Ngộ nghĩnh “bãi đỗ dành cho người” tại công viên Brooklyn (Mỹ)


Tạ.i Mỹ, nhiề.u ngư.ờ.i dâ.n đang tậ.n dụ.ng thờ.i điểm dễ chị.u khi thờ.i tiế.t ấ.m dầ.n và. cá.c lệ.nh phong tỏa đư.ợ.c nớ.i lỏng để thư. giãn và. vui chơ.i tạ.i nơ.i cô.ng cộ.ng. Nhằ.m đảm bảo giãn cá.ch xã hộ.i mà. vẫn cung cấ.p khô.ng gian rộ.ng rãi và. thoải má.i cho khá.ch tham quan, cô.ng viê.n tư. nhâ.n Domino tạ.i quậ.n Brooklyn, New York đã nảy ra sá.ng kiế.n vẽ cá.c vò.ng trò.n lê.n cỏ để khoanh vù.ng phạ.m vi cho phép đố.i vớ.i mỗi nhó.m ngư.ờ.i, tạ.o nê.n mộ.t khung cảnh độ.c đá.o và. ngộ. nghĩnh.

Ngộ. nghĩnh “bãi đỗ dà.nh cho ngư.ờ.i” tạ.i cô.ng viê.n Brooklyn (Mỹ) - Ảnh 1.

Cá.c vò.ng trò.n quy đị.nh khu vự.c sinh hoạ.t cho khá.ch tham quan cô.ng viê.n nà.y cò.n đư.ợ.c ngư.ờ.i dâ.n ví. von mộ.t cá.ch hà.i hư.ớ.c là. “bãi đậ.u đỗ dà.nh cho ngư.ờ.i”. Mỗi nhó.m nhỏ từ. 2-3 ngư.ờ.i yê.n vị. trong mộ.t vò.ng trò.n, đảm bảo khoảng cá.ch an toà.n vớ.i những ngư.ờ.i khá.c. Cảnh tư.ợ.ng thú. vị. tạ.i cô.ng viê.n Domino đã nhanh chó.ng khuấ.y đảo mạ.ng xã hộ.i đị.a phư.ơ.ng nhờ. và.o những video và. hì.nh ảnh đư.ợ.c chia sẻ tí.ch cự.c và. lan truyề.n rộ.ng rãi.

Ngộ. nghĩnh “bãi đỗ dà.nh cho ngư.ờ.i” tạ.i cô.ng viê.n Brooklyn (Mỹ) - Ảnh 2.

Mộ.t tà.i khoản Twitter có. tê.n Jennifer 8. Lee cũng đã đă.ng tải mộ.t video quang cảnh thú. vị. tạ.i cô.ng viê.n vớ.i chú. thí.ch: “Tạ.i cô.ng viê.n Domino Brooklyn nà.y, khu vự.c giãn cá.ch trở thà.nh những “bãi đậ.u đỗ dà.nh cho ngư.ờ.i””. Cô. cò.n bì.nh luậ.n thê.m trong mộ.t bà.i đă.ng sau đó.: “Nế.u những hì.nh ảnh nà.y đư.ợ.c nhì.n thấ.y và.o nă.m 2019, có. lẽ chú.ng ta sẽ cho rằ.ng đâ.y là. khung cảnh mộ.t chư.ơ.ng trì.nh truyề.n hì.nh viễn tư.ởng chứ. khô.ng phải đờ.i thự.c”.

Quang cảnh nghỉ ngơ.i của ngư.ờ.i dâ.n trong vò.ng trò.n giãn cá.ch thú. vị. của cô.ng viê.n Brooklyn (Mỹ)

Theo quan sá.t của nhiề.u ngư.ờ.i có. mặ.t tạ.i cô.ng viê.n, đa số. ngư.ờ.i sinh hoạ.t tạ.i khuô.n viê.n cô.ng cộ.ng nà.y đề.u nghiê.m tú.c chấ.p hà.nh giãn cá.ch xã hộ.i. Ngư.ờ.i dâ.n xế.p hà.ng chờ. để và.o cô.ng viê.n mộ.t cá.ch trậ.t tự. và. sinh hoạ.t đú.ng trong phạ.m vi mỗi vò.ng trò.n đư.ợ.c vẽ sẵn theo phâ.n chia.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *