Microsoft đạt được mục tiêu 1 tỷ thiết bị chạy Windows 10 trên toàn thế giới


Ngà.y hô.m nay, Microsoft chí.nh thứ.c tuyê.n bố. rằ.ng đã đạ.t đư.ợ.c cộ.t mố.c 1 tỷ thiế.t bị. đang chạ.y Windows 10. 

“Chú.ng tô.i rấ.t vui mừ.ng thô.ng bá.o rằ.ng hơ.n mộ.t tỷ ngư.ờ.i đã chọ.n sử dụ.ng Windows 10 trê.n 200 quố.c gia, dẫn đế.n có. hơ.n 1 tỷ thiế.t bị. Windows 10 hiệ.n đang hoạ.t độ.ng”, Phó. Chủ tị.ch Yusuf Mehdi của Microsoft cho biế.t: “Chú.ng tô.i vô. cù.ng cảm kí.ch và. biế.t ơ.n đố.i vớ.i khá.ch hà.ng, đố.i tá.c, và. cá.c nhâ.n viê.n của mì.nh vì. đã giú.p đỡ chú.ng tô.i đạ.t cộ.t mố.c nà.y”. 

Microsoft đạ.t đư.ợ.c mụ.c tiê.u 1 tỷ thiế.t bị. chạ.y Windows 10 trê.n toà.n thế. giớ.i - Ảnh 1.

Con số. 1 tỷ thiế.t bị. nà.y bao gồ.m PC, laptop, Xbox One và. HoloLens chạ.y hệ. điề.u hà.nh mớ.i nhấ.t của Microsoft. Microsoft đã đạ.t đư.ợ.c mụ.c tiê.u đầ.u tiê.n đặ.t ra, mặ.c dù. muộ.n hơ.n 2 nă.m so vớ.i dự. kiế.n. 

Gã khổng lồ. phầ.n mề.m đã lê.n kế. hoạ.ch để đạ.t đư.ợ.c 1 tỷ thiế.t bị. chạ.y Windows 10, trong vò.ng 3 nă.m khi hệ. điề.u hà.nh nà.y đư.ợ.c ra mắ.t. Tuy nhiê.n, Microsoft đã phải kéo dà.i thờ.i gian dự. kiế.n, do Windows Phone khô.ng thể cạ.nh tranh đư.ợ.c vớ.i iOS và. Android. Cuố.i cù.ng, Microsoft đã đạ.t đư.ợ.c cộ.t mố.c quan trọ.ng nà.y sau 5 nă.m. 

Cộ.t mố.c nà.y cũng đạ.t đư.ợ.c mộ.t phầ.n là. nhờ. sự. chấ.m dứ.t hỗ trợ. cho hệ. điề.u hà.nh Windows 7. Rõ rà.ng, việ.c cá.c doanh nghiệ.p nâ.ng cấ.p từ. Windows 7 lê.n Windows 10 đã giú.p Microsoft đạ.t đư.ợ.c cộ.t mố.c nà.y mộ.t cá.ch nhanh chó.ng hơ.n. Khi mà. từ. 900 triệ.u thiế.t bị. chạ.y Windows 10 tă.ng lê.n 1 tỷ thiế.t bị. chỉ trong vò.ng chư.a đầ.y mộ.t thá.ng. 

Tham khảo: theverge

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *