Tổng thống Donald Trump: Chừng nào tôi còn là Tổng thống Mỹ, Iran không được phép có vũ khí hạt nhân

Tổng thố.ng Mỹ Donald Trump phá.t biểu lầ.n đầ.u tiê.n sau khi Iran bắ.n tê.n lửa và.o 2 că.n cứ.

Read more