T4. Th3 3rd, 2021

An Dy

Từ. sá.ng sớ.m, bầ.u trờ.i đã trong xanh khô.ng mộ.t gợ.n mâ.y. “Trờ.i trong mộ.t cá.ch lạ. lù.ng. Mớ.i những ngà.y trư.ớ.c cò.n mâ.y trắ.ng,... Read More