Chuyên mục
Xem tin máy tính

lựa chọn phong phú cho giải trí và công việc

[ad_1]

Vớ.i bộ. ba mà.n hì.nh L Series L22e-20, LI2215s và. L24i-10, Lenovo mang tớ.i cho ngư.ờ.i dù.ng những lự.a chọ.n tuyệ.t vờ.i, đa dạ.ng từ. cá. nhâ.n như. họ.c sinh, sinh viê.n tớ.i hộ. kinh doanh gia đì.nh, vă.n phò.ng vừ.a và. nhỏ vớ.i cá.c ư.u thế. về. hì.nh ảnh, thiế.t kế., kế.t nố.i thô.ng minh và. giảm phá.t xạ. á.nh sá.ng xanh ảnh hư.ởng tớ.i mắ.t.

Lenovo L24i-10: Câ.n bằ.ng hoà.n hảo giữa cô.ng nă.ng và. thiế.t kế.

Bộ. ba mà.n hì.nh Lenovo L Series: lự.a chọ.n phong phú. cho giải trí. và. cô.ng việ.c - Ảnh 1.

Là. mẫu cao cấ.p nhấ.t trong bộ. ba mà.n hì.nh Lenovo L series, L24i-10 có. kí.ch thư.ớ.c 24″, độ. phâ.n giải Full HD 1080p, sử dụ.ng panel IPS cho gó.c nhì.n rộ.ng và. chấ.t lư.ợ.ng hiển thị. rấ.t tố.t, đặ.c biệ.t là. mà.u sắ.c số.ng độ.ng, tư.ơ.i tắ.n. Kế.t hợ.p vớ.i độ. sá.ng 250 nits, độ. tư.ơ.ng phản 1000:1, ngư.ờ.i dù.ng sẽ có. những trải nghiệ.m sử dụ.ng hoà.n hảo nhấ.t. L24i-10 sở hữu thiế.t kế. thờ.i trang vớ.i viề.n mà.n hì.nh siê.u mỏng, cù.ng cô.ng nghệ. NearEdgeless FHD In-Plane Switching, cho phép ngư.ờ.i dù.ng ghép cá.c mà.n hì.nh nà.y lạ.i vớ.i nhau để có. trải nghiệ.m hiển thị. rộ.ng lớ.n hơ.n, phù. hợ.p cho trì.nh chiế.u tạ.i sự. kiệ.n hoặ.c nơ.i cô.ng cộ.ng.

Vớ.i cá.c cổng VGA, HDMI để dễ dà.ng kế.t nố.i vớ.i cả laptop lẫn desktop, L24i-10 có. thể phụ.c vụ. tố.t rấ.t nhiề.u nhu cầ.u sử dụ.ng từ. là.m việ.c cho tớ.i giải trí.. Ngay cả những cô.ng việ.c đò.i hỏi chấ.t lư.ợ.ng hiển thị. cao như. thiế.t kế. hay chỉnh sửa ảnh, video cũng rấ.t ổn. Vớ.i tố.c độ. phản hồ.i là. 4ms, mà.n hì.nh khô.ng bị. đổ bó.ng hay giậ.t hì.nh khi chơ.i game hay xem phim đề.u đẹp mắ.t.

L24i-10 sử dụ.ng châ.n đế. chữ V đơ.n giản, chắ.c chắ.n và. có. thể điề.u chỉnh gó.c nhì.n. Bê.n cạ.nh đó., vớ.i thiế.t kế. đi dâ.y cá.p khoa họ.c, L24i-10 giú.p cho khô.ng gian mặ.t bà.n gọ.n gà.ng, thoá.ng đãng và. giú.p ngư.ờ.i dù.ng nâ.ng cao sự. tậ.p trung.

Lenovo L22e-20: Nâ.ng cao hiệ.u nă.ng giải trí. và. là.m việ.c

Bộ. ba mà.n hì.nh Lenovo L Series: lự.a chọ.n phong phú. cho giải trí. và. cô.ng việ.c - Ảnh 2.

Điểm mạ.nh của mà.n hì.nh 21.5″ L22e-20 chí.nh là. thiế.t kế. trà.n viề.n (near-edgeless) đẹp mắ.t, phầ.n châ.n đế. trò.n đơ.n giản mà. vững chắ.c. Tư.ơ.ng tự. L24i-10, sản phẩm cũng có. độ. phâ.n giải Full HD 1080p sắ.c nét. L22e-20 sử dụ.ng panel VA, độ. sá.ng 250 nits, độ. tư.ơ.ng phản 3000:1 cho gó.c nhì.n rộ.ng đi kèm vớ.i tô.ng mà.u tư.ơ.i sá.ng, rấ.t bắ.t mắ.t . Vớ.i cô.ng nghệ. NearEdgeless FHD In-Plane Switching, ngư.ờ.i dù.ng cũng có. thể ghép cá.c mà.n hì.nh viề.n mỏng nà.y vớ.i nhau để có. trải nghiệ.m hiển thị. rộ.ng lớ.n hơ.n, phù. hợ.p cho trì.nh chiế.u tạ.i sự. kiệ.n hay nơ.i cô.ng cộ.ng.

Chắ.c chắ.n cá.c game thủ sẽ rấ.t thí.ch L24i-10! Đơ.n giản vì. mà.n hì.nh nà.y trang bị. cô.ng nghệ. AMD FreeSync. Khả nă.ng kế.t hợ.p vớ.i card đồ. họ.a Radeon để ngă.n ngừ.a hoà.n toà.n hiệ.n tư.ợ.ng xé khung hì.nh sẽ đem lạ.i trải nghiệ.m mư.ợ.t nhấ.t trong thế. giớ.i ảo.

L22e-20 có. cá.c cổng kế.t nố.i cầ.n thiế.t như. VGA, HDMI, jack â.m thanh, giú.p dễ dà.ng kế.t nố.i vớ.i cá.c thiế.t bị. ngoạ.i vi cầ.n thiế.t cho cả cô.ng việ.c lẫn giải trí..

Lenovo LI2215s: Đơ.n giản như.ng hiệ.u quả

So vớ.i 2 đà.n anh trong bộ. ba L series thì. em ú.t LI2215s có. thiế.t kế. đơ.n giản hơ.n như.ng vẫn đá.p ứ.ng mọ.i nhu cầ.u thư.ờ.ng nhậ.t cù.ng thiế.t kế. cứ.ng cá.p, bề.n bỉ rấ.t riê.ng.

Bộ. ba mà.n hì.nh Lenovo L Series: lự.a chọ.n phong phú. cho giải trí. và. cô.ng việ.c - Ảnh 3.

Mà.n hì.nh 21.5″ LI2215s đư.ợ.c trang bị. panel TN, song nhà. sản xuấ.t đã tinh chỉnh rấ.t nhiề.u để mà.n hì.nh vẫn có. chấ.t lư.ợ.ng hiển thị. tố.t vớ.i gó.c nhì.n rộ.ng và. mà.u sắ.c tiê.u chuẩn. Mà.n hì.nh cũng có. độ. phâ.n giải Full HD 1080p sắ.c nét, độ. sá.ng 200cd/m2, độ. tư.ơ.ng phản 600:1 khá. ổn. Khá.c vớ.i L22e-20 khá. thiê.n về. giải trí., LI2215s nhì.n khá. cứ.ng cá.p, rấ.t thí.ch hợ.p vớ.i nhu cầ.u trong cô.ng việ.c.

Rõ rà.ng là., Lenovo L series hư.ớ.ng đế.n cá.c đố.i tư.ợ.ng tầ.m trung, cầ.n mộ.t mà.n hì.nh vừ.a đủ cho nhu cầ.u cô.ng việ.c, giải trí. hà.ng ngà.y, tư.ơ.ng thí.ch tố.t vớ.i cá.c hệ. thố.ng cả mớ.i và. cũ bằ.ng cá.c kế.t nố.i quen thuộ.c là. HDMI cù.ng VGA.

Bộ. ba Lenovo L series cò.n khá. thâ.n thiệ.n vớ.i đô.i mắ.t của ngư.ờ.i dù.ng khi toả ra cự.c í.t á.nh sá.ng xanh gâ.y mỏi mắ.t, đư.ợ.c tổ chứ.c TÜV chứ.ng nhậ.n về. khả nă.ng bảo vệ. mắ.t tố.t hơ.n. Nhờ. vậ.y, bạ.n hoà.n toà.n khô.ng cảm thấ.y khó. chị.u khi ngồ.i là.m việ.c hay chơ.i game, giải trí. trong thờ.i gian dà.i.

Hiệ.n tạ.i, bộ. ba L series tạ.i Việ.t Nam đề.u có. giá. khá. ngọ.t, lầ.n lư.ợ.t là. 1,999,000 triệ.u đồ.ng (L22e-20, LI2215s) và. 3,099,000 triệ.u đồ.ng (L24i-10) cù.ng chế. độ. bảo hà.nh 36 thá.ng.

Chuyên mục
Xem tin máy tính

Microsoft hé lộ giao diện hoàn toàn mới của Windows 10, trong video kỷ niệm 1 tỷ người dùng

[ad_1]

Hồ.i đầ.u tuầ.n nà.y, hệ. điề.u hà.nh Windows 10 của Microsoft đã chí.nh thứ.c đạ.t mố.c 1 tỷ ngư.ờ.i dù.ng trê.n toà.n thế. giớ.i. Microsoft cũng đã đă.ng tải mộ.t video để kỷ niệ.m cộ.t mố.c đá.ng nhớ. nà.y, trong đó. cò.n tiế.t lộ. giao diệ.n hoà.n toà.n mớ.i sắ.p tớ.i của Windows 10. Đoạ.n video đư.ợ.c chia sẻ trê.n Instagram của giá.m đố.c bộ. phậ.n Thiế.t bị. và. Windows, Panos Panay.

Microsoft kỷ niệ.m cộ.t mố.c 1 tỷ ngư.ờ.i dù.ng Windows 10.

Microsoft sẽ thay đổi giao diệ.n của Windows 10, vớ.i cá.c biểu tư.ợ.ng ứ.ng dụ.ng mớ.i và. thiế.t kế. menu Start mớ.i. Cá.c ô. gạ.ch Live Tiles trong menu Start mớ.i sẽ bớ.t lò.e loẹt mà.u sắ.c hơ.n, để tạ.o cảm giá.c thoải má.i. Nhì.n chung, thiế.t kế. mớ.i sẽ hư.ớ.ng đế.n sự. tố.i giản. 

Microsoft hé lộ. giao diệ.n hoà.n toà.n mớ.i của Windows 10, trong video kỷ niệ.m 1 tỷ ngư.ờ.i dù.ng - Ảnh 2.

Bê.n cạ.nh đó., Microsoft cũng đang cải tiế.n ngô.n ngữ thiế.t kế. Fluent Design của Windows 10, vớ.i cá.c menu hiệ.n đạ.i hơ.n và. thậ.m chí. là. mộ.t giao diệ.n File Explorer hoà.n toà.n mớ.i. Chú.ng ta đã chờ. đợ.i rấ.t lâ.u để có. mộ.t giao diệ.n File Explorer mớ.i và. hiệ.n đạ.i hơ.n. 

Microsoft hé lộ. giao diệ.n hoà.n toà.n mớ.i của Windows 10, trong video kỷ niệ.m 1 tỷ ngư.ờ.i dù.ng - Ảnh 3.
Microsoft hé lộ. giao diệ.n hoà.n toà.n mớ.i của Windows 10, trong video kỷ niệ.m 1 tỷ ngư.ờ.i dù.ng - Ảnh 4.

Microsoft cũng sẽ thay đổi nhiề.u biểu tư.ợ.ng ứ.ng dụ.ng mớ.i, nhiề.u mà.u sắ.c hơ.n và. hiệ.n đạ.i hơ.n. Những cậ.p nhậ.t nà.y có. thể sẽ đư.ợ.c Microsoft giớ.i thiệ.u trong sự. kiệ.n Build developer dà.nh cho cá.c nhà. phá.t triển. 

Tham khảo: theverge

Chuyên mục
Xem tin máy tính

Chip thần kinh Loihi của Intel có khả năng…ngửi như con người

[ad_1]

Hô.m thứ. hai vừ.a qua, Intel cho biế.t đã huấ.n luyệ.n thà.nh cô.ng chip thầ.n kinh mang tê.n “Loihi” của hãng trở thà.nh mộ.t loạ.i…mũi nhâ.n tạ.o, có. khả nă.ng xá.c đị.nh mù.i của 10 loạ.i hó.a chấ.t độ.c hạ.i khá.c nhau.

Cụ. thể, trong bá.o cá.o nghiê.n cứ.u đă.ng tải trê.n trang Nature Machine Intelligence, Intel nó.i rằ.ng đã phố.i hợ.p vớ.i Đạ.i họ.c Cornell để huấ.n luyệ.n Loihi diễn dị.ch và. phâ.n biệ.t cá.c mù.i liê.n quan đế.n cá.c loạ.i hó.a chấ.t độ.c hạ.i tiề.m tà.ng. Trong tư.ơ.ng lai, chiế.c mũi điệ.n tử nà.y có. thể đư.ợ.c sử dụ.ng để xá.c đị.nh cá.c loạ.i vậ.t chấ.t nguy hiểm, hay thậ.m chí. là. cá.c loạ.i bệ.nh nữa. Ví. dụ., nghiê.n cứ.u đã chỉ ra rằ.ng những ngư.ờ.i mắ.c chứ.ng Parkinson sẽ có. mộ.t mù.i đặ.c trư.ng trê.n cơ. thể.

Chip thầ.n kinh Loihi của Intel có. khả nă.ng…ngửi như. con ngư.ờ.i - Ảnh 1.

Intel cho biế.t họ. đã kế.t nố.i Loihi vớ.i đầ.u ra của 72 cảm biế.n hó.a chấ.t, “dạ.y” nó. rằ.ng mỗi phản ứ.ng cụ. thể của mộ.t cảm biế.n sẽ tư.ơ.ng ứ.ng vớ.i sự. hiệ.n diệ.n của mộ.t loạ.i hó.a chấ.t cụ. thể. Loihi, vố.n đư.ợ.c thiế.t kế. để nhạ.i lạ.i cá.ch thứ.c hoạ.t độ.ng của não ngư.ờ.i, đư.ợ.c huấ.n luyệ.n thô.ng qua machine learning rằ.ng thô.ng tin xuấ.t ra từ. cá.c cảm biế.n sẽ tư.ơ.ng ứ.ng vớ.i mộ.t mù.i cụ. thể, trong số. đó. có. mù.i acetone, ammonia, và. methane. Intel tiế.t lộ. rằ.ng hãng cò.n sử dụ.ng nhiề.u mù.i khá.c để “gâ.y nhiễu” nhằ.m kiểm tra khả nă.ng nhậ.n biế.t mù.i của Loihi tố.t đế.n đâ.u.

Theo Bộ. an ninh nộ.i đị.a Mỹ, cá.c loạ.i má.y dò. tì.m chấ.t nổ cầ.m tay vố.n thư.ờ.ng “đá.nh hơ.i” tú.i xá.ch của bạ.n ở sâ.n bay hoạ.t độ.ng theo cơ. chế. thu thậ.p những hạ.t vậ.t chấ.t siê.u nhỏ tỏa ra từ. cá.c chấ.t liệ.u nổ, hoặ.c hơ.i nư.ớ.c bố.c lê.n từ. chú.ng. Trong khi những cảm biế.n nà.y tì.m cá.ch tự. mì.nh phá.t hiệ.n ra hó.a chấ.t, thì. những gì. Intel là.m đư.ợ.c vớ.i Loihi có. vẻ hơ.i trừ.u tư.ợ.ng hơ.n mộ.t chú.t: họ. tì.m cá.ch dự.ng mô. hì.nh tí.n hiệ.u điệ.n tử mà. bộ. não của bạ.n sẽ phá.t ra khi cá.c tế. bà.o khư.ớ.u giá.c của bạ.n bắ.t đư.ợ.c mù.i.

Intel phá.t triển chip Loihi – mộ.t con chip nghiê.n cứ.u thầ.n kinh có. khả nă.ng giả lậ.p bộ. não con ngư.ờ.i – và.o nă.m 2017. Dù. con chip ban đầ.u đư.ợ.c thiế.t kế. vớ.i 130.000 nơ.-ron silicon kế.t nố.i vớ.i 130 triệ.u “khớ.p thầ.n kinh”, Intel đã tă.ng mụ.c tiê.u lê.n hơ.n 1 tỷ khớ.p thầ.n kinh và.o nă.m 2019 – giú.p Loihi thô.ng minh gầ.n bằ.ng mộ.t con chuộ.t – và. thậ.m chí. hãng cò.n tạ.o ra mộ.t “đá.m mâ.y” gồ.m 64 con chip Loihi kế.t nố.i vớ.i nhau.

Chip thầ.n kinh Loihi của Intel có. khả nă.ng…ngửi như. con ngư.ờ.i - Ảnh 2.

Mạ.ch Nahuku của Intel, chứ.a 8 – 32 con chip Loihi

Bư.ớ.c tiế.p theo của tô.i là. khá.i quá.t hó.a hư.ớ.ng tiế.p cậ.n nà.y và.o mộ.t loạ.t cá.c vấ.n đề. – từ. phâ.n tí.ch cảnh giá.c quan (hiểu đư.ợ.c mố.i quan hệ. giữa cá.c vậ.t thể mà. bạ.n quan sá.t thấ.y) đế.n cá.c vấ.n đề. trừ.u tư.ợ.ng như. lê.n kế. hoạ.ch và. đư.a ra quyế.t đị.nh” – Nabil Imam, nhà. nghiê.n cứ.u cấ.p cao trong nhó.m điệ.n toá.n thầ.n kinh của Intel Lab cho biế.t. Imam chí.nh là. ngư.ờ.i đang cầ.m mộ.t con chip Loihi bản thử nghiệ.m trong hì.nh trê.n.

Hiểu đư.ợ.c cá.ch cá.c mạ.ch thầ.n kinh của bộ. não giải quyế.t đư.ợ.c những vấ.n đề. tí.nh toá.n phứ.c tạ.p sẽ cung cấ.p cho chú.ng ta những manh mố.i quan trọ.ng giú.p cải thiệ.n hiệ.u quả thiế.t kế. và. tă.ng cư.ờ.ng sứ.c mạ.nh của cá.c thuậ.t toá.n machine learning“.

Tham khảo: PCWorld

Chuyên mục
Xem tin máy tính

CPU Intel thế hệ 10, bàn phím cắt kéo mới, bỏ bản 128GB, giá chỉ từ 999 USD

[ad_1]

Bê.n cạ.nh chiế.c iPad Pro 2020 kèm theo bà.n phí.m Magic Keyboard hoà.n toà.n mớ.i, Apple ngà.y hô.m nay cò.n cô.ng bố. thê.m cả mộ.t chiế.c MacBook Air 2020 vớ.i bà.n phí.m đư.ợ.c thiế.t kế. lạ.i, cũng như. nâ.ng cấ.p hiệ.u nă.ng và. cấ.u hì.nh má.y lê.n đá.ng kể so vớ.i thế. hệ. tiề.n nhiệ.m, trong khi mứ.c giá. lạ.i cò.n đư.ợ.c giảm hẳn 100 USD.

MacBook Air 2020 ra mắ.t: CPU Intel thế. hệ. 10, bà.n phí.m cắ.t kéo mớ.i, bỏ bản 128GB, giá. chỉ từ. 999 USD - Ảnh 1.

Vớ.i MacBook Air 2020 mớ.i, đâ.y sẽ là. dò.ng MacBook tiế.p theo đư.ợ.c Apple loạ.i bỏ đi thiế.t kế. bà.n phí.m cá.nh bư.ớ.m thế. hệ. cũ bị. nhiề.u ngư.ờ.i phà.n nà.n về. độ. bề.n, thay bằ.ng thiế.t kế. cắ.t kéo mớ.i hơ.n giố.ng vớ.i bà.n phí.m của MacBook Pro 16 inch mớ.i ra mắ.t và.o cuố.i nă.m ngoá.i (cù.ng có. hà.nh trì.nh phí.m 1mm và. phí.m mũi tê.n hì.nh chữ T ngư.ợ.c).

MacBook Air 2020 ra mắ.t: CPU Intel thế. hệ. 10, bà.n phí.m cắ.t kéo mớ.i, bỏ bản 128GB, giá. chỉ từ. 999 USD - Ảnh 2.

Dò.ng Air mớ.i cũng cải thiệ.n đá.ng kể về. hiệ.u nă.ng khi đư.ợ.c Apple trang bị. cho con chip Intel thế. hệ. thứ. 10, mà. theo Apple hứ.a hẹn sẽ mang tớ.i hiệ.u nă.ng tă.ng gấ.p đô.i so vớ.i thế. hệ. cũ. Phiê.n bản cao cấ.p nhấ.t mà. ngư.ờ.i dù.ng có. thể lự.a chọ.n đư.ợ.c sẽ đi kèm vớ.i con chip 4 nhâ.n Intel Core i7 thế. hệ. 10 xung nhị.p 1.2GHz và. RAM 16GB. Ngoà.i ra, Apple cũng đã bắ.t đầ.u trang bị. card đồ. hoạ. tí.ch hợ.p Iris Plus Graphics cho dò.ng Air nă.m nay, mang tớ.i khả nă.ng xử lý đồ. hoạ. tă.ng tớ.i 80%.

Chư.a hế.t, MacBook Air 2020 cũng loạ.i bỏ hoà.n toà.n phiê.n bản bộ. nhớ. 128GB cơ. bản, thay và.o đó. bản tiê.u chuẩn sẽ có. dung lư.ợ.ng 256GB, và. ngư.ờ.i dù.ng hoà.n toà.n có. thể lự.a chọ.n nâ.ng cấ.p lê.n tớ.i bộ. nhớ. 2TB cho chiế.c Air mớ.i, tấ.t nhiê.n mứ.c giá. sẽ bị. “độ.i” lê.n khá. nhiề.u cho việ.c nâ.ng cấ.p.

MacBook Air 2020 ra mắ.t: CPU Intel thế. hệ. 10, bà.n phí.m cắ.t kéo mớ.i, bỏ bản 128GB, giá. chỉ từ. 999 USD - Ảnh 3.

Về. giá. bá.n, MacBook Air 2020 mớ.i có. giá. khởi điểm chỉ từ. 999 USD cho bản tiê.u chuẩn 256GB, tứ.c là. thấ.p hơ.n hẳn 200 USD so vớ.i phiê.n bản 2018 và. 100 USD so vớ.i phiê.n bản 2019 ở thờ.i điểm khi mớ.i ra mắ.t. Má.y vẫn sẽ có. 3 tuỳ chọ.n mà.u sắ.c là. bạ.c, xá.m và. và.ng.

Chuyên mục
Xem tin máy tính

Microsoft đạt được mục tiêu 1 tỷ thiết bị chạy Windows 10 trên toàn thế giới

[ad_1]

Ngà.y hô.m nay, Microsoft chí.nh thứ.c tuyê.n bố. rằ.ng đã đạ.t đư.ợ.c cộ.t mố.c 1 tỷ thiế.t bị. đang chạ.y Windows 10. 

“Chú.ng tô.i rấ.t vui mừ.ng thô.ng bá.o rằ.ng hơ.n mộ.t tỷ ngư.ờ.i đã chọ.n sử dụ.ng Windows 10 trê.n 200 quố.c gia, dẫn đế.n có. hơ.n 1 tỷ thiế.t bị. Windows 10 hiệ.n đang hoạ.t độ.ng”, Phó. Chủ tị.ch Yusuf Mehdi của Microsoft cho biế.t: “Chú.ng tô.i vô. cù.ng cảm kí.ch và. biế.t ơ.n đố.i vớ.i khá.ch hà.ng, đố.i tá.c, và. cá.c nhâ.n viê.n của mì.nh vì. đã giú.p đỡ chú.ng tô.i đạ.t cộ.t mố.c nà.y”. 

Microsoft đạ.t đư.ợ.c mụ.c tiê.u 1 tỷ thiế.t bị. chạ.y Windows 10 trê.n toà.n thế. giớ.i - Ảnh 1.

Con số. 1 tỷ thiế.t bị. nà.y bao gồ.m PC, laptop, Xbox One và. HoloLens chạ.y hệ. điề.u hà.nh mớ.i nhấ.t của Microsoft. Microsoft đã đạ.t đư.ợ.c mụ.c tiê.u đầ.u tiê.n đặ.t ra, mặ.c dù. muộ.n hơ.n 2 nă.m so vớ.i dự. kiế.n. 

Gã khổng lồ. phầ.n mề.m đã lê.n kế. hoạ.ch để đạ.t đư.ợ.c 1 tỷ thiế.t bị. chạ.y Windows 10, trong vò.ng 3 nă.m khi hệ. điề.u hà.nh nà.y đư.ợ.c ra mắ.t. Tuy nhiê.n, Microsoft đã phải kéo dà.i thờ.i gian dự. kiế.n, do Windows Phone khô.ng thể cạ.nh tranh đư.ợ.c vớ.i iOS và. Android. Cuố.i cù.ng, Microsoft đã đạ.t đư.ợ.c cộ.t mố.c quan trọ.ng nà.y sau 5 nă.m. 

Cộ.t mố.c nà.y cũng đạ.t đư.ợ.c mộ.t phầ.n là. nhờ. sự. chấ.m dứ.t hỗ trợ. cho hệ. điề.u hà.nh Windows 7. Rõ rà.ng, việ.c cá.c doanh nghiệ.p nâ.ng cấ.p từ. Windows 7 lê.n Windows 10 đã giú.p Microsoft đạ.t đư.ợ.c cộ.t mố.c nà.y mộ.t cá.ch nhanh chó.ng hơ.n. Khi mà. từ. 900 triệ.u thiế.t bị. chạ.y Windows 10 tă.ng lê.n 1 tỷ thiế.t bị. chỉ trong vò.ng chư.a đầ.y mộ.t thá.ng. 

Tham khảo: theverge

Chuyên mục
Xem tin máy tính

Viễn Sơn ra mắt dịch vụ sửa nguồn máy tính

[ad_1]

Má.y tí.nh đang trở thà.nh mộ.t phầ.n khô.ng thể thiế.u trong cuộ.c số.ng của mỗi ngư.ờ.i chú.ng ta. Trong hệ. thố.ng, bộ. nguồ.n đó.ng vai trò. quan trọ.ng đố.i vớ.i hiệ.u quả hoạ.t độ.ng của má.y tí.nh. Vì. bộ. nguồ.n cung cấ.p toà.n bộ. nă.ng lư.ợ.ng điệ.n cho hệ. thố.ng. Nế.u ngư.ờ.i dù.ng chọ.n mộ.t bộ. nguồ.n khô.ng tố.t, hệ. thố.ng sẽ chạ.y khô.ng trơ.n tru. Bộ. nguồ.n cũng gâ.y bố.i rố.i, khó. khă.n cho ngư.ờ.i sử dụ.ng, bởi thự.c sự. để đá.nh giá. đư.ợ.c hiệ.u nă.ng của nó. là. mộ.t điề.u cự.c kì. khó. vớ.i đạ.i đa số. ngư.ờ.i dù.ng. Nhậ.n biế.t đư.ợ.c nhu cầ.u nà.y, cô.ng ty Viễn Sơ.n đã cho ra mắ.t dị.ch vụ. sửa chữa nguồ.n má.y tí.nh tạ.i Trung Tâ.m Dị.ch Vụ. Khá.ch Hà.ng.

Từ. những nă.m 1994, Viễn Sơ.n chỉ là. mộ.t cửa hà.ng nhỏ bá.n linh kiệ.n má.y tí.nh. Như.ng nhờ. và.o những nỗ lự.c của Hộ.i đồ.ng quản trị. cũng như. tậ.p thể nhâ.n viê.n, Viễn Sơ.n đã đạ.t đư.ợ.c mộ.t số. thà.nh tự.u đá.ng kể: cô.ng ty liê.n tụ.c là. 1 trong số. 500 doanh nghiệ.p lớ.n nhấ.t hà.ng đầ.u Việ.t Nam (Theo vnr500.com.vn) và. cũng nằ.m trong top 5 ICT Việ.t Nam 2010- 2019.

Viễn Sơ.n là. cô.ng ty đầ.u tiê.n tạ.i Việ.t Nam tậ.p trung và.o cá.c dị.ch vụ. sau bá.n hà.ng. Cô.ng ty đã đầ.u tư. rấ.t lớ.n và.o Trung Tâ.m Dị.ch Vụ. Khá.ch Hà.ng. Trung Tâ.m Dị.ch Vụ. Khá.ch Hà.ng có. quy mô. lớ.n và. độ.i ngũ kỹ thuậ.t tay nghề. cao. Mộ.t số. kỹ thuậ.t viê.n đã đư.ợ.c gửi sang nư.ớ.c ngoà.i để đà.o tạ.o nâ.ng cao, cù.ng vớ.i số. lư.ợ.ng lớ.n cá.c má.y mó.c, thiế.t bị., phầ.n mề.m quản lý hiệ.n đạ.i để giú.p rú.t ngắ.n thờ.i gian bảo hà.nh nhằ.m đem đế.n sự. tiệ.n lợ.i và. hà.i lò.ng cho khá.ch hà.ng.

Viễn Sơ.n ra mắ.t dị.ch vụ. sửa nguồ.n má.y tí.nh - Ảnh 1.

Hì.nh Trung Tâ.m Dị.ch Vụ. Khá.ch Hà.ng Viễn Sơ.n

Vớ.i phư.ơ.ng châ.m “Đồ.ng hà.nh cù.ng phá.t triển” Viễn Sơ.n cam kế.t rằ.ng sẽ đem đế.n cho đố.i tá.c và. khá.ch hà.ng dị.ch vụ. tố.t nhấ.t.

Bảng giá. sửa chữa nguồ.n má.y tí.nh:

Viễn Sơ.n ra mắ.t dị.ch vụ. sửa nguồ.n má.y tí.nh - Ảnh 2.

1 đổi 1 cho nguồ.n dư.ớ.i 500W chư.a qua sửa chữa (cò.n nguyê.n tem, nguyê.n linh kiệ.n)

Viễn Sơ.n ra mắ.t dị.ch vụ. sửa nguồ.n má.y tí.nh - Ảnh 3.

(*) Số. lư.ợ.ng nguồ.n đổi có. giớ.i hạ.n và. chư.ơ.ng trì.nh kế.t thú.c khi hế.t hà.ng đổi

Khuyế.n mãi (từ. ngà.y 9/3/2020 tớ.i 22/3/2020)

1 đổi 1 miễn phí. cho nguồ.n chư.a qua sửa chữa cò.n nguyê.n tem, nguyê.n linh kiệ.n*

(*) Áp dụ.ng cho nguồ.n dư.ớ.i 500W

Liê.n hệ. tạ.i:

Trung tâ.m dị.ch vụ. khá.ch hà.ng Viễn Sơ.n

Đị.a chỉ: 175 Nguyễn Thị. Minh Khai, Quậ.n 1, TP.Hồ. Chí. Minh

Email: ms-info@microstar.com.vn

Điệ.n Thoạ.i: 02839250707

Mobifone: 0899179297

Viettel: 0399880799

Vinaphone:0888853919

Chuyên mục
Xem tin máy tính

Apple sắp tung ra một mẫu MacBook Pro 14.1-inch

[ad_1]

Bạ.n khô.ng nghe nhầ.m đâ.u – sẽ có. mộ.t chiế.c MacBook Pro mớ.i vớ.i mà.n hì.nh 14.1-inch ra mắ.t trong thờ.i gian tớ.i.

Nhà. phâ.n tí.ch Ming-Chi Kuo – ngư.ờ.i thư.ờ.ng xuyê.n đư.a ra những dự. bá.o khá. chí.nh xá.c về. Apple – hô.m nay đã nó.i rằ.ng Apple sẽ ra mắ.t 6 sản phẩm mớ.i sử dụ.ng mà.n hì.nh mini-LED trong nă.m 2020 và. 2021.

Trong số. 6 sản phẩm nà.y, có. mộ.t số. đã đư.ợ.c dự. bá.o từ. trư.ớ.c, bao gồ.m chiế.c iPad Pro 12.9-inch, iMac Pro 27-inch, MacBook Pro 16-inch, và. iPad 10.2-inch.

Kuo cò.n nhắ.c đế.n chiế.c iPad Mini 7.9-inch – mộ.t điề.u khá. ngạ.c nhiê.n, như.ng cũng rấ.t thú. vị. xét việ.c khá. nhiề.u ngư.ờ.i yê.u thí.ch chiế.c tablet nhỏ gọ.n nà.y.

Vậ.y cò.n chiế.c MacBook Pro 14.1-inch thì. sao?

Đâ.y là. lầ.n đầ.u tiê.n chú.ng ta nghe về. việ.c Apple thay đổi kí.ch cỡ mà.n hì.nh của chiế.c MacBook Pro cỡ nhỏ. Nhiề.u khả nă.ng, MacBook Pro 14.1-inch sẽ có. kí.ch cỡ tư.ơ.ng đồ.ng vớ.i MacBook Pro 13-inch trư.ớ.c đâ.y, như.ng viề.n mà.n hì.nh sẽ nhỏ hơ.n, từ. đó. cho kí.ch thư.ớ.c mà.n hì.nh lớ.n hơ.n. Kí.ch thư.ớ.c của mẫu 13-inch hiệ.n tạ.i đã khá. nhỏ gọ.n và. tiệ.n lợ.i, do đó. chẳng có. lý do gì. Apple lạ.i thay đổi quá. nhiề.u thiế.t kế. của nó..

Apple sắ.p tung ra mộ.t mẫu MacBook Pro 14.1-inch - Ảnh 1.

Bê.n cạ.nh đó., Apple cũng sẽ loạ.i bỏ bà.n phí.m lẫy bư.ớ.m tai tiế.ng và. trang bị. cho MacBook Pro 14.1-inch bà.n phí.m cắ.t kéo truyề.n thố.ng, giố.ng như. những gì. họ. đã thự.c hiệ.n trê.n mẫu 16-inch.

Khi nà.o cá.c sản phẩm nó.i trê.n sẽ ra mắ.t?

Kuo đã đư.a ra mộ.t số. dự. bá.o liê.n quan vấ.n đề. nà.y.

Đầ.u tiê.n, nhà. phâ.n tí.ch nà.y khẳng đị.nh loạ.t sản phẩm trê.n khô.ng bị. ảnh hư.ởng bởi virus Corona COVID-19. Rấ.t tuyệ.t!

Kuo tin rằ.ng iMac Pro 27-inch và. iPad Pro 12.9-inch mớ.i sẽ ra mắ.t trong Quý IV/2020. Như. vậ.y là. thờ.i điểm ra mắ.t của chú.ng trễ hơ.n so vớ.i những tin đồ.n trư.ớ.c đâ.y, rằ.ng iPad sẽ đư.ợ.c cô.ng bố. tạ.i sự. kiệ.n thá.ng 3 sắ.p tớ.i của Apple.

Sản phẩm duy nhấ.t có. ngà.y ra mắ.t khá. bí. ẩn là. iPad Mini 7.9-inch, có. thể là. trong…nă.m 2020.

Cò.n đố.i vớ.i MacBook Pro 14.1-inch và. cá.c sản phẩm khá.c trong danh sá.ch, chú.ng ta sẽ phải chờ. thê.m thô.ng tin mớ.i biế.t chắ.c chắ.n đư.ợ.c.

Tham khảo: TheNextWeb

Chuyên mục
Xem tin máy tính

Microsoft tiết lộ giao diện mới của Start Menu trên Windows 10

[ad_1]

Microsoft đang tì.m cá.ch thiế.t kế. lạ.i Start Menu trê.n Windows 10, để giảm bớ.t sự. khó. chị.u của Live Tiles. Thiế.t kế. mớ.i vừ.a đư.ợ.c Microsoft tiế.t lộ. hô.m nay, miê.u tả là. “sự. khá.c biệ.t trự.c quan của Start Menu, từ. những mà.u sắ.c hỗn loạ.n trở thà.nh mộ.t cá.i gì. đó. thố.ng nhấ.t hơ.n”. Có. thể hiểu rằ.ng, Microsoft đang cố. gắ.ng đơ.n giản hó.a cá.c mà.u sắ.c của Live Tiles, để ngư.ờ.i dù.ng khô.ng cò.n bị. nhứ.c mắ.t.

Microsoft đã giớ.i thiệ.u tí.nh nă.ng Live Tiles trê.n Start Menu kể từ. khi ra mắ.t Windows 10 cá.ch đâ.y 5 nă.m. Live Tiles bao gồ.m cá.c ô. gạ.ch nhỏ, chứ.a cá.c ứ.ng dụ.ng, biểu tư.ợ.ng truy cậ.p nhanh, email hay thậ.m chí. là. tin tứ.c. Về. cơ. bản thì. nó. có. giao diệ.n khá. giố.ng vớ.i Windows Phone.

Microsoft tiế.t lộ. giao diệ.n mớ.i của Start Menu trê.n Windows 10 - Ảnh 1.

Microsoft đã loạ.i bỏ Live Tiles trê.n hệ. điề.u hà.nh Windows 10X, dà.nh cho cá.c thiế.t bị. mà.n hì.nh kép hoặ.c mà.n hì.nh gậ.p. Tuy nhiê.n, gã khổng lồ. phầ.n mề.m khẳng đị.nh rằ.ng Live Tiles sẽ khô.ng đi đâ.u cả trê.n hệ. điề.u hà.nh Windows truyề.n thố.ng của má.y tí.nh.

Như.ng trê.n thự.c tế., khô.ng phải tấ.t cả cá.c ứ.ng dụ.ng Windows 10 đề.u hỗ trợ. Live Tiles, và. cá.c nhà. phá.t triển cũng khô.ng mấ.y hứ.ng thú. vớ.i việ.c tí.ch hợ.p thê.m tí.nh nă.ng nà.y. Ngư.ờ.i dù.ng cũng khô.ng thư.ờ.ng xuyê.n sử dụ.ng nó., và. cò.n xem Live Tiles như. mộ.t phầ.n giao diệ.n chư.ớ.ng mắ.t bê.n trong Start Menu.

Giao diệ.n cũ nhiề.u mà.u sắ.c (bê.n trá.i) Giao diệ.n mớ.i đơ.n giản hơ.n (bê.n phải).

Thay đổi mớ.i của Microsoft chí.nh là. nhằ.m và.o việ.c giú.p cho Live Tiles trở nê.n đỡ chư.ớ.ng mắ.t hơ.n. Những ô. gạ.ch khô.ng cò.n có. mà.u nề.n lò.e loẹt nữa, mà. thay và.o đó. là. mà.u nề.n trong suố.t. Mộ.t và.i icon của ứ.ng dụ.ng cũng đư.ợ.c thay đổi. Cá.c icon của ứ.ng dụ.ng ở cộ.t menu chí.nh cũng khô.ng cò.n có. mà.u nề.n nữa.

Nhì.n chung, giao diệ.n mớ.i của Start Menu sẽ í.t mà.u sắ.c lò.e loẹt hơ.n. Nhờ. đó. mà. tạ.o cảm giá.c thoải má.i hơ.n. Microsoft cũng sẽ thay đổi rấ.t nhiề.u biểu tư.ợ.ng icon mớ.i trong Windows 10, hứ.a hẹn sẽ có. mộ.t mà.n lộ.t xá.c trong thờ.i gian tớ.i đâ.y.

Tham khảo: theverge

Chuyên mục
Xem tin máy tính

Sáu thiết bị Apple dùng màn hình Mini-LED sắp ra mắt, có cả MacBook Pro 14,1 inch và 16 inch

[ad_1]

Trong dự. bá.o mớ.i nhấ.t của mì.nh gửi tớ.i cá.c nhà. đầ.u tư., nhà. phâ.n tí.ch Ming-Chi Kuo cho biế.t, Apple đang phá.t triển 6 sản phẩm sử dụ.ng mà.n hì.nh mini-LED sẽ ra mắ.t từ. nă.m 2020 cho đế.n 2021 và. nhiề.u khả nă.ng việ.c sản xuấ.t sẽ khô.ng bị. trì. hoãn bởi virus corona.

Theo dự. bá.o của ô.ng Kuo, Apple hiệ.n đang phá.t triển mộ.t mẫu iPad Pro 12,9 inch, mộ.t iPad 10,2 inch, mộ.t iPad Mini 7,9 inch, iMac Pro 27 inch, mộ.t MacBook Pro 14,1 inch, và. mộ.t MacBook Pro 16 inch. Ông Kuo khô.ng cho biế.t thờ.i gian ra mắ.t cụ. thể của từ.ng sản phẩm nà.y, ngoạ.i trừ. dò.ng iMac Pro vớ.i dự. đoá.n thiế.t bị. nà.y sẽ xuấ.t hiệ.n và.o quý 4 nă.m 2020 và. iPad Mini 7,9 inch ra mắ.t trong nă.m 2020.

Sá.u thiế.t bị. Apple dù.ng mà.n hì.nh Mini-LED sắ.p ra mắ.t, có. cả MacBook Pro 14,1 inch và. 16 inch - Ảnh 1.

Việ.c nghiê.n cứ.u và. phá.t triển Mini-LED khô.ng chị.u ảnh hư.ởng bởi virus corona. Khả nă.ng thư.ơ.ng mạ.i hó.a cá.c sản phẩm nà.y cò.n vư.ợ.t quá. cả những kỳ vọ.ng trong cá.c bá.o cá.o trư.ớ.c đâ.y.”

Xu hư.ớ.ng Apple phá.t triển và. quảng bá. cá.c sản phẩm Mini-LED đã có. thể nhậ.n ra từ. 5 nă.m nay. Chú.ng tô.i dự. bá.o rằ.ng Apple hiệ.n đang phá.t triển 6 mẫu sản phẩm sử dụ.ng Mini-LED, bao gồ.m mộ.t mẫu iPad Pro 12,9 inch, mộ.t iPad 10,2 inch, mộ.t iPad Mini 7,9 inch (ra mắ.t trong nă.m 2020), iMac Pro 27 inch (ra mắ.t trong Quý 4 nă.m 2020), mộ.t MacBook Pro 14,1 inch (nâ.ng cấ.p từ. phiê.n bản 13,3 inch), và. mộ.t MacBook Pro 16 inch.”

Đá.ng chú. ý nhấ.t trong bá.o cá.o của ô.ng Kuo là. việ.c đề. cậ.p đế.n MacBook Pro 14,1 inch khi đâ.y là. chỉ bá.o đầ.u tiê.n cho thấ.y Apple đang lê.n kế. hoạ.ch về. kí.ch thư.ớ.c mớ.i cho dò.ng MacBook Pro cỡ nhỏ. Phiê.n bản MacBook Pro 14,1 inch sẽ đư.ợ.c bá.n bê.n cạ.nh dò.ng 16 inch vừ.a đư.ợ.c là.m mớ.i. Việ.c đề. cậ.p đế.n iMac Pro cũng rấ.t đá.ng chú. ý khi dò.ng thiế.t bị. nà.y khô.ng đư.ợ.c Apple là.m mớ.i từ. nă.m 2017 cho đế.n nay.

Trư.ớ.c đó. ô.ng Kuo từ.ng cho rằ.ng chiế.c MacBook Pro 16 inch vớ.i mà.n hì.nh Mini-LED sẽ ra mắ.t trong Quý 4 nă.m 2020, vì. vậ.y đâ.y cũng có. thể là. thờ.i điểm phiê.n bản 14,1 inch ra mắ.t.

Ông Kuo cho biế.t, Apple quan tâ.m đế.n mà.n hì.nh Mini-LED là. vì. chú.ng mang lạ.i dải mầ.u sắ.c phong phú. hơ.n, độ. tư.ơ.ng phản cao hơ.n, HDR và. khả nă.ng là.m mờ. cụ.c bộ.. Cô.ng nghệ. Mini-LED cũng đư.ợ.c cho sẽ giú.p tạ.o nê.n cá.c tấ.m nề.n mỏng hơ.n, hiệ.u quả nă.ng lư.ợ.ng cao hơ.n và. khô.ng bị. hiệ.u ứ.ng burn-in tư.ơ.ng tự. như. OLED.

Tham khảo MacRumors


Chuyên mục
Xem tin máy tính

Apple làm quảng cáo về lịch sử MacBook dưới dạng anime

[ad_1]

Apple vừ.a tung ra mộ.t đoạ.n quảng cá.o mớ.i vớ.i nhâ.n vậ.t chí.nh là. những chiế.c MacBook (và. cá.c loạ.i laptop khá.c giố.ng MacBook) trong cá.c bộ. phim anime phổ biế.n. Cá.c cảnh trong quảng cá.o đư.ợ.c trí.ch từ. cá.c anime như. Mr. Osomatsu, New Game!, Keroro Gunsou, Your Name, Weathering With You, và. nhiề.u phim khá.c.

Quảng cá.o MacBook trí.ch từ. anime

Qua đoạ.n quảng cá.o có. thể thấ.y những chiế.c laptop của Apple đã trở thà.nh mộ.t hiệ.n tư.ợ.ng vă.n hó.a đạ.i chú.ng như. thế. nà.o. Điề.u đặ.c biệ.t thú. vị. là. dù. cho có. khá. nhiề.u laptop xuấ.t hiệ.n trong quảng cá.o khô.ng thự.c sự. có. logo Apple, chú.ng đề.u có. thể dễ dà.ng đư.ợ.c nhậ.n diệ.n vì. mang đậ.m phong cá.ch MacBook vớ.i những đư.ờ.ng viề.n bạ.c gọ.n ghẽ, bà.n phí.m đen, và. những logo nhỏ chạ.m khắ.c ở lư.ng má.y.

Và. mộ.t và.i trong số. những chiế.c laptop “ă.n theo” có. logo hao hao Apple lạ.i trô.ng khá. vui nhộ.n, bạ.n có. thể xem trong cá.c ảnh cắ.t ra từ. quảng cá.o dư.ớ.i đâ.y:

Apple là.m quảng cá.o về. lị.ch sử MacBook dư.ớ.i dạ.ng anime - Ảnh 2.
Apple là.m quảng cá.o về. lị.ch sử MacBook dư.ớ.i dạ.ng anime - Ảnh 3.
Apple là.m quảng cá.o về. lị.ch sử MacBook dư.ớ.i dạ.ng anime - Ảnh 4.
Apple là.m quảng cá.o về. lị.ch sử MacBook dư.ớ.i dạ.ng anime - Ảnh 5.
Apple là.m quảng cá.o về. lị.ch sử MacBook dư.ớ.i dạ.ng anime - Ảnh 6.

Chư.a hế.t, MacBook khô.ng phải là. sản phẩm duy nhấ.t của Apple xuấ.t hiệ.n trong cả thờ.i lư.ợ.ng quảng cá.o; cò.n có. mộ.t đoạ.n ngắ.n vớ.i mộ.t nhâ.n vậ.t mang AirPods, hay mộ.t nhâ.n vậ.t khá.c mang headphone có. dâ.y mà.u trắ.ng – chí.nh là. chiế.c tai nghe EarPods đã đi và.o huyề.n thoạ.i của Apple chứ. đâ.u!

Tham khảo: TheVerge