Sửng sốt với 13 căn phòng bí mật ẩn dấu trong công trình nổi tiếng thế giới


Những “khô.ng gian bí. mậ.t” luô.n luô.n có. sứ.c hấ.p dẫn kỳ lạ. và. kí.ch thí.ch trí. tò. mò., đặ.c biệ.t là. khi chú.ng ẩn nấ.p ngay trong những đị.a danh lị.ch sử hay du lị.ch nổi tiế.ng đư.ợ.c hà.ng triệ.u ngư.ờ.i tham quan mỗi nă.m. Dư.ớ.i đâ.y là. tậ.p hợ.p cá.c đị.a điểm thú. vị. vớ.i những că.n phò.ng “ẩn”, đặ.c biệ.t, khô.ng í.t trong số. cá.c đị.a điểm nà.y cò.n đi kèm vớ.i những bí. mậ.t đế.n nay chư.a có. lờ.i giải đá.p.

1. Hầ.m trú. bom tạ.i Nhà. Trắ.ng (Mỹ)

Sửng số.t vớ.i 13 că.n phò.ng bí. mậ.t ẩn dấ.u trong cô.ng trì.nh nổi tiế.ng thế. giớ.i - Ảnh 1.

Hầ.m trú. bom ở mạ.n Đô.ng Nhà. Trắ.ng của cự.u Tổng thố.ng Franklin D. Roosevelt đư.ợ.c xâ.y và.o nă.m 1941 và. là. mộ.t nơ.i rấ.t í.t ngư.ờ.i biế.t đế.n. Trong quá. trì.nh xâ.y dự.ng, khu vự.c nà.y có. bí. danh là. “mum”, và. đư.ợ.c Tổng thố.ng giấ.u kí.n thô.ng tin hoà.n toà.n.

2. Lố.i đi bí. mậ.t tạ.i Cung điệ.n Buckingham (Anh)

Sửng số.t vớ.i 13 că.n phò.ng bí. mậ.t ẩn dấ.u trong cô.ng trì.nh nổi tiế.ng thế. giớ.i - Ảnh 2.

Trong phò.ng White Drawing của cung điệ.n Buckingham thuộ.c Vư.ơ.ng thấ.t Anh có. mộ.t cá.nh cửa bí. mậ.t dẫn đế.n phò.ng riê.ng của Nữ Vư.ơ.ng. Tuy cá.c vị. khá.ch có. thể tự. do đi và.o phò.ng White Drawing, họ. hoà.n toà.n khô.ng đư.ợ.c phép mở hay đi qua cá.nh cửa đặ.c biệ.t riê.ng tư. nà.y.

3. Phò.ng khẩn cấ.p của Nữ hoà.ng Anh

Sửng số.t vớ.i 13 că.n phò.ng bí. mậ.t ẩn dấ.u trong cô.ng trì.nh nổi tiế.ng thế. giớ.i - Ảnh 3.

Những că.n phò.ng khẩn cấ.p nà.y có. mặ.t tạ.i Cung điệ.n Buckingham và. Lâ.u đà.i Windsor. Chú.ng có. kí.ch thư.ớ.c rấ.t nhỏ, có. khả nă.ng chố.ng chá.y và. chố.ng đạ.n, vớ.i mụ.c đí.ch bảo vệ. Nữ hoà.ng trong trư.ờ.ng hợ.p có. tấ.n cô.ng khủng bố. hoặ.c thả bom.

4. Hẻm bowling tạ.i Frick Collection (Mỹ)

Sửng số.t vớ.i 13 că.n phò.ng bí. mậ.t ẩn dấ.u trong cô.ng trì.nh nổi tiế.ng thế. giớ.i - Ảnh 4.

Bảo tà.ng và. cũng là. biệ.t thự. Frick Collection, miề.n Đô.ng Manhattan, đư.ợ.c cho là. tư. dinh của “ô.ng trù.m thép” mộ.t thờ.i Henry Frick. Sâ.n chơ.i bowling trong biệ.t thự. nà.y chỉ có. mộ.t lố.i thoá.t hiểm, khô.ng đá.p ứ.ng đư.ợ.c tiê.u chuẩn xâ.y dự.ng của thà.nh phố. New York, nê.n đâ.y luô.n là. mộ.t khô.ng gian giớ.i hạ.n mà. khô.ng ai đư.ợ.c phép tiế.p cậ.n.

5. Phò.ng bí. mậ.t trong cổng vò.m tạ.i Cô.ng viê.n Quảng trư.ờ.ng Washington (Mỹ)

Sửng số.t vớ.i 13 că.n phò.ng bí. mậ.t ẩn dấ.u trong cô.ng trì.nh nổi tiế.ng thế. giớ.i - Ảnh 5.

Cổng vò.m nà.y khiế.n nhiề.u ngư.ờ.i liê.n tư.ởng đế.n Khải Hoà.n Mô.n tạ.i Phá.p. Tuy nhiê.n, trong khi Khải Hoà.n Mô.n hoà.n toà.n đó.n chà.o du khá.ch thì. khô.ng gian bê.n trong cổng vò.m cô.ng viê.n Quảng trư.ờ.ng Washington nà.y lạ.i là. mộ.t “bí. ẩn”, bởi từ. trư.ớ.c đế.n nay có. rấ.t í.t ngư.ờ.i nà.o đư.ợ.c phép đi và.o bê.n trong.

6. Phò.ng nhỏ ẩn sau Nú.i Rushmore

Sửng số.t vớ.i 13 că.n phò.ng bí. mậ.t ẩn dấ.u trong cô.ng trì.nh nổi tiế.ng thế. giớ.i - Ảnh 6.

Đằ.ng sau nú.i đá. mô. phỏng khuô.n mặ.t cự.u Tổng thố.ng Mỹ Abraham Lincoln thuộ.c dãy Nú.i Rushmore là. mộ.t că.n phò.ng rấ.t đặ.c biệ.t, lư.u trữ những bản sao của Tuyê.n ngô.n Độ.c lậ.p và. Hiế.n phá.p Mỹ. Ngư.ờ.i thiế.t kế. tư.ợ.ng đà.i nà.y đã mấ.t trư.ớ.c khi că.n phò.ng đư.ợ.c hoà.n thà.nh, khiế.n cho kế. hoạ.ch ghi chép lạ.i 9 sự. kiệ.n lị.ch sử quan trọ.ng nhấ.t trong lị.ch sử Mỹ tạ.i đâ.y của ô.ng ta cũng khô.ng thể thà.nh hiệ.n thự.c.

7. Nơ.i nghỉ ngơ.i bí. mậ.t tạ.i khu đấ.t Monticello

Sửng số.t vớ.i 13 că.n phò.ng bí. mậ.t ẩn dấ.u trong cô.ng trì.nh nổi tiế.ng thế. giớ.i - Ảnh 7.

Trong quá. trì.nh phụ.c hồ.i khu đấ.t từ.ng là. đồ.n điề.n của cự.u Tổng thố.ng Mỹ Thomas Jefferson, cá.c chuyê.n gia và. nhà. khảo cổ đã phá.t hiệ.n mộ.t phò.ng ngủ bí. mậ.t. Că.n phò.ng nhỏ và. khô.ng có. cửa sổ nà.y đư.ợ.c ư.ớ.c tí.nh xâ.y và.o nă.m 1809, có. thể là. chỗ ngủ của Sally Hemings, mộ.t trong số. những nô. lệ. của ô.ng Jefferson và. cũng là. ngư.ờ.i bị. nghi vấ.n có. con vớ.i cự.u tổng thố.ng.

8. Rạ.p chiế.u phim bí. mậ.t ở Hầ.m mộ. Paris (Phá.p)

Sửng số.t vớ.i 13 că.n phò.ng bí. mậ.t ẩn dấ.u trong cô.ng trì.nh nổi tiế.ng thế. giớ.i - Ảnh 8.

Khu mộ. Paris, gồ.m 200 dặ.m hầ.m dà.i chứ.a hà.i cố.t hơ.n 6 triệ.u ngư.ờ.i đư.ợ.c chô.n cấ.t từ. thế. kỷ 17 đế.n 19, vố.n là. mộ.t đị.a điểm cô.ng khai. Tuy nhiê.n, điề.u khó. hiểu đó. là. sự. tồ.n tạ.i của mộ.t rạ.p chiế.u phim và. nhà. hà.ng đư.ợ.c xâ.y dự.ng trá.i phép dư.ớ.i mặ.t đấ.t khu vự.c cá.c ngô.i mộ., tì.m thấ.y bởi cảnh sá.t đị.a phư.ơ.ng tì.m thấ.y và.o nă.m 2004. Cho đế.n nay, ngư.ờ.i ta vẫn chư.a thể xá.c minh đư.ợ.c ai là. những ngư.ờ.i thự.c sự. xâ.y nê.n hai khô.ng gian giải trí. kỳ dị. đó..

9. Phò.ng bí. mậ.t trong Nhà. Nguyệ.n Medici (Italy)

Sửng số.t vớ.i 13 că.n phò.ng bí. mậ.t ẩn dấ.u trong cô.ng trì.nh nổi tiế.ng thế. giớ.i - Ảnh 9.

Và.o nă.m 1975, mộ.t cha đạ.o của Nhà. Nguyệ.n Medici ở Florence đã vô. tì.nh tì.m thấ.y mộ.t cửa sậ.p đá.ng ngờ. phí.a sau mộ.t chiế.c tủ, dẫn đế.n mộ.t că.n phò.ng chứ.a nhiề.u bứ.c phá.c thảo và. tranh vẽ vô. danh như.ng mang phong cá.ch giố.ng vớ.i danh họ.a Michelangelo. Că.n phò.ng nà.y hiệ.n vẫn đang chờ. cải tạ.o và. khô.ng cho phép ngư.ờ.i ngoà.i ghé thă.m, tuy nhiê.n cũng đư.ợ.c Nhà. nguyệ.n dự. kiế.n sẽ mở cửa trong nă.m 2020 để cô.ng chú.ng chiê.m ngư.ỡng.

10. Tầ.ng 103 tò.a nhà. Empire State Building (Mỹ)

Sửng số.t vớ.i 13 că.n phò.ng bí. mậ.t ẩn dấ.u trong cô.ng trì.nh nổi tiế.ng thế. giớ.i - Ảnh 10.

Chỉ riê.ng cá.c nhâ.n vậ.t cự.c kỳ quan trọ.ng, ngư.ờ.i nổi tiế.ng và. cá.c quan chứ.c mớ.i đư.ợ.c quyề.n ghé thă.m tầ.ng 103 đư.ợ.c giớ.i hạ.n nghiê.m ngặ.t của tò.a nhà. Empire State. Trong số. cá.c vị. khá.ch hiế.m hoi đó. có. thể kể đế.n nữ ca sĩ Taylor Swift, cô. từ.ng đế.n đâ.y để chụ.p hì.nh quảng bá. cho đĩa đơ.n “Welcome to New York” phá.t hà.nh và.o nă.m 2014.

11. Că.n phò.ng trong ngọ.n đuố.c của Tư.ợ.ng Nữ thầ.n Tự. do (Mỹ)

Sửng số.t vớ.i 13 că.n phò.ng bí. mậ.t ẩn dấ.u trong cô.ng trì.nh nổi tiế.ng thế. giớ.i - Ảnh 11.

Că.n phò.ng tạ.i đị.a danh nổi tiế.ng nà.y đã khô.ng cò.n mở cửa cho cô.ng chú.ng tham quan kể từ. sau vụ. nổ “Black Torn” khét tiế.ng và.o thá.ng 7/1916, gâ.y thiệ.t hạ.i đế.n bứ.c tư.ợ.ng, đặ.c biệ.t là. phầ.n đuố.c. Hiệ.n tạ.i, chỉ duy nhấ.t cá.c Nhâ.n viê.n Phụ.c vụ. Cô.ng viê.n Quố.c gia mớ.i đư.ợ.c phép ra và.o để kiểm tra và. bảo dư.ỡng cô.ng trì.nh.

12. Bế.n xe buýt bí. mậ.t tạ.i khá.ch sạ.n Carter, New York (Mỹ)

Sửng số.t vớ.i 13 că.n phò.ng bí. mậ.t ẩn dấ.u trong cô.ng trì.nh nổi tiế.ng thế. giớ.i - Ảnh 12.

Phí.a trong khá.ch sạ.n Carter tạ.i thà.nh phố. New York là. mộ.t bế.n xe buýt cũ kỹ gầ.n tră.m tuổi, đư.ợ.c xâ.y dự.ng mộ.t phầ.n dư.ớ.i lò.ng đấ.t. Hiệ.n nay, khô.ng gian nà.y đư.ợ.c sử dụ.ng như. bãi đỗ xe thô.ng thư.ờ.ng, như.ng nế.u du khá.ch dà.nh thờ.i gian khá.m phá., họ. sẽ tì.m thấ.y khô.ng gian riê.ng dư.ớ.i mặ.t đấ.t, nơ.i xe buýt đư.ợ.c đặ.t trê.n bà.n xoay để di chuyển đế.n bế.n đỗ chỉ đị.nh.

13. Că.n hộ. đư.ợ.c “giấ.u kí.n” trong Thá.p Eiffel (Phá.p)

Sửng số.t vớ.i 13 că.n phò.ng bí. mậ.t ẩn dấ.u trong cô.ng trì.nh nổi tiế.ng thế. giớ.i - Ảnh 13.

Nằ.m ở tầ.ng 3 của Thá.p Eiffel lừ.ng danh, đâ.y vố.n là. khô.ng gian riê.ng của kiế.n trú.c sư. Gustave Eiffel, ngư.ờ.i thiế.t kế. của tò.a thá.p. Nơ.i nà.y đã từ.ng đư.ợ.c cấ.t giữ kí.n đá.o và. khó.a chặ.t cổng ra và.o khi kiế.n trú.c sư. cò.n số.ng. Tuy vậ.y hiệ.n nay, că.n phò.ng cũng đã mở cửa để du khá.ch đư.ợ.c tham quan. 

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *