Chuyên mục
Xem tin Ô tô - Xe máy

Ford Việt Nam tạm dừng sản xuất|Ford tạm ngừng sản xuất xe ở VIệt Nam|Ford Việt Nam tạm dừng sản xuất, covid – 19|dịch covid – 19|cập nhật tình hình dịch covid – 19|xe Ford lắp ráp

[ad_1]Ford Việ.t Nam tạ.m ngừ.ng sản xuấ.t từ. 26/3 vì. dị.ch Covid – 19

Ford Việ.t Nam cũng xá.c nhậ.n thô.ng tin tạ.m ngừ.ng sản xuấ.t tạ.i nhà. má.y ở Hải Dư.ơ.ng theo chí.nh sá.ch chung của Tậ.p đoà.n. Ford chí.nh thứ.c cô.ng bố. việ.c tạ.m đó.ng cửa nhiề.u nhà. má.y sản xuấ.t trê.n cá.c thị. trư.ờ.ng quố.c tế. và.o cuố.i tuầ.n qua.

Mark Ovenden, Chủ tị.ch Khố.i thị. trư.ờ.ng quố.c tế. cho biế.t:”Ford đặ.t sứ.c khỏe và. sự. an toà.n của nhâ.n viê.n, đạ.i lý, khá.ch hà.ng, đố.i tá.c và. cộ.ng đồ.ng là. ư.u tiê.n hà.ng đầ.u. Chú.ng tô.i đang tiế.p tụ.c hà.nh độ.ng và. thự.c hiệ.n cá.c biệ.n phá.p an toà.n bổ sung bằ.ng cá.ch tạ.m thờ.i ngừ.ng sản xuấ.t tạ.i cá.c cơ. sở sản xuấ.t trê.n thị. trư.ờ.ng quố.c tế.”.

Theo lị.ch trì.nh, nhà. má.y sản xuấ.t, lắ.p rá.p của Ford tạ.i Việ.t Nam sẽ đó.ng cửa và.o ngà.y 26/3 tớ.i đâ.y. Sau Việ.t Nam, ngà.y 27/3, cá.c nhà. má.y Ford tạ.i Thá.i Lan và. Nam Phi cũng sẽ đó.ng cửa.

Trư.ớ.c đó., ngà.y 21/3, cá.c nhà. má.y sản xuấ.t độ.ng cơ. và. lắ.p rá.p xe tạ.i Ấn Độ. cũng đã tạ.m đó.ng. Việ.c đó.ng cửa cá.c nhà. má.y sản xuấ.t dự. kiế.n sẽ kéo dà.i trong và.i tuầ.n tù.y thuộ.c và.o tì.nh hì.nh dị.ch bệ.nh.

Ford cũng đang yê.u cầ.u nhâ.n viê.n là.m việ.c từ. xa trừ. khi họ. đang thự.c hiệ.n mộ.t cô.ng việ.c quan trọ.ng trong kinh doanh đò.i hỏi phải có. mặ.t tạ.i chỗ. Chí.nh sá.ch là.m việ.c từ. xa của cô.ng ty sẽ tiế.p tụ.c cho đế.n khi có. thô.ng bá.o mớ.i,  điề.u nà.y gó.p phầ.n ngă.n chặ.n sự. lâ.y lan của coronavirus. Cá.c biệ.n phá.p phò.ng ngừ.a đang đư.ợ.c thự.c hiệ.n để bảo vệ. sự. an toà.n của mộ.t số. í.t nhâ.n viê.n khô.ng thể là.m việ.c từ. xa.

Ford cũng tạ.m ngừ.ng sản xuấ.t xe và. độ.ng cơ. tạ.i Bắ.c Mỹ, Châ.u Âu và. Nam Mỹ trư.ớ.c khi cô.ng bố. tạ.m đó.ng ở cá.c thị. trư.ờ.ng quố.c tế..

Chuyên mục
Xem tin Ô tô - Xe máy

Xe Mazda đang được giảm giá cả trăm triệu đồng|bảng giá xe ô tô Mazda 2020 mới nhất| Bảng giá xe Mazda mới nhất| Mazda giảm giá xe| xe Mazda|giá xe Mazda3, CX-5, CS-8 giảm mạnh Mazda Việt Nam|Mazda của nước nào

[ad_1]Nhiề.u mẫu xe Mazda đang đư.ợ.c ư.u đãi giảm giá. mạ.nh. Ảnh minh họ.a: Internet

Thaco tiế.p tụ.c tung ra cá.c gó.i ư.u đãi cho khá.ch hà.ng mua xe trong thá.ng 3. Mứ.c giảm giá. và. ư.u đãi đư.ợ.c á.p dụ.ng cho toà.n bộ. cá.c mẫu xe Mazda đang phâ.n phố.i tạ.i thị. trư.ờ.ng Việ.t Nam.

Hai mẫu xe Mazda CX-8 và. CX-5 đề.u đư.ợ.c giảm mạ.nh tay hơ.n trư.ớ.c. Theo đó., hai phiê.n bản Mazda CX-8 Premium đư.ợ.c giảm giá. cao nhấ.t vớ.i mứ.c ư.u đãi lê.n tớ.i 100 triệ.u đồ.ng. Trong khi đó., phiê.n bản CX-8 2.5 Deluxe giảm giá. tớ.i 80 triệ.u đồ.ng so vớ.i giá. bá.n cô.ng bố.. Vớ.i mứ.c giảm nà.y, Mazda CX-8 hiệ.n có. giá. bá.n 1,069 tỷ đồ.ng cho phiê.n bản rẻ nhấ.t.Giá. Mazda CX-8

New Mazda CX-5 cũng đang đư.ợ. giảm giá. mạ.nh. Phiê.n bản New Mazda CX-5 Luxury giảm tớ.i 50 triệ.u đồ.ng. Ba phiê.n bản cò.n lạ.i là. Deluxe, Premium và. Signature 1 cầ.u đư.ợ.c ư.u đãi 40 triệ.u đồ.ng. Ngay cả phiê.n bản cao cấ.p nhấ.t là. New Mazda CX-5 2.5 Signature cũng đư.ợ.c giảm 30 triệ.u đồ.ng.Giá. bá.n Mazda CX-5

Thaco đã tă.ng mứ.c ư.u đãi cho Mazda BT-50 trong thá.ng 3. Theo đó., phiê.n bản Mazda BT-50 Luxury giảm giá. 25 triệ.u đồ.ng. Cá.c phiê.n bản cò.n lạ.i giảm thê.m 10 triệ.u đồ.ng  nhằ.m gia tă.ng sứ.c cạ.nh tranh.Giá. Mazda BT-50

Khô.ng chỉ cá.c mẫu xe SUV, Mazda cũng thự.c hiệ.n ư.u đãi vớ.i tấ.t cả cá.c dò.ng xe cỡ nhỏ như. Mazda3 hay Mazda2. Kể cả Mazda3 2020 vừ.a ra mắ.t cũng đư.ợ.c giảm giá. để kí.ch cầ.u.Giá. xe Mazda3 SportGiá. xe Mazda3

Cụ. thể, cá.c khá.ch hà.ng mua xe All-New Mazda3 sẽ nhậ.n đư.ợ.c ư.u đãi 20 triệ.u cho phiê.n bản Deluxe và. giảm giá. 10 triệ.u cho tấ.t cả cá.c phiê.n bản cò.n lạ.i của All-New Mazda3 và. All-New Mazda3 Sport. Hiệ.n, giá. Mazda khởi điểm từ. 699 triệ.u đồ.ng – 909 triệ.u đồ.ng. 

Cá.c dò.ng xe như. Mazda2 và. Mazda6 hiệ.n cũng nhậ.n đư.ợ.c mứ.c ư.u đãi từ. 20-40 triệ.u (tù.y phiê.n bản) kèm nhiề.u gó.i quà. tặ.ng khá.c tạ.i đạ.i lý.  

Chuyên mục
Xem tin Ô tô - Xe máy

Giá Honda SH, SH Mode, Honda Vision…đồng loạt giảm|Honda Air Blade|giá xe máy 2020|giá xe Honda mới nhất tại đại lý|Bảng giá xe Honda|Giá xe Honda SH Mode|Giá xe Honda SH 2020|Honda SH và SH Mode giảm giá|Giá xe máy Honda giảm mạnh|giá Honda Vision

[ad_1]Giá. bá.n nhiề.u mẫu xe đang hạ. nhiệ.t khi thị. trư.ờ.ng ảm đạ.m hơ.n. Ảnh minh họ.a: Internet

Thị. trư.ờ.ng xe má.y dù. đã bư.ớ.c sang cuố.i thá.ng 3 như.ng vẫn chư.a có. nhiề.u tí.n hiệ.u nó.ng lê.n. Tì.nh trạ.ng thị. trư.ờ.ng ảm đạ.m hơ.n thư.ờ.ng lệ. kéo dà.i suố.t hơ.n 1 thá.ng nay.

Theo số. liệ.u của Honda Việ.t Nam, trong thá.ng 2, hãng xe đã bá.n ra tổng số. 163.000 xe má.y cá.c loạ.i. Doanh số. của doanh nghiệ.p xe má.y nắ.m thị. phầ.n lớ.n nhấ.t Việ.t Nam giảm tớ.i giảm 33% so vớ.i thá.ng trư.ớ.c và. tă.ng 10% so vớ.i cù.ng kỳ nă.m ngoá.i (trù.ng vớ.i thờ.i điểm Tế.t Nguyê.n đá.n).

Trong đó., Wave Alpha là. mẫu xe số. bá.n chạ.y nhấ.t vớ.i 25.982 xe, chiế.m 16% tổng doanh số. bá.n xe và. mẫu xe ga Vision đạ.t 32.448 xe bá.n ra, chiế.m 20% tổng doanh số. bá.n xe má.y của Honda Việ.t Nam trong thá.ng 2.

Thị. trư.ờ.ng ảm đạ.m hơ.n khiế.n cá.c đạ.i lý buộ.c phải giảm giá. xe bá.n ra. Trê.n thự.c tế., giá. xe má.y Honda tạ.i đạ.i lý tiế.p đà. giảm từ. cuố.i thá.ng 2 và. ổn đị.nh trong nửa đầ.u thá.ng 3 vớ.i mứ.c giảm rõ nét ở hầ.u hế.t cá.c mẫu xe, kể cả những mẫu xe hot như. Honda Air Blade 2020, SH Mode hay thậ.m chí. cả 2 mẫu xe SH 125/150 mớ.i.

Khảo sá.t ở mộ.t và.i đạ.i lý Honda tạ.i Hà. Nộ.i cho thấ.y, giá. bá.n của Honda Blade giảm dư.ớ.i giá. đề. xuấ.t từ. 100 – 500.000 đồ.ng tù.y theo từ.ng phiê.n bản. Wave RS bá.n đú.ng giá. niê.m yế.t cò.n mẫu xe số. ă.n khá.ch nhấ.t là. Wave Alpha ghi nhậ.n mứ.c chê.nh nhẹ, từ.  600.000 – 1 triệ.u đồ.ng.

Cá.c mẫu xe kén khá.ch như. xe cô.n tay Winner X, PCX cũng buộ.c phải bá.n dư.ớ.i giá. đề. xuấ.t ở tấ.t cả cá.c phiê.n bản. Trong đó., phiê.n bản Winner X thể thao giảm tớ.i 6 triệ.u đồ.ng; cá.c phiê.n bản Winner X Camo và. đen mờ. giảm từ. 4 – 4,5 triệ.u đồ.ng; PCX giảm 2- 2,5 triệ.u đồ.ng so vớ.i giá. bá.n lẻ đề. xuấ.t. Phiê.n bản PCX Hybrid giảm tớ.i 5 triệ.u đồ.ng.

Ở phâ.n khú.c xe tay ga, nhiề.u mẫu xe ga giá. cũng đang tiế.p tụ.c xu hư.ớ.ng ổn đị.nh và. giảm đá.ng kể so vớ.i trư.ớ.c đâ.. Hiệ.n, giá. Honda Lead tạ.i đạ.i lý đắ.t hơ.n khô.ng dá.ng kể khi chê.nh khoảng 500.000 đồ.ng. Thậ.m chí., phiê.n bản Lead cao cấ.p và. bản mà.u đen mờ. cò.n bá.n dư.ớ.i giá. đề. xuấ.t khoảng trê.n dư.ớ.i 400.000 đồ.ng. Chỉ có. mẫu xe ga cỡ nhỏ Honda Vision đang bá.n đắ.t hơ.n 1 – 1,3 triệ.u đồ.ng tù.y phiê.n bản và. khu vự.c.

Ngay cả cá.c mẫu xe hot của Honda cũng đang có. giá. bá.n giảm thấ.p chư.a từ.ng thấ.y kể từ. hồ.i cuố.i nă.m ngoá.i.

Thay vì. mứ.c chê.nh lê.n tớ.i gầ.n 20 triệ.u đồ.ng. Honda SH giảm toà.n bộ. cá.c phiê.n bản kể từ. thá.ng 2. Mứ.c chê.nh giá. của Honda SH giờ. chỉ cò.n chư.a đầ.y mộ.t nửa so vớ.i trư.ớ.c đó.. Theo đó., nhiề.u đạ.i lý hiệ.n bá.n Honda SH 125 CBS có. giá. 77 – 78 triệ.u đồ.ng, chê.nh 6 – 7 triệ.u đồ.ng so vớ.i giá. đề. xuấ.t; Honda SH 125 ABS có. giá. 87 triệ.u đồ.ng, chê.nh 8 triệ.u đồ.ng so vớ.i giá. đề. xuấ.t.

Honda SH 150 có. giá. 93 triệ.u, chê.nh khoảng 5 triệ.u đồ.ng trong khi Honda SH 150 ABS có. giá. bá.n chê.nh lệ.ch trê.n 8 triệ.u đồ.ng so vớ.i giá. đề. xuấ.t. Đâ.y đư.ợ.c xem là. mứ.c giá. thấ.p nhấ.t đố.i vớ.i cá.c dò.ng xe SH kể từ. nă.m ngoá.i trở lạ.i đâ.y.

Mứ.c giảm tư.ơ.ng tự. đố.i vớ.i cá.c dò.ng SH Mode. Theo đó., cả 3 phiê.n bản SH Mode hiệ.n có. mứ.c chê.nh từ. 5 – 8 triệ.u đồ.ng so vớ.i giá. bá.n lẻ đề. xuấ.t. Giá. bá.n tạ.i đạ.i lý ở mứ.c 57 – 65 triệ.u đồ.ng tù.y phiê.n bản.

Chuyên mục
Xem tin Ô tô - Xe máy

Năm 2035: Sẽ có 83 triệu ô tô kết nối 5G lăn bánh trên đường

[ad_1]

Nghiê.n cứ.u đã cho thấ.y tá.c độ.ng mà. cô.ng nghệ. 5G sẽ mang lạ.i cho cả cá.c phư.ơ.ng tiệ.n và. những con đư.ờ.ng mà. chú.ng ta đi qua trong tư.ơ.ng lai và. đư.a ra dự. bá.o cho biế.t sẽ có. 41 triệ.u xe ô. tô. kế.t nố.i 5G trê.n đư.ờ.ng và.o nă.m 2030, con số. nà.y sẽ tă.ng lê.n 83 triệ.u và.o nă.m 2035.

Tư.ơ.ng lai của hệ. thố.ng truyề.n thô.ng C-V2X

C-V2X là. mộ.t hệ. thố.ng toà.n cầ.u để liê.n lạ.c giữa xe vớ.i xe (V2V) và. xe vớ.i mọ.i thứ. (V2X), tậ.p trung và.o cả hệ. thố.ng an toà.n và. giao thô.ng thô.ng minh như. lá.i xe tự. độ.ng. C-V2X về. cơ. bản sẽ xâ.y dự.ng mộ.t nề.n tảng để hỗ trợ. cá.c trư.ờ.ng hợ.p sử dụ.ng 5G trong xe ô. tô..

Mộ.t tiê.u chuẩn châ.u Âu đã xá.c đị.nh việ.c sử dụ.ng C-V2X là.m cô.ng nghệ. truy cậ.p cho cá.c thiế.t bị. hệ. thố.ng giao thô.ng thô.ng minh (ITS) hiệ.n đã đư.ợ.c Việ.n Tiê.u chuẩn Viễn thô.ng Châ.u Âu (ETSI) phê. duyệ.t.

Độ.ng lự.c rấ.t lớ.n từ. cá.c phư.ơ.ng tiệ.n kế.t nố.i

Leo Gergs, nhà. phâ.n tí.ch thị. trư.ờ.ng 5G tạ.i ABI Research cho biế.t: “Những con số. nà.y nhấ.n mạ.nh đà. phá.t triển rấ.t lớ.n cho kế.t nố.i di độ.ng và. đặ.c biệ.t là. 5G trong lĩnh vự.c ô. tô.. Do đó., chú.ng ta sẽ thấ.y mộ.t số. lư.ợ.ng lớ.n cá.c nhà. cung cấ.p ô. tô. bắ.t đầ.u phá.t triển cá.c mô.-đun C-V2X cho ô. tô. của họ. trong nă.m 2020. Sau đó., chú.ng ta có. thể mong đợ.i những chiế.c xe đư.ợ.c kế.t nố.i 5G đầ.u tiê.n trê.n đư.ờ.ng và.o nă.m 2022”.Nă.m 2035: Sẽ có. 83 triệ.u ô. tô. kế.t nố.i 5G lă.n bá.nh trê.n đư.ờ.ng
83 triệ.u xe ô. tô. kế.t nố.i 5G sẽ có. mặ.t trê.n đư.ờ.ng và.o nă.m 2035

Ford đã cô.ng bố. những chiế.c xe mớ.i đư.ợ.c trang bị. C-V2X cho nă.m 2021 và. những hãng khá.c cũng đang phá.t triển chú.ng. Audi, BMW và. Volkswagen đã hợ.p tá.c vớ.i Ericsson, Huawei và. Nokia để thử nghiệ.m cô.ng nghệ. 5G cho những chiế.c xe đư.ợ.c kế.t nố.i.

“Tuy nhiê.n, điề.u quan trọ.ng hơ.n đó. là. việ.c chia sẻ dữ liệ.u cảm biế.n, nó. sẽ giú.p đảm bảo an toà.n và. bảo vệ. những ngư.ờ.i đi đư.ờ.ng dễ bị. ảnh hư.ởng bởi cá.c phư.ơ.ng tiệ.n tự. lá.i như. ngư.ờ.i đi bộ. hoặ.c ngư.ờ.i đi xe đạ.p. Do đó., việ.c đư.a kế.t nố.i di độ.ng dự.a trê.n 5G và.o ô. tô. sẽ rấ.t quan trọ.ng trong việ.c biế.n giấ.c mơ. khô.ng cò.n tai nạ.n giao thô.ng đư.ờ.ng bộ. thà.nh hiệ.n thự.c”, Leo Gergs cho biế.t thê.m.

Đá.nh giá. tá.c độ.ng của 5G nó.i chung, ABI Research cho rằ.ng, đó.ng gó.p của 5G và.o GDP toà.n cầ.u sẽ đạ.t 17 nghì.n tỷ USD và.o nă.m 2035. Cá.c phư.ơ.ng tiệ.n kế.t nố.i 5G sẽ có. tá.c độ.ng rấ.t lớ.n đế.n điề.u nà.y.

Chia sẻ về. tư.ơ.ng lai của việ.c tí.ch hợ.p cô.ng nghệ. 5G và.o cá.c phư.ơ.ng tiệ.n, Leo Gergs cho biế.t: “Cả nhà. cung cấ.p cơ. sở hạ. tầ.ng và. nhà. khai thá.c mạ.ng cầ.n phải thứ.c tỉnh và. hợ.p tá.c chặ.t chẽ vớ.i cá.c nhà. sản xuấ.t ô. tô. để biế.n cô.ng nghệ. 5G thà.nh cô.ng trê.n những chiế.c xe đư.ợ.c kế.t nố.i”.

 

Chuyên mục
Xem tin Ô tô - Xe máy

Giá xe giảm hàng trăm triệu đồng, khách Việt tha hồ chọn SUV giá rẻ|SUV giảm giá| SUV giá rẻ|xe giá rẻ|xe giảm giá|giảm giá xe|Xe ô tô giảm giá mạnh|Xe giảm giá mạnh|Xe ô tô giảm giá mạnh 2020|Xe giảm giá |giảm giá xe| giá xe 2020|giá xe ô tô

[ad_1]Cá.c mẫu xe SUV tạ.i Việ.t Nam đang có. giá. bá.n giảm thấ.p. Ảnh minh họ.a: VMS

Trung tuầ.n thá.ng 3, nhiề.u khá.ch hà.ng truyề.n nhau thô.ng tin mẫu SUV Chevrolet TrailBlazer đư.ợ.c chà.o bá.n vớ.i giá. bá.n thấ.p nhấ.t là. 670 triệ.u đồ.ng, giảm tớ.i gầ.n 400 triệ.u đồ.ng so vớ.i giá. bá.n niê.m yế.t. Cho dù. đâ.y là. chư.ơ.ng trì.nh giảm giá. do cá.c đạ.i lý thự.c hiệ.n nhằ.m đẩy nố.t lư.ợ.ng hà.ng tồ.n kho cò.n khô.ng đá.ng kể (xe sản xuấ.t từ. nă.m 2018), như.ng việ.c mộ.t mẫu xe giảm giá. tớ.i 40% là. thô.ng tin hấ.p dẫn khô.ng í.t khá.ch hà.ng nhanh chó.ng đế.n đạ.i lý để tì.m kiế.m cơ. hộ.i mua xe.

Trư.ớ.c Chevrolet TrailBlazer, hồ.i cuố.i thá.ng 2, Ford Việ.t Nam cũng có. độ.ng thá.i bấ.t ngờ. khi điề.u chỉnh giá. bá.n của mẫu SUV cao cấ.p Ford Explorer giảm gầ.n 270 triệ.u đồ.ng so vớ.i trư.ớ.c đó., đư.a giá. bá.n mẫu xe nà.y xuố.ng dư.ớ.i 2 tỷ đồ.ng.

Ford Explorer và. Chevrolet TrailBlazer là. hai trong số. hầ.u hế.t cá.c mẫu xe SUV đang đư.ợ.c giảm giá. sâ.u chư.a từ.ng thấ.y tạ.i thị. trư.ờ.ng Việ.t Nam hiệ.n nay.

Xu hư.ớ.ng giảm giá. là. tấ.t yế.u trong bố.i cảnh thị. trư.ờ.ng ô. tô. tiế.p tụ.c ảm đạ.m và. chư.a phụ.c hồ.i kể từ. sau Tế.t Nguyê.n đá.n.

Theo số. liệ.u thố.ng kê. của Hiệ.p hộ.i cá.c nhà. sản xuấ.t ô. tô. (VAMA), trong thá.ng 2, thị. trư.ờ.ng Việ.t Nam bá.n ra tổng số. 17.616 xe đư.ợ.c bá.n ra, tă.ng 11% so vớ.i thá.ng trư.ớ.c và. 41% so vớ.i cù.ng kỳ nă.m ngoá.i. Tuy nhiê.n, sự. tă.ng trư.ởng lạ.i đế.n từ. cá.c dò.ng xe thư.ơ.ng mạ.i và. chuyê.n dụ.ng. Trong khi đó., doanh số. xe du lị.ch vẫn giảm 3% vớ.i 12.471 xe bá.n ra. Cộ.ng vớ.i doanh số. bá.n của TC Motor (thư.ơ.ng hiệ.u Hyundai), tổng lư.ợ.ng xe du lị.ch tạ.i thị. trư.ờ.ng Việ.t Nam đạ.t gầ.n 16.411 chiế.c, giảm so vớ.i thá.ng trư.ớ.c dù. cá.c thư.ơ.ng hiệ.u đã liê.n tụ.c có. cá.c chiê.u kí.ch cầ.u.

Doanh số. chung của toà.n thị. trư.ờ.ng cò.n chư.a khởi sắ.c dù. giá. xe vẫn đang trong xu hư.ớ.ng giảm sâ.u từ. tấ.t cả cá.c thư.ơ.ng hiệ.u. Hầ.u hế.t cá.c hãng xe và. đạ.i lý đề.u phải tung ra cá.c chiê.u giảm giá., kí.ch cầ.u, đư.a giá. xe ở thờ.i điểm hiệ.n tạ.i giảm xuố.ng thấ.p nhấ.t trong nă.m ở hầ.u hế.t cá.c phâ.n khú.c. Trong đó., phâ.n khú.c SUV chư.a bao giờ. chứ.ng kiế.n cuộ.c đua giảm giá. quyế.t liệ.t đế.n thế..

Ở phâ.n khú.c xe cỡ nhỏ, Hyundai Kona và. Ford EcoSport tiế.p tụ.c cuộ.c cạ.nh tranh gay gắ.t. Doanh số. sụ.t giảm nhẹ trong thá.ng 2 vớ.i 458 xe, Hyundai Kona đư.ợ.c TC Motor giảm giá. tớ.i 40 triệ.u đồ.ng trong thá.ng 3 để tă.ng thê.m sứ.c hú.t. Trong khi đó., cá.c đạ.i lý cũng thô.ng tin giảm giá. cá.c phiê.n bản Ford EcoSport từ. 70 – 100 triệ.u đồ.ng khi mẫu xe nà.y mấ.t dầ.n vị. thế. trong phâ.n khú.c.

Thaco cũng giảm giá. cho Mazda CX-8 và. CX-5 vớ.i mứ.c giảm mạ.nh tay hơ.n trư.ớ.c. Theo đó., hai phiê.n bản Mazda CX-8 Premium đư.ợ.c giảm giá. lê.n tớ.i100 triệ.u đồ.ng; phiê.n bản CX-8 2.5 Deluxe giảm giá. tớ.i 80 triệ.u đồ.ng.

Đố.i vớ.i New Mazda CX-5, phiê.n bản Luxury ư.u đãi 50 triệ.u đồ.ng, ba phiê.n bản cò.n lạ.i là. Deluxe, Premium và. Signature 1 cầ.u ư.u đãi 40 triệ.u đồ.ng. Ngay cả phiê.n bản cao cấ.p nhấ.t là. New Mazda CX-5 2.5 Signature cũng đư.ợ.c giảm 30 triệ.u đồ.ng.

Đạ.i lý Honda giảm giá. HR-V lê.n tớ.i cả tră.m triệ.u đồ.ng cò.n xe “hot” CR-V cũng giảm từ. 70 – 100 triệ.u đồ.ng. Toyota Fortuner cũng đư.ợ.c giảm giá. mạ.nh, đư.a giá. bá.n của mẫu xe nà.y xuố.ng thấ.p nhấ.t từ. trư.ớ.c tớ.i nay. Đạ.i lý Toyota thô.ng tin giảm giá. hầ.u hế.t cá.c phiê.n bản Fortuner, trong đó., cá.c phiê.n bản má.y dầ.u đư.ợ.c giảm giá. lê.n tớ.i 60 – 100 triệ.u đồ.ng; cá.c phiê.n bản má.y xă.ng giảm từ. 10 – 40 triệ.u đồ.ng tù.y phiê.n bản và. đạ.i lý. Nissan giữ châ.n cá.c khá.ch hà.ng mua xe bằ.ng việ.c tă.ng thê.m cá.c ư.u đãi như. giảm 50 triệ.u đồ.ng tiề.n mặ.t vớ.i mẫu xe Terra; 

Volkswagen Việ.t Nam cũng đư.a ra cá.c chư.ơ.ng trì.nh giảm giá. lê.n tớ.i hà.ng tră.m triệ.u đồ.ng. Theo đó., khá.ch hà.ng mua xe Tiguan Allspace Highline hoặ.c Passat BlueMotion High tư.ơ.ng ứ.ng vớ.i số. tiề.n từ. 150 – hơ.n 200 triệ.u đồ.ng. Subaru Việ.t Nam giảm 180 triệ.u đồ.ng so vớ.i giá. bá.n niê.m yế.t đố.i vớ.i mẫu SUV Subaru Forester cho khá.ch mua hà.ng đế.n hế.t thá.ng 3. 

Chuyên mục
Xem tin Ô tô - Xe máy

Bộ đôi Peugeot 3008 và 5008 giá rẻ bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam|Peugeot 3008 và 5008 giá rẻ| Peugeot 3008 2020|Peugeot 5008 2020|giá xe Peugeot|giá bán Peugeot mới nhất

[ad_1]Bộ. đô.i Peugeot 3008 AT và. 5008 AT rẻ hơ.n từ. 50 – 150 triệ.u đồ.ng so vớ.i bản trư.ớ.c

Cá.c phiê.n bản giá. rẻ mớ.i đư.ợ.c bá.n vớ.i giá. bá.n lầ.n lư.ợ.t là. 1,099 tỷ và. 1,199 tỷ đồ.ng có. tê.n gọ.i Peugeot 3008 AT và. 5008 AT. Vớ.i giá. bá.n nà.y, Peugeot 3008 AT rẻ hơ.n 50 triệ.u đồ.ng và. Peugeot 5008 AT rẻ hơ.n tớ.i 150 triệ.u đồ.ng so vớ.i cá.c phiê.n bản “full option”.

Là. cá.c phiê.n bản cắ.t bớ.t trang bị. nê.n bộ. đô.i Peugeot 3008 và. 5008 vẫn giữ gầ.n như. nguyê.n thiế.t kế. tổng thể. Nộ.i thấ.t đư.ợ.c thay đổi nhẹ vớ.i ố.p carbon và. chỉ cam chạ.y viề.n ghế. bọ.c da để tă.ng thê.m tí.nh thể thao.

Để có. mứ.c giá. rẻ hơ.n khá. nhiề.u so vớ.i phiê.n bản hiệ.n hữu, phiê.n bản mớ.i đư.ợ.c cắ.t bỏ bớ.t mộ.t số. trang bị. như.: cửa sổ trờ.i panorama, giá. nó.c, cảm biế.n va chạ.m trư.ớ.c, tí.nh nă.ng nhớ. ghế., sạ.c khô.ng dâ.y, hay gư.ơ.ng chố.ng chó.i tự. độ.ng….Ngoà.i ra, mộ.t số. tí.nh nă.ng hỗ trợ. an toà.n cũng sẽ bị. cắ.t giảm như. hệ. thố.ng hỗ trợ. giữ là.n đư.ờ.ng, cảnh bá.o chệ.ch là.n, cảnh bá.o điểm mù.,..

Cá.c trang bị. ở phiê.n bản mớ.i gồ.m: ghế. ngư.ờ.i lá.i và. ghế. hà.nh khá.ch phí.a trư.ớ.c chỉnh điệ.n, mà.n hì.nh trung tâ.m 8 inch tí.ch hợ.p Apple CarPlay/Android Auto và. cá.c tí.nh nă.ng an toà.n như.: hệ. thố.ng câ.n bằ.ng điệ.n tử (EPS), hệ. thố.ng chố.ng trư.ợ.t (ASR), hỗ trợ. khởi hà.nh ngang dố.c (HAS), hỗ trợ. xuố.ng dố.c (HADC) cù.ng hệ. thố.ng hỗ trợ. kiểm soá.t hà.nh trì.nh Grip Control.

Độ.ng cơ. của phiê.n bản mớ.i vẫn là. 1.6L tă.ng á.p, cho cô.ng suấ.t tố.i đa 165 mã lự.c và. mô.-men xoắ.n cự.c đạ.i 245 Nm, đi kèm hộ.p số. tự. độ.ng 6 cấ.p.

Cù.ng vớ.i phiê.n bản mớ.i, Peugeot vẫn bá.n song song phiê.n bản Peugeot 3008 AL và. 5008 AL hiệ.n hữu vớ.i trang bị. cao cấ.p hơ.n có. mứ.c giá. 1,149 tỷ và. 1,349 tỷ đồ.ng.

Chuyên mục
Xem tin Ô tô - Xe máy

Đề xuất bỏ biến cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ trên nhiều tuyến phố Hà Nội|đường cấm taxi|tuyến đường cấm xe hợp đồng|cấm taxi|cấm xe hợp đồng|các tuyến đường cấm taxi|tuyến đường nào cấm taxi |hà nội cấm taxi|tuyến đường nào cấm xe hợp đồng điện tử

[ad_1]Sở GTVT có. đề. xuấ.t dỡ bỏ biế.n cấ.m taxi, xe hợ.p đồ.ng ở nhiề.u tuyế.n phố. Hà. Nộ.i. Ảnh minh họ.a: Internet

Cô.ng vă.n của Sở GTVT nê.u: ngà.y 12/3, Hiệ.p hộ.i taxi Hà. Nộ.i có. cô.ng vă.n gửi sở GTVT kiế.n nghị. về. mộ.t số. giải phá.p nhằ.m giảm bớ.t khó. khă.n cho ngà.nh vậ.n tải trong bố.i cảnh hiệ.n nay.

Theo Hiệ.p hộ.i taxi Hà. Nộ.i, hầ.u hế.t cá.c doanh nghiệ.p taxi đề.u đang gặ.p khó. khă.n do những tá.c độ.ng tiê.u cự.c của dị.ch bệ.nh. Cụ. thể, lư.ợ.ng hà.nh khá.ch, doanh thu sụ.t giảm tớ.i 50 – 60% trong khi cá.c chi phí. cố. đị.nh, lãi vay doanh nghiệ.p vẫn phải gá.nh chị.u. Đó. là. chư.a kể đế.n cá.c doanh nghiệ.p phải bỏ ra cá.c khoản chi phí. lớ.n để phụ.c vụ. cô.ng tá.c phò.ng chố.ng dị.ch bệ.nh. Cá.c yế.u tố. nà.y đã là.m cho tì.nh hì.nh kinh doanh của cá.c doanh nghiệ.p taxi lâ.m và.o tì.nh trạ.ng khó. khă.n.

Că.n cứ. và.o tì.nh hì.nh hiệ.n nay, khi cá.c trư.ờ.ng họ.c hiệ.n tạ.i đang cho họ.c sinh nghỉ họ.c, nhu cầ.u đi lạ.i hạ.n chế. nê.n khô.ng có. tì.nh trạ.ng ù.n tắ.c. Sau khi kiểm tra rà. soá.t, Sở GTVT cũng đề. xuấ.t thà.nh phố. tạ.m dỡ bỏ biển cấ.m xe taxi, xe hợ.p đồ.ng đư.ớ.i 9 chỗ ở 10/11 tuyế.n đư.ờ.ng đã có. biển cẩm. Cụ. thể là.: đề. xuấ.t dỡ bỏ biển cấ.m cả hai chiề.u trong giờ. cao điểm trê.n cá.c tuyế.n đư.ờ.ng Giảng Võ, Lá.ng Hạ., Lê. Vă.n Lư.ơ.ng, Trư.ờ.ng Chinh; Dỡ biển cấ.m tuyế.n đư.ờ.ng Khâ.m Thiê.n trong giờ. cao điểm theo chiề.u Lê. Duẩn đi Ô Chợ. Dừ.a;

Mộ.t số. tuyế.n đư.ờ.ng có. biển cấ.m như. Hà.ng Bà.i (đoạ.n Trầ.n Hư.ng Đạ.o đế.n Lý Thư.ờ.ng Kiệ.t); Hai Bà. Trư.ng; Phủ Doãn, Cá.t Linh hiệ.n đang có. biển cấ.m theo giờ. cũng đư.ợ.c đề. xuấ.t dỡ bỏ.

Cô.ng vă.n của Sở GTVT cũng nê.u: việ.c dỡ bỏ biển cấ.m là. tạ.m thờ.i và. có. thể xem xét, điề.u chỉnh sao cho phù. hợ.p vớ.i tì.nh hì.nh thự.c tế..

Chuyên mục
Xem tin Ô tô - Xe máy

Hoãn giải F1, các tỷ phú giàu nhất VN mất hàng chục nghìn tỷ vì Covid

[ad_1]

Vn-Index có. 4 phiê.n giảm điểm và. 1 phiê.n tă.ng điểm trư.ớ.c khi kế.t thú.c tuầ.n ở mứ.c 709,73 điểm, giảm 52,05 điểm tư.ơ.ng đư.ơ.ng 6,83% so vớ.i cuố.i tuầ.n trư.ớ.c.

Trong tuầ.n qua, cá.c cổ phiế.u có. ảnh hư.ởng tiê.u cự.c nhấ.t đế.n Vn-Index tuầ.n qua là. VCB của Vietcombank, VIC của Vingroup, và. VHM của Vinhomes khi lấ.y đi của chỉ số. lầ.n lư.ợ.t 10,14; 9,65 và. 7,85 điểm.

Diễn biế.n của thị. trư.ờ.ng tuầ.n vừ.a qua cũng khiế.n cho giá. trị. tà.i sản của cá.c tỷ phú. già.u nhấ.t Việ.t Nam tiế.p tụ.c suy giảm mạ.nh.

Cù.ng vớ.i việ.c BTC giải đua F1 thô.ng bá.o buộ.c phải hoãn giải do dị.ch bệ.nh Covid-19, cổ phiế.u VIC tiế.p tụ.c giảm sâ.u trong tuầ.n thứ. 3 liê.n tiế.p vớ.i mứ.c giảm 10.000 đồ.ng (10,81%) trong tuầ.n vừ.a qua khiế.n giá. trị. tà.i sản của tỷ phú. già.u nhấ.t Việ.t Nam tiế.p tụ.c giảm.Giải đua F1 lầ.n đầ.u tiê.n tổ chứ.c tạ.i Hà. Nộ.i đã phải tạ.m hoãn do Covid-19 là. điề.u khiế.n khô.ng chỉ nhà. tổ chứ.c mà. ngư.ờ.i xem cũng vô. cù.ng tiế.c nuố.i

Vớ.i mứ.c giá. đó.ng cửa tuầ.n 82.500 đồ.ng/cp, giá. trị. cổ phiế.u VIC do ô.ng Phạ.m Nhậ.t Vư.ợ.ng nắ.m giữ đã giảm 19.167 tỷ đồ.ng so vớ.i tuầ.n trư.ớ.c, cò.n lạ.i 158.134 tỷ đồ.ng.

Thậ.m chí., nế.u tí.nh cả chuỗi 3 tuầ.n giảm giá. liê.n tiế.p của VIC, tà.i sản của tỷ phú. già.u nhấ.t Việ.t Nam đã “bố.c hơ.i” xấ.p xỉ 44 nghì.n tỷ đồ.ng, tư.ơ.ng đư.ơ.ng gầ.n 2 tỷ USD.

Trong khi đó., ngư.ờ.i già.u thứ. hai – nữ tỷ phú. Nguyễn Thị. Phư.ơ.ng Thảo – lạ.i ghi nhậ.n mứ.c tă.ng nhẹ về. giá. trị. tà.i sản trong tuầ.n vừ.a qua.

 

Cổ phiế.u VJC tă.ng 2% sau khi kế.t thú.c tuầ.n giao dị.ch đã khiế.n cho giá. trị. cổ phiế.u VJC do TGĐ hãng hà.ng khô.ng Vietjet nắ.m giữ tă.ng thê.m 404 tỷ đồ.ng, lê.n mứ.c 20.423 tỷ đồ.ng.

Trong khi đó., giá. cổ phiế.u MSN của Masan Group tiế.p tụ.c lao dố.c khiế.n cho hai tỷ phú. Nguyễn Đă.ng Quang và. Hồ. Hù.ng Anh mỗi ngư.ờ.i mấ.t thê.m 1.300 tỷ đồ.ng. Theo đó., giá. trị. tà.i sản của ô.ng Hồ. Hù.ng Anh hiệ.n cò.n 13.000 tỷ đồ.ng và. ô.ng Nguyễn Đă.ng Quang là. 12,6 nghì.n tỷ đồ.ng.

Sự. lao dố.c của TTCK trư.ớ.c diễn biế.n khó. lư.ờ.ng của đạ.i dị.ch Covid-19 trê.n toà.n cầ.u đã khiế.n Bộ. Tà.i chí.nh phải có. độ.ng thá.i đầ.u tiê.n nhằ.m hỗ trợ. thị. trư.ờ.ng. Đó. là. việ.c cơ. quan nà.y ban hà.nh Thô.ng tư. 14/2020/TT-BTC ngà.y 18/03/2020 nhằ.m hỗ trợ. cá.c tổ chứ.c, cá. nhâ.n liê.n quan chị.u ảnh hư.ởng do dị.ch Covid-19.

Theo đó., Bộ. Tà.i chí.nh miễn hoà.n toà.n mộ.t số. loạ.i giá. dị.ch vụ. sau: Dị.ch vụ. đă.ng ký niê.m yế.t lầ.n đầ.u và. giá. dị.ch vụ. thay đổi đă.ng ký niê.m yế.t đố.i vớ.i cổ phiế.u, trá.i phiế.u doanh nghiệ.p, chứ.ng chỉ quỹ đầ.u tư., cô.ng cụ. nợ. và. chứ.ng quyề.n có. bảo đảm; Dị.ch vụ. kế.t nố.i trự.c tuyế.n lầ.n đầ.u; Dị.ch vụ. đă.ng ký chứ.ng khoá.n lầ.n đầ.u; Dị.ch vụ. đă.ng ký chứ.ng khoá.n bổ sung; Dị.ch vụ. vay, cho vay chứ.ng khoá.n qua hệ. thố.ng VSD; Đă.ng ký thà.nh viê.n giao dị.ch chứ.ng khoá.n phá.i sinh và. đă.ng ký thà.nh viê.n bù. trừ..

Ngoà.i ra, Bộ. Tà.i chí.nh cũng giảm giá. từ. 10% – 50% đố.i vớ.i 09 dị.ch vụ.: dị.ch vụ. giao dị.ch trê.n thị. trư.ờ.ng cơ. sở, thị. trư.ờ.ng phá.i sinh, dị.ch vụ. lư.u ký chứ.ng khoá.n; giảm từ. 15% – 20% đố.i vớ.i dị.ch vụ. quản lý vị. thế., quản lý tà.i sản ký quỹ trê.n thị. trư.ờ.ng chứ.ng khoá.n phá.i sinh; giảm từ. 30% – 50% đố.i vớ.i dị.ch vụ. quản lý niê.m yế.t chứ.ng quyề.n có. bảo đảm, dị.ch vụ. thự.c hiệ.n quyề.n, dị.ch vụ. chuyển khoản chứ.ng khoá.n và. dị.ch vụ. đấ.u giá., chà.o bá.n cạ.nh tranh. Thô.ng tư. có. hiệ.u lự.c từ. ngà.y 19/3/2020 đế.n hế.t ngà.y 31/8/2020.

Thô.ng tư. là. mộ.t nỗ lự.c lớ.n từ. phí.a cá.c cơ. quan quản lý vớ.i mong muố.n phá.t đi tí.n hiệ.u tí.ch cự.c hỗ trợ. thị. trư.ờ.ng chứ.ng khoá.n trong giai đoạ.n hiệ.n nay.

Hiề.n Anh

Chuyên mục
Xem tin Ô tô - Xe máy

Triệu hồi xe Mazda3 2020 bị lỗi phanh tự động thông minh SBS|Mazda3 2020 bị lỗi phanh| Mazda3 2020 bị lỗi|Lỗi mazda3|có nên mua Mazda3|lỗi phanh tự động|mazda3 2020 lỗi phanh tự động|Mazda3 bị lỗi|Mazda3 lỗi phanh|mazda 3|Triệu hồi xe Mazda3

[ad_1]Triệ.u hồ.i dò.ng xe Mazda3 2020 bị. lỗi phanh khẩn cấ.p

Thô.ng tin từ. Cụ.c Đă.ng kiểm, cá.c xe nằ.m trong diệ.n triệ.u hồ.i là. dò.ng Allnew Mazda3 sedan và. hatchback (Sport), đư.ợ.c sản xuấ.t, lắ.p rá.p tạ.i nhà. má.y Thaco (Quảng Nam) trong thờ.i gian từ. 14/10/2019 – 20/2/2020. Tổng số. xe nằ.m trong diệ.n triệ.u hồ.i là. 640 chiế.c.

Phí.a Thaco cho biế.t, trong số. 640 chiế.c Mazda3 nằ.m trong diệ.n triệ.u hồ.i  nó.i trê.n hiệ.n đã có. 300 xe đư.ợ.c bá.n tớ.i tay khá.ch hà.ng. Đâ.y là. số. xe sẽ đư.ợ.c Mazda triệ.u hồ.i để sửa lỗi. Lư.ợ.ng xe cò.n lạ.i vẫn chư.a đư.ợ.c bá.n ra thị. trư.ờ.ng.

Toà.n bộ. cá.c xe Mazda3 nà.y đư.ợ.c triệ.u hồ.i để cậ.p nhậ.t phầ.n mề.m điề.u khiển do hiệ.n tư.ợ.ng hệ. thố.ng phanh hỗ trợ. (SBS) bị. lỗi có. thể tự. độ.ng độ.ng kí.ch hoạ.t dù. khô.ng gặ.p vậ.t cản.

Theo lý giải của Mazda, cá.c xe thuộ.c diệ.n ảnh hư.ởng do phầ.n mề.m điề.u khiển hệ. thố.ng hỗ trợ. phanh (SBS) lậ.p trì.nh chư.a phù. hợ.p, trong mộ.t số. điề.u kiệ.n nhấ.t đị.nh khiế.n cho phư.ơ.ng tiệ.n nhậ.n biế.t chư.a đú.ng chư.ớ.ng ngạ.i vậ.t phí.a trư.ớ.c khi xe đang di chuyển trê.n đư.ờ.ng, và. tự. độ.ng kí.ch hoạ.t hệ. thố.ng hỗ trợ. phanh SBS. Điề.u nà.y có. thể gâ.y nguy cơ. va chạ.m vớ.i cá.c phư.ơ.ng tiệ.n xung quanh.

Để trá.nh cá.c nguy cơ. va chạ.m, ngư.ờ.i tiê.u dù.ng có. xe nằ.m trong diệ.n triệ.u hồ.i nê.n đư.ợ.c khuyế.n cá.o nê.n đư.a xe ngay tớ.i đạ.i lý Mazda để sửa lỗi. Thờ.i gian khắ.c phụ.c lỗi nà.y là. 10 phú.t.

Trư.ớ.c đó., sau khi nhiề.u ngư.ờ.i dù.ng phản á.nh hiệ.n tư.ợ.ng lỗi phanh khẩn cấ.p trê.n dò.ng xe Mazda3 2020, phí.a Thaco cũng cho biế.t hiệ.n tư.ợ.ng lỗi nà.y chỉ xuấ.t hiệ.n trê.n 2 phiê.n bản Premium của 2 mẫu xe All-New Mazda3 và. All-New Mazda3 Sport do hệ. thố.ng SBS chỉ đư.ợ.c trang bị. cho phiê.n bản nà.y. Trong khi đó., cá.c phiê.n bản khá.c hoạ.t độ.ng hoà.n toà.n bì.nh thư.ờ.ng.

Chuyên mục
Xem tin Ô tô - Xe máy

F1 lên lịch chặng đua mới tại Việt Nam|cách hoàn tiền vé F1 Hà Nội|F1 hà nội chính thức bị hủy|Chính thức hủy F1 Hà nội |F1 việt nam 2020| Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix 2020|Formula 1 Vietnam bị hủy|vé xem F1|cách hoàn vé xem F1|hoàn vé f1

[ad_1]Chặ.ng đua tạ.i Hà. Nộ.i 

Ngà.y 13/3, Cô.ng ty Vietnam Grand Prix chí.nh thứ.c thô.ng bá.o hoãn chặ.ng đua F1 VinFast Vietnam Grand Prix 2020. lầ.n đầ.u tiê.n đư.ợ.c tổ chứ.c tạ.i Hà. Nộ.i.

Phí.a Vietnam Grand Prix cho biế.t: Sự. kiệ.n nà.y chỉ bị. tạ.m hoãn. Hiệ.n nay, UBND thà.nh phố. Hà. Nộ.i cù.ng vớ.i Vietnam Grand Prix đang nỗ lự.c đà.m phá.n vớ.i F1, FIA và. cá.c bê.n liê.n quan để đư.a ra lị.ch trì.nh mớ.i trong nă.m 2020 phù. hợ.p và. bảo đảm an toà.n.

Theo đó., cá.c khá.ch hà.ng đã mua vé đã xem chặ.ng đua có. thể bảo lư.u hoà.n toà.n hiệ.u lự.c và. toà.n bộ. cá.c quyề.n lợ.i. Thờ.i hạ.n hiệ.u lự.c của vé sẽ đư.ợ.c tự. độ.ng cậ.p nhậ.t theo lị.ch trì.nh đua mớ.i nhấ.t.

Cá.c vé cũ khô.ng cò.n hiệ.u lự.c kể từ. ngà.y thô.ng bá.o chí.nh thứ.c hoãn chặ.ng đua. Vé mớ.i sẽ đư.ợ.c chuyển tớ.i khi khá.ch hà.ng đă.ng lý dự.a trê.n lị.ch đua mớ.i sau khi đư.ợ.c cô.ng bố. chí.nh thứ.c. Vé điệ.n tử, như. thô.ng lệ. sẽ đư.ợ.c phá.t hà.nh và. có. hiệ.u lự.c từ. 2-3 tuầ.n trư.ớ.c lị.ch đua mớ.i.

Trong trư.ờ.ng hợ.p cá.c khá.ch hà.ng sở hữu vé lự.a chọ.n khô.ng tiế.p tụ.c đồ.ng hà.nh cù.ng chặ.ng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix 2020 khi chặ.ng đua đư.ợ.c tổ chứ.c lạ.i, phí.a Vietnam Grand Prix sẽ tiế.n hà.nh cá.c thủ tụ.c hoà.n tiề.n và. hủy vé.

Cũng theo thô.ng tin Vietnam Grand Prix, dự. kiế.n chặ.ng đua mớ.i sẽ đư.ợ.c cô.ng bố. trong vò.ng từ. 1-2 thá.ng tớ.i trê.n cơ. sở lị.ch mớ.i do F1 sắ.p xế.p và. đư.ợ.c FIA phê. chuẩn.