Có một sự nhất trí về Bruno Fernandes…


Tà.i nă.ng của Bruno Fernandes

Man United đã bỏ ra tớ.i 55 triệ.u euro để chiê.u mộ. Bruno Fernandes trong kỳ chuyển như.ợ.ng mù.a Đô.ng vừ.a qua. Ngay lậ.p tứ.c, Fernandes sớ.m tạ.o nê.n tầ.m ảnh hư.ởng to lớ.n trong lố.i chơ.i của Man United tí.nh tớ.i thờ.i điểm nà.y.

Khô.ng phải ngẫu nhiê.n Fernandes đư.ợ.c bầ.u chọ.n là. “Cầ.u thủ xuấ.t sắ.c nhấ.t thá.ng Hai” của Premier League. Lú.c nà.y, Fernandes đã có. 3 bà.n và. 4 kiế.n tạ.o chỉ trong 9 trậ.n đấ.u khoá.c á.o Quỷ đỏ thà.nh Manchester.

Wolves player says media and fans ‘fascinated’ with Man United’s Bruno Fernandes - Bó.ng Đá.

 Fernandes đang tạ.o nê.n tầ.m ảnh hư.ởng rấ.t lớ.n.

Chứ.ng kiế.n những gì. đang diễn ra, hậ.u vệ. Ruben Vinagre của Wolves thừ.a nhậ.n trê.n tờ. Record rằ.ng: “Vâ.ng, có. mộ.t sự. nhấ.t trí. về. Fernandes [tầ.m ảnh hư.ởng]. Tô.i nghĩ rằ.ng bá.o chí. và. ngư.ờ.i hâ.m mộ. rấ.t thí.ch thú. vớ.i những gì. anh ấ.y đã thể hiệ.n và. đú.ng như. vậ.y. Fernandes đế.n Anh, đã thấ.y và. già.nh chiế.n thắ.ng.

Tô.i chẳng ngạ.c nhiê.n khi Fernandes sớ.m mang tớ.i tầ.m ảnh hư.ởng lớ.n như. thế.. Tô.i đã theo dõi Sporting Lisbon và. rõ rà.ng, Fernandes là. mộ.t cầ.u thủ khá.c biệ.t. Cậ.u ấ.y đã trở thà.nh mộ.t chuẩn mự.c ở Man United và. chắ.c chắ.n đang xoay sở để thể hiệ.n tố.t vai trò. đó..”

Trư.ớ.c đó., nguồ.n tin từ. Bleacher Report khẳng đị.nh, Fernandes đang trở thà.nh thủ lĩnh trong phò.ng thay đồ. Man United. Bằ.ng khả nă.ng sử dụ.ng tiế.ng Anh cự.c tố.t, Fernandes khô.ng gặ.p bấ.t kỳ khó. khă.n trong việ.c giao tiế.p vớ.i cá.c đồ.ng độ.i.

Tiểu Lam | 22:36 21/03/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *