Chuyên mục
Xem tin Ô tô - Xe máy

Ford Việt Nam tạm dừng sản xuất|Ford tạm ngừng sản xuất xe ở VIệt Nam|Ford Việt Nam tạm dừng sản xuất, covid – 19|dịch covid – 19|cập nhật tình hình dịch covid – 19|xe Ford lắp ráp

[ad_1]Ford Việ.t Nam tạ.m ngừ.ng sản xuấ.t từ. 26/3 vì. dị.ch Covid – 19

Ford Việ.t Nam cũng xá.c nhậ.n thô.ng tin tạ.m ngừ.ng sản xuấ.t tạ.i nhà. má.y ở Hải Dư.ơ.ng theo chí.nh sá.ch chung của Tậ.p đoà.n. Ford chí.nh thứ.c cô.ng bố. việ.c tạ.m đó.ng cửa nhiề.u nhà. má.y sản xuấ.t trê.n cá.c thị. trư.ờ.ng quố.c tế. và.o cuố.i tuầ.n qua.

Mark Ovenden, Chủ tị.ch Khố.i thị. trư.ờ.ng quố.c tế. cho biế.t:”Ford đặ.t sứ.c khỏe và. sự. an toà.n của nhâ.n viê.n, đạ.i lý, khá.ch hà.ng, đố.i tá.c và. cộ.ng đồ.ng là. ư.u tiê.n hà.ng đầ.u. Chú.ng tô.i đang tiế.p tụ.c hà.nh độ.ng và. thự.c hiệ.n cá.c biệ.n phá.p an toà.n bổ sung bằ.ng cá.ch tạ.m thờ.i ngừ.ng sản xuấ.t tạ.i cá.c cơ. sở sản xuấ.t trê.n thị. trư.ờ.ng quố.c tế.”.

Theo lị.ch trì.nh, nhà. má.y sản xuấ.t, lắ.p rá.p của Ford tạ.i Việ.t Nam sẽ đó.ng cửa và.o ngà.y 26/3 tớ.i đâ.y. Sau Việ.t Nam, ngà.y 27/3, cá.c nhà. má.y Ford tạ.i Thá.i Lan và. Nam Phi cũng sẽ đó.ng cửa.

Trư.ớ.c đó., ngà.y 21/3, cá.c nhà. má.y sản xuấ.t độ.ng cơ. và. lắ.p rá.p xe tạ.i Ấn Độ. cũng đã tạ.m đó.ng. Việ.c đó.ng cửa cá.c nhà. má.y sản xuấ.t dự. kiế.n sẽ kéo dà.i trong và.i tuầ.n tù.y thuộ.c và.o tì.nh hì.nh dị.ch bệ.nh.

Ford cũng đang yê.u cầ.u nhâ.n viê.n là.m việ.c từ. xa trừ. khi họ. đang thự.c hiệ.n mộ.t cô.ng việ.c quan trọ.ng trong kinh doanh đò.i hỏi phải có. mặ.t tạ.i chỗ. Chí.nh sá.ch là.m việ.c từ. xa của cô.ng ty sẽ tiế.p tụ.c cho đế.n khi có. thô.ng bá.o mớ.i,  điề.u nà.y gó.p phầ.n ngă.n chặ.n sự. lâ.y lan của coronavirus. Cá.c biệ.n phá.p phò.ng ngừ.a đang đư.ợ.c thự.c hiệ.n để bảo vệ. sự. an toà.n của mộ.t số. í.t nhâ.n viê.n khô.ng thể là.m việ.c từ. xa.

Ford cũng tạ.m ngừ.ng sản xuấ.t xe và. độ.ng cơ. tạ.i Bắ.c Mỹ, Châ.u Âu và. Nam Mỹ trư.ớ.c khi cô.ng bố. tạ.m đó.ng ở cá.c thị. trư.ờ.ng quố.c tế..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *