Microsoft tiết lộ giao diện mới của Start Menu trên Windows 10


Microsoft đang tì.m cá.ch thiế.t kế. lạ.i Start Menu trê.n Windows 10, để giảm bớ.t sự. khó. chị.u của Live Tiles. Thiế.t kế. mớ.i vừ.a đư.ợ.c Microsoft tiế.t lộ. hô.m nay, miê.u tả là. “sự. khá.c biệ.t trự.c quan của Start Menu, từ. những mà.u sắ.c hỗn loạ.n trở thà.nh mộ.t cá.i gì. đó. thố.ng nhấ.t hơ.n”. Có. thể hiểu rằ.ng, Microsoft đang cố. gắ.ng đơ.n giản hó.a cá.c mà.u sắ.c của Live Tiles, để ngư.ờ.i dù.ng khô.ng cò.n bị. nhứ.c mắ.t.

Microsoft đã giớ.i thiệ.u tí.nh nă.ng Live Tiles trê.n Start Menu kể từ. khi ra mắ.t Windows 10 cá.ch đâ.y 5 nă.m. Live Tiles bao gồ.m cá.c ô. gạ.ch nhỏ, chứ.a cá.c ứ.ng dụ.ng, biểu tư.ợ.ng truy cậ.p nhanh, email hay thậ.m chí. là. tin tứ.c. Về. cơ. bản thì. nó. có. giao diệ.n khá. giố.ng vớ.i Windows Phone.

Microsoft tiế.t lộ. giao diệ.n mớ.i của Start Menu trê.n Windows 10 - Ảnh 1.

Microsoft đã loạ.i bỏ Live Tiles trê.n hệ. điề.u hà.nh Windows 10X, dà.nh cho cá.c thiế.t bị. mà.n hì.nh kép hoặ.c mà.n hì.nh gậ.p. Tuy nhiê.n, gã khổng lồ. phầ.n mề.m khẳng đị.nh rằ.ng Live Tiles sẽ khô.ng đi đâ.u cả trê.n hệ. điề.u hà.nh Windows truyề.n thố.ng của má.y tí.nh.

Như.ng trê.n thự.c tế., khô.ng phải tấ.t cả cá.c ứ.ng dụ.ng Windows 10 đề.u hỗ trợ. Live Tiles, và. cá.c nhà. phá.t triển cũng khô.ng mấ.y hứ.ng thú. vớ.i việ.c tí.ch hợ.p thê.m tí.nh nă.ng nà.y. Ngư.ờ.i dù.ng cũng khô.ng thư.ờ.ng xuyê.n sử dụ.ng nó., và. cò.n xem Live Tiles như. mộ.t phầ.n giao diệ.n chư.ớ.ng mắ.t bê.n trong Start Menu.

Giao diệ.n cũ nhiề.u mà.u sắ.c (bê.n trá.i) Giao diệ.n mớ.i đơ.n giản hơ.n (bê.n phải).

Thay đổi mớ.i của Microsoft chí.nh là. nhằ.m và.o việ.c giú.p cho Live Tiles trở nê.n đỡ chư.ớ.ng mắ.t hơ.n. Những ô. gạ.ch khô.ng cò.n có. mà.u nề.n lò.e loẹt nữa, mà. thay và.o đó. là. mà.u nề.n trong suố.t. Mộ.t và.i icon của ứ.ng dụ.ng cũng đư.ợ.c thay đổi. Cá.c icon của ứ.ng dụ.ng ở cộ.t menu chí.nh cũng khô.ng cò.n có. mà.u nề.n nữa.

Nhì.n chung, giao diệ.n mớ.i của Start Menu sẽ í.t mà.u sắ.c lò.e loẹt hơ.n. Nhờ. đó. mà. tạ.o cảm giá.c thoải má.i hơ.n. Microsoft cũng sẽ thay đổi rấ.t nhiề.u biểu tư.ợ.ng icon mớ.i trong Windows 10, hứ.a hẹn sẽ có. mộ.t mà.n lộ.t xá.c trong thờ.i gian tớ.i đâ.y.

Tham khảo: theverge

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *