Chuyên mục
Xem tin bóng đá Đức

CHOÁNG! CLB Bundesliga trở lại tập luyện giữa tâm dịch

[ad_1]

Sau quãng thờ.i gian đầ.u của đợ.t dị.ch í.t đư.ợ.c nhắ.c tê.n, Đứ.c đã “vư.ơ.n lê.n”, trở thà.nh nư.ớ.c có. số. ca nhiễm corona lớ.n thứ. 5 thế. giớ.i. Đế.n trư.a ngà.y 24/3, nư.ớ.c nà.y đã có. gầ.n 25 nghì.n ca nhiễm, gầ.n 100 ngư.ờ.i chế.t. Tấ.t cả mọ.i hoạ.t độ.ng thể thao, bao gồ.m Bundesliga, đã đư.ợ.c hoãn lạ.i cho đế.n í.t nhấ.t ngà.y 3/4.

Thậ.m chí. mớ.i đâ.y, chuyê.n gia về. virus ngư.ờ.i Đứ.c, Jonas Schmidt-Chanasit cho rằ.ng cá.c trậ.n đấ.u sẽ khó. có. thể đư.ợ.c tổ chứ.c trở lạ.i trong nă.m 2020, sẽ chỉ có. thể bắ.t đầ.u nó.i chuyệ.n về. bó.ng đá. từ. nă.m tớ.i. Ông cũng cho rằ.ng mù.a giải 2019/2020 khó. lò.ng có. thể hoà.n thà.nh như. dự. tí.nh của cá.c liê.n đoà.n bó.ng đá..

Wolfsburg resume training - Bó.ng Đá.

 Cầ.u thủ Wolfsburg đã tậ.p luyệ.n trở lạ.i.

Giữa tì.nh hì.nh dị.ch bệ.nh că.ng thẳng đó., mớ.i đâ.y CLB Wolfsburg lạ.i gâ.y bấ.t ngờ. khi cho biế.t cá.c cầ.u thủ của mì.nh đã trở lạ.i tậ.p luyệ.n. Trang chủ của CLB cho biế.t cá.c cầ.u thủ sẽ tậ.p luyệ.n trong mộ.t điề.u kiệ.n đặ.c biệ.t, cá.c biệ.n phá.p vệ. sinh đư.ợ.c tuâ.n thủ nghiê.m ngặ.t. Cá.c cầ.u thủ cũng sẽ tậ.p thà.nh nhó.m nhỏ, thờ.i gian tậ.p so le và. chỉ tậ.p trong phò.ng cho đế.n khi có. thô.ng bá.o mớ.i.

Trư.ớ.c đó., ở Serie A, 2 CLB Lazio và. Napoli cũng đã lê.n kế. hoạ.ch tậ.p luyệ.n trở lạ.i, tuy nhiê.n đã phải hoãn lị.ch sau khi vấ.p phải sự. chỉ trí.ch từ. nhiề.u phí.a.

Cá.c cầ.u thủ tậ.p luyệ.n ở nhà. thờ.i gian nghỉ thi đấ.u: 


Hoà.i Thu | 13:24 24/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Đức

Matthaus cho rằng Gotze không còn đủ sức thi đấu cho đội bóng lớn

[ad_1]

Video Gotze ghi bà.n và.o lư.ớ.i Hoffenheim

Mario Gotze nổi lê.n trong mà.u á.o Borussia Dortmund và. từ.ng đư.ợ.c đá.nh giá. là. 1 trong những tà.i nă.ng lớ.n của bó.ng đá. Đứ.c và.o giai đoạ.n đó.. Tạ.o ấ.n tư.ợ.ng mạ.nh ở Dortmund, ngô.i sao sinh nă.m 1992 đầ.u quâ.n cho Bayern Munich. Tạ.i Allianz Arena, Gotze khô.ng thể tì.m đư.ợ.c suấ.t đá. chí.nh thư.ờ.ng xuyê.n nê.n anh chấ.p nhậ.n quay về. Signal Iduna Park và.o nă.m 2016. 

Từ. đó. đế.n nay, tiề.n vệ. 27 tuổi có. thờ.i lư.ợ.ng ra sâ.n hạ.n chế. vớ.i thà.nh tí.ch 14 bà.n thắ.ng sau 98 trậ.n. Riê.ng mù.a giải nă.m nay, số. 10 chỉ đư.ợ.c điề.n tê.n và.o độ.i hì.nh xuấ.t phá.t 5 lầ.n tạ.i Bundesliga. Dù. “thầ.n đồ.ng” 1 thờ.i của bó.ng đá. Đứ.c mớ.i 27 tuổi như.ng sự. nghiệ.p bắ.t đầ.u tụ.t dố.c.

'I can't see Gotze joining a top club' - World Cup winner must 'step down' after Dortmund, says Matthaus - Bó.ng Đá.

 Gotze khô.ng cò.n là. chí.nh mì.nh ở tuổi 27.

Mù.a hè nà.y, Gotze nhiề.u khả nă.ng trở thà.nh cầ.u thủ tự. do bởi Dortmund chư.a có. độ.ng thá.i gia hạ.n hợ.p đồ.ng. Nế.u trư.ờ.ng hợ.p đó. xảy ra, cự.u danh thủ bó.ng đá. Đứ.c là. Lothar Matthaus cho rằ.ng Gotze khó. lò.ng gia nhậ.p mộ.t độ.i bó.ng hà.ng đầ.u khá.c sau khi rờ.i Signal Iduna Park. Nó.i về. điề.u nà.y, Matthaus bà.y tỏ:

Tô.i chẳng nhì.n thấ.y đư.ợ.c viễn cảnh Gotze sẽ gia nhậ.p độ.i bó.ng lớ.n khá.c. Cậ.u ta đã già.nh đư.ợ.c nhiề.u danh hiệ.u và. giú.p chú.ng tô.i vô. đị.ch World Cup 2014. Cậ.u ta từ.ng có. nhiề.u khoảnh khắ.c tố.t đẹp tạ.i Dortmund lẫn Bayern như.ng bạ.n cầ.n phải tự. hỏi mẫu cầ.u thủ như. Gotze đư.ợ.c yê.u cầ.u điề.u gì.? Cậ.u ta cầ.n có. bư.ớ.c lù.i trong sự. nghiệ.p khô.ng chỉ vì. vị. thế. của câ.u lạ.c bộ. mà. cò.n cả vấ.n đề. tiề.n lư.ơ.ng.”


Lữ Phong | 09:29 22/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Đức

Tại sao lại là Hansi Flick?

[ad_1]

Kể từ. khi lê.n nắ.m quyề.n tạ.i Bayern Munich hồ.i thá.ng 11 tớ.i giờ., Hansi Flick đã kéo độ.i bó.ng vù.ng Bavaria trở lạ.i vớ.i quỹ đạ.o vố.n có.. Từ. vị. trí. thứ. 4, Hù.m xá.m leo lê.n ngô.i đầ.u bảng xế.p hạ.ng Bundesliga, đặ.t mộ.t châ.n và.o tứ. kế.t Champions League và. bá.n kế.t cú.p Quố.c gia Đứ.c. Những thà.nh tí.ch đủ ấ.n tư.ợ.ng để thuyế.t phụ.c nhiề.u nhà. chuyê.n mô.n khó. tí.nh cho chiế.c ghế. chí.nh thứ.c của Flick ở độ.i bó.ng nà.y. Vớ.i 36 điểm trong số. 45 điểm tố.i đa già.nh đư.ợ.c trong 15 trậ.n đấ.u đầ.u tiê.n dẫn dắ.t Bayern Munich của mì.nh, Hansi Flick trở thà.nh HLV có. khởi đầ.u tố.t thứ. nhì. trong lị.ch sử CLB ở Bundesliga, chỉ kém có. Pep Guardiola, ngư.ờ.i đã tạ.o nê.n ba mù.a giải tuyệ.t vờ.i ở Bayern Munich và.i nă.m trư.ớ.c.

 - Bó.ng Đá.

Hansi Flick đã giú.p Bayern vư.ợ.t qua cơ.n khủng hoảng dư.ớ.i thờ.i Kovac.

Kế.t quả nà.y đế.n từ. mộ.t lố.i chơ.i ấ.n tư.ợ.ng mà. Flick đã xâ.y dự.ng đư.ợ.c cho Bayern Munich trong thờ.i gian qua. Trong 15 trậ.n đấ.u đó., Bayern Munich của Flick đã ghi đư.ợ.c tớ.i 48 bà.n thắ.ng, thà.nh tí.ch cò.n cao hơ.n 8 bà.n so vớ.i chuỗi trậ.n mở mà.n của Pep nă.m 2013. Cũng khoảng thờ.i gian đó., hà.ng cô.ng của Bayern ghi trung bì.nh 3 bà.n mỗi trậ.n ở đấ.u trư.ờ.ng Champions League mà. gầ.n nhấ.t là. trậ.n thắ.ng 3-0 ngay tạ.i Stamford Bridge giú.p độ.i bó.ng vù.ng Bavaria đặ.t mộ.t châ.n và.o vò.ng tứ. kế.t. Trong 21 trậ.n đã dẫn dắ.t Bayern Munich trê.n mọ.i đấ.u trư.ờ.ng, độ.i bó.ng của Flick chỉ thủng lư.ớ.i có. 14 bà.n và. có. 12 lầ.n giữ sạ.ch lư.ớ.i. Những con số. cho thấ.y, độ.i bó.ng dư.ớ.i bà.n tay của Flick có. sự. câ.n bằ.ng trong cả tấ.n cô.ng và. phò.ng ngự.. Những chỉ số. á.p đảo khiế.n ta liê.n tư.ởng tớ.i thờ.i kỳ và.ng son trong quá. khứ..

 - Bó.ng Đá.

Flick thự.c sự. đã giú.p Bayern trở lạ.i.

Flick đã thà.nh cô.ng trong việ.c hồ.i sinh sứ.c mạ.nh tấ.n cô.ng của Bayern Munich vớ.i những ngô.i sao như. Muller, Gnabry và. Lewandowski. Cho đế.n thờ.i điểm nà.y, sau 25 vò.ng đấ.u ở Bundesliga, Bayern Munich đã ghi tớ.i 73 bà.n thắ.ng, con số. cao nhấ.t trong lị.ch sử giải đấ.u. Cầ.u thủ ngư.ờ.i Đứ.c đã có. đư.ợ.c 6 bà.n thắ.ng và. 16 đư.ờ.ng kiế.n tạ.o, trở thà.nh châ.n chuyề.n số. mộ.t giải đấ.u lú.c nà.y. Cù.ng vớ.i Muller, mộ.t cầ.u thủ khá.c tư.ởng như. đã hế.t thờ.i là. Jerome Boateng cũng lấ.y lạ.i chỗ đứ.ng của mì.nh trong độ.i hì.nh của Flick.

Khô.ng chỉ hồ.i sinh cá.c cự.u binh, Flick cũng tỏ ra rấ.t má.t tay vớ.i cá.c tà.i nă.ng trẻ. Alphonso Davies đang khiế.n cho cả Châ.u Âu ngỡ ngà.ng khi chơ.i chững chạ.c ở tuổi 19. Joshua Zirkzee, mộ.t cầ.u thủ tuổi teen khá.c mớ.i đư.ợ.c Flick đô.n lê.n độ.i mộ.t từ. cuố.i thá.ng 11 vừ.a qua lú.c nà.y lạ.i trở thà.nh ngư.ờ.i thay thế. cho Lewandowski trong giai đoạ.n châ.n sú.t nà.y đang tạ.m thờ.i vắ.ng mặ.t vì. chấ.n thư.ơ.ng. Hansi Flick vố.n là. ngư.ờ.i có. nhiề.u kinh nghiệ.m là.m việ.c vớ.i cá.c cầ.u thủ trẻ trư.ớ.c đâ.y, điề.u nà.y sẽ rấ.t có. í.ch cho quá. trì.nh trẻ hó.a của độ.i bó.ng trong thờ.i gian tớ.i.

 - Bó.ng Đá.

Flick má.t tay vớ.i hà.ng loạ.t tà.i nă.ng trẻ như. Zirkzee.

Flick đang vậ.n hà.nh Bayern Munich vớ.i tấ.t cả những nguồ.n lự.c mà. ô.ng có.. Sự. luâ.n phiê.n độ.i hì.nh hợ.p lý giú.p cho cá.c cầ.u thủ thoải má.i. Nhiề.u ý kiế.n ủng hộ. Flick đế.n từ. chí.nh những cô.ng thầ.n đang giú.p cho vị. thế. của Flick đư.ợ.c tă.ng cao. Bayern Munich đã vư.ợ.t qua đư.ợ.c cơ.n khủng hoảng dư.ớ.i thờ.i Kovac và. đang bă.ng bă.ng về. đí.ch ở cả ba đấ.u trư.ờ.ng. Dĩ nhiê.n, để có. mộ.t bản hợ.p đồ.ng chí.nh thứ.c vớ.i Bayern Munich, khô.ng chỉ cầ.n sự. ủng hộ. của cá.c cầ.u thủ.

Ban lãnh đạ.o và. Flick sẽ phải là.m việ.c nhiề.u vớ.i nhau về. chiế.n lư.ợ.c vớ.i những mụ.c tiê.u lâ.u dà.i. Bayern Munich là. độ.i bó.ng tầ.m cỡ thế. giớ.i, chỉ danh hiệ.u quố.c nộ.i là. khô.ng đủ. Như.ng để đạ.t đư.ợ.c mụ.c tiê.u đó., ban lãnh đạ.o cũng sẽ phải đá.p ứ.ng những yê.u cầ.u của Flick về. nhâ.n sự. và. chí.nh sá.ch chuyển như.ợ.ng trong thờ.i gian tớ.i. Dù. sao thì. ban lãnh đạ.o Bayern cũng nê.n quyế.t đị.nh sớ.m việ.c nà.y, bởi hiệ.n tạ.i, tì.m kiế.m đư.ợ.c mộ.t cá.i tê.n xứ.ng đá.ng như. thế. ngồ.i và.o ghế. nó.ng của độ.i bó.ng cũng khô.ng dễ dà.ng gì..


Long Win | 17:21 23/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Đức

Miroslav Klose | Bóng Đá

[ad_1]

Vố.n sinh ra trong mộ.t gia đì.nh có. truyề.n thố.ng thể thao như.ng Miroslav Klose lạ.i bắ.t đầ.u sự. nghiệ.p bó.ng đá. chuyê.n nghiệ.p khá. muộ.n. Thá.ng 4/2000, Klose mớ.i có. trậ.n ra mắ.t ở Bundesliga trong mà.u á.o của Kaiserslautern. Như.ng chà.ng trai gố.c Ba Lan khi đó. đã có. những mà.n chà.o sâ.n khá. ấ.n tư.ợ.ng. Mù.a bó.ng 2001/02, Klose ghi đư.ợ.c 16 bà.n thắ.ng cho Kaiserslauten, thà.nh tí.ch giú.p anh trở thà.nh mộ.t trong những châ.n sú.t xuấ.t sắ.c Bundesliga khi đó..

Điề.u đó. đã khiế.n cho Klose trở thà.nh trung tâ.m của mộ.t cuộ.c tranh cãi giữa Đứ.c và. Ba Lan khi đí.ch thâ.n HLV trư.ởng của độ.i tuyển Ba Lan khi đó. là. Jerzy Engel đã tớ.i gặ.p anh nhằ.m thuyế.t phụ.c Klose về. thi đấ.u cho độ.i tuyển quê. nhà.. Như.ng Klose đã từ. chố.i và. quyế.t đị.nh ở lạ.i Đứ.c khoá.c á.o Die Mannschaft.

Và.o những nă.m đầ.u của thế. kỷ, bó.ng đá. Đứ.c đang trong mộ.t cuộ.c khủng hoảng nặ.ng. Họ. khô.ng có. tiề.n đạ.o nà.o sá.ng giá. để đư.ợ.c đá.nh giá. cao trê.n đấ.u trư.ờ.ng thế. giớ.i cho đế.n khi Klose xuấ.t hiệ.n. Ngay tạ.i giải đấ.u lớ.n đầ.u tiê.n của mì.nh, tiề.n đạ.o 24 tuổi đã đi và.o lị.ch sử bó.ng đá. vớ.i thà.nh tí.ch ghi nă.m bà.n hoà.n toà.n bằ.ng đầ.u ở World Cup 2002, mộ.t thà.nh tí.ch vô. tiề.n khoá.ng hậ.u.

Miroslav Klose: Sự. giản dị. của mộ.t huyề.n thoạ.i  - Bó.ng Đá.

  Klose đã đú.ng khi lự.a chọ.n tuyển Đứ.c.

Kể từ. đó., sự. nghiệ.p của Klose luô.n gắ.n liề.n vớ.i những kỳ World Cup. Anh tham dự. liê.n tiế.p 3 kỳ World Cup tiế.p sau đó. và. liê.n tụ.c ghi bà.n trở thà.nh ngư.ờ.i thứ. hai trong lị.ch sử ghi bà.n tạ.i 4 vò.ng chung kế.t World Cup khá.c nhau sau Pele. Thậ.m chí. vớ.i bà.n thắ.ng nâ.ng tỷ số. lê.n 2-0 trong chiế.n thắ.ng huy hoà.ng 7-1 trư.ớ.c chủ nhà. Brazil ở bá.n kế.t World Cup 2014, Klose đã có. bà.n thắ.ng thứ. 16 trong lị.ch sử cá.c kỳ World Cup để trở thà.nh châ.n sú.t vĩ đạ.i nhấ.t của giải đấ.u nà.y.

Khoảnh khắ.c Ronaldo Nazario ngồ.i trê.n khá.n đà.i chế.t lặ.ng nhì.n Klose ă.n mừ.ng bà.n thắ.ng và.o lư.ớ.i độ.i bó.ng nhà. đồ.ng thờ.i vư.ợ.t qua anh trê.n bảng xế.p hạ.ng cá.c châ.n sú.t vĩ đạ.i nhấ.t lị.ch sử World Cup nă.m 2014 quả là. mộ.t thờ.i khắ.c khó. tả. Sau kỳ World Cup vớ.i chiế.c cú.p vô. đị.ch hoà.n hảo đó., Klose đã quyế.t đị.nh chia tay ĐTQG Đứ.c, dừ.ng lạ.i hơ.n mộ.t thậ.p kỷ gắ.n bó. vớ.i 71 bà.n thắ.ng sau 136 lầ.n ra sâ.n, anh chí.nh là. châ.n sú.t vĩ đạ.i nhấ.t trong lị.ch sử bó.ng đá. Đứ.c cho đế.n thờ.i điểm nà.y.

Miroslav Klose: Sự. giản dị. của mộ.t huyề.n thoạ.i  - Bó.ng Đá.

 Klose và. Loew là. những ngư.ờ.i hù.ng của bó.ng đá. Đứ.c

Ở cấ.p độ. CLB, Klose cũng có. những đó.ng gó.p đá.ng chú. ý. Phầ.n lớ.n sự. nghiệ.p, Klose chơ.i ở những độ.i bó.ng trung bì.nh khá. như. Kaiserslautern, Werder Bremen hay Lazio. Quãng thờ.i gian 4 nă.m gắ.n bó. vớ.i Bayern Munich là. quãng thờ.i gian thà.nh cô.ng nhấ.t của Klose khi anh có. 2 chứ.c vô. đị.ch Bundesliga cù.ng 1 danh hiệ.u cú.p Quố.c gia Đứ.c. Ngoà.i ra, Klose cũng có. mộ.t lầ.n đoạ.t danh hiệ.u cầ.u thủ xuấ.t sắ.c nhấ.t nư.ớ.c Đứ.c và. vua phá. lư.ớ.i Bundesliga và.o nă.m 2006 trong mà.u á.o Werder Bremen.

Khi đó., độ.i bó.ng thà.nh Bremen vớ.i bộ. ba Johan Micoud, Ivan Klasic và. Klose đã vư.ơ.n lê.n trở thà.nh mộ.t thế. lự.c ở Đứ.c và. Châ.u Âu vớ.i mộ.t lố.i chơ.i tấ.n cô.ng phó.ng khoá.ng già.u cảm xú.c. Thế. hệ. những ngư.ờ.i hâ.m mộ. Bundesliga thuở đó. yê.u mế.n độ.i bó.ng á.o xanh nà.y như. cá.i cá.ch mà. ngà.y nay ngư.ờ.i ta dà.nh cho Borussia Dortmund vậ.y. Khép lạ.i sự. nghiệ.p lừ.ng lẫy của mì.nh nă.m 2016 trong mà.u á.o Lazio, Klose có. hai nă.m là.m trợ. lý HLV tạ.i ĐTQG Đứ.c trư.ớ.c khi ra nhậ.p Bayern Munich nă.m 2018 vớ.i vai trò. HLV độ.i trẻ. Ngư.ờ.i ta đã sớ.m dự. đoá.n Klose sẽ đư.ợ.c dẫn dắ.t Bayern Munich trong mộ.t tư.ơ.ng lai khô.ng xa.

Khô.ng chỉ có. mộ.t sự. nghiệ.p lẫy lừ.ng, Klose cò.n đư.ợ.c nhớ. đế.n vớ.i điệ.u nhảy santo nổi tiế.ng mỗi lầ.n ă.n mừ.ng bà.n thắ.ng và. mộ.t phong cá.ch chơ.i bó.ng rấ.t fair play. Khi cò.n khoá.c á.o Werder Bremen, trong trậ.n đấ.u vớ.i Arminia Bielefeld và.o ngà.y 30 thá.ng 4 nă.m 2005, anh đã từ. chố.i mộ.t quả phạ.t đế.n vì. cho rằ.ng quyế.t đị.nh của trọ.ng tà.i là. khô.ng chí.nh xá.c. Klose sau đó. đã nhậ.n giải fair play cho hà.nh độ.ng nà.y.

Miroslav Klose: Sự. giản dị. của mộ.t huyề.n thoạ.i  - Bó.ng Đá.

Gia nhậ.p Bayern là. bư.ớ.c ngoặ.t lớ.n nhấ.t sự. nghiệ.p của Klose. 

Cuố.i thá.ng 9 nă.m 2012, trong trậ.n đấ.u giữa Lazio và. Napoli, Klose thừ.a nhậ.n vớ.i trọ.ng tà.i là. đã dù.ng tay đư.a bó.ng và.o lư.ớ.i. Trọ.ng tà.i đã rú.t lạ.i bà.n thắ.ng đó., quyế.t đị.nh khô.ng rú.t thẻ và.ng vớ.i Klose và. bắ.t tay anh. Chí.nh những hà.nh độ.ng mẫu mự.c đó. trê.n sâ.n bó.ng đã khiế.n cho Klose đư.ợ.c yê.u mế.n ở khắ.p mọ.i nơ.i mà. anh đế.n.

Giản dị. có. lẽ là. từ. hợ.p lý nhấ.t để miê.u tả về. Klose. Khi giải nghệ., dù. là. châ.n sú.t ghi nhiề.u bà.n thắ.ng quố.c tế. nhấ.t từ. đầ.u thế. kỷ 21, là. châ.n sú.t vĩ đạ.i nhấ.t lị.ch sử World Cup, và. là. cầ.u thủ thứ. hai trong lị.ch sử ghi bà.n trong bố.n kỳ World Cup khá.c nhau, sau Pele. Như.ng, cuộ.c chia tay dà.nh cho anh vẫn rấ.t nhẹ nhà.ng đế.n mứ.c khô.ng có. gì. để nhớ..

Trong sự. nghiệ.p huy hoà.ng của mì.nh, Klose khô.ng để lạ.i mộ.t scandal nà.o. Chư.a bao giờ. ngư.ờ.i ta thấ.y Miroslav Klose lê.n truyề.n hì.nh để tự. ca ngợ.i về. những chiế.n tí.ch của mì.nh, thay và.o đó., ở bấ.t cứ. nơ.i nà.o mà. anh đế.n ngư.ờ.i ta chỉ thấ.y sự. khiê.m tố.n và. giản dị., điề.u là.m cho anh đư.ợ.c yê.u mế.n.


Long Win | 14:43 23/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Đức

Real chuẩn bị số tiền khủng cho ‘người thay thế’ Mbappe

[ad_1]

Real Madrid cũng là. tâ.m điểm của truyề.n thô.ng thế. giớ.i thờ.i gian gầ.n đâ.y. Độ.i nhà. vẫn chư.a thể trì.nh diễn bộ. mặ.t ổn đị.nh, thuyế.t phụ.c sau thờ.i gian dà.i chậ.t vậ.t. Quan trọ.ng nhấ.t, đoà.n quâ.n á.o trắ.ng vừ.a thua bẽ bà.ng tạ.i đấ.u trư.ờ.ng Champions League. Rõ rà.ng, Los Blancos tiế.p tụ.c chê.nh vê.nh trong việ.c tì.m lạ.i hà.o quang xư.a cũ.

Và. điề.u nà.y đang ảnh hư.ởng khô.ng nhỏ đế.n phò.ng thay đồ. lẫn Ban huấ.n luyệ.n CLB. Thờ.i gian gầ.n đâ.y, truyề.n thô.ng quố.c tế. liê.n tụ.c cậ.p nhậ.t kế. hoạ.ch mua sắ.m cầ.u thủ của Kề.n Kề.n trắ.ng. Mớ.i đâ.y, truyề.n thô.ng Tâ.y Ban Nha đư.a tin quan trọ.ng liê.n quan đế.n vấ.n đề. trê.n.

real - Bó.ng Đá.

Real dự. trù. kế. hoạ.ch đư.a Haaland về. Bernabeu. 

Cụ. thể, tờ. Don Balon cho hay phí.a độ.i bó.ng Hoà.ng gia muố.n să.n đuổi mộ.t trung phong chấ.t lư.ợ.ng thay thế. Benzema. Ban lãnh đạ.o Real khô.ng thể tiế.p tụ.c tin tư.ởng Luka Jovic sau mà.n trì.nh diễn tệ. hạ.i thờ.i gian qua. Và. cá.i tê.n thư.ợ.ng tầ.ng Los Blancos mong muố.n chí.nh là. Erling Braut Haaland

Đú.ng rằ.ng ở Bernabeu, họ. vẫn ư.u tiê.n việ.c kí.ch nổ bom tấ.n Kylian Mbappe. Song, độ.i nhà. phải dự. trù. kế. hoạ.ch khá.c phò.ng hờ. trư.ờ.ng hợ.p thư.ơ.ng thảo thấ.t bạ.i. Khi đó., Kề.n Kề.n trắ.ng sẽ khô.ng tiế.c vung tiề.n để đư.a Haaland về. thà.nh Madrid. Số. tiề.n ô.ng lớ.n Tâ.y Ban Nha muố.n bỏ ra rơ.i và.o khoảng 80 triệ.u euro. Ngoà.i ra, Timo Werner và. Lautaro Martinez cũng nằ.m trong tấ.m ngắ.m của Real.

Video về. Real Madrid:


Tiểu Phong | 11:42 22/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Đức

Olmo cảm thấy ít được thi đấu hơn mong đợi tại Leipzig

[ad_1]

Video Olmo chia tay Zagreb

Mù.a đô.ng vừ.a rồ.i, nhằ.m mụ.c đí.ch gia tă.ng sứ.c mạ.nh độ.i hì.nh, Barcelona đã để mắ.t đế.n Dani Olmo, mộ.t trong những sao mai đang lê.n là.ng tú.c cầ.u. Thà.nh tí.ch 9 bà.n thắ.ng và. 7 kiế.n tạ.o ở chặ.ng 1 mù.a giải của Olmo trong mà.u á.o Dinamo Zagreb thự.c sự. khiế.n Barca ấ.n tư.ợ.ng.

Dẫu vậ.y, gã khổng lồ. xứ. Catalan đã bấ.t thà.nh ở thư.ơ.ng vụ. nà.y. Olmo phũ phà.ng từ. chố.i nhà. ĐKVĐ La Liga để đầ.u quâ.n cho Leipzig, mộ.t tậ.p thể kém tiế.ng hơ.n độ.i bó.ng Tâ.y Ban Nha. Nó.i về. nguyê.n nhâ.n nà.y, tiề.n vệ. sinh nă.m 1998 đã có. câ.u trả lờ.i.

Dani Olmo: 'I've played less than I expected' - Bó.ng Đá.

 Olmo chọ.n Leipzig và.o mù.a đô.ng vừ.a rồ.i.

Như.ng hó.a ra, đó. là. cảm nghĩ đơ.n phư.ơ.ng của nhạ.c trư.ởng ngư.ờ.i Tâ.y Ban Nha. Bởi mớ.i đâ.y, sau khi trải qua giai đoạ.n thi đấ.u tạ.i Leipzig, Olmo ngay lậ.p tứ.c nhậ.n thấ.y sự. khắ.c nghiệ.t. Trê.n AS, Olmo bộ.c bạ.ch:

Thà.nh thậ.t mà. nó.i thì. tô.i đư.ợ.c thi đấ.u í.t hơ.n những gì. mì.nh kỳ vọ.ng. Như.ng tô.i đã chọ.n câ.u lạ.c bộ. và. giải đấ.u mà. bản thâ.n nghĩ hợ.p vớ.i mì.nh nhấ.t. Đó. là. dự. á.n, mộ.t tậ.p thể trẻ trung, nơ.i mà. tô.i có. thể ra sâ.n từ.ng phú.t cũng như. chiế.n đấ.u để gó.p mặ.t tạ.i kỳ EURO tiế.p theo.”

“Tô.i biế.t mì.nh vừ.a mớ.i đế.n đâ.y nê.n cầ.n phải kiê.n nhẫn như.ng tô.i khô.ng bao giờ. lấ.y đó. là. lờ.i bà.o chữa trong giai đoạ.n thí.ch nghi. Tô.i nghĩ mì.nh có. nă.ng lự.c và. muố.n thi đấ.u nhiề.u hơ.n, tô.i chắ.c chắ.n về. điề.u đó..”


Lữ Phong | 13:12 22/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Đức

10 vì sao đắt giá nhất Bundesliga: Haaland thứ 4, ‘Cục cưng của Pep’

[ad_1]

Toà.n bộ. nộ.i dung bà.i viế.t, ý kiế.n thà.nh viê.n đư.ợ.c kiểm duyệ.t, cung cấ.p và. bảo trợ. thô.ng tin bởi Bá.o Thể Thao Việ.t Nam – Cơ. quan thuộ.c Tổng Cụ.c Thể Dụ.c Thể Thao.

TS. Nhà. bá.o Võ Danh Hải – Trư.ởng chi nhá.nh Phí.a Nam

Chị.u trá.ch nhiệ.m nộ.i dung: Bà. Bạ.ch Thị. Hà. – Phó. Giá.m đố.c Cô.ng ty Cổ phầ.n Yê.u Thể Thao

Chỉ đạ.o thự.c hiệ.n: Nguyễn Đứ.c Vinh, Giá.m đố.c điề.u hà.nh Cty CP Yê.u Thể Thao

Giấ.y phép số. 29/GP-TTĐT do Bộ. Thô.ng tin và. Truyề.n thô.ng cấ.p ngà.y 11/02/2010 và. giấ.y phép số. 88/GP-TTĐT của Sở Thô.ng tin và. Truyề.n thô.ng TP.HCM cấ.p ngà.y 28/7/2015.

LIÊN HỆ: