Làm thế nào ngăn mùi hôi dưới cánh tay trong ngày hè nắng nóng?


Thờ.i tiế.t nó.ng ẩm của mù.a hè thư.ờ.ng khiế.n cơ. thể tiế.t ra nhiề.u mồ. hô.i hơ.n để giải nhiệ.t. Điề.u nà.y có. thể gâ.y ra mù.i hô.i khó. chị.u đố.i vớ.i mộ.t số. vù.ng da nhạ.y cảm, đặ.c biệ.t là. vù.ng dư.ớ.i cá.nh tay. Để có. thể hạ.n chế. việ.c đổ tiế.t mồ. hô.i từ. vù.ng da nà.y, cá.c chuyê.n gia là.m đẹp đã bậ.t mí. 8 bí. kí.p khử mù.i giú.p tự. tin hoạ.t độ.ng bấ.t chấ.p ngà.y hè.

1. Sử dụ.ng mư.ớ.p khô. tẩy tế. bà.o chế.t

Là.m thế. nà.o ngă.n mù.i hô.i dư.ớ.i cá.nh tay trong ngà.y hè nắ.ng nó.ng? - Ảnh 1.

Việ.c vù.ng da dư.ớ.i cá.nh tay đư.ợ.c tẩy da chế.t thư.ờ.ng xuyê.n sẽ giú.p lỗ châ.n lô.ng khô.ng bị. bí.t tắ.c và. hạ.n chế. tiế.t mồ. hô.i hơ.n. Việ.c sử dụ.ng sơ. mư.ớ.p, hoặ.c bô.ng tắ.m xơ. mư.ớ.p đư.ợ.c xem là. cá.ch lấ.y đi tế. bà.o chế.t ở vù.ng da nà.y rấ.t hiệ.u quả, bạ.n chỉ cầ.n massage vù.ng da nà.y bằ.ng xơ. trong khoảng từ. 3 đế.n 5 phú.t đề.u đặ.n trư.ớ.c khi rửa lạ.i vớ.i nư.ớ.c.

2. Sử dụ.ng sản phẩm ngă.n mồ. hô.i dư.ớ.i cá.nh tay

Là.m thế. nà.o ngă.n mù.i hô.i dư.ớ.i cá.nh tay trong ngà.y hè nắ.ng nó.ng? - Ảnh 2.

Trê.n thị. trư.ờ.ng có. hai dò.ng sản phẩm cho vù.ng da dư.ớ.i cá.nh tay: Đó. là. sản phẩm khử mù.i (deodorant) và. ngă.n mồ. hô.i (antiperspirant). Cá.c chuyê.n gia cho biế.t lă.n ngă.n mồ. hô.i mớ.i giú.p bạ.n ngă.n đư.ợ.c nguyê.n do gâ.y mù.i hô.i khó. chị.u. Nế.u tì.nh trạ.ng nà.y vẫn tiế.p diễn, hãy chuyển sang sản phẩm mạ.nh hơ.n (chứ.a nhiề.u Nhô.m Clorua hơ.n).

3. Mặ.c quầ.n á.o có. chấ.t liệ.u cotton

Là.m thế. nà.o ngă.n mù.i hô.i dư.ớ.i cá.nh tay trong ngà.y hè nắ.ng nó.ng? - Ảnh 3.

Quầ.n á.o chấ.t liệ.u sợ.i cotton thư.ờ.ng khô.ng tạ.o cảm giá.c thoá.ng má.t lẫn dễ thoá.t mồ. hô.i hơ.n so vớ.i sợ.i tổng hợ.p. Ngoà.i ra, bạ.n cũng nê.n chọ.n cá.c kiểu dá.ng thoải má.i và. mà.u pastel nhẹ nhà.ng để hạ.n chế. việ.c gâ.y mù.i hô.i khó. chị.u khi hoạ.t độ.ng.

4. Cạ.o/tẩy vù.ng lô.ng dư.ớ.i cá.nh tay

Là.m thế. nà.o ngă.n mù.i hô.i dư.ớ.i cá.nh tay trong ngà.y hè nắ.ng nó.ng? - Ảnh 4.

Cạ.o/tẩy/waxing vù.ng lô.ng dư.ớ.i cá.nh tay thư.ờ.ng xuyê.n sẽ hạ.n chế. phầ.n nà.o khả nă.ng tiế.t mồ. hô.i, từ. đó. sẽ khô.ng gâ.y ra mù.i khó. chị.u.

5. Để cơ. thể khô. rá.o sau khi tắ.m

Là.m thế. nà.o ngă.n mù.i hô.i dư.ớ.i cá.nh tay trong ngà.y hè nắ.ng nó.ng? - Ảnh 5.

Mặ.c quầ.n á.o ngay sau khi tắ.m sẽ khiế.n cơ. thể khô.ng kị.p điề.u nhiệ.t và. tă.ng tiế.t mồ. hô.i hơ.n. Vì. vậ.y, hãy để cơ. thể có. thờ.i gian thí.ch ứ.ng sau khi tắ.m, giú.p thâ.n nhiệ.t câ.n bằ.ng trở lạ.i trư.ớ.c khi mặ.c y phụ.c và.o.

6. Chú. ý đế.n chế. độ. ă.n hà.ng ngà.y

Là.m thế. nà.o ngă.n mù.i hô.i dư.ớ.i cá.nh tay trong ngà.y hè nắ.ng nó.ng? - Ảnh 6.

Bạ.n hãy chú. ý đế.n cá.c loạ.i thứ.c ă.n cay nó.ng và. nhiề.u dầ.u mỡ khi chú.ng sẽ khiế.n cơ. thể phải điề.u nhiệ.t bằ.ng mồ. hô.i nhiề.u hơ.n, đặ.c biệ.t trong thờ.i tiế.t nắ.ng nó.ng. Cá.c loạ.i thự.c phẩm chứ.a nhiề.u đư.ờ.ng cũng nê.n đư.ợ.c hạ.n chế. trong thờ.i gian nà.y.

7. Uố.ng đủ nư.ớ.c

Là.m thế. nà.o ngă.n mù.i hô.i dư.ớ.i cá.nh tay trong ngà.y hè nắ.ng nó.ng? - Ảnh 7.

Đảm bảo đủ lư.ợ.ng nư.ớ.c cầ.n thiế.t cho cơ. thể là. cá.ch hiệ.u quả để điề.u hò.a thâ.n nhiệ.t, trá.nh tì.nh trạ.ng đổ mồ. hô.i quá. nhiề.u cho cơ. thể bạ.n. Hãy chắ.c rằ.ng bạ.n uố.ng đủ từ. 2 đế.n 3 lí.t nư.ớ.c mỗi ngà.y và. luô.n trang bị. nư.ớ.c uố.ng để bù. nư.ớ.c kị.p thờ.i.

8. Hạ.n chế. cá.c đồ. uố.ng chứ.a caffeine

Là.m thế. nà.o ngă.n mù.i hô.i dư.ớ.i cá.nh tay trong ngà.y hè nắ.ng nó.ng? - Ảnh 8.

Caffeine giú.p chú.ng ta tỉnh tá.o hơ.n khi cầ.n tậ.p trung họ.c tậ.p và. là.m việ.c. Tuy nhiê.n,  chú.ng đồ.ng thờ.i lạ.i là.m tă.ng nhị.p tim và. kí.ch thí.ch tuyế.n mồ. hô.i hoạ.t độ.ng nhiề.u hơ.n. Đâ.y là. lý do cá.c chuyê.n gia khuyê.n rằ.ng bạ.n nê.n hạ.n chế. loạ.i thứ.c uố.ng nà.y trong những ngà.y hè nà.y nế.u khô.ng cầ.n thiế.t.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *