T6. Th8 7th, 2020

ký túc xá của Tổ chức Giáo dục FPT