Số phận của cầu thủ ‘tuổi học sinh mặt phụ huynh’ nức tiếng một thời


Joseph Minala, cầ.u thủ 17 tuổi đã ký hợ.p đồ.ng vớ.i câ.u lạ.c bộ. Ý và.o nă.m 2014 như.ng anh đã bị. buộ.c tộ.i khai gian tuổi, rằ.ng tuổi thậ.t của anh là. 42. Mộ.t trang web bó.ng đá. châ.u Phi cho rằ.ng tiề.n vệ. ngư.ờ.i Cameroon lớ.n hơ.n 25 tuổi so vớ.i những gì. ghi trê.n giấ.y tờ. – điề.u nà.y dẫn đế.n mộ.t cuộ.c điề.u tra chí.nh thứ.c từ. Liê.n đoà.n Bó.ng đá. Ý và. Serie A.

Serie A, Joseph Minala, Lazio

Như.ng cầ.u thủ trẻ đã đư.ợ.c minh oan và. và.o ngà.y 4 thá.ng 4 nă.m 2014, Minala đã ra mắ.t câ.u lạ.c bộ. Ý khi chỉ mớ.i 17 tuổi, mặ.c chiế.c á.o số. 9. Vậ.y sau 6 nă.m, điề.u gì. đã xảy ra vớ.i tà.i nă.ng trẻ mộ.t thờ.i? Sau khi có. 3 lầ.n ra sâ.n ở Serie A trong mù.a giải 2013/14 lú.c mớ.i 17 tuổi, Minala đã đư.ợ.c cho mư.ợ.n ở nhiề.u câ.u lạ.c bộ. Serie B khá.c nhau bao gồ.m cả Bari và. Latina.

Minala đã trải qua ba mù.a giải liê.n tiế.p tạ.i Salernitana vớ.i điề.u khoản câ.u lạ.c bộ. nà.y có. tù.y chọ.n ký hợ.p đồ.ng mua đứ.t vớ.i anh. Tuy nhiê.n, sau mù.a giải nă.m ngoá.i, họ. đã chọ.n khô.ng kí.ch hoạ.t điề.u khoản đó.. Anh trở lạ.i Lazio như.ng và.o thá.ng 12 nă.m 2019, đã đư.ợ.c cho mư.ợ.n ở câ.u lạ.c bộ. Thanh Đảo Hoà.ng Hải (Qingdao Huanghai, Trung Quố.c).

Serie A, Joseph Minala, Lazio

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *