Khí thải carbon toàn cầu giảm mạnh “nhờ” COVID-19


Và.o ngà.y 19/5 vừ.a qua, tạ.p chí. Nature, mộ.t trong những tậ.p san khoa họ.c đa ngà.nh uy tí.n hà.ng đầ.u thế. giớ.i, đã cô.ng bố. kế.t quả của mộ.t nghiê.n cứ.u gầ.n đâ.y cho thấ.y, lư.ợ.ng khí. thải carbon dioxide hà.ng ngà.y trê.n thế. giớ.i đã giảm đế.n 17% so vớ.i nă.m vừ.a rồ.i.

Cá.c nhà. nghiê.n cứ.u cho biế.t, khí. thải nhà. kí.nh của thá.ng 4/2020 và.o khoảng 83 triệ.u tấ.n, có. sự. sụ.t giảm cự.c kỳ lớ.n so vớ.i con số. 100 triệ.u tấ.n đư.ợ.c ghi nhậ.n tạ.i cù.ng thờ.i điểm nà.y và.o nă.m 2019. Mộ.t trong những nguyê.n nhâ.n lý giải cho sự. khá.c biệ.t rõ rệ.t trê.n có. thể kể đế.n tì.nh trạ.ng “đó.ng bă.ng” giao thô.ng tạ.i cá.c thà.nh phố. lớ.n. Vì. ảnh hư.ởng của đạ.i dị.ch COVID-19, hầ.u hế.t cá.c chuyế.n bay phải hủy bỏ, số. lư.ợ.ng xe cộ. lư.u thô.ng trê.n đư.ờ.ng phố. và. cao tố.c cũng giảm đi đá.ng kể.

Khí. thải carbon toà.n cầ.u giảm mạ.nh “nhờ.” COVID-19 - Ảnh 1.

Giao thô.ng sụ.t giảm vì. cá.c lệ.nh phong tỏa khiế.n đư.ờ.ng phố. tạ.i Los Angeles, Mỹ trố.ng vắ.ng

Để có. đư.ợ.c con số. chí.nh thứ.c trê.n, nhà. khoa họ.c khí. hậ.u Corinne Le Quéré thuộ.c Đạ.i họ.c East Anglia tạ.i Norwich, Anh cù.ng cá.c đồ.ng nghiệ.p đã sử dụ.ng những thô.ng số. và. dữ liệ.u hà.ng ngà.y như. nhu cầ.u điệ.n, tì.nh trạ.ng ù.n tắ.c tạ.i cá.c thà.nh thị. và. những chỉ số. đo đạ.c thô.ng minh tạ.i cá.c hộ. dâ.n để ư.ớ.c tí.nh lư.ợ.ng khí. thải tạ.i 69 quố.c gia.

Ngoà.i ra, nhó.m cá.c nhà. khoa họ.c nà.y cò.n xâ.y dự.ng mộ.t chỉ số. riê.ng để đá.nh giá. mứ.c độ. bị. “giam châ.n” tạ.i nhà. của ngư.ờ.i dâ.n, dự.a trê.n cá.c chí.nh sá.ch, chỉ thị. của chí.nh phủ giớ.i hạ.n khả nă.ng di chuyển và. tiế.p cậ.n cá.c đị.a điểm ngoà.i nhà. riê.ng. Đồ.ng thờ.i, họ. theo dõi chỉ số. nà.y qua thờ.i gian để ghi nhậ.n những biế.n đổi mớ.i.

Khí. thải carbon toà.n cầ.u giảm mạ.nh “nhờ.” COVID-19 - Ảnh 2.

Bầ.u trờ.i trong xanh đư.ợ.c quan sá.t tạ.i Beirut, Lebanon

Theo ư.ớ.c tí.nh của cá.c nhà. nghiê.n cứ.u, kể từ. giữa thá.ng 6/2020, nế.u cá.c quố.c gia trê.n toà.n thế. giớ.i quay trở lạ.i cư.ờ.ng độ. hoạ.t độ.ng và. sản xuấ.t bì.nh thư.ờ.ng như. trư.ớ.c đạ.i dị.ch COVID-19, tổng lư.ợ.ng khí. thải của toà.n bộ. nă.m 2020 sẽ thấ.p hơ.n nă.m 2019 khoảng 4%. Trong trư.ờ.ng hợ.p cá.c lệ.nh giớ.i hạ.n di chuyển đư.ợ.c kéo dà.i đế.n tậ.n nửa sau nă.m nay, tổng lư.ợ.ng khí. thải sẽ cò.n giảm thê.m, và. í.t hơ.n nă.m 2019 khoảng 7%.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *