WHO khuyến cáo giới trẻ thận trọng với COVID-19


Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus – Tổng Giá.m đố.c Tổ chứ.c Y tế. Thế. giớ.i khuyế.n cá.o: “Hô.m nay, tô.i có. mộ.t thô.ng điệ.p cho những ngư.ờ.i trẻ tuổi. Bạ.n khô.ng phải là. ngư.ờ.i bấ.t khả chiế.n bạ.i. Virus nà.y có. thể khiế.n bạ.n phải nằ.m việ.n trong nhiề.u tuầ.n, thậ.m chí. giế.t chế.t bạ.n. 

Ngay cả khi bạ.n khô.ng bị. nhiễm bệ.nh, việ.c lự.a chọ.n nơ.i bạ.n đế.n cũng có. thể mang lạ.i sự. khá.c biệ.t giữa sự. số.ng và. cá.i chế.t cho ngư.ờ.i khá.c”.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *