VinFast cho thuê, đổi pin xe điện: “Lợi cả đôi đường”
Theo ý kiế.n của cá.c chuyê.n gia, việ.c thiế.t lậ.p hệ. sinh thá.i trạ.m sạ.c, trạ.m đổi pin trê.n toà.n quố.c sẽ khô.ng chỉ giú.p xe má.y điệ.n cạ.nh tranh tố.t hơ.n vớ.i xe má.y xă.ng truyề.n thố.ng, mà. cò.n có. thể mở ra mộ.t hư.ớ.ng kinh doanh mớ.i cho VinFast – kinh doanh nă.ng lư.ợ.ng.

Giải phá.p linh hoạ.t, lợ.i cả đô.i đư.ờ.ng

Cù.ng thờ.i điểm giớ.i thiệ.u ra thị. trư.ờ.ng thế. hệ. xe má.y điệ.n mớ.i gồ.m KlaraS, Impes và. Ludo, VinFast cũng cô.ng bố. chí.nh sá.ch cho thuê. pin thay vì. bá.n đứ.t. Nhờ. đó., giá. xe đư.ợ.c giảm đá.ng kể, chỉ cò.n 39,9 triệ.u đồ.ng cho KlaraS, 14,9 triệ.u đồ.ng cho Impes và. 12,9 triệ.u đồ.ng cho Ludo.

Đi kèm vớ.i chí.nh sá.ch cho thuê. pin, VinFast cung cấ.p thê.m bộ. sạ.c để khá.ch hà.ng có. thể tự. sạ.c pin tạ.i nhà., đồ.ng thờ.i thiế.t lậ.p hệ. thố.ng trạ.m đổi pin rộ.ng khắ.p, giú.p khá.ch hà.ng có. thể linh hoạ.t đổi pin tạ.i trạ.m nế.u hế.t pin khi đang lư.u thô.ng trê.n đư.ờ.ng. Đâ.y là. chí.nh sá.ch và. mô. hì.nh chư.a từ.ng có. tiề.n lệ. tạ.i Việ.t Nam, dù. trư.ớ.c đâ.y mộ.t số. hãng xe cũng mong muố.n triển khai để tạ.o thê.m đà. phá.t triển cho xe điệ.n.

Theo ô.ng Nguyễn Mạ.nh Thắ.ng – quản trị. diễn đà.n Oto+, mộ.t trong những diễn đà.n lớ.n và. uy tí.n nhấ.t về. xe và. vă.n hó.a giao thô.ng, việ.c phá.t triển hệ. sinh thá.i trạ.m sạ.c, đổi pin rộ.ng khắ.p là. bà.i toá.n mà. mọ.i hãng xe điệ.n cầ.n giải quyế.t, để ngư.ờ.i dù.ng cảm thấ.y thuậ.n tiệ.n trong quá. trì.nh sử dụ.ng. Từ. đó., loạ.i hì.nh phư.ơ.ng tiệ.n thâ.n thiệ.n vớ.i mô.i trư.ờ.ng nà.y sẽ đư.ợ.c nhâ.n rộ.ng.

“Khi số. lư.ợ.ng trạ.m sạ.c, đổi pin tă.ng lê.n, chủ xe có. thể yê.n tâ.m sử dụ.ng eScooter (xe má.y điệ.n) tư.ơ.ng tự. như. xe má.y xă.ng truyề.n thố.ng mà. khô.ng phải lo về. những tì.nh huố.ng cạ.n pin giữa đư.ờ.ng”, ô.ng Thắ.ng nó.i.

Tuy nhiê.n đầ.u tư. cho cơ. sở hạ. tầ.ng, lư.u kho pin, sạ.c điệ.n sẽ ngố.n nhiề.u chi phí. của doanh nghiệ.p. VinFast có. lợ.i thế. là. thà.nh viê.n của hệ. sinh thá.i Vingroup, đư.ợ.c hỗ trợ. bởi mạ.ng lư.ớ.i trung tâ.m thư.ơ.ng mạ.i, khu đô. thị.… rộ.ng khắ.p. “Hãng xe Việ.t có. tiề.m lự.c để triển khai dự. á.n nà.y, trong khi thư.ơ.ng hiệ.u khá.c muố.n nhâ.n rộ.ng trạ.m sạ.c sẽ mấ.t nhiề.u thờ.i gian hoặ.c thậ.m chí. là. khô.ng thể thự.c hiệ.n”, quản trị. diễn đà.n Oto+ nhậ.n đị.nh.

Hiệ.n tạ.i, vớ.i chí.nh sá.ch cho thuê. pin, VinFast đã chia sẻ vớ.i khá.ch hà.ng mọ.i rủi ro về. chấ.t lư.ợ.ng pin trong suố.t quá. trì.nh sử dụ.ng. “Đâ.y là. bà.i toá.n đô.i bê.n cù.ng có. lợ.i. Ngư.ờ.i dù.ng sẽ khô.ng phải chị.u chi phí. khấ.u hao pin, luô.n có. mộ.t cụ.c pin đầ.y để sử dụ.ng bấ.t cứ. khi nà.o nhờ. cơ. chế. đổi pin và. tự. sạ.c pin linh hoạ.t. Trong khi đó., VinFast có. thể tă.ng doanh số. bá.n xe, mở rộ.ng tậ.p khá.ch hà.ng và. có. thể mở ra mộ.t hư.ớ.ng kinh doanh mớ.i trong tư.ơ.ng lai là. kinh doanh nă.ng lư.ợ.ng”, ô.ng Nguyễn Mạ.nh Thắ.ng phâ.n tí.ch thê.m.

Xó.a bỏ mọ.i nỗi lo cho khá.ch hà.ng

Hiệ.n tạ.i, VinFast đang cung cấ.p 2 gó.i thuê. bao pin cho khá.ch hà.ng lự.a chọ.n. Gó.i tiê.u chuẩn có. mứ.c phí. 220.000 đồ.ng/thá.ng nế.u khá.ch sử dụ.ng mộ.t pin và. 350.000 đồ.ng/thá.ng cho hai pin (á.p dụ.ng vớ.i mẫu KlaraS). Gó.i siê.u tiế.t kiệ.m (dà.nh cho ngư.ờ.i í.t di chuyển) có. mứ.c phí. chỉ 149.000 đồ.ng/thá.ng cho mộ.t pin và. 299.000 đồ.ng/thá.ng cho hai pin, giớ.i hạ.n quãng đư.ờ.ng tố.i đa là. 300 km/thá.ng.

Đặ.c biệ.t, trong 3 thá.ng 5-6-7/2020, VinFast đang triển khai chư.ơ.ng trì.nh ư.u đãi 50% phí. thuê. bao pin, nhằ.m đồ.ng hà.nh cù.ng khá.ch hà.ng vư.ợ.t qua khó. khă.n mù.a dị.ch Covid. Ngoà.i ra, 2.020 khá.ch hà.ng mua xe mớ.i từ. ngà.y 11/5 đế.n 31/5/2020 sẽ đư.ợ.c miễn phí. mộ.t nă.m thuê. bao pin.

Vớ.i mứ.c phí. thuê. bao hà.ng thá.ng nà.y, ngư.ờ.i dù.ng xe má.y điệ.n VinFast sẽ đư.ợ.c đảm bảo an tâ.m tuyệ.t đố.i về. pin trong suố.t quá. trì.nh sử dụ.ng. Mọ.i rủi ro về. pin như. hư. hỏng, xuố.ng cấ.p sẽ đư.ợ.c VinFast chị.u trá.ch nhiệ.m thay cho khá.ch hà.ng. Đặ.c biệ.t, chí.nh sá.ch của VinFast cò.n nhâ.n vă.n ở chỗ, khi ngư.ờ.i dù.ng khô.ng cò.n sử dụ.ng xe nữa, họ. có. thể mang pin đế.n trả cho VinFast để nhậ.n lạ.i tiề.n đặ.t cọ.c. Điề.u đó. đảm bảo sẽ khô.ng có. viê.n pin nà.o bị. thải bỏ bừ.a bãi ra mô.i trư.ờ.ng, đảm bảo an toà.n tố.i đa.

Loạ.i pin mà. VinFast đang sử dụ.ng cho cá.c dò.ng xe má.y điệ.n thế. hệ. mớ.i của mì.nh đề.u là. pin lithium-ion cô.ng nghệ. cao, có. độ. bề.n và. độ. ổn đị.nh đã đư.ợ.c kiểm chứ.ng. Theo Clean Technica, loạ.i pin nà.y sẽ giảm gầ.n 5% dung lư.ợ.ng ban đầ.u sau khoảng 50.000 km vậ.n hà.nh. Đặ.c biệ.t, tấ.t cả pin xe má.y điệ.n thế. hệ. mớ.i của VinFast đề.u do liê.n doanh giữa VinFast và. LG Chem sản xuấ.t tạ.i nhà. má.y nằ.m trong khuô.n viê.n khu tổ hợ.p VinFast ở Hải Phò.ng.

Vớ.i những bư.ớ.c đi chiế.n lư.ợ.c và. đồ.ng bộ. nhằ.m xâ.y dự.ng hệ. sinh thá.i cho xe điệ.n, VinFast đang từ.ng bư.ớ.c giải quyế.t những như.ợ.c điểm cố. hữu về. cơ. sở hạ. tầ.ng của xe điệ.n so vớ.i xe dù.ng độ.ng cơ. đố.t trong. Cù.ng vớ.i cá.c ư.u điểm vư.ợ.t trộ.i như. thâ.n thiệ.n vớ.i mô.i trư.ờ.ng, tiế.t kiệ.m chi phí. vậ.n hà.nh, phù. hợ.p vớ.i điề.u kiệ.n giao thô.ng phố. xá. nhỏ và. đặ.c biệ.t hay ngậ.p lụ.t tạ.i Việ.t Nam, xe má.y điệ.n đang đư.ợ.c cá.c chuyê.n gia nhì.n nhậ.n là. xu hư.ớ.ng tấ.t yế.u của giao thô.ng đô. thị. trong tư.ơ.ng lai gầ.n.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *