Chuyên mục
Xem tin tức Du lịch

Lugaw – Món cháo đặc biệt ở Philippines

[ad_1]

Du khá.ch sà.nh ă.n nế.u có. cơ. hộ.i đế.n Philippines đề.u khô.ng bỏ lỡ việ.c thư.ởng thứ.c mó.n Lugaw.

Những ngư.ờ.i dâ.n số.ng ở Payatas, Đô.ng Bắ.c thủ đô. Manila của Philippines đề.u biế.t quá.n Lugaw của bà. Nini Elago. Những ngư.ờ.i lao độ.ng thư.ờ.ng đế.n đâ.y để ă.n khi đó.i. Họ. muố.n ă.n mó.n gì. đó. nhanh, rẻ và. giú.p họ. no bụ.ng. Mộ.t bá.t Lugaw có. giá. 10 Peso, khoảng 5.000 VND.

Bà. Elago thư.ờ.ng nấ.u nồ.i chá.o lớ.n. Bà. quấ.y gạ.o nế.p lẫn gạ.o tẻ để tạ.o độ. sá.nh cho mó.n chá.o như.ng bí. quyế.t để là.m cho mó.n chá.o thê.m ngon chí.nh là. châ.n gà. và. tiế.t gà.. Sau khi nấ.u trong 1 tiế.ng, mó.n chá.o Lugaw đã sẵn sà.ng. Chỉ cầ.n thê.m tỏi và. vắ.t í.t chanh tư.ơ.i là. thự.c khá.ch sẽ đư.ợ.c mó.n Lugaw rấ.t ngon miệ.ng.

Ngư.ờ.i Philippines thư.ờ.ng ă.n 5 bữa/ngà.y và. Lugaw là. mó.n là. ngư.ờ.i dâ.n ở đâ.y thư.ờ.ng ă.n và.o buổi sá.ng và. chiề.u. Thậ.m chí., mó.n chá.o nà.y cò.n đư.ợ.c xem là. bà.i thuố.c chữa cảm lạ.nh.

Mộ.t số. vù.ng của Philippines có. mó.n Lugaw phiê.n bản ngọ.t như.ng ở Payatas, khá.ch hà.ng vẫn thí.ch mó.n Lugaw cay và. họ. có. thể thư.ởng thứ.c mó.n nà.y bấ.t kỳ lú.c nà.o.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Chuyên mục
Xem tin tức Du lịch

Sống tích cực giữa mùa dịch COVID-19 tại California, Mỹ

[ad_1]

Lê. Minh (PV Đà.i THVN thư.ờ.ng trú. tạ.i Mỹ)Thứ. ba, ngà.y 24/03/2020 06:20 GMT+7

Victor Zheng là. mộ.t diễn viê.n. Khi trư.ờ.ng quay đó.ng cửa để hạ.n chế. sự. lâ.y lan của dị.ch COVID-19, Victor quyế.t đị.nh ở nhà., hạ.n chế. tiế.p xú.c và. giữ khoảng cá.ch khi cầ.n phải ra đư.ờ.ng tậ.p thể dụ.c.

Theo Victor, trá.ch nhiệ.m xã hộ.i cũng đồ.ng nghĩa vớ.i việ.c khô.ng tung những tin đồ.n thấ.t thiệ.t về. dị.ch COVID-19. Trư.ớ.c những tá.c độ.ng của cá.c lệ.nh giớ.i hạ.n trong mù.a dị.ch COVID-19, Victor cho rằ.ng mọ.i ngư.ờ.i cầ.n phải chia sẻ và. tự. thí.ch nghi.

Victor chỉ là. mộ.t trong số. rấ.t nhiề.u ngư.ờ.i dâ.n California nó.i riê.ng và. trê.n toà.n nư.ớ.c Mỹ nó.i chung đang phải tự. điề.u chỉnh, số.ng tí.ch cự.c trong bố.i cảnh cá.c quy đị.nh kiểm soá.t ngà.y cà.ng đư.ợ.c thắ.t chặ.t.

Hi vọ.ng rằ.ng, việ.c á.p dụ.ng nghiê.m ngặ.t cá.c quy đị.nh nà.y sẽ gó.p phầ.n là.m chậ.m lạ.i sự. lâ.y lan của dị.ch COVID-19 tạ.i quố.c gia nà.y.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Chuyên mục
Xem tin tức Du lịch

Thêm nhiều điểm du lịch tại Khánh Hòa tạm ngừng đón khách

[ad_1]

Thá.p Bà. Nha Trang là. mộ.t trong những điểm thu hú.t đô.ng khá.ch du lị.ch. (Ảnh minh họ.a: VOV)

Cá.c điểm  du lị.ch thu hú.t lư.ợ.ng lớ.n khá.ch khi đế.n thà.nh phố. Nha Trang như.: khu du lị.ch Hò.n Tằ.m, cô.ng viê.n du lị.ch Yangbay, khu du lị.ch Suố.i Hoa Lan, khu du lị.ch Đảo Khỉ, khu du lị.ch Tà.u ngầ.m hay bế.n du thuyề.n… đề.u sẽ ngừ.ng đó.n khá.ch đế.n cuố.i thá.ng 4.

Trư.ớ.c khi có. dị.ch COVID-19, mỗi ngà.y cá.c điểm du lị.ch nà.y đó.n hà.ng nghì.n lư.ợ.t khá.ch đế.n tham quan. Tuy nhiê.n, trong những ngà.y qua, mỗi ngà.y chỉ có. và.i chụ.c lư.ợ.t khá.ch đế.n.

Trư.ớ.c đó., di tí.ch Thá.p Bà. Ponagar, danh thắ.ng Hò.n Chồ.ng và. Am Chú.a đã tạ.m đó.ng cửa do dị.ch bệ.nh COVID-19.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Chuyên mục
Xem tin tức Du lịch

Thú vị cuộc đua thuyền trên băng ở hồ Baikal

[ad_1]

Dị.ch COVID-19 đã khiế.n nhiề.u giải thể thao bị. hoãn, như.ng khô.ng phải là. tấ.t cả. Vẫn có. những giải vẫn đư.ợ.c diễn ra và. mộ.t trong số. đó. là. giải đua thuyề.n trê.n bă.ng ở hồ. Baikal.

Mộ.t số. khu vự.c ở hồ. Baikal vẫn đang bị. đó.ng bă.ng vì. mù.a đô.ng ở đâ.y chư.a kế.t thú.c. Đó. là. cơ. hộ.i khô.ng thể tố.t hơ.n để cá.c vậ.n độ.ng viê.n đua thuyề.n trê.n khắ.p thế. giớ.i cù.ng nhau tớ.i đâ.y để tham dự. giải đua thuyề.n trê.n bă.ng.

Tố.c độ. của 1 chiế.c thuyề.n đua có. thể lê.n tớ.i 100km/h như.ng khô.ng í.t VĐV đã phải giảm tố.c bởi điề.u kiệ.n thi đấ.u khô.ng thậ.t sự. thuậ.n lợ.i trê.n hồ. nư.ớ.c ngọ.t lớ.n nhấ.t thế. giớ.i.

Ngay từ. thế. kỷ XVII, những cuộ.c đua thuyề.n trê.n bă.ng đã đư.ợ.c tổ chứ.c tạ.i Nga, kế.t hợ.p vớ.i những chuyế.n đi să.n. Cá.c VĐV trê.n khắ.p thế. giớ.i đã bắ.t đầ.u tham dự. cuộ.c đua nà.y từ. hơ.n 10 nă.m trư.ớ.c. Thử thá.ch nà.y tuy khô.ng dễ cho bấ.t kỳ ai như.ng rấ.t đá.ng để trải nghiệ.m.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Chuyên mục
Xem tin tức Du lịch

Nhà hát cách ly đầu tiên tại Hungary

[ad_1]

Mộ.t nhó.m cá.c diễn viê.n ngư.ờ.i Hungary đã thiế.t lậ.p “Nhà. há.t cá.ch ly đầ.u tiê.n” của nư.ớ.c nà.y, phá.t trự.c tiế.p cá.c vở kị.ch tớ.i ngư.ờ.i xem qua mạ.ng xã hộ.i Facebook.

Ý tư.ởng trê.n đư.ợ.c nảy ra sau khi cá.c rạ.p chiế.u phim và. sâ.n khấ.u ở Hungary phải đó.ng cửa do COVID-19.

Sau vở kị.ch đầ.u tiê.n nhậ.n đư.ợ.c phản hồ.i tí.ch cự.c của ngư.ờ.i xem, cá.c nghệ. sĩ đang lê.n kế. hoạ.ch thự.c hiệ.n vở kị.ch mớ.i có. tê.n Bệ.nh dị.ch, dự.a trê.n cuố.n tiểu thuyế.t của Albert Camus, xuấ.t bản nă.m 1947.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Chuyên mục
Xem tin tức Du lịch

Nhiều thành phố du lịch tại Mỹ vắng lặng do COVID-19

[ad_1]

Lê. Minh (PV Đà.i THVN Thư.ờ.ng trú. tạ.i Mỹ)Thứ. nă.m, ngà.y 19/03/2020 06:00 GMT+7

Cầ.u cảng Santa Monica, khu phố. đi bộ. và. mua sắ.m của thà.nh phố. du lị.ch Santa Monica đề.u vắ.ng lặ.ng. Tấ.t cả cá.c cửa hiệ.u kinh doanh, quá.n bar đề.u đã đó.ng cửa. Cá.c nhà. hà.ng, quá.n cà. phê. chỉ cung cấ.p đồ. ă.n uố.ng đã đư.ợ.c đặ.t trư.ớ.c và. lấ.y mang về. nhà..

Tì.nh trạ.ng tư.ơ.ng tự. cũng diễn ra ở thà.nh phố. San Francisco, mộ.t trong những điểm du lị.ch nổi tiế.ng ở miề.n Bắ.c bang California, nơ.i lệ.nh tự. cá.ch ly tạ.i nhà. đã có. hiệ.u lự.c nhằ.m ngă.n chặ.n sự. lâ.y lan của dị.ch COVID-19.

Trê.n toà.n miề.n Bắ.c bang California đã có. í.t nhấ.t 9 quậ.n hạ.t và. nhiề.u thà.nh phố. vớ.i gầ.n 9 triệ.u dâ.n á.p dụ.ng biệ.n phá.p tự. cá.ch ly tạ.i nhà., hạ.n chế. đi lạ.i và. cấ.m tụ. tậ.p trê.n 10 ngư.ờ.i. Cá.c siê.u thị., hiệ.u thuố.c, câ.y xă.ng và. cá.c dị.ch vụ. thiế.t yế.u khá.c vẫn hoạ.t độ.ng bì.nh thư.ờ.ng. Những ngư.ờ.i trê.n 65 tuổi đư.ợ.c yê.u cầ.u khô.ng ra khỏi nhà.. Những ai vi phạ.m sẽ bị. phạ.t tiề.n, thậ.m chí. cò.n bị. phạ.t tù..

Cá.c biệ.n phá.p tư.ơ.ng tự. cũng đã đư.ợ.c triển khai ở Quậ.n Los Angeles và. San Diego ở miề.n Nam bang California, vớ.i tổng cộ.ng gầ.n 14 triệ.u cư. dâ.n.

Điểm đá.ng chú. ý là. ngư.ờ.i dâ.n Mỹ rấ.t có. ý thứ.c á.p dụ.ng nghiê.m ngặ.t cá.c quy đị.nh của giớ.i chứ.c y tế. như. giữ khoảng cá.ch an toà.n, khô.ng đư.a tay lê.n mắ.t, mũi miệ.ng hay là. tă.ng cư.ờ.ng vệ. sinh cá. nhâ.n. Hi vọ.ng rằ.ng, việ.c á.p dụ.ng nghiê.m ngặ.t cá.c quy đị.nh nà.y sẽ gó.p phầ.n là.m chậ.m lạ.i sự. lâ.y lan của dị.ch COVID-19 tạ.i quố.c gia nà.y.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Chuyên mục
Xem tin tức Du lịch

Nhịp sống dưới lòng đất Moscow thời dịch COVID-19

[ad_1]

Nhậ.t Linh (PV Đà.i THVN Thư.ờ.ng trú. tạ.i Nga)Thứ. nă.m, ngà.y 19/03/2020 06:00 GMT+7

Tà.u điệ.n ngầ.m từ. lâ.u nay là. phư.ơ.ng tiệ.n giao thô.ng cô.ng cộ.ng tiệ.n í.ch nhấ.t đố.i vớ.i ngư.ờ.i dâ.n Moscow và. du khá.ch. Đâ.y cũng là. nơ.i luô.n có. mậ.t độ. ngư.ờ.i đô.ng nhấ.t trong thà.nh phố.. Trong nỗi lo chung trư.ớ.c đạ.i dị.ch COVID-19, nhị.p số.ng trong lò.ng đấ.t Moscow những ngà.y nà.y cũng nhiề.u thay đổi.

Moscow những ngà.y khô.ng ná.o nhiệ.t. Tạ.i cá.c bế.n tà.u điệ.n ngầ.m, cá.c nhâ.n viê.n sử dụ.ng gă.ng tay, kiểm tra thâ.n nhiệ.t và. tiế.n hà.nh khử trù.ng thư.ờ.ng xuyê.n. Phư.ơ.ng tiệ.n giao thô.ng cô.ng cộ.ng chủ yế.u của ngư.ờ.i dâ.n Moscow, chuyê.n chở trung bì.nh hơ.n 7 triệ.u lư.ợ.t ngư.ờ.i/ngà.y, hiệ.n đã giảm đi mộ.t phầ.n lư.u lư.ợ.ng. Dù. vậ.y, hà.nh khá.ch rấ.t í.t ngư.ờ.i đeo khẩu trang và. hầ.u hế.t đề.u tỏ ra khá. lạ.c quan.

Tí.nh đế.n ngà.y 17/3, ở Nga đã ghi nhậ.n 114 trư.ờ.ng hợ.p nhiễm COVID-19, riê.ng ở Moscow là. 56 ngư.ờ.i. Ban quản lý Metro Moscow hiệ.n tă.ng cư.ờ.ng cá.c biệ.n phá.p khử trù.ng tạ.i gầ.n 270 bế.n tà.u điệ.n ngầ.m. Cửa, tay vị.n, cầ.u thang thư.ờ.ng xuyê.n đư.ợ.c sá.t khuẩn. Mỗi ngà.y có. khoảng 6.000 toa tà.u đư.ợ.c khử trù.ng bằ.ng tia cự.c tí.m. Cá.c cuộ.c tổng vệ. sinh đư.ợ.c tiế.n hà.nh và.o ban đê.m.

Thư.a hơ.n, vắ.ng hơ.n như.ng nhị.p số.ng trong lò.ng đấ.t Moscow khô.ng hề. chậ.m lạ.i mà. cò.n bậ.n rộ.n hơ.n trong cuộ.c chiế.n chố.ng virus corona. Từ.ng có. thô.ng tin Moscow có. thể sớ.m bị. phong tỏa, đó.ng cửa hệ. thố.ng giao thô.ng cô.ng cộ.ng, trong đó. có. tà.u điệ.n ngầ.m như.ng đế.n nay, chí.nh quyề.n thà.nh phố. khẳng đị.nh đâ.y là. tin đồ.n khô.ng xá.c thự.c và. mọ.i tì.nh hì.nh đề.u đang nằ.m trong tầ.m kiểm soá.t.

Dị.ch COVID-19 khiế.n ngư.ờ.i dâ.n Moscow và. du khá.ch phải thay đổi thó.i quen. Ví. như. tạ.i mộ.t bế.n tà.u điệ.n ngầ.m, cá.c bá.c sĩ vệ. sinh dị.ch tễ cảnh bá.o thó.i quen sờ. và.o những bứ.c tư.ợ.ng đồ.ng tì.m may mắ.n của nhiề.u ngư.ờ.i dâ.n và. du khá.ch có. thể là.m tă.ng nguy cơ. lâ.y lan của virus.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Chuyên mục
Xem tin tức Du lịch

Một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới trở nên “vắng như chùa Bà Đanh” vì COVID-19

[ad_1]

Theo thố.ng kế., lư.ợ.ng hà.nh khá.ch tạ.i sâ.n bay quố.c tế. Incheon trong tuầ.n đầ.u tiê.n của thá.ng 3/2020 đã giảm 80%, chạ.m mứ.c thấ.p nhấ.t kể từ. nă.m 2003.

Từ. ngà.y 1/3 đế.n ngà.y 8/3, số. lư.ợ.ng hà.nh khá.ch quá. tải tạ.i sâ.n bay quố.c tế. lớ.n nhấ.t Hà.n Quố.c ở mứ.c 298.307. Con số. nà.y chư.a bằ.ng 1/5 so vớ.i cù.ng kì. nă.m ngoá.i là. 1.536.594 hà.nh khá.ch.

Trong tuầ.n đầ.u tiê.n của thá.ng nà.y, số. lư.ợ.ng hà.nh khá.ch trung bì.nh ở Incheon là. khoảng 37.000 ngư.ờ.i. Và.o ngà.y 7/3, con số. nà.y là. 29.069 – lầ.n đầ.u tiê.n giảm xuố.ng dư.ớ.i mứ.c 30.000 ngư.ờ.i kể từ. nă.m 2003.

Mứ.c thấ.p kỷ lụ.c trư.ớ.c đó. là. 26.773 hà.nh khá.ch và.o ngà.y 20/5/2003 khi thế. giớ.i phải đố.i mặ.t vớ.i đạ.i dị.ch SARS nă.m 2003.

Mộ.t trong những sâ.n bay bậ.n rộ.n nhấ.t thế. giớ.i trở nê.n vắ.ng như. chù.a Bà. Đanh vì. COVID-19 - Ảnh 1.

Lư.ợ.ng hà.nh khá.ch tạ.i sâ.n bay quố.c tế. Incheon trong tuầ.n đầ.u tiê.n của thá.ng 3/2020 đã giảm 80%, chạ.m mứ.c thấ.p nhấ.t kể từ. nă.m 2003

Theo tờ. Korea Herald, số. lư.ợ.ng chuyế.n bay hạ. cá.nh hoặ.c khởi hà.nh qua sâ.n bay Incheon cũng giảm mạ.nh, chỉ cò.n khoảng hơ.n 4.000 chuyế.n. So vớ.i cù.ng kỳ nă.m ngoá.i, con số. nà.y giảm 53%.

Lư.ợ.ng hà.nh khá.ch từ. Trung Quố.c đế.n Incheon trong tuầ.n đầ.u thá.ng 3 giảm 87%. Tư.ơ.ng tự., lư.ợ.ng khá.ch Nhậ.t Bản cũng giảm 85%, chỉ đạ.t 46.861 hà.nh khá.ch trong tuầ.n. Con số. nà.y dự. kiế.n ​​sẽ giảm hơ.n nữa vì. Hà.n Quố.c và. Nhậ.t Bản đã thự.c thi cá.c lệ.nh hạ.n chế. đi lạ.i.

Đạ.i diệ.n cô.ng ty khai thá.c sâ.n bay Incheon (IIAC) cho biế.t hà.nh khá.ch đi qua sâ.n bay buộ.c phải tiế.n hà.nh cá.c 3 điểm kiểm tra thâ.n nhiệ.t là. nhà. ga, sảnh khởi hà.nh và. cổng lê.n má.y bay.

Bấ.t cứ. hà.nh khá.ch nà.o có. nhiệ.t độ. trê.n 37,5oC đề.u khô.ng đư.ợ.c phép bay dự.a trê.n cá.c hạ.n chế. nhậ.p cảnh của quố.c gia trong bố.i cảnh dị.ch COVID-19 bù.ng phá.t mạ.nh.

Kể từ. ngà.y 10/3, số. quố.c gia đã á.p dụ.ng cá.c hạ.n chế. nhậ.p cảnh đố.i vớ.i cô.ng dâ.n Hà.n Quố.c đã tă.ng lê.n hơ.n 100 quố.c gia. Có. gầ.n 50 quố.c gia thự.c hiệ.n cấ.m nhậ.p cảnh vớ.i cô.ng dâ.n xứ. sở kim chi.

Mộ.t trong những sâ.n bay bậ.n rộ.n nhấ.t thế. giớ.i trở nê.n vắ.ng như. chù.a Bà. Đanh vì. COVID-19 - Ảnh 2.

Cá.c hãng hà.ng khô.ng là. mộ.t trong những đố.i tư.ợ.ng chị.u ảnh hư.ởng nặ.ng nề. nhậ.t của dị.ch COVID-19

Khô.ng chỉ Incheon, nhiề.u sâ.n bay quố.c tế. trư.ớ.c đâ.y nổi tiế.ng đô.ng đú.c cũng đang chứ.ng kiế.n cảnh “vắ.ng như. chù.a Bà. Đanh” vì. đạ.i dị.ch COVID-19.

Sau cá.c sâ.n bay châ.u Á, trong tuầ.n qua, cá.c sâ.n bay ở châ.u Âu và. châ.u Mỹ bắ.t đầ.u hứ.ng chị.u tì.nh cảnh tư.ơ.ng tự.. Những chuyế.n bay tớ.i Trung Quố.c, Hong Kong, Hà.n Quố.c, Singapore, Nhậ.t Bản từ. sâ.n bay San Francisco đã giảm từ. 204 chuyế.n mỗi tuầ.n theo dự. kiế.n, xuố.ng cò.n có. 99 chuyế.n mỗi tuầ.n.

Hiệ.p hộ.i Vậ.n tải hà.ng khô.ng quố.c tế. dự. đoá.n doanh thu ngà.nh hà.ng khô.ng nă.m nay sẽ chị.u thiệ.t hạ.i từ. 63 – 113 tỷ USD, phụ. thuộ.c và.o mứ.c độ. lâ.y lan của dị.ch COVID-19.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Chuyên mục
Xem tin tức Du lịch

Check-in cây gạo đỏ rực “gây sốt” ở Bắc Giang

[ad_1]

Từ. bao đờ.i nay, câ.y gạ.o đã gắ.n liề.n vớ.i ngư.ờ.i nô.ng dâ.n, vớ.i là.ng quê. Việ.t Nam. Những ngà.y thá.ng 3, câ.y gạ.o trê.n đê. con sô.ng Thư.ơ.ng (xã Lãng Sơ.n, huyệ.n Yê.n Dũng, tỉnh Bắ.c Giang) luô.n đỏ rự.c mộ.t gó.c trờ.i.

Từ. sá.ng sớ.m đế.n chiề.u muộ.n, nơ.i đâ.y lú.c nà.o cũng tấ.p nậ.p, cả ngư.ờ.i dâ.n xung quanh là.ng và. du khá.ch ghé thă.m. Cá.c chị. em khô.ng quê.n diệ.n á.o dà.i để lư.u lạ.i những bứ.c ảnh tuyệ.t đẹp. Nhiề.u phụ. huynh cũng đư.a con đế.n ngắ.m cảnh và. thả diề.u trê.n triề.n đê. má.t rư.ợ.i.

Câ.y gạ.o mọ.c cạ.nh miế.u nê.n đâ.y cò.n là. chố.n linh thiê.ng của cả vù.ng. Câ.y gạ.o sừ.ng sững giữa triề.n đê. đầ.u là.ng như. mộ.t bứ.c họ.a miề.n quê. rự.c đỏ.

Check-in câ.y gạ.o đỏ rự.c gâ.y số.t ở Bắ.c Giang - Ảnh 1.
Check-in câ.y gạ.o đỏ rự.c gâ.y số.t ở Bắ.c Giang - Ảnh 2.
Check-in câ.y gạ.o đỏ rự.c gâ.y số.t ở Bắ.c Giang - Ảnh 3.
Check-in câ.y gạ.o đỏ rự.c gâ.y số.t ở Bắ.c Giang - Ảnh 4.
Check-in câ.y gạ.o đỏ rự.c gâ.y số.t ở Bắ.c Giang - Ảnh 5.
Check-in câ.y gạ.o đỏ rự.c gâ.y số.t ở Bắ.c Giang - Ảnh 6.
Check-in câ.y gạ.o đỏ rự.c gâ.y số.t ở Bắ.c Giang - Ảnh 7.
Check-in câ.y gạ.o đỏ rự.c gâ.y số.t ở Bắ.c Giang - Ảnh 8.
Check-in câ.y gạ.o đỏ rự.c gâ.y số.t ở Bắ.c Giang - Ảnh 9.
Check-in câ.y gạ.o đỏ rự.c gâ.y số.t ở Bắ.c Giang - Ảnh 10.
Check-in câ.y gạ.o đỏ rự.c gâ.y số.t ở Bắ.c Giang - Ảnh 11.
Check-in câ.y gạ.o đỏ rự.c gâ.y số.t ở Bắ.c Giang - Ảnh 12.
Check-in câ.y gạ.o đỏ rự.c gâ.y số.t ở Bắ.c Giang - Ảnh 13.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Chuyên mục
Xem tin tức Du lịch

Vì sao bạn nên tới thăm thị trấn nhỏ xinh Whitby ít nhất một lần?

[ad_1]

Vì. sao bạ.n nê.n tớ.i thă.m thị. trấ.n nhỏ xinh Whitby í.t nhấ.t mộ.t lầ.n? - Ảnh 1.

199 bậ.c thang dẫn lê.n đồ.i East Cliff. Ảnh: Uyê.n Thu

Thị. trấ.n vớ.i dâ.n số. dù. chỉ 13.000 ngư.ờ.i như.ng luô.n là. mộ.t trong những đị.a điểm tham quan du lị.ch nổi tiế.ng nhấ.t của nư.ớ.c Anh, vớ.i đư.ờ.ng bờ. biển tuyệ.t đẹp, khu vự.c cảng đầ.y ấ.n tư.ợ.ng, hơ.i thở cổ điển nằ.m trong từ.ng ngó.c ngá.ch của thị. trấ.n, những cô.ng trì.nh cổ đổ ná.t và. cò.n nhiề.u hơ.n thế. nữa.

Vì. sao bạ.n nê.n tớ.i thă.m thị. trấ.n nhỏ xinh Whitby í.t nhấ.t mộ.t lầ.n? - Ảnh 2.

Nơ.i đâ.y nổi tiế.ng vớ.i tu việ.n đổ ná.t Whitby Abbey và. nhà. thờ. St.Mary nằ.m trê.n đỉnh đồ.i cao East Cliff – nơ.i nhà. vă.n Bram Stoker đã tì.m đư.ợ.c nguồ.n cảm hứ.ng để viế.t cuố.n tiểu thuyế.t nổi tiế.ng Dracula.

Từ. thị. trấ.n, du khá.ch phải leo 199 bậ.c thề.m để tớ.i đư.ợ.c nhà. thờ. và. tu việ.n. Và.o cá.c buổi chiề.u tố.i, gió. trê.n đỉnh đồ.i rí.t qua những tà.n tí.ch cò.n só.t lạ.i từ. thế. kỉ 17 của tu việ.n tạ.o nê.n những â.m thanh u á.m và. đá.ng sợ., khiế.n du khá.ch khô.ng thể khô.ng nghĩ tớ.i hì.nh ảnh bá. tư.ớ.c Dracula và. những cô. dâ.u của mì.nh đang kiế.m tì.m bữa tố.i.

Vì. sao bạ.n nê.n tớ.i thă.m thị. trấ.n nhỏ xinh Whitby í.t nhấ.t mộ.t lầ.n? - Ảnh 3.

Tu việ.n Whitby Abbey. Ảnh: Uyê.n Thu

Nế.u đã xuố.ng đồ.i quay trở lạ.i và.o thà.nh phố. mà. vẫn luyế.n tiế.c sự. huyề.n bí. đầ.y mê. hoặ.c của những giai thoạ.i về. Dracula, du khá.ch có. thể ghé thă.m nhà. ma Dracula Experience ngay ven cảng để trải nghiệ.m câ.u chuyệ.n về. á.c quỷ hú.t má.u mô.t cá.ch châ.n thự.c nhấ.t.

Đị.a điểm nà.y đư.ợ.c thiế.t kế. vớ.i cá.c chi tiế.t và. tạ.o hì.nh nhâ.n vậ.t từ. cuố.n tiểu thuyế.t và. bản chuyển thể thà.nh phim nă.m 1992, là. mộ.t trải nghiệ.m cự.c kì. thú. vị. vớ.i những ngư.ờ.i hâ.m mộ. nhâ.n vậ.t và. tá.c phẩm nà.y.

Và.o thá.ng 10 hà.ng nă.m, ngư.ờ.i dâ.n Whitby đề.u hó.a trang thà.nh ma quỷ và. tổ chứ.c lễ hộ.i “quỷ hú.t má.u” ở ngọ.n đồ.i nà.y, cù.ng nhau nhảy mú.a và. tổ chứ.c tiệ.c đê.m ngoà.i trờ.i.

Vì. sao bạ.n nê.n tớ.i thă.m thị. trấ.n nhỏ xinh Whitby í.t nhấ.t mộ.t lầ.n? - Ảnh 4.

Cảng Whitby nhì.n từ. đồ.i East Cliff. Ảnh: Uyê.n Thu

Vớ.i những du khá.ch yê.u thí.ch vị. thuyề.n trư.ởng James Cook – nhà. thá.m hiểm đã thự.c hiệ.n thà.nh cô.ng ba chuyế.n hải trì.nh đế.n Thá.i Bì.nh Dư.ơ.ng và. là. ngư.ờ.i châ.u Âu đầ.u tiê.n phá.t hiệ.n ra quầ.n đảo Hawaii, thì. đà.i tư.ởng niệ.m và. bảo tà.ng Captain Cook tạ.i Whitby là. mộ.t điểm đế.n khô.ng thể bỏ qua.

James Cook bắ.t đầ.u cuộ.c số.ng trê.n biển của mì.nh ở là.ng chà.i Staithes, sau đó. chuyển tớ.i Whitby và. dà.nh nhiề.u nă.m tạ.i đâ.y để rèn giũa kỹ nă.ng và. kinh nghiệ.m hải lý.

Tư.ợ.ng đà.i của ô.ng nằ.m trê.n đồ.i West Hill, nằ.m kế. bê.n Whale-bone arch (Cổng vò.m hì.nh xư.ơ.ng cá. voi) nổi tiế.ng. Phí.a dư.ớ.i châ.n bứ.c tư.ợ.ng có. khắ.c tê.n những con tà.u mà. vị. thuyề.n trư.ởng tà.i ba nà.y từ.ng chỉ huy, tấ.t cả đề.u đư.ợ.c đó.ng ở Whitby, gồ.m cả con tà.u Endeavour trứ. danh.

Vì. sao bạ.n nê.n tớ.i thă.m thị. trấ.n nhỏ xinh Whitby í.t nhấ.t mộ.t lầ.n? - Ảnh 5.

Tư.ợ.ng đà.i tư.ởng niệ.m thuyề.n trư.ởng James Cook. Ảnh: Tripadvisor

Là. mộ.t thị. trấ.n ven biển, vì. vậ.y hải sản và. cá.c sản phẩm từ. muố.i biển cũng là. điểm đặ.c sắ.c tạ.i đâ.y. Cá.c mó.n ă.n nổi tiế.ng nhấ.t có. ở mọ.i menu của cá.c nhà. hà.ng là. fish and chips (cá. và. khoai tâ.y chiê.n), grilled crab sandwich (bá.nh mì. kẹp nhâ.n cua) và. scampi (tô.m chiê.n cù.ng vụ.n bá.nh mì.).

Đặ.c biệ.t, fish and chips – mó.n ă.n truyề.n thố.ng của Anh Quố.c tạ.i đâ.y đư.ợ.c đá.nh giá. là. ngon nhấ.t cả nư.ớ.c, bởi cảng cá. Whitby luô.n hoạ.t độ.ng và. cung cấ.p những lư.ợ.t cá. tư.ơ.i nhấ.t khi thuyề.n mớ.i cậ.p bế.n để cá.c cửa hà.ng trự.c tiế.p mua và. chế. biế.n cho du khá.ch chỉ trong vò.ng và.i giờ..

Bê.n cạ.nh đó., Whitby cũng có. loạ.i rư.ợ.u gin đặ.c trư.ng vớ.i vị. hơ.i mặ.n của muố.i biển, đư.ợ.c cá.c du khá.ch khá. ư.a thí.ch.

Vì. sao bạ.n nê.n tớ.i thă.m thị. trấ.n nhỏ xinh Whitby í.t nhấ.t mộ.t lầ.n? - Ảnh 6.

Ngoà.i ra, thị. trấ.n nhỏ Whitby cò.n rấ.t nổi tiế.ng vớ.i ngà.nh cô.ng nghiệ.p đá. quý Whitby Jet. Đâ.y là. loạ.i đá. quý từ. gỗ hó.a thạ.ch vớ.i mà.u đen tuyề.n huyề.n bí., xuấ.t hiệ.n tạ.i Whitby khoảng 185 triệ.u nă.m trư.ớ.c và. có. thể đư.ợ.c tì.m thấ.y dư.ớ.i dạ.ng cứ.ng (kế.t quả của nén carbon nư.ớ.c biển) hoặ.c mề.m (kế.t quả của nén carbon nư.ớ.c ngọ.t).

Sau khi đư.ợ.c cắ.t và. đá.nh bó.ng, loạ.i đá. quý nà.y có. thể đư.ợ.c sử dụ.ng trong cá.c đồ. trang sứ.c, và. gó.p phầ.n tạ.o nê.n tê.n tuổi cho vù.ng đấ.t nhỏ nà.y khi chú.ng chỉ có. thể đư.ợ.c tì.m thấ.y ở khu vự.c đô.ng bắ.c nư.ớ.c Anh nà.y mà. thô.i.

Du khá.ch có. thể dễ dà.ng tì.m thấ.y những mó.n đồ. trang sứ.c có. gắ.n loạ.i đá. quý nà.y tạ.i những cửa hà.ng trang sứ.c nằ.m rải rá.c khắ.p khu phố. chí.nh, vớ.i những mó.n đồ. trang sứ.c thậ.m chí. có. từ. cuố.i những nă.m 1980 đổ về. trư.ớ.c.

Vì. sao bạ.n nê.n tớ.i thă.m thị. trấ.n nhỏ xinh Whitby í.t nhấ.t mộ.t lầ.n? - Ảnh 7.

Nằ.m gầ.n châ.n đồ.i East Cliff, vớ.i tầ.ng 1 là. cửa hà.ng W. Hamond Jet Shop bá.n đồ. trang sứ.c gắ.n đá. Jet và. tầ.ng 2 là. phò.ng trà. nổi tiế.ng W. Hamond tea room. Ảnh: Uyê.n Thu

Mặ.c dù. là. mộ.t thị. trấ.n đầ.y quyế.n rũ, du khá.ch khô.ng phải lo lắ.ng vì. sự. đô.ng đú.c của quá. nhiề.u đoà.n khá.ch tạ.i đâ.y. Vù.ng đấ.t nà.y luô.n rấ.t yê.n bì.nh và. ngư.ờ.i dâ.n ở đâ.y thì. rấ.t thâ.n thiệ.n.

Ngoà.i ra nế.u để ý kĩ, du khá.ch sẽ nhậ.n ra hầ.u như. ngư.ờ.i dâ.n bản đị.a tạ.i đâ.y ai cũng dắ.t theo mì.nh mộ.t chú. chó. giố.ng Yorkshire Terrier. Mọ.i ngó.c ngá.ch ở Whitby đề.u nhỏ nhắ.n và. đẹp mộ.t nét cổ điển, vớ.i cá.c cửa hà.ng bá.n đồ. vintage cự.c kì. xinh xắ.n.

Vì. sao bạ.n nê.n tớ.i thă.m thị. trấ.n nhỏ xinh Whitby í.t nhấ.t mộ.t lầ.n? - Ảnh 8.

Cá.c cửa hà.ng lư.u niệ.m đầ.y chấ.t vintage. Ảnh: Uyê.n Thu

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!