lựa chọn phong phú cho giải trí và công việc


Vớ.i bộ. ba mà.n hì.nh L Series L22e-20, LI2215s và. L24i-10, Lenovo mang tớ.i cho ngư.ờ.i dù.ng những lự.a chọ.n tuyệ.t vờ.i, đa dạ.ng từ. cá. nhâ.n như. họ.c sinh, sinh viê.n tớ.i hộ. kinh doanh gia đì.nh, vă.n phò.ng vừ.a và. nhỏ vớ.i cá.c ư.u thế. về. hì.nh ảnh, thiế.t kế., kế.t nố.i thô.ng minh và. giảm phá.t xạ. á.nh sá.ng xanh ảnh hư.ởng tớ.i mắ.t.

Lenovo L24i-10: Câ.n bằ.ng hoà.n hảo giữa cô.ng nă.ng và. thiế.t kế.

Bộ. ba mà.n hì.nh Lenovo L Series: lự.a chọ.n phong phú. cho giải trí. và. cô.ng việ.c - Ảnh 1.

Là. mẫu cao cấ.p nhấ.t trong bộ. ba mà.n hì.nh Lenovo L series, L24i-10 có. kí.ch thư.ớ.c 24″, độ. phâ.n giải Full HD 1080p, sử dụ.ng panel IPS cho gó.c nhì.n rộ.ng và. chấ.t lư.ợ.ng hiển thị. rấ.t tố.t, đặ.c biệ.t là. mà.u sắ.c số.ng độ.ng, tư.ơ.i tắ.n. Kế.t hợ.p vớ.i độ. sá.ng 250 nits, độ. tư.ơ.ng phản 1000:1, ngư.ờ.i dù.ng sẽ có. những trải nghiệ.m sử dụ.ng hoà.n hảo nhấ.t. L24i-10 sở hữu thiế.t kế. thờ.i trang vớ.i viề.n mà.n hì.nh siê.u mỏng, cù.ng cô.ng nghệ. NearEdgeless FHD In-Plane Switching, cho phép ngư.ờ.i dù.ng ghép cá.c mà.n hì.nh nà.y lạ.i vớ.i nhau để có. trải nghiệ.m hiển thị. rộ.ng lớ.n hơ.n, phù. hợ.p cho trì.nh chiế.u tạ.i sự. kiệ.n hoặ.c nơ.i cô.ng cộ.ng.

Vớ.i cá.c cổng VGA, HDMI để dễ dà.ng kế.t nố.i vớ.i cả laptop lẫn desktop, L24i-10 có. thể phụ.c vụ. tố.t rấ.t nhiề.u nhu cầ.u sử dụ.ng từ. là.m việ.c cho tớ.i giải trí.. Ngay cả những cô.ng việ.c đò.i hỏi chấ.t lư.ợ.ng hiển thị. cao như. thiế.t kế. hay chỉnh sửa ảnh, video cũng rấ.t ổn. Vớ.i tố.c độ. phản hồ.i là. 4ms, mà.n hì.nh khô.ng bị. đổ bó.ng hay giậ.t hì.nh khi chơ.i game hay xem phim đề.u đẹp mắ.t.

L24i-10 sử dụ.ng châ.n đế. chữ V đơ.n giản, chắ.c chắ.n và. có. thể điề.u chỉnh gó.c nhì.n. Bê.n cạ.nh đó., vớ.i thiế.t kế. đi dâ.y cá.p khoa họ.c, L24i-10 giú.p cho khô.ng gian mặ.t bà.n gọ.n gà.ng, thoá.ng đãng và. giú.p ngư.ờ.i dù.ng nâ.ng cao sự. tậ.p trung.

Lenovo L22e-20: Nâ.ng cao hiệ.u nă.ng giải trí. và. là.m việ.c

Bộ. ba mà.n hì.nh Lenovo L Series: lự.a chọ.n phong phú. cho giải trí. và. cô.ng việ.c - Ảnh 2.

Điểm mạ.nh của mà.n hì.nh 21.5″ L22e-20 chí.nh là. thiế.t kế. trà.n viề.n (near-edgeless) đẹp mắ.t, phầ.n châ.n đế. trò.n đơ.n giản mà. vững chắ.c. Tư.ơ.ng tự. L24i-10, sản phẩm cũng có. độ. phâ.n giải Full HD 1080p sắ.c nét. L22e-20 sử dụ.ng panel VA, độ. sá.ng 250 nits, độ. tư.ơ.ng phản 3000:1 cho gó.c nhì.n rộ.ng đi kèm vớ.i tô.ng mà.u tư.ơ.i sá.ng, rấ.t bắ.t mắ.t . Vớ.i cô.ng nghệ. NearEdgeless FHD In-Plane Switching, ngư.ờ.i dù.ng cũng có. thể ghép cá.c mà.n hì.nh viề.n mỏng nà.y vớ.i nhau để có. trải nghiệ.m hiển thị. rộ.ng lớ.n hơ.n, phù. hợ.p cho trì.nh chiế.u tạ.i sự. kiệ.n hay nơ.i cô.ng cộ.ng.

Chắ.c chắ.n cá.c game thủ sẽ rấ.t thí.ch L24i-10! Đơ.n giản vì. mà.n hì.nh nà.y trang bị. cô.ng nghệ. AMD FreeSync. Khả nă.ng kế.t hợ.p vớ.i card đồ. họ.a Radeon để ngă.n ngừ.a hoà.n toà.n hiệ.n tư.ợ.ng xé khung hì.nh sẽ đem lạ.i trải nghiệ.m mư.ợ.t nhấ.t trong thế. giớ.i ảo.

L22e-20 có. cá.c cổng kế.t nố.i cầ.n thiế.t như. VGA, HDMI, jack â.m thanh, giú.p dễ dà.ng kế.t nố.i vớ.i cá.c thiế.t bị. ngoạ.i vi cầ.n thiế.t cho cả cô.ng việ.c lẫn giải trí..

Lenovo LI2215s: Đơ.n giản như.ng hiệ.u quả

So vớ.i 2 đà.n anh trong bộ. ba L series thì. em ú.t LI2215s có. thiế.t kế. đơ.n giản hơ.n như.ng vẫn đá.p ứ.ng mọ.i nhu cầ.u thư.ờ.ng nhậ.t cù.ng thiế.t kế. cứ.ng cá.p, bề.n bỉ rấ.t riê.ng.

Bộ. ba mà.n hì.nh Lenovo L Series: lự.a chọ.n phong phú. cho giải trí. và. cô.ng việ.c - Ảnh 3.

Mà.n hì.nh 21.5″ LI2215s đư.ợ.c trang bị. panel TN, song nhà. sản xuấ.t đã tinh chỉnh rấ.t nhiề.u để mà.n hì.nh vẫn có. chấ.t lư.ợ.ng hiển thị. tố.t vớ.i gó.c nhì.n rộ.ng và. mà.u sắ.c tiê.u chuẩn. Mà.n hì.nh cũng có. độ. phâ.n giải Full HD 1080p sắ.c nét, độ. sá.ng 200cd/m2, độ. tư.ơ.ng phản 600:1 khá. ổn. Khá.c vớ.i L22e-20 khá. thiê.n về. giải trí., LI2215s nhì.n khá. cứ.ng cá.p, rấ.t thí.ch hợ.p vớ.i nhu cầ.u trong cô.ng việ.c.

Rõ rà.ng là., Lenovo L series hư.ớ.ng đế.n cá.c đố.i tư.ợ.ng tầ.m trung, cầ.n mộ.t mà.n hì.nh vừ.a đủ cho nhu cầ.u cô.ng việ.c, giải trí. hà.ng ngà.y, tư.ơ.ng thí.ch tố.t vớ.i cá.c hệ. thố.ng cả mớ.i và. cũ bằ.ng cá.c kế.t nố.i quen thuộ.c là. HDMI cù.ng VGA.

Bộ. ba Lenovo L series cò.n khá. thâ.n thiệ.n vớ.i đô.i mắ.t của ngư.ờ.i dù.ng khi toả ra cự.c í.t á.nh sá.ng xanh gâ.y mỏi mắ.t, đư.ợ.c tổ chứ.c TÜV chứ.ng nhậ.n về. khả nă.ng bảo vệ. mắ.t tố.t hơ.n. Nhờ. vậ.y, bạ.n hoà.n toà.n khô.ng cảm thấ.y khó. chị.u khi ngồ.i là.m việ.c hay chơ.i game, giải trí. trong thờ.i gian dà.i.

Hiệ.n tạ.i, bộ. ba L series tạ.i Việ.t Nam đề.u có. giá. khá. ngọ.t, lầ.n lư.ợ.t là. 1,999,000 triệ.u đồ.ng (L22e-20, LI2215s) và. 3,099,000 triệ.u đồ.ng (L24i-10) cù.ng chế. độ. bảo hà.nh 36 thá.ng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *