Tôi định đi bóng, nhưng sợ Henry và Bergkamp hét vào mặt


Cầ.u thủ ngư.ờ.i Phá.p đã dà.nh 8 nă.m gắ.n bó. ở Arsenal. Tuy nhiê.n, anh hầ.u như. khô.ng thư.ờ.ng xuyê.n ra sâ.n ở độ.i mộ.t của HLV Arsene Wenger, dù. có. triển vọ.ng to lớ.n từ. khi đế.n đâ.y lú.c nhỏ.

Aliadiere đã xuấ.t sắ.c ở cấ.p độ. trẻ và. đã có. thể khẳng đị.nh mì.nh và.o nă.m 2002, như.ng phải đố.i mặ.t vớ.i rấ.t nhiề.u sự. cạ.nh tranh trong độ.i hì.nh Arsenal trư.ớ.c khi phải vậ.t lộ.n vớ.i chấ.n thư.ơ.ng.

Jeremie Aliadiere explains why he didn’t make it at Arsenal. - Bó.ng Đá.

 Jeremie Aliadiere khô.ng đá.p ứ.ng đư.ợ.c kỳ vọ.ng.

Jeremie Aliadiere cho biế.t trê.n Goal: “Đó. là. sự. tiế.c nuố.i lớ.n nhấ.t mà. tô.i đã có.. Việ.c chơ.i ở Arsenal khiế.n tô.i quá. nhú.t nhá.t, tô.i khô.ng đủ tự. tin và.o khả nă.ng của mì.nh.

Tô.i cảm thấ.y như. mì.nh có. thể có. mộ.t sự. nghiệ.p tố.t hơ.n nhiề.u, đặ.c biệ.t là. ở Arsenal, nế.u tô.i tin và.o bản thâ.n mì.nh nhiề.u hơ.n. Tô.i nghĩ khi tô.i ở đó., tô.i luô.n cảm thấ.y nó. là. mộ.t cấ.p độ. quá. cao đố.i vớ.i tô.i.

Đó. đơ.n giản là. tí.nh cá.ch của tô.i. Tô.i luô.n luô.n dè dặ.t, tô.i giữ tấ.t cả và. tô.i cố. gắ.ng là.m hà.i lò.ng mọ.i ngư.ờ.i mọ.i lú.c. Tô.i sẽ chuyề.n bó.ng vì. tô.i khô.ng muố.n mấ.t bó.ng, thay vì. cố. gắ.ng đá.nh bạ.i hai hoặ.c ba cầ.u thủ và. có. nguy cơ. khiế.n Thierry hoặ.c Dennis hét và.o mặ.t tô.i.

Tô.i luô.n cảm thấ.y á.p lự.c khi phải chơ.i cho họ., hơ.n là. cho bản thâ.n mì.nh và. tô.i nghĩ điề.u đó. đã khô.ng giú.p tô.i phá.t triển. Tô.i cảm thấ.y mì.nh chắ.c chắ.n có. tà.i nă.ng và. nă.ng lự.c để là.m điề.u đó., như.ng về. mặ.t tinh thầ.n, tô.i chỉ chư.a sẵn sà.ng hoặ.c khô.ng chuẩn bị..”

Tà.i nă.ng của Henry:

 

Minh Tuấ.n | 11:53 22/05/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *