Chuyên mục
Xem tin tức đời sống

Việt kiều Mỹ: Siêu thị California mở cửa ưu tiên, người lớn tuổi rồng rắn xếp hàng | Đời sống

[ad_1]

Sá.ng 24.3, siê.u thị. Costco ở California (Mỹ) ư.u tiê.n bá.n cho ngư.ờ.i lớ.n tuổi (60 tuổi trở lê.n) từ. 8 giờ. đế.n 10 giờ.. Thô.ng tin nà.y đư.ợ.c loan tải, dò.ng ngư.ờ.i kéo nhau đi mua. 

Tạ.i Costco ở thà.nh phố. Lawndale (Los Angeles), sá.ng nay dò.ng ngư.ờ.i xế.p hà.ng dà.i “rồ.ng rắ.n” từ. 5 giờ.. Mỗi ngư.ờ.i đứ.ng cá.ch xa 1,8m theo sự. nhắ.c nhở của cá.c nhâ.n viê.n. Có. nhiề.u ngư.ờ.i chờ. khô.ng nổi nê.n bỏ ra về.. 


Việ.t kiề.u Mỹ: Siê.u thị. California mở cửa ư.u tiê.n, ngư.ờ.i lớ.n tuổi rồ.ng rắ.n xế.p hà.ng - ảnh 1

Mỗi ngư.ờ.i đư.ợ.c ư.u tiê.n mua 1 thù.ng giấ.y vệ. sinh và. giấ.y lau tay, 1 hộ.p trứ.ng gà. cò.n cá.c thứ. khá.c thì. mua bao nhiê.u cũng đư.ợ.c

Ảnh: Trư.ơ.ng Cô.ng Khả


Việ.t kiề.u Mỹ: Siê.u thị. California mở cửa ư.u tiê.n, ngư.ờ.i lớ.n tuổi rồ.ng rắ.n xế.p hà.ng - ảnh 2

Tuy nhiê.n, mỗi lầ.n chỉ có. 50 ngư.ờ.i đư.ợ.c và.o bê.n trong

Ảnh: Trư.ơ.ng Cô.ng Khả


Việ.t kiề.u Mỹ: Siê.u thị. California mở cửa ư.u tiê.n, ngư.ờ.i lớ.n tuổi rồ.ng rắ.n xế.p hà.ng - ảnh 3


Việ.t kiề.u Mỹ: Siê.u thị. California mở cửa ư.u tiê.n, ngư.ờ.i lớ.n tuổi rồ.ng rắ.n xế.p hà.ng - ảnh 4


Việ.t kiề.u Mỹ: Siê.u thị. California mở cửa ư.u tiê.n, ngư.ờ.i lớ.n tuổi rồ.ng rắ.n xế.p hà.ng - ảnh 5

Bê.n trong Costco, hà.ng hó.a đầ.y ắ.p vớ.i giá. bá.n như. cũ

Ảnh: Trư.ơ.ng Cô.ng Khả

Trong tuầ.n, hệ. thố.ng Costco có. 3 buổi sá.ng chỉ mở cửa bá.n cho ngư.ờ.i lớ.n tuổi. Tạ.i đâ.y, chú.ng tô.i thấ.y rấ.t í.t ngư.ờ.i đeo khẩu trang, ngay cả những nhâ.n viê.n bá.n hà.ng và. nhâ.n viê.n là.m nhiệ.m vụ. giữ trậ.t tự..

Mộ.t số. nhâ.n viê.n đi phá.t từ.ng khă.n giấ.y ư.ớ.t sá.t trù.ng cho khá.ch hà.ng, chứ. khô.ng cò.n kiểu mạ.nh ai nấ.y lấ.y ở trư.ớ.c cửa như. trư.ớ.c đâ.y.

Hô.m nay tấ.t cả cá.c bãi biển du lị.ch ở bang California đề.u đó.ng cửa bởi cuố.i tuầ.n trư.ớ.c hà.ng chụ.c ngà.n ngư.ờ.i phớ.t lờ. quy đị.nh giữ khoảng cá.ch cộ.ng đồ.ng phò.ng Covid-19… đi tắ.m biển.


Việ.t kiề.u Mỹ: Siê.u thị. California mở cửa ư.u tiê.n, ngư.ờ.i lớ.n tuổi rồ.ng rắ.n xế.p hà.ng - ảnh 6

Cá.c kệ. hà.ng hầ.u như. chấ.t đầ.y hà.ng hó.a

Ảnh: Trư.ơ.ng Cô.ng Khả


Việ.t kiề.u Mỹ: Siê.u thị. California mở cửa ư.u tiê.n, ngư.ờ.i lớ.n tuổi rồ.ng rắ.n xế.p hà.ng - ảnh 7


Việ.t kiề.u Mỹ: Siê.u thị. California mở cửa ư.u tiê.n, ngư.ờ.i lớ.n tuổi rồ.ng rắ.n xế.p hà.ng - ảnh 8

Ngư.ờ.i dâ.n tranh thủ mua cá.c mặ.t hà.ng thiế.t yế.u

Ảnh: Trư.ơ.ng Cô.ng Khả


Việ.t kiề.u Mỹ: Siê.u thị. California mở cửa ư.u tiê.n, ngư.ờ.i lớ.n tuổi rồ.ng rắ.n xế.p hà.ng - ảnh 9

Giấ.y vệ. sinh và. nư.ớ.c uố.ng là. 2 mó.n hà.ng đư.ợ.c ư.u tiê.n lự.a chọ.n

Ảnh: Trư.ơ.ng Cô.ng Khả


Việ.t kiề.u Mỹ: Siê.u thị. California mở cửa ư.u tiê.n, ngư.ờ.i lớ.n tuổi rồ.ng rắ.n xế.p hà.ng - ảnh 10


Việ.t kiề.u Mỹ: Siê.u thị. California mở cửa ư.u tiê.n, ngư.ờ.i lớ.n tuổi rồ.ng rắ.n xế.p hà.ng - ảnh 11

Trong tuầ.n, hệ. thố.ng Costco có. 3 buổi sá.ng chỉ mở cửa bá.n cho ngư.ờ.i lớ.n tuổi

Ảnh: Trư.ơ.ng Cô.ng Khả


Việ.t kiề.u Mỹ: Siê.u thị. California mở cửa ư.u tiê.n, ngư.ờ.i lớ.n tuổi rồ.ng rắ.n xế.p hà.ng - ảnh 12


Việ.t kiề.u Mỹ: Siê.u thị. California mở cửa ư.u tiê.n, ngư.ờ.i lớ.n tuổi rồ.ng rắ.n xế.p hà.ng - ảnh 13

Hệ. thố.ng quan sá.t camera, xe chữa chá.y và. xe cứ.u thư.ơ.ng luô.n trong tì.nh trạ.ng sẵn sà.ng ở cá.c bãi đậ.u xe

Ảnh: Trư.ơ.ng Cô.ng Khả

California là. mộ.t trong 3 tiểu bang có. số. ngư.ờ.i bị. nhiễm virus Covid-19 cao nhấ.t ở Mỹ, sau New York và. Washington…

Tí.nh đế.n thờ.i điểm nà.y, Mỹ có. trê.n 54.808 ca nhiễm Covid-19 và. 775 ca tử vong. Chí.nh quyề.n thô.ng bá.o dị.ch bệ.nh có. thể lê.n đỉnh trong vò.ng 2 – 3 tuầ.n tớ.i. Như. vậ.y, tì.nh trạ.ng “ẩn ná.u trong nhà.” có. thể kéo dà.i đế.n cuố.i thá.ng 4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *