Người đàn ông bị đánh rồi livestream lên mạng: Đưa bé gái đi giám định | Đời sống


Chiề.u 22.5, thư.ợ.ng tá. Phạ.m Thế. Kim, Phó. trư.ởng Cô.ng an TP.Mỹ Tho (Tiề.n Giang) cho biế.t liê.n quan đế.n vụ. Trầ.n Võ Duy Cư.ờ.ng (38 tuổi, ngụ. P.6, TP.Mỹ Tho) bị. Dư.ơ.ng Quố.c Bảo (36 tuổi, ngụ. cù.ng đị.a phư.ơ.ng) bắ.t quỳ gố.i trư.ớ.c nhà. đá.nh đậ.p và. livestream lê.n mạ.ng xã hộ.i vì. cho rằ.ng Cư.ờ.ng hiế.p dâ.m con gá.i 8 tuổi của Bảo, hiệ.n Cô.ng an TP.Mỹ Tho đã đế.n vậ.n độ.ng gia đì.nh và. đư.a bé gá.i nà.y đi giá.m đị.nh xem có. bị. xâ.m hạ.i khô.ng.

Riê.ng ô.ng Bảo và. ô.ng Cư.ờ.ng khô.ng hợ.p tá.c vớ.i cơ. quan điề.u tra. Cụ. thể, ô.ng an đã mờ.i Bảo đế.n là.m việ.c như.ng 2 ngà.y qua Bảo vẫn khô.ng đế.n. Cò.n Cư.ờ.ng, dù. bị. đá.nh đậ.p, nhụ.c mạ. và. phá.t trự.c tiế.p trê.n mạ.ng xã hộ.i như. vậ.y như.ng đế.n giờ. vẫn chư.a gửi đơ.n đế.n cơ. quan cô.ng an yê.u cầ.u xử lý vụ. việ.c. Hiệ.n cơ. quan điề.u tra vẫn đang tiế.p tụ.c điề.u tra là.m rõ để xử lý cả 2 theo quy đị.nh của phá.p luậ.t.

Như. Thanh Niê.n đã thô.ng tin, tố.i 19.5, tà.i khoản Facebook “Bảo Dư.ơ.ng” phá.t trự.c tiế.p cảnh ô.ng Cư.ờ.ng ở trầ.n, mặ.c quầ.n short, quỳ gố.i trư.ớ.c cửa hà.ng bá.n quầ.n á.o trê.n đư.ờ.ng Nguyễn Thị. Thậ.p thuộ.c đị.a bà.n P.6, TP.Mỹ Tho, bị. Bảo dù.ng dép đá.nh nhiề.u cá.i và.o mặ.t vì. cho rằ.ng Cư.ờ.ng hiế.p dâ.m con gá.i 8 tuổi bị. tự. kỷ của Bảo.

Sự. việ.c xảy ra đư.ợ.c khoảng hơ.n 30 phú.t thì. có. hà.ng chụ.c thanh thiế.u niê.n đế.n xem rồ.i lao và.o hà.nh hung Cư.ờ.ng, dù. chư.a biế.t thự.c, hư. thế. nà.o.

Trong lú.c đá.nh đậ.p, Bảo cho biế.t sau khi Cư.ờ.ng ra tù. đư.ợ.c Bảo đem về. cư.u mang, cho phụ. bá.n shop quầ.n á.o như.ng Cư.ờ.ng lạ.i dâ.m ô. và. hiế.p dâ.m con gá.i Cư.ờ.ng…

Sau khi Cư.ờ.ng bị. đá.nh đậ.p, nhụ.c mạ. khoảng hơ.n 1 tiế.ng đồ.ng hồ. thì. có. ngư.ờ.i can ngă.n và. bá.o cơ. quan chứ.c nă.ng. Nhậ.n đư.ợ.c tin bá.o, Cô.ng an P.6 đã có. mặ.t, đư.a Cư.ờ.ng đế.n Bệ.nh việ.n Quâ.n y 120 cấ.p cứ.u.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *