CPU Intel thế hệ 10, bàn phím cắt kéo mới, bỏ bản 128GB, giá chỉ từ 999 USD


Bê.n cạ.nh chiế.c iPad Pro 2020 kèm theo bà.n phí.m Magic Keyboard hoà.n toà.n mớ.i, Apple ngà.y hô.m nay cò.n cô.ng bố. thê.m cả mộ.t chiế.c MacBook Air 2020 vớ.i bà.n phí.m đư.ợ.c thiế.t kế. lạ.i, cũng như. nâ.ng cấ.p hiệ.u nă.ng và. cấ.u hì.nh má.y lê.n đá.ng kể so vớ.i thế. hệ. tiề.n nhiệ.m, trong khi mứ.c giá. lạ.i cò.n đư.ợ.c giảm hẳn 100 USD.

MacBook Air 2020 ra mắ.t: CPU Intel thế. hệ. 10, bà.n phí.m cắ.t kéo mớ.i, bỏ bản 128GB, giá. chỉ từ. 999 USD - Ảnh 1.

Vớ.i MacBook Air 2020 mớ.i, đâ.y sẽ là. dò.ng MacBook tiế.p theo đư.ợ.c Apple loạ.i bỏ đi thiế.t kế. bà.n phí.m cá.nh bư.ớ.m thế. hệ. cũ bị. nhiề.u ngư.ờ.i phà.n nà.n về. độ. bề.n, thay bằ.ng thiế.t kế. cắ.t kéo mớ.i hơ.n giố.ng vớ.i bà.n phí.m của MacBook Pro 16 inch mớ.i ra mắ.t và.o cuố.i nă.m ngoá.i (cù.ng có. hà.nh trì.nh phí.m 1mm và. phí.m mũi tê.n hì.nh chữ T ngư.ợ.c).

MacBook Air 2020 ra mắ.t: CPU Intel thế. hệ. 10, bà.n phí.m cắ.t kéo mớ.i, bỏ bản 128GB, giá. chỉ từ. 999 USD - Ảnh 2.

Dò.ng Air mớ.i cũng cải thiệ.n đá.ng kể về. hiệ.u nă.ng khi đư.ợ.c Apple trang bị. cho con chip Intel thế. hệ. thứ. 10, mà. theo Apple hứ.a hẹn sẽ mang tớ.i hiệ.u nă.ng tă.ng gấ.p đô.i so vớ.i thế. hệ. cũ. Phiê.n bản cao cấ.p nhấ.t mà. ngư.ờ.i dù.ng có. thể lự.a chọ.n đư.ợ.c sẽ đi kèm vớ.i con chip 4 nhâ.n Intel Core i7 thế. hệ. 10 xung nhị.p 1.2GHz và. RAM 16GB. Ngoà.i ra, Apple cũng đã bắ.t đầ.u trang bị. card đồ. hoạ. tí.ch hợ.p Iris Plus Graphics cho dò.ng Air nă.m nay, mang tớ.i khả nă.ng xử lý đồ. hoạ. tă.ng tớ.i 80%.

Chư.a hế.t, MacBook Air 2020 cũng loạ.i bỏ hoà.n toà.n phiê.n bản bộ. nhớ. 128GB cơ. bản, thay và.o đó. bản tiê.u chuẩn sẽ có. dung lư.ợ.ng 256GB, và. ngư.ờ.i dù.ng hoà.n toà.n có. thể lự.a chọ.n nâ.ng cấ.p lê.n tớ.i bộ. nhớ. 2TB cho chiế.c Air mớ.i, tấ.t nhiê.n mứ.c giá. sẽ bị. “độ.i” lê.n khá. nhiề.u cho việ.c nâ.ng cấ.p.

MacBook Air 2020 ra mắ.t: CPU Intel thế. hệ. 10, bà.n phí.m cắ.t kéo mớ.i, bỏ bản 128GB, giá. chỉ từ. 999 USD - Ảnh 3.

Về. giá. bá.n, MacBook Air 2020 mớ.i có. giá. khởi điểm chỉ từ. 999 USD cho bản tiê.u chuẩn 256GB, tứ.c là. thấ.p hơ.n hẳn 200 USD so vớ.i phiê.n bản 2018 và. 100 USD so vớ.i phiê.n bản 2019 ở thờ.i điểm khi mớ.i ra mắ.t. Má.y vẫn sẽ có. 3 tuỳ chọ.n mà.u sắ.c là. bạ.c, xá.m và. và.ng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *