Đổi cũ lấy mới trong ngành ô tô: Chiêu Marketing không phải đại gia nào cũng dám làm
Lầ.n đầ.u tiê.n trê.n thị. trư.ờ.ng, ngư.ờ.i ta đư.ợ.c chứ.ng kiế.n mộ.t chư.ơ.ng trì.nh đổi cũ lấ.y mớ.i vớ.i sản phẩm mang về. là…. ô. tô.. Chiê.u Marketing “độ.c lạ.” của VinFast đang mang lạ.i những trải nghiệ.m và. cơ. hộ.i chư.a từ.ng có. cho khá.ch hà.ng.

Vì. sao “đổi cũ lấ.y mớ.i” hiế.m khi đư.ợ.c á.p dụ.ng vớ.i thị. trư.ờ.ng ô. tô.?

Chư.ơ.ng trì.nh “Đổi cũ lấ.y mớ.i” của VinFast đang khuấ.y độ.ng cá.c diễn đà.n ô. tô.. Theo thô.ng bá.o chí.nh thứ.c từ. hãng xe Việ.t, tấ.t cả những ai sở hữu chí.nh chủ ô. tô. cũ chư.a quá. 7 nă.m thuộ.c bấ.t kì. thư.ơ.ng hiệ.u nà.o, hoặ.c có. hợ.p đồ.ng mua bá.n vớ.i chí.nh chủ í.t nhấ.t 6 thá.ng tí.nh tớ.i thờ.i điểm tham gia chư.ơ.ng trì.nh, đề.u có. thể mang đổi lấ.y xe VinFast mớ.i.

Cá.ch là.m của VinFast khiế.n rấ.t nhiề.u ngư.ờ.i ngạ.c nhiê.n bởi trư.ớ.c đó., chiê.u bá.n hà.ng “đổi cũ lấ.y mớ.i” nà.y thư.ờ.ng chỉ á.p dụ.ng vớ.i những sản phẩm có. giá. trị. khô.ng cao, từ. và.i tră.m nghì.n tớ.i và.i triệ.u đồ.ng, hoặ.c tố.i đa là. và.i chụ.c triệ.u đồ.ng. Vớ.i sản phẩm có. giá. có. thể lê.n tớ.i cả tỷ đồ.ng như. mộ.t chiế.c ô. tô., câ.u chuyệ.n hoà.n toà.n khá.c.

Anh Vũ Lê. Tù.ng, Giá.m đố.c marketing mộ.t cô.ng ty có. trụ. sở trê.n đư.ờ.ng Nguyễn Vă.n Cừ. (Long Biê.n, Hà. Nộ.i) nhậ.n xét, đâ.y là. “chiê.u” marketing rấ.t tá.o bạ.o vớ.i ngà.nh ô. tô.. Anh cho rằ.ng “chiê.u” nà.y rấ.t hiệ.u quả, như.ng vớ.i thị. trư.ờ.ng ô. tô. thì. phải “mạ.nh tiề.m lự.c, to lá. gan” mớ.i có. thể là.m. Đó. chí.nh là. lí. do trư.ớ.c nay khô.ng hãng xe nà.o đư.a ra chư.ơ.ng trì.nh nà.y, mặ.c dù. nế.u là.m, khá.ch hà.ng sẽ rấ.t có. lợ.i.

“Trong marketing có. mộ.t nguyê.n tắ.c đư.ợ.c tô.n sù.ng là. ‘dị. biệ.t’, tứ.c là. tạ.o ra sự. khá.c biệ.t. Đổi cũ lấ.y mớ.i là. mộ.t dạ.ng ‘dị. biệ.t’, như.ng đồ.ng nghĩa vớ.i việ.c sẽ phải lao và.o mộ.t thị. trư.ờ.ng xe song song là. thị. trư.ờ.ng xe cũ, đư.ợ.c bá.o trư.ớ.c là. tố.n nguồ.n lự.c, chi phí. như.ng chư.a chắ.c mang lạ.i hiệ.u quả kinh tế. cao”, anh Tù.ng cho biế.t.

Chư.a kể, mộ.t rà.o cản lớ.n vớ.i dị.ch vụ. thu mua của chí.nh cá.c hãng xe là. lò.ng tin của khá.ch hà.ng. Rấ.t nhiề.u ngư.ờ.i sẽ có. tâ.m lý khô.ng tin tư.ởng khi giao xe cho… chí.nh nơ.i sẽ bá.n xe mớ.i cho mì.nh. Khá.ch hà.ng e ngạ.i chiế.c xe cũ của mì.nh sẽ bị. ép giá. để buộ.c phải trả phầ.n chê.nh lệ.ch lớ.n hơ.n.

VinFast “giải phó.ng” mọ.i rà.o cản

Hãng xe Việ.t có. vẻ đã nắ.m rấ.t rõ điề.u nà.y và. muố.n “giải phó.ng” tâ.m lí. ngầ.n ngạ.i cho khá.ch hà.ng. Vì. thế., Tậ.p đoà.n Vingroup quyế.t đị.nh “chơ.i lớ.n” khi thà.nh lậ.p riê.ng mộ.t cô.ng ty chuyê.n mua bá.n xe cũ mang tê.n Smart Solution để đị.nh giá. xe và. thu mua lạ.i theo giá. thị. trư.ờ.ng, nhằ.m giú.p khá.ch hà.ng dễ dà.ng, thuậ.n lợ.i hơ.n trong việ.c chuyển sang sử dụ.ng xe VinFast.

Đặ.c biệ.t, Smart Solution cam kế.t “Mua và.o giá. nà.o, bá.n ra giá. ấ.y” và. cô.ng khai toà.n bộ. giấ.y tờ. mua bá.n, đồ.ng nghĩa vớ.i việ.c khá.ch hà.ng sẽ khô.ng lo bị. dì.m giá., bởi Smart Solution khô.ng đư.ợ.c lợ.i gì. khi bá.n ra. Mụ.c đí.ch chí.nh của Smart Solution chỉ là. giú.p khá.ch hà.ng có. nhu cầ.u chuyển đổi sang xe VinFast có. thể thanh khoản chiế.c xe cũ của mì.nh nhanh, gọ.n hơ.n.

Chư.a hế.t, VinFast cò.n tặ.ng thê.m tiề.n mặ.t tớ.i 50 triệ.u đồ.ng (Nế.u khá.ch hà.ng mua Lux SA2.0) và. á.p dụ.ng đồ.ng thờ.i cá.c ư.u đãi đang có. nhằ.m thú.c đẩy nhanh quyế.t đị.nh chuyển sang xe VinFast của khá.ch hà.ng.

“Như. thư.ờ.ng lệ., VinFast luô.n mở đư.ờ.ng là.m những việ.c ngư.ờ.i khá.c chư.a dá.m là.m”, anh Tù.ng bà.y tỏ.

Song hà.nh vớ.i chư.ơ.ng trì.nh đổi cũ lấ.y mớ.i, VinFast cò.n có. thê.m mộ.t bấ.t ngờ. cho thị. trư.ờ.ng vớ.i chư.ơ.ng trì.nh ư.u đãi đặ.c biệ.t hà.ng tră.m triệ.u đồ.ng cho mỗi xe. Mứ.c giá. trong thá.ng 5 của Lux A2.0 bởi thế. chỉ cò.n từ. 896,1 triệ.u đồ.ng, Lux SA2.0 chỉ từ. 1,322 tỷ đồ.ng và. Fadil là. hơ.n 373 triệ.u đồ.ng. Mứ.c giá. nà.y á.p dụ.ng cho cá.c khá.ch hà.ng thanh toá.n 100% khi mua xe.

Nế.u trả gó.p, ngư.ờ.i mua đư.ợ.c miễn lãi 2 nă.m đầ.u tiê.n, đư.ợ.c vay tố.i đa 70% giá. trị. xe trong thờ.i hạ.n tố.i đa 8 nă.m. Gó.i ư.u đãi trả gó.p khủng nà.y đồ.ng nghĩa, ngư.ờ.i mua Fadil chỉ phải trả từ. 4 triệ.u đồ.ng/thá.ng, trong khi vớ.i Lux A2.0 và. Lux SA2.0, số. tiề.n chi trả hà.ng thá.ng chỉ từ. 7,5 triệ.u đồ.ng hoặ.c 11 triệ.u đồ.ng. Đâ.y là. những chư.ơ.ng trì.nh đư.ợ.c á.p dụ.ng đồ.ng thờ.i vớ.i “Đổi cũ lấ.y mớ.i”, tứ.c là. khá.ch hà.ng sẽ đư.ợ.c cộ.ng dồ.n tấ.t cả ư.u đãi – mộ.t việ.c hiế.m thấ.y trê.n thị. trư.ờ.ng.

Những việ.c chư.a ai dá.m là.m nà.y đư.ợ.c xem như. “bom tấ.n” thự.c sự. trê.n thị. trư.ờ.ng ô. tô.. Nhiề.u chuyê.n gia Marketing cho rằ.ng thị. phầ.n VinFast sẽ tă.ng đá.ng kể, mặ.c dù. phải bỏ cô.ng sứ.c và. khoản đầ.u tư. khô.ng nhỏ.

Nế.u nhì.n lạ.i, có. thể thấ.y cá.ch là.m lớ.n, thậ.m chí. có. phầ.n đi ngư.ợ.c thô.ng lệ. thư.ờ.ng thấ.y trê.n thị. trư.ờ.ng chí.nh là. mộ.t con đư.ờ.ng riê.ng của VinFast. Là.m chủ chuỗi sản xuấ.t gồ.m những “tay to” trong ngà.nh như. Bosch, Pininfarina, Magna Steyr…, bù. lỗ để bá.n giá. “3 khô.ng” cộ.ng ư.u đãi, hay cá.ch chă.m só.c khá.ch hà.ng cũ đặ.c biệ.t (Gọ.i lạ.i khá.ch cũ để tặ.ng thê.m khuyế.n mạ.i lê.n tớ.i cả tră.m triệ.u)… giú.p VinFast nhanh chó.ng trở thà.nh “kẻ thá.ch thứ.c” trê.n thị. trư.ờ.ng ô. tô., như. cá.ch gọ.i của đà.i truyề.n hì.nh quố.c gia Thụ.y Sỹ.

Theo chuyê.n gia, những chí.nh sá.ch “ngư.ợ.c só.ng” của VinFast là. cá.ch là.m của những thư.ơ.ng hiệ.u rấ.t tự. tin và.o chấ.t lư.ợ.ng sản phẩm và. quyế.t tâ.m để khá.ch hà.ng trong nư.ớ.c có. nhiề.u hơ.n cơ. hộ.i sử dụ.ng ô. tô. Việ.t đẳng cấ.p, chấ.t lư.ợ.ng, an toà.n, trư.ớ.c khi thự.c hiệ.n mụ.c tiê.u chinh phụ.c thị. trư.ờ.ng quố.c tế..

“Chú.ng tô.i muố.n sẽ có. thậ.t nhiề.u ngư.ờ.i Việ.t có. cơ. hộ.i ngồ.i lê.n những chiế.c xe VinFast”, bà. Nguyễn Thị. Vâ.n Anh, Phó. Tổng giá.m đố.c VinFast khẳng đị.nh.

Vớ.i chư.ơ.ng trì.nh “Đổi cũ lấ.y mớ.i” nà.y, dư.ờ.ng như. những rà.o cản cuố.i cù.ng đư.a khá.ch hà.ng đế.n vớ.i VinFast đã đư.ợ.c phá. vỡ!

Chư.ơ.ng trì.nh Đổi ô. tô. cũ lấ.y xe VinFast mớ.i

Điề.u kiệ.n á.p dụ.ng:

Khá.ch hà.ng sở hữu chí.nh chủ (hoặ.c có. Hợ.p đồ.ng mua bá.n vớ.i chí.nh chủ í.t nhấ.t 6 thá.ng trư.ớ.c khi tham gia chư.ơ.ng trì.nh) ô. tô. thư.ơ.ng hiệ.u bấ.t kì. chư.a quá. 7 nă.m.

Đị.nh giá. và. thu mua:

Cô.ng ty Smart Solution (thuộ.c Tậ.p đoà.n Vingroup)

Đị.a điểm: Khu đô. thị. Vinhomes Ocean Park (Hà. Nộ.i)

Ưu đãi cho khá.ch hà.ng:

  • Tặ.ng 10 triệ.u đồ.ng cho khá.ch hà.ng đổi sang VinFast Fadil; 30 triệ.u đồ.ng cho VinFast Lux A2.0; 50 triệ.u đồ.ng cho VinFast Lux SA2.0.

  • Miễn phí. thẩm đị.nh xe cũ.

  • Chư.ơ.ng trì.nh Siê.u ư.u đãi đặ.c biệ.t thá.ng 5: giá. xe Lux A2.0 chỉ từ. 896.100.000 đồ.ng, Lux SA2.0 chỉ từ. 1.322.000.000 đồ.ng, Fadil chỉ từ. 373.410.000 đồ.ng nế.u khá.ch hà.ng thanh toá.n 100% và. nhậ.n xe từ. ngà.y 5/5 đế.n 31/5/2020. Mứ.c giá. trả gó.p trong thá.ng 5 dà.nh cho Lux A2.0 là. 1.009.000.000 đồ.ng, Lux SA2.0 từ. 1.480.000.000 đồ.ng, Fadil từ. 414.900.000 đồ.ng.

  • Gó.i vay ư.u đãi 8 nă.m, miễn lãi suấ.t 2 nă.m đầ.u tiê.n cho khá.ch mua trả gó.p: Chỉ từ. 4 triệ.u đồ.ng/thá.ng để sở hữu Fadil, từ. 7,5 triệ.u đồ.ng/thá.ng để sở hữu Lux A2.0, từ. 10,5 triệ.u đồ.ng/thá.ng để sở hữu Lux SA2.0.

  • Áp dụ.ng đồ.ng thờ.i voucher mua xe VinFast trị. giá. 70 triệ.u, 150 triệ.u và. 200 triệ.u đồ.ng cho khá.ch mua nhà. Vinhomes trong chư.ơ.ng trì.nh “Nhà. sang xe xị.n – Đẳng cấ.p tinh hoa”.

  • Gửi xe miễn phí. tạ.i Vincom, Vinhomes 6 tiế.ng/lầ.n, miễn phí. gửi thá.ng cho mộ.t ô. tô. và. hai xe má.y điệ.n VinFast nế.u là. cư. dâ.n Vinhomes, á.p dụ.ng đế.n hế.t 12/2022.

Liê.n hệ. hotline: 1900.23.23.89

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *