HH Bảo hiểm Việt Nam: Người dân ùn ùn đi mua bảo hiểm xe máy là tín hiệu tốt
bồ.i thư.ờ.ng bảo hiểm
Hiệ.p hộ.i Bảo hiểm Việ.t Nam cho biế.t, nă.m 2019, DN bảo hiểm đã bồ.i thư.ờ.ng bảo hiểm xe má.y, ô. tô. ư.ớ.c khoảng 1.000 tỷ đồ.ng (ảnh minh họ.a).

Từ. ngà.y 15/5, Cảnh sá.t giao thô.ng ra quâ.n tổng kiểm soá.t phư.ơ.ng tiệ.n khiế.n nhiề.u ngư.ờ.i đổ xô. đi mua bảo hiểm xe má.y bắ.t buộ.c, lư.ợ.ng bảo hiểm xe má.y bá.n ra tă.ng độ.t biế.n.

Theo Hiệ.p hộ.i Bảo hiểm Việ.t Nam, điề.u nà.y là. mộ.t tí.n hiệ.u tố.t, chứ.ng tỏ ngư.ờ.i sử dụ.ng xe má.y đã quan tâ.m nhiề.u hơ.n đế.n vấ.n đề. bảo hiểm khi sử dụ.ng xe má.y là.m phư.ơ.ng tiệ.n đi lạ.i hằ.ng ngà.y.

“Điề.u nà.y cũng hoà.n toà.n phù. hợ.p vớ.i quy đị.nh phá.p luậ.t, xe má.y lư.u thô.ng phải có. bảo hiểm bắ.t buộ.c trá.ch nhiệ.m dâ.n sự. của chủ xe cơ. giớ.i. Chú.ng tô.i mong rằ.ng xu hư.ớ.ng nà.y khô.ng chỉ độ.t biế.n trong mộ.t và.i ngà.y mà. sẽ đi và.o cuộ.c số.ng như. trư.ờ.ng hợ.p độ.i mũ bảo hiểm bắ.t buộ.c khi sử dụ.ng xe má.y tham gia giao thô.ng”, Hiệ.p hộ.i Bảo hiểm Việ.t Nam cho hay.

Trả lờ.i câ.u hỏi đế.n nay đã có. bao nhiê.u trư.ờ.ng hợ.p tham gia bảo hiểm xe má.y đư.ợ.c bảo hiểm bồ.i thư.ờ.ng khi có. tai nạ.n, tỷ lệ. nà.y chiế.m bao nhiê.u?

Phí.a Hiệ.p hộ.i Bảo hiểm Việ.t Nam cho biế.t, hiệ.n tạ.i chư.a có. số. liệ.u thố.ng kê. về. tỷ lệ. ngư.ờ.i là.m hồ. sơ. bồ.i thư.ờ.ng bảo hiểm xe má.y. Tuy nhiê.n, theo số. liệ.u của Hiệ.p hộ.i nă.m 2019, cá.c doanh nghiệ.p bảo hiểm đã giải quyế.t bồ.i thư.ờ.ng bảo hiểm bắ.t buộ.c trá.ch nhiệ.m dâ.n sự. của chủ xe cơ. giớ.i (cả xe ô. tô. và. xe má.y) ư.ớ.c tí.nh khoảng 1.000 tỷ đồ.ng. Qua đó. gó.p phầ.n ổn đị.nh tà.i chí.nh cho chủ xe cơ. giớ.i và. ngư.ờ.i thứ. ba, khắ.c phụ.c kị.p thờ.i phầ.n nà.o sự. cố. tai nạ.n giao thô.ng.

Cũng theo Hiệ.p hộ.i Bảo hiểm Việ.t Nam, hồ. sơ. bồ.i thư.ờ.ng bảo hiểm bắ.t buộ.c trá.ch nhiệ.m dâ.n sự. của chủ xe cơ. giớ.i đư.ợ.c Nhà. nư.ớ.c quy đị.nh rấ.t cụ. thể trong Thô.ng tư. số. 22/2016/TT-BTC ngà.y 16/02/2016 của Bộ. Tà.i chí.nh. Trong đó. cũng quy đị.nh cụ. thể cá.c tà.i liệ.u do doanh nghiệ.p bảo hiểm phố.i hợ.p thu thậ.p và. cá.c tà.i liệ.u do chủ xe cung cấ.p. Cá.c tà.i liệ.u do chủ xe cung cấ.p chủ yế.u là. cá.c giấ.y tờ. liê.n quan đế.n xe và. ngư.ờ.i điề.u khiển xe cù.ng cá.c chứ.ng từ. y tế., chứ.ng từ. chứ.ng minh thiệ.t hạ.i tà.i sản (nế.u có.).

