Microsoft hé lộ giao diện hoàn toàn mới của Windows 10, trong video kỷ niệm 1 tỷ người dùng


Hồ.i đầ.u tuầ.n nà.y, hệ. điề.u hà.nh Windows 10 của Microsoft đã chí.nh thứ.c đạ.t mố.c 1 tỷ ngư.ờ.i dù.ng trê.n toà.n thế. giớ.i. Microsoft cũng đã đă.ng tải mộ.t video để kỷ niệ.m cộ.t mố.c đá.ng nhớ. nà.y, trong đó. cò.n tiế.t lộ. giao diệ.n hoà.n toà.n mớ.i sắ.p tớ.i của Windows 10. Đoạ.n video đư.ợ.c chia sẻ trê.n Instagram của giá.m đố.c bộ. phậ.n Thiế.t bị. và. Windows, Panos Panay.

Microsoft kỷ niệ.m cộ.t mố.c 1 tỷ ngư.ờ.i dù.ng Windows 10.

Microsoft sẽ thay đổi giao diệ.n của Windows 10, vớ.i cá.c biểu tư.ợ.ng ứ.ng dụ.ng mớ.i và. thiế.t kế. menu Start mớ.i. Cá.c ô. gạ.ch Live Tiles trong menu Start mớ.i sẽ bớ.t lò.e loẹt mà.u sắ.c hơ.n, để tạ.o cảm giá.c thoải má.i. Nhì.n chung, thiế.t kế. mớ.i sẽ hư.ớ.ng đế.n sự. tố.i giản. 

Microsoft hé lộ. giao diệ.n hoà.n toà.n mớ.i của Windows 10, trong video kỷ niệ.m 1 tỷ ngư.ờ.i dù.ng - Ảnh 2.

Bê.n cạ.nh đó., Microsoft cũng đang cải tiế.n ngô.n ngữ thiế.t kế. Fluent Design của Windows 10, vớ.i cá.c menu hiệ.n đạ.i hơ.n và. thậ.m chí. là. mộ.t giao diệ.n File Explorer hoà.n toà.n mớ.i. Chú.ng ta đã chờ. đợ.i rấ.t lâ.u để có. mộ.t giao diệ.n File Explorer mớ.i và. hiệ.n đạ.i hơ.n. 

Microsoft hé lộ. giao diệ.n hoà.n toà.n mớ.i của Windows 10, trong video kỷ niệ.m 1 tỷ ngư.ờ.i dù.ng - Ảnh 3.
Microsoft hé lộ. giao diệ.n hoà.n toà.n mớ.i của Windows 10, trong video kỷ niệ.m 1 tỷ ngư.ờ.i dù.ng - Ảnh 4.

Microsoft cũng sẽ thay đổi nhiề.u biểu tư.ợ.ng ứ.ng dụ.ng mớ.i, nhiề.u mà.u sắ.c hơ.n và. hiệ.n đạ.i hơ.n. Những cậ.p nhậ.t nà.y có. thể sẽ đư.ợ.c Microsoft giớ.i thiệ.u trong sự. kiệ.n Build developer dà.nh cho cá.c nhà. phá.t triển. 

Tham khảo: theverge

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *