T6. Th6 25th, 2021

Karaoke xó.m là. nỗi á.m ảnh của nhiề.u ngư.ờ.i /// Ảnh minh họ.a: Ngọ.c Dư.ơ.ng

TP.HCM đang giãn cá.ch xã hộ.i, nhiề.u ngư.ờ.i ở nhà. phò.ng dị.ch Covid-19 nhứ.c đầ.u vì. karaoke xó.m. Há.t khô.ng hay, mở loa to inh ỏi suố.t cả ngà.y như. tra tấ.n hà.ng xó.m như.ng khô.ng phải ai cũng dá.m gó.p ý vì. sợ. đụ.ng chạ.m.

Đà. Nẵng ngà.y đầ.u nớ.i lỏng biệ.n phá.p chố.ng dị.ch, ngư.ờ.i dâ.n đư.ợ.c ă.n uố.ng tạ.i chỗ /// ẢNH: HUY ĐẠT

TP.Đà. Nẵng nớ.i lỏng cá.c biệ.n phá.p phò.ng chố.ng dị.ch sau nhiề.u ngà.y khô.ng có. ca nhiễm mớ.i trong cộ.ng đồ.ng, hô.m nay 9.6, ngư.ờ.i dâ.n đã đư.ợ.c ă.n uố.ng tạ.i hà.ng quá.n. Tuy nhiê.n, vớ.i thó.i quen ‘bế. quan’ phò.ng chố.ng dị.ch Covid-19, nhiề.u ngư.ờ.i vẫn hạ.n chế. ra đư.ờ.ng hoặ.c ngồ.i lạ.i khiế.n hà.ng quá.n ế. khá.ch.

TP.HCM hiệ.n có. nhiề.u khu vự.c đang phong tỏa để cá.ch ly phò.ng dị.ch Covid-19 /// Ảnh: Bậ.m Võ

‘Nế.u mộ.t ngà.y đi là.m về. thấ.y gầ.n nhà. giă.ng dâ.y phong tỏa thì. phải là.m sao?’, ‘Lỡ đâ.u ngà.y mai là. đế.n lư.ợ.t nhà. mì.nh’,… là. những bì.nh luậ.n đư.ợ.c nhiề.u ngư.ờ.i quan tâ.m bê.n dư.ớ.i cá.c thô.ng tin phong tỏa tạ.i TP.HCM những ngà.y qua.

Hì.nh ảnh đoạ.n clip đư.ợ.c chia sẻ trê.n mạ.ng xã hộ.i /// Ảnh cắ.t từ. clip

Mạ.ng xã hộ.i đang chia sẻ đoạ.n clip ghi lạ.i cảnh mộ.t ngư.ờ.i dâ.n bị. đá.nh gụ.c xuố.ng đư.ờ.ng tạ.i chố.t kiểm soá.t Gò. Vấ.p ở Phan Vă.n Trị. – Phạ.m Vă.n Đồ.ng. Cá.c bê.n liê.n quan đang là.m việ.c vớ.i cơ. quan chứ.c nă.ng Q.Gò. Vấ.p.

Bà. Thà.nh (á.o trắ.ng) phá.t gạ.o và. khẩu trang cho ngư.ờ.i dâ.n có. hoà.n cảnh khó. khă.n /// Ảnh NVCC

Chiế.c bá.nh sinh nhậ.t đư.ợ.c anh Tù.ng chuẩn bị. cho vợ. quá. cố. /// ẢNH: NVCC

Mớ.i đâ.y, đoạ.n video ghi lạ.i hì.nh ảnh mộ.t chiế.c bá.nh kem tặ.ng ‘Vợ. yê.u’ đư.ợ.c đặ.t trư.ớ.c bia mộ. khắ.c dò.ng chữ ‘Hư.ởng dư.ơ.ng 31 tuổi’, cạ.nh đó. là. 2 đứ.a trẻ vui cư.ờ.i hồ.n nhiê.n khiế.n ai nhì.n và.o cũng xó.t xa.

Bộ. quâ.n phụ.c lấ.m lem bù.n đấ.t của mộ.t chiế.n sĩ cô.ng an  /// ẢNH: GIANG SƠN ĐÔNG

Gầ.n 20 chiế.n sĩ xô.ng an có. mặ.t trê.n cá.c cá.nh đồ.ng lú.a và.ng rự.c để giú.p ngư.ờ.i dâ.n. Mặ.c dù. mồ. hô.i nhễ nhạ.i như.ng ai cũng thoă.n thoắ.t đô.i tay và. vui vẻ khi giặ.t hơ.n 10 sà.o ruộ.ng trong buổi sá.ng.

Cụ. Chư.ởng ủng hộ. 10 triệ.u đồ.ng cho Quỹ vắ.c xin phò.ng, chố.ng Covid-19 /// Ảnh Tâ.n Kỳ

Mộ.t cụ. ô.ng 97 tuổi ở Hà. Tĩnh đã trí.ch khoản tiề.n tiế.t kiệ.m của vợ. chồ.ng, ủng hộ. 10 triệ.u đồ.ng cho Quỹ vắ.c xin phò.ng, chố.ng dị.ch Covid-19.

Kế.t quả xổ số. hô.m nay - KQXS - Xổ số. trự.c tiế.p thứ. Tư. 9.6.2021

Xem xổ số. hô.m nay, (KQXS) xổ số. miề.n Bắ.c (XSMB), xổ số. miề.n Nam (XSMN), xổ số. miề.n Trung (XSMT), xổ số. điệ.n toá.n trự.c tiế.p nhanh hô.m nay thứ. Tư. ngà.y 9.6.2021. KQXS Đồ.ng Nai, KQXS Cầ.n Thơ., KQXS Só.c Tră.ng, KQXS Đà. Nẵng…

Anh Lê. Thà.nh Trung, nhâ.n viê.n hợ.p đồ.ng Tổ quản lý trậ.t tự. đô. thị. P.Hoà.ng Vă.n Thụ., khô.ng đeo khẩu trang khi tiế.p xú.c vớ.i dâ.n /// ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

UBND P.Hoà.ng Vă.n Thụ., Q.Hồ.ng Bà.ng (TP.Hải Phò.ng) đang là.m rõ clip dâ.n tố. “ngư.ờ.i ở phư.ờ.ng” có. biểu hiệ.n say rư.ợ.u, khô.ng đeo khẩu trang tiế.p xú.c vớ.i dâ.n, vừ.a đư.ợ.c lan truyề.n trê.n mạ.ng xã hộ.i Facebook.

 /// ẢNH: TRÊN MẠNG XÃ HỘI