Chí.nh vì. thế., Hiệ.p hộ.i cho rằ.ng thủ tụ.c để nhậ.n bồ.i thư.ờ.ng bảo hiểm xe má.y là. khô.ng phứ.c tạ.p. Bê.n cạ.nh đó. cá.c doanh nghiệ.p bảo hiểm hiệ.n nay đề.u có. tổng đà.i hỗ trợ. khá.ch hà.ng 24/7 vì. thế. khá.ch hà.ng sẽ đư.ợ.c hư.ớ.ng dẫn rấ.t đơ.n giản và. dễ dà.ng khi khô.ng may gặ.p tai nạ.n.

Hiệ.n nay, bê.n cạ.nh loạ.i hì.nh bảo hiểm bắ.t buộ.c trá.ch nhiệ.m dâ.n sự. của chủ xe cơ. giớ.i (theo quy đị.nh bắ.t buộ.c phải mua của Nhà. nư.ớ.c) thì. cá.c doanh nghiệ.p bảo hiểm đang triển khai thê.m cá.c hì.nh thứ.c bảo hiểm tự. nguyệ.n như. bảo hiểm bắ.t buộ.c trá.ch nhiệ.m dâ.n sự. của chủ xe cơ. giớ.i tự. nguyệ.n (phầ.n vư.ợ.t quá. mứ.c trá.ch nhiệ.m dâ.n sự. bắ.t buộ.c của nhà. nư.ớ.c), tự. nguyệ.n vậ.t chấ.t xe, bảo hiểm tai nạ.n ngư.ờ.i ngồ.i trê.n xe (vớ.i mứ.c phí. 10.000đ hoặ.c 20.000 đồ.ng tù.y theo mứ.c trá.ch nhiệ.m bảo hiểm 5.000.000đđồ.ng/ngư.ờ.i/vụ. hoặ.c  10.000.000 đồ.ng/ngư.ờ.i/vụ.).

Hiệ.p hộ.i cũng khuyế.n nghị. khá.ch hà.ng cầ.n thậ.n trọ.ng vớ.i cá.c quảng cá.o về. bảo hiểm xe má.y. Tì.m hiểu thô.ng tin cụ. thể, nghiê.n cứ.u kỹ quyề.n lợ.i khi tham gia bảo hiểm và. nộ.i dung của giấ.y chứ.ng nhậ.n bảo hiểm đư.ợ.c cấ.p để trá.nh bị. nhầ.m lẫn.

Trư.ớ.c tì.nh trạ.ng doanh nghiệ.p bá.n bảo hiểm xe má.y có. dấ.u hiệ.u bá.n bảo hiểm bắ.t buộ.c trá.ch nhiệ.m dâ.n sự. của chủ xe xơ. giớ.i khô.ng tuâ.n thủ quy đị.nh phá.p luậ.t hiệ.n hà.nh, Cụ.c Quản lý và. Giá.m sá.t bảo hiểm (Bộ. Tà.i chí.nh) vừ.a có. cô.ng vă.n gửi cá.c doanh nghiệ.p bảo hiểm.

Cụ.c nà.y đề. nghị. cá.c doanh nghiệ.p bảo hiểm chủ độ.ng kiểm tra, rà. soá.t việ.c triển khai bảo hiểm bắ.t buộ.c trá.ch nhiệ.m dâ.n sự. của chủ xe cơ. giớ.i trong toà.n hệ. thố.ng, đảm bảo thự.c hiệ.n đú.ng quy tắ.c, điề.u khoản, biểu phí. và. mứ.c trá.ch nhiệ.m bảo hiểm bắ.t buộ.c theo quy đị.nh phá.p luậ.t hiệ.n hà.nh.

Trư.ờ.ng hợ.p phá.t hiệ.n cá.c hà.nh vi vi phạ.m tiế.n hà.nh chấ.n chỉnh, xử lý kị.p thờ.i. Bê.n cạ.nh đó., cá.c doanh nghiệ.p bảo hiểm cầ.n đẩy mạ.nh cô.ng tá.c tuyê.n truyề.n về. chí.nh sá.ch bảo hiểm bắ.t buộ.c trá.ch nhiệ.m dâ.n sự. của chủ xe cơ. giớ.i. Cung cấ.p đầ.y đủ thô.ng tin liê.n quan đế.n hợ.p đồ.ng bảo hiểm, quyề.n và. nghĩa vụ. của chủ xe cơ. giớ.i cho chủ xe cơ. giớ.i.

Trư.ờ.ng hợ.p cá.c doanh nghiệ.p bảo hiểm vi phạ.m, tù.y theo mứ.c độ., Cụ.c Quản lý, và. Giá.m sá.t bảo hiểm sẽ xem xét, xử phạ.t vi phạ.m hà.nh chí.nh theo quy đị.nh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *