Chuyên mục
Xem tin tức Du lịch

Lugaw – Món cháo đặc biệt ở Philippines

[ad_1]

Du khá.ch sà.nh ă.n nế.u có. cơ. hộ.i đế.n Philippines đề.u khô.ng bỏ lỡ việ.c thư.ởng thứ.c mó.n Lugaw.

Những ngư.ờ.i dâ.n số.ng ở Payatas, Đô.ng Bắ.c thủ đô. Manila của Philippines đề.u biế.t quá.n Lugaw của bà. Nini Elago. Những ngư.ờ.i lao độ.ng thư.ờ.ng đế.n đâ.y để ă.n khi đó.i. Họ. muố.n ă.n mó.n gì. đó. nhanh, rẻ và. giú.p họ. no bụ.ng. Mộ.t bá.t Lugaw có. giá. 10 Peso, khoảng 5.000 VND.

Bà. Elago thư.ờ.ng nấ.u nồ.i chá.o lớ.n. Bà. quấ.y gạ.o nế.p lẫn gạ.o tẻ để tạ.o độ. sá.nh cho mó.n chá.o như.ng bí. quyế.t để là.m cho mó.n chá.o thê.m ngon chí.nh là. châ.n gà. và. tiế.t gà.. Sau khi nấ.u trong 1 tiế.ng, mó.n chá.o Lugaw đã sẵn sà.ng. Chỉ cầ.n thê.m tỏi và. vắ.t í.t chanh tư.ơ.i là. thự.c khá.ch sẽ đư.ợ.c mó.n Lugaw rấ.t ngon miệ.ng.

Ngư.ờ.i Philippines thư.ờ.ng ă.n 5 bữa/ngà.y và. Lugaw là. mó.n là. ngư.ờ.i dâ.n ở đâ.y thư.ờ.ng ă.n và.o buổi sá.ng và. chiề.u. Thậ.m chí., mó.n chá.o nà.y cò.n đư.ợ.c xem là. bà.i thuố.c chữa cảm lạ.nh.

Mộ.t số. vù.ng của Philippines có. mó.n Lugaw phiê.n bản ngọ.t như.ng ở Payatas, khá.ch hà.ng vẫn thí.ch mó.n Lugaw cay và. họ. có. thể thư.ởng thứ.c mó.n nà.y bấ.t kỳ lú.c nà.o.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *