh đang là.m đú.ng.

Tư.ơ.ng tự. Độ., chà.ng tì.nh nguyệ.n viê.n Nguyễn Anh Thuậ.n cũng xung phong đế.n tuyế.n đầ.u phụ.c vụ. cà. phê.. Bệ.nh việ.n Dã chiế.n Củ Chi lạ.i nằ.m trong khuô.n viê.n khu quâ.n sự., tuy rộ.ng thoá.ng như.ng chung quanh là. câ.y cố.i nê.n vì. thế. đê.m rấ.t nhiề.u muỗi. Ngoà.i â.m thanh má.y pha cà. phê. quen thuộ.c thì. tiế.ng muỗi vo ve bê.n tai mỗi tố.i có. lẽ là. â.m thanh khô.ng thể nà.o quê.n trong tuổi trẻ của Thuậ.n. Lú.c mớ.i xung phong đi, Thuậ.n cũng có. chú.t lo lắ.ng như.ng nhì.n cá.c bá.c sĩ đang chiế.n đấ.u, cứ.u ngư.ờ.i vấ.t vả, nỗi lo của cậ.u nhanh chó.ng tan biế.n. Thậ.m chí., sau khi kế.t thú.c thờ.i gian phụ.c vụ. tạ.i Củ Chi, Thuậ.n lạ.i xung phong “xê. dị.ch” về. Bệ.nh việ.n Bệ.nh Nhiệ.t đớ.i để tiế.p tụ.c gó.p sứ.c.

Anh Tú., mộ.t trong những tì.nh nguyệ.n viê.n trẻ nhấ.t của nhó.m phụ.c vụ. cà. phê. Ông Bầ.u lầ.n nà.y cũng chia sẻ: “Mọ.i ngư.ờ.i vẫn nghĩ ở tuổi của em thờ.i gian chơ.i cò.n khô.ng đủ huố.ng gì. là. đi tì.nh nguyệ.n, như.ng lú.c có. dị.ch Covid-19, ai cũng đó.ng gó.p cho xã hộ.i nê.n em cũng muố.n đư.ợ.c là.m gì. đó., gó.p sứ.c bằ.ng tay nghề. pha chế. của mì.nh cũng đư.ợ.c mà.”. Đợ.t dị.ch Covid-19 vừ.a qua, anh chà.ng đư.ợ.c trư.ờ.ng cho nghỉ họ.c nê.n xung phong “trự.c chiế.n” toà.n thờ.i gian trong bệ.nh việ.n tuyế.n đầ.u.


Anh Tú. thoă.n thoắ.t là.m những ly cà. phê. thơ.m ngon cho cá.c y bá.c sĩ

Anh Tú. thoă.n thoắ.t là.m những ly cà. phê. thơ.m ngon cho cá.c y bá.c sĩ

Điề.u giản dị. như.ng ấ.m lò.ng trong “tâ.m bão”

Và.o những ngà.y đầ.u thá.ng 4, cơ.n thèm cà. phê. của bá.c sĩ Lâ.m Vanđa đã kế.t thú.c. Nỗi nhớ. vợ., gia đì.nh của bá.c sĩ Phư.ơ.ng và. bá.c sĩ Phá.t cũng vơ.i bớ.t khi có. mộ.t xe cà. phê. mà.u và.ng rự.c đế.n phụ.c vụ. miễn phí. ngay tạ.i bệ.nh việ.n. Mà.u và.ng rự.c rỡ của bảng hiệ.u, của mà.u á.o cá.c nhâ.n viê.n phụ.c vụ. khiế.n khô.ng khí. tĩnh lặ.ng tạ.i cá.c “chiế.n trư.ờ.ng khô.ng tiế.ng sú.ng” trở nê.n rộ.n rà.ng hơ.n. Xe cà. phê. cũng trở thà.nh “hộ.i quá.n” cho y bá.c sĩ tranh thủ ghé lạ.i thư. giãn mỗi khi “xuố.ng ca”. Nhiề.u bá.c sĩ cò.n đặ.t tê.n cho xe cà. phê. là. “cà. phê. vư.ợ.t dị.ch” bởi đã giú.p anh và. đồ.ng nghiệ.p thê.m tỉnh tá.o, sảng khoá.i, ấ.m lò.ng. Thậ.m chí., cá.c bạ.n phụ.c vụ. tì.nh nguyệ.n cò.n viế.t những lờ.i độ.ng viê.n mộ.t cá.ch nắ.n nó.t, cẩn thậ.n gửi gắ.m qua từ.ng ly nư.ớ.c uố.ng. Bá.c sĩ Phạ.m Minh Phư.ơ.ng nhớ. lạ.i: “Lầ.n đầ.u tiê.n cầ.m ly cà. phê. Ông Bầ.u, tô.i thậ.t sự. xú.c độ.ng khi nhậ.n đư.ợ.c tấ.m thiệ.p viế.t tay đí.nh kèm “Cá.c anh chị. cứ. an tâ.m cô.ng tá.c, tụ.i em vẫn ở nhà. rấ.t ngoan”. Từ. đó. mỗi lầ.n gọ.i nư.ớ.c tô.i lạ.i có. chú.t há.o hứ.c chờ. xem hô.m nay cá.c em “á.o và.ng” nhắ.n nhủ điề.u gì.? Cá.m ơ.n cá.c em rấ.t nhiề.u vì. đã mang những phú.t giâ.y thư. giãn quý bá.u cho chú.ng tô.i sau những lú.c là.m việ.c că.ng thẳng”.

An Thư. – nhâ.n viê.n của cà. phê. Ông Bầ.u và. cũng là. chủ nhâ.n của những nét chữ viế.t tay tâ.m sự.: “Tấ.t cả thô.ng điệ.p đó. đề.u là. cảm xú.c thậ.t của tụ.i em. Biế.t cá.c bá.c sĩ rấ.t bậ.n và. mệ.t mỏi nê.n tụ.i em tự. tay viế.t và. gửi kèm và.o mỗi ly nư.ớ.c vớ.i yi vọ.ng đư.ợ.c mang đế.n những niề.m vui nho nhỏ cho cá.c anh hù.ng”.


Những thô.ng điệ.p đầ.y yê.u thư.ơ.ng của cá.c tì.nh nguyệ.n viê.n phụ.c vụ. tạ.i quầ.y cà. phê. Ông Bầ.u

Những thô.ng điệ.p đầ.y yê.u thư.ơ.ng của cá.c tì.nh nguyệ.n viê.n phụ.c vụ. tạ.i quầ.y cà. phê. Ông Bầ.u

Bá.c sĩ Lư.ơ.ng Thị. Huệ. Tà.i – Trư.ởng khoa Nhiễm C – Bệ.nh việ.n Bệ.nh Nhiệ.t Đớ.i TP.HCM bộ.c bạ.ch: “Hạ.nh phú.c có. khi lớ.n lao như. đư.ợ.c gó.p sứ.c cù.ng đấ.t nư.ớ.c chố.ng dị.ch như.ng luô.n vững tin vì. biế.t có. cả cộ.ng đồ.ng ủng hộ. phí.a sau. Xe cà. phê. cù.ng cá.c bạ.n tì.nh nguyệ.n viê.n của cà. phê. Ông Bầ.u khiế.n chú.ng tô.i vô. cù.ng ấ.m lò.ng dù. chiế.n đấ.u giữa tâ.m bão. Bão sắ.p qua đi như.ng những gì. Ông Bầ.u và. cá.c tì.nh nguyệ.n viê.n đã là.m sẽ khiế.n chú.ng tô.i khô.ng quê.n”.

Trong ngà.y cuố.i chia tay sau hơ.n 1 thá.ng phụ.c vụ. nơ.i cá.c bệ.nh việ.n tuyế.n đầ.u, Thanh Trú.c – cô. gá.i 25 tuổi vớ.i vẻ ngoà.i nhỏ nhắ.n như.ng suy nghĩ rấ.t chững chạ.c: “Đi tì.nh nguyệ.n nghĩa là. mì.nh chấ.p nhậ.n bỏ bớ.t mộ.t số. thó.i quen để số.ng cự.c hơ.n mộ.t chú.t, là.m việ.c nhiề.u hơ.n mộ.t chú.t như.ng cũng nhờ. thế. mà. có. ý nghĩ hơ.n. Đư.ợ.c đó.ng gó.p trong mù.a dị.ch, tuy cự.c như.ng em cảm thấ.y vui. Em hy vọ.ng 20.000 ly nư.ớ.c Ông Bầ.u tụ.i em pha chế. đã gó.p phầ.n tiế.p sứ.c cá.c y bá.c sĩ chiế.n đấ.u vớ.i dị.ch bệ.nh”.


Thư.ơ.ng hiệ.u cà. phê. Ông Bầ.u đư.ợ.c thà.nh lậ.p bởi 3 doanh nhâ.n lớ.n của bó.ng đá. Việ.t Nam, gồ.m: Bầ.u Đứ.c (Hoà.ng Anh Gia Lai), Bầ.u Thắ.ng (Đồ.ng Tâ.m), Bầ.u Hải (NutiFood) vớ.i mong muố.n ngư.ờ.i Việ.t đư.ợ.c uố.ng cà. phê. thậ.t. Trong đợ.t dị.ch Covid-19 cao điểm, cà. phê. Ông Bầ.u đã thự.c hiệ.n chuỗi chư.ơ.ng trì.nh phụ.c vụ. thứ.c uố.ng miễn phí. tạ.i cá.c bệ.nh việ.n tuyế.n đầ.u ở TP.HCM từ. ngà.y 10.4 – 15.5. Hơ.n 20.000 thứ.c uố.ng đã đư.ợ.c phụ.c vụ. trự.c tiế.p cá.c y bá.c sĩ. Hiệ.n tạ.i, chuỗi cà. phê. Ông Bầ.u đã có. gầ.n 40 điểm bá.n tạ.i TP.HCM, Hà. Nộ.i, Bì.nh Dư.ơ.ng… và. tiế.p tụ.c mở rộ.ng ra nhiề.u tỉnh thà.nh trê.n toà.n quố.c trong thờ.i gian tớ.i. 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *