Những quán ăn vẫn mở mùa dịch Covid-19: Khẩu trang, nước sát khuẩn thường trực | Đời sống


Mù.a dị.ch Covid-19 khiế.n nhiề.u nhiề.u hà.ng quá.n lao đao vì. lư.ợ.ng khá.ch đế.n quá.n ă.n giảm đi hẳn. Khô.ng những phải đố.i mặ.t vớ.i khó. khă.n về. tà.i chí.nh khi nguồ.n thu nhậ.p giảm, những ngư.ờ.i phụ.c vụ., bá.n hà.ng cò.n là. những ngư.ờ.i có. nguy cơ. bị. lâ.y nhiễm Covid-19 vì. phải tiế.p xú.c trự.c tiế.p vớ.i khá.ch hà.ng đế.n từ. nhiề.u nơ.i.

Sợ. dị.ch như.ng khô.ng bá.n thì. ‘chế.t vì. đó.i’

Bê.n cạ.nh lư.ợ.ng khá.ch lớ.n mua đồ. ă.n mang về. thô.ng qua cá.c shipper, quá.n sú.p hà.u Cô. Chi (hẻm 419 Phan Xí.ch Long, Q. Phú. Nhuậ.n, TP.HCM) vẫn có. khá.ch đế.n ă.n tạ.i quá.n. Tuy buô.n bá.n chậ.m hơ.n ngà.y thư.ờ.ng và. lư.ợ.ng khá.ch khô.ng ổn đị.nh như.ng trong tuầ.n cũng có. và.i ngà.y khá.ch đô.ng bù. cho những ngà.y vắ.ng.


Những quá.n ă.n vẫn mở mù.a dị.ch Covid-19: Khẩu trang, nư.ớ.c sá.t khuẩn thư.ờ.ng trự.c - ảnh 1

Dù. đang mù.a dị.ch bệ.nh như.ng những ngư.ờ.i bá.n hà.ng quá.n vẫn hế.t mì.nh phụ.c vụ. khá.ch hà.ng


Ngư.ờ.i bá.n hà.ng quá.n mù.a dị.ch: “Cố. gắ.ng bảo vệ. bản thâ.n tố.t nhấ.t có. thể”

Vì. phải trự.c tiế.p nhậ.n tiề.n và. dọ.n dẹp bà.n ă.n, chị. Du luô.n đeo khẩu trang và. rửa tay thư.ờ.ng xuyê.n vớ.i dung dị.ch sá.t khuẩn

Bà. Trầ.n Thị. Chi (65 tuổi, chủ quá.n sú.p hà.o) cho biế.t từ. ngà.y dị.ch Covid-19 bù.ng phá.t, bà. đã chủ độ.ng mua thê.m nư.ớ.c rửa tay diệ.t khuẩn để thự.c khá.ch đế.n quá.n rửa tay trư.ớ.c khi ă.n.

“Chủ yế.u là. ở mì.nh, mì.nh sợ. thì. mì.nh đeo khẩu trang và.o chứ. khá.ch đế.n ă.n thì. chỉ đeo khẩu trang ở ngoà.i đư.ờ.ng, chứ. lú.c và.o bà.n ă.n là.m sao đeo khẩu trang đư.ợ.c. Mì.nh nhắ.c khá.ch rửa tay mỗi khi khá.ch gọ.i mó.n ă.n thô.i. Dị.ch thì. ai cũng sợ., như.ng mì.nh là. ngư.ờ.i bá.n, khá.ch đế.n thì. mì.nh phải phụ.c vụ. thô.i”, bà. Chi bộ.c bạ.ch.


Những quá.n ă.n vẫn mở mù.a dị.ch Covid-19: Khẩu trang, nư.ớ.c sá.t khuẩn thư.ờ.ng trự.c - ảnh 3

Thự.c khá.ch đế.n ă.n tạ.i quá.n Cô. Chi đư.ợ.c nhắ.c nhở rửa tay trư.ớ.c khi ă.n

Anh Châ.u Gia Huyề.n (chủ quá.n hủ tiế.u ngư.ờ.i Hoa ở chợ. Thiế.c, Q.11, TP.HCM) cho hay anh cũng như. những ngư.ờ.i buô.n bá.n khá.c, muố.n có. thê.m khá.ch để có. thê.m thu nhậ.p trang trải cuộ.c số.ng. Nhấ.t là. trong mù.a dị.ch Covid-19, khi lư.ợ.ng khá.ch mua hà.ng giảm sú.t thì. “có. khá.ch đế.n mua là. mừ.ng rồ.i”.

“Tô.i cũng khô.ng thể biế.t đư.ợ.c khá.ch hà.ng có. ai nhiễm bệ.nh khô.ng, như.ng giờ. bá.n thì. vẫn phải bá.n thô.i chứ. nghỉ bá.n thì. chư.a chế.t vì. dị.ch mà. chế.t vì. đó.i rồ.i”, anh nó.i.

‘Cố. gắ.ng bảo vệ. bản thâ.n tố.t nhấ.t có. thể’

Trư.ớ.c tì.nh hì.nh dị.ch chuyển biế.n phứ.c tạ.p, vì. đặ.c thù. cô.ng việ.c phải tiế.p xú.c vớ.i nhiề.u ngư.ờ.i hà.ng ngà.y, những ngư.ờ.i bá.n hà.ng chú. ý hơ.n trong khâ.u vệ. sinh hà.ng quá.n sau khi khá.ch ra về..


Những quá.n ă.n vẫn mở mù.a dị.ch Covid-19: Khẩu trang, nư.ớ.c sá.t khuẩn thư.ờ.ng trự.c - ảnh 4

Những ngư.ờ.i bá.n hà.ng tuâ.n thủ theo quy đị.nh và. khuyế.n cá.o của Bộ. Y tế.

Chị. Hằ.ng, nhâ.n viê.n tạ.i quá.n sú.p hà.u Cô. Chi, cho biế.t để bảo vệ. bản thâ.n thì. chị. và. những ngư.ờ.i là.m khá.c thư.ờ.ng đeo khẩu y tế. và. rửa tay bằ.ng dung dị.ch sá.t khuẩn thư.ờ.ng xuyê.n sau khi dọ.n bà.n. Quá.n cũng trang bị. thê.m cồ.n để lau bà.n sau mỗi đợ.t khá.ch.

“Giờ. cô.ng việ.c thì. vẫn phải là.m thô.i, giờ. khá.ch đế.n khô.ng lẽ mì.nh khô.ng tiế.p hay bắ.t ngư.ờ.i ta mua mang về., giờ. chỉ mong tì.nh hì.nh dị.ch bệ.nh chuyển biế.n tố.t hơ.n”, chị. Hằ.ng bộ.c bạ.ch.

“Ở cửa hà.ng thì. để thê.m nư.ớ.c rửa tay nà.y kia để phò.ng dị.ch vừ.a bảo vệ. khá.ch vừ.a bảo vệ. bản thâ.n. Ngư.ờ.i ta ă.n xong thì. mì.nh dọ.n dẹp thô.i chứ. cũng khô.ng nghĩ đế.n chuyệ.n sẽ bị. lâ.y nhiễm bệ.nh”, chị. Trầ.n Thị. Phư.ợ.ng (chủ quầ.y bá.nh Huế. ở chợ. Bà.n Cờ., Q.3, TP.HCM) chia sẻ.

Chị. Du (19 tuổi) là.m phụ.c vụ. tạ.i mộ.t quá.n ă.n cho hay vì. đang trong thờ.i gian nghỉ họ.c nê.n đi là.m phụ.c vụ. để kiế.m thê.m thu nhậ.p. Chị. cũng biế.t việ.c bản thâ.n mì.nh có. thể vô. tì.nh trở thà.nh F2, F3 nế.u ngư.ờ.i mang mầ.m bệ.nh đế.n quá.n. Để bảo vệ. bản thâ.n chị. Du luô.n đeo khẩu trang, rửa tay thư.ờ.ng xuyê.n và. nhắ.c khá.ch rửa tay trư.ớ.c khi ă.n.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